2023. szeptember 30.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Az OKM KÖZKINCS programjának térségi szintű pályázati felhívása

2007. április 19.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium
Közkincs programjának térségi szintű pályázati felhívása


A kistérségek, települések vonzóvá tétele a felnövekvő generációk számára, a szűkebb pátria megtartó erejének növelése nem lehetséges a közösségi értékek ápolása, a hátrányos helyzetű térségek és rétegek -köztük a kisebbségben élő közösségek - kulturális esélyegyenlőségének javítása, a képzett emberi erőforrás fejlesztése nélkül.
A fejlesztéshez kistérségi szintű - határon is átnyúló - kulturális szakmai érdekegyeztető fórumra, kistérségi szolgáltató rendszerek kialakítására, korszerű intézményekre, közösségi terekre, színvonalas programokra és szolgáltatásokra, ágazaton belüli, tervezett és folyamatosan együttműködő kulturális szakemberekre van szükség.

Az OKM kulturális vidékfejlesztés céljából 2007. évben az alábbi témakörökben hirdet pályázatot

1. Kistérségi Közkincs-kerekasztal létrehozása, működésének támogatása

Altéma kódszáma: Közkincs-I.
A pályázati altéma támogatási keretösszege: 25 millió forint.

A pályázat célja
Kerüljön be a kistérségi döntéshozók és előkészítők gondolkodásmódjába, hogy a kulturális fejlesztés a területfejlesztés elengedhetetlen része; egy térség fejlesztési teveinek megfogalmazásakor kihagyhatatlan tényező. A kultúra területén feladatot vállalók között alakuljon ki és erősödjön a közös tervezés, cselekvés. Az előkészítő és elemző munkával készüljenek fel a különböző pályázati források és normatív támogatások lehívására kulturális fejlesztések területén is.

Közkincs-kerekasztal feladata
 • részvétel a kulturális tervezési, fejlesztési folyamatokban,
 • térségi/mikrotérségi szintű pályázat készítése,
 • információ közvetítés a megyei művelődési központok, intézetek, a regionális közkincs bizottság - határon túl a kisebbségi magyar művelődési intézetek, könyvtárak, muzeális intézmények, illetve ernyőszervezetek - és a térségben a kultúra területén dolgozó szakemberek között,
 • kistérségi kulturális adatbázis, ezzel összefüggő szolgáltatásjegyzék készítése,
 • kulturális/közművelődési stratégia elkészítésének koordinálása,
Pályázhat
 • többcélú kistérségi társulás,
 • többcélú kistérségi társulás által megbízott szervezet (intézmény; bejegyzett, alapfeladatként közművelődési tevékenységet folytató kulturális célú egyesület, alapítvány, közhasznú minősítésű kht, non-profit célú gazdasági társaság, - határon túl a kisebbségi magyar művelődési intézetek, könyvtárak, muzeális intézmények, illetve ernyőszervezet).
A megvalósítás ideje: 2007. május 25. - 2008. május 20.
Egy pályázó által pályázható maximális összeg: 450 000 Ft.
Önrész: minimum 10%.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

Támogatás kérhető
 • szakmai anyagok költségeire,
 • előadók megbízási díjára (járulékok nélkül),
 • megbízási díjak számlás kifizetésére (dologi költség),
 • utazási és szállítási költségekre,
 • PR- és reklámköltségekre (kommunikációs költségek nélkül).
A pályázó megjelölheti, illetve a pályáztató kikötheti, hogy a támogatás adott hányadát milyen konkrét cél megvalósítására kéri, illetve adja.
A működés járulékos költségei (pl.: járulékok, bérleti díj, energia költség stb.) - csak az önrész terhére számolhatók el.

A pályázathoz csatolni kell
 • a pályázati űrlapot és az azon felsorolt nyilatkozatokat, mellékleteket,
 • a többcélú kistérségi társulás megbízását a pályázat beadására,
 • az együttműködésben résztvevők írásos szándéknyilatkozatát,
 • meglévő együttműködés esetén az alapítási/létrehozási dokumentumot,
 • a Közkincs-kerekasztal kidolgozott ülés-és programtervezetét (résztvevőinek és együttműködőinek körét, időpont, hely megjelölése, esemény leírása, megvalósítási ütemterv, jogcímek szerint részletezett költségkalkuláció - maximum három oldal terjedelemben),
 • a teljes bekerülési költség minimum 10% önrészére vonatkozó kötelezettségvállalási nyilatkozatot,
 • nyilatkozatot a Kerekasztal működésének fenntarthatóságára,
 • cégbíróság 30 napnál nem régebbi eredeti igazolását a szervezet létezéséről, ha a pályázatot társadalmi szervezet adja be,
 • nyilatkozatot a köztartozásról,
 • rendezett munkaügyi kapcsolatokra vonatkozó nyilatkozatot.
Az elbírálás szempontjai
 • a Kerekasztal résztvevőinek összetétele,
 • a program minősége, a kistérségi döntéshozók terveihez és a várható fejlesztési források dokumentumaihoz való viszonya,
 • az elérendő cél mérhetősége,
 • a terv megvalósíthatósága, színvonala,
 • a gazdálkodás (önrész és más források megléte, költségvetésének realitása).
Előnyben részesül:
 • az ágazat több szakterülete képviselőiből és a civil szektor bevonásával alakult/alakuló Kerekasztal,
A támogatás elszámolásakor a Kerekasztalnak minimum rendelkeznie kell:
 • a kistérségi kulturális stratégia megalkotását előkészítő anyaggal (középtávon tervezett humán és infrastrukturális fejlesztések, lehetséges projektek, forrásoldali meghatározások, erőforrás és időtervek stb),
 • kistérségi/ mikrotérségi szintű közös pályázati tervvel.
Az altémára egy kistérségben egy pályázat nyújtható be.
Támogatási szerződést a pályáztató a Közkincs-kerekasztal megalakulása, és az ezt igazoló dokumentum beküldése után köti meg.

2. A kistérségi feladatot végző közművelődési intézmények, közművelődési célú közösségi színterek, nyilvános könyvtárak, könyvtári szolgáltató helyek, muzeális intézmények, kulturális feladatot ellátó társadalmi szervezetek programjának támogatása.

Altéma kódszáma: Közkincs-II.
A pályázati altéma támogatási keretösszege: 60 millió forint.

A pályázat célja
A kulturális terület szakembereinek együttműködését elősegítő, a többcélú kistérség kulturális fejlődését szolgáló programok és kezdeményezések támogatása, a partnerség és a hálózatosodás elősegítése; a többcélú kistérség önazonosságához szervesen hozzátartozó kulturális örökség ápolása, megismertetése.

Pályázni lehet
 • Közművelődési intézmények, közművelődési célú közösségi színterek, a KSZR-ben szolgáltató nyilvános könyvtárak, könyvtári szolgáltató helyek, muzeális intézmények szakmai fejlesztésére, ezek és a társadalmi szervezetek között a térségi együttműködést elősegítő kezdeményezések és a meglévő együttműködések erősítésére.
 • A kistérség szellemi és tárgyi kulturális, valamint természeti értékeinek közkinccsé tételére.
Pályázhatnak
 • többcélú kistérségi társulás
 • többcélú kistérségi társulás által megbízott szervezet (intézmény, bejegyzett, alapfeladatként közművelődési tevékenységet folytató kulturális célú egyesület, alapítvány, közhasznú minősítésű kht, non-profit célú gazdasági társaság).
A megvalósítás ideje: 2007. május 25. - 2008. május 20.
Egy pályázó által pályázható maximális összeg: 2,5 millió Ft.
Önrész: minimum 10%.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

Jelen pályázattal nem támogatunk
 • egyszer megrendezett, hagyománnyal nem rendelkező alkalmakat (bemutatók, falunapok, szórakoztató rendezvények, alkalmi fesztiválok, állami, nemzeti ünnepekhez kapcsolódó rendezvények, vásárok),
Támogatás kérhető
 • megbízási díjra (járulékok nélkül),
 • megbízási díjak számlás kifizetésére (dologi költség),
 • utazási és szállítási költségekre,
 • szakmai anyagok, a pályázott tevékenységhez használatos kis értékű tárgyi eszközökre (adathordozók, installáció stb.),
 • PR- és reklámköltségekre (kommunikációs költségek nélkül!), bérleti díjakra.
A pályázó megjelölheti, illetve a pályáztató kikötheti, hogy a támogatás adott hányadát milyen konkrét cél megvalósítására kéri, illetve adja.
A működés járulékos költségei (pl.: a rendezvény értékeinek biztosítása, egészségügyi szolgáltatások, stb.) csak az önrész terhére számolhatók el.

A pályázathoz csatolni kell
 • a pályázati űrlapot, és az azon felsorolt nyilatkozatokat, mellékleteket,
 • a többcélú kistérségi társulás megbízását a pályázat beadására,
 • az együttműködésben résztvevők írásos szándéknyilatkozatát,
 • a rendezvények részletesen kidolgozott programtervezetét (amelynek tartalmaznia kell a rendezvény célját, tervezett időpontját, helyét, résztvevőinek és együttműködőinek körét, az esemény leírását, az előzményeire való utalást, megvalósítási ütemtervét - csomagpályázat esetén programonként maximum három oldal terjedelemben!),
 • csomagpályázat* esetén kérjük a pályázati adatlap költségkalkulációjának kitöltése (összesített költségvetés) mellett az egyes programok leírásához csatolni az adott program jogcímek szerinti részletes költségvetését is. Az összesítésnek jogcím szerint is egyeznie kell az egyes költségvetések összegével,
 • a teljes bekerülési költség minimum 10% önrészére vonatkozó kötelezettségvállalási nyilatkozatot,
 • nyilatkozatot a tevékenység fenntarthatóságára,
 • cégbíróság 30 napnál nem régebbi eredeti igazolását a szervezet létezéséről, ha a pályázatot társadalmi szervezet adja be,
 • nyilatkozatot a köztartozásról,
 • rendezett munkaügyi kapcsolatokra vonatkozó nyilatkozatot.
Az elbírálás szempontjai
 • a résztvevők köre (megvalósítók és a célcsoport),
 • a tervezett esemény, fejlesztés, szolgáltatás bemutatása, várható színvonala, kulturális jelentősége a kistérségben,
 • társadalmi fontossága, közösség-építő, -erősítő szerepe,
 • a rendezvény-szervezés megtervezésének színvonala,
 • a rendezvény gazdálkodása (önrész és más források megléte, költségvetés realitása).
Előnyben részesülnek
 • a kistérségi kulturális identitást fejlesztő, a partneri együttműködést és fenntarthatóságot alátámasztó programok,
 • a hagyományosan megrendezésre kerülő kistérségi események, amelyeket eddig széles szakmai elismerés övezett.
Az altémára egy kistérségben egy pályázat nyújtható be!

* Csomagpályázat: a nagy település számú (20-at meghaladó) több várossal (2-3) rendelkező többcélú kistérség a társulási tanács megbízása alapján több helyszínen megvalósuló, egymástól jól elkülönített, céljaiban és eredményében összehangolt, külön-külön készített költségvetést tartalmazó programot is benyújthat.

3. Közművelődési intézmények, közművelődési célú közösségi színterek, nyilvános könyvtárak, könyvtári szolgáltató helyek, népművészeti alkotóházak és muzeális intézmények infrastrukturális fejlesztése

Altéma kódszáma: Közkincs-III.
A pályázati altéma támogatási keretösszege: 95 millió forint.

A pályázat célja
A kistérségi, mikrotérségi és település szintű kulturális szolgáltatást végző intézmények infrastrukturális helyzetének javítására.

Pályázhatnak
 • közművelődési intézményt, közművelődési célú közösségi színteret, nyilvános könyvtárat, könyvtári szolgáltató helyet, muzeális intézményt fenntartó önkormányzat,
 • bejegyzett, alapfeladatként kulturális tevékenységet folytató közművelődési célú egyesület, alapítvány, közhasznú minősítésű kht, non-profit célú gazdasági társaság.
Pályázni lehet
 • közművelődési intézmények, közművelődési célú közösségi színterek bővítésére, felújítására, berendezésének korszerűsítésére, pótlására,
 • könyvtári épület felújítására, ill. könyvtári szolgáltatások végzésére alkalmas terek kialakítására és berendezésére,
 • kistérségi központokban működő, komplex kulturális feladatot ellátó, működési engedéllyel rendelkező muzeális intézmények felújítására, berendezés pótlására,
 • népművészeti alkotóházak felújítására, nyitott galéria berendezésére.
A megvalósítás ideje: 2007. május 25. és 2008. május 20. között.
Egy pályázó által pályázható maximális összeg: 4,5 millió Ft.
Önrész: minimum 10%
A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.

Támogatás kérhető
 • új szolgáltató terek kialakítására,
 • az intézmények, közösségi, szolgáltató terek felújítására, bővítésére,
 • berendezések beszerzésére, a meglévők felújítására,
 • a felújításhoz kötődő, a bekerülési költség 10%-át meg nem haladó tárgyi, technikai eszközök vásárlására.
A pályázó megjelölheti, illetve a pályáztató kikötheti, hogy a támogatás adott hányadát milyen konkrét cél megvalósítására kéri, illetve adja.

A pályázathoz csatolni kell
 • a pályázati űrlapot az azon felsorolt nyilatkozatokat és mellékleteket,
 • funkciómegőrzési nyilatkozat (min.10 év),
 • aláírási címpéldány,
 • az intézmény alapító okirata / működési engedélye; közösségi színtér működési rendje,
 • pályázó tevékenységének bemutatása,
 • hasznosítási terv,
 • felújítási, bővítési terv ill. a berendezés, műszaki- technikai eszközök leírása,
 • funkciómegőrzésről szóló nyilatkozat,
 • képviselő- testületi határozat a pályázat beadásáról és legalább 10% önrészről,
 • közművelődési célú egyesület, alapítvány, közhasznú minősítésű kht, non-profit célú gazdasági társaság pályázata esetén a bírósági, illetve cégbírósági bejegyzés 30 napnál nem régebbi eredeti igazolását a szervezet létezéséről,
 • nyilatkozatot a köztartozásról,
 • rendezett munkaügyi kapcsolatokra vonatkozó nyilatkozatot.
Az elbírálás szempontjai
 • a pályázat megfelelése a kiírás tartalmi és formai követelményeinek,
 • a pályázó eddigi szakmai munkája,
 • a költségvetés megalapozottsága, realitása,
 • a pályázatban foglaltak szakmai megalapozottsága; céljának, tartalmának kidolgozottsága, színvonala, értéke, elérhető szolgáltatásfejlesztés.
Előnybe részesülnek
 • a többfunkciójú kulturális intézmények infrastrukturális fejlesztését tervező pályázatok.
Egy pályázó egy pályázatot adhat be.

***

A kiírás egészére vonatkozó megjegyzések
 • Egy pályázó egy pályázatot adhat be.
 • Nem adhatnak be újabb pályázatot
 • a 2005. és 2006. évi Közkincs pályázat nyertes pályázói ugyanarra a témára,
 • a 2006. és 2007. évben A többcélú kistérségi társulások mozgókönyvtári és egyes közművelődési feladatainak támogatását igénybe vett önkormányzatok ugyanarra a feladatra.
 • Az elbírálásnál a megvalósításhoz szükséges pályázati összegek kerülnek megállapításra.
 • Az egyes altémákra megállapított támogatási keretösszeg - a beérkezett pályázatok mennyiségének és minőségének függvényében - szakértő bizottsági javaslatra módosítható és átcsoportosítható.
A pályázatok kizárólag postai úton adhatók be a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus regionális Kulturális Koordinációs Irodái címére három gépelt (egy eredeti) példányban és egy CD-n.

A pályázatok postára adásának határideje 2007. május 25.

Hiánypótlásra a beadási határidőig van lehetőség. A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.
A pályázat Értékelő Bizottsága támogatási javaslatát a hét Regionális Közkincs Kulturális Bizottság előterjesztése alapján teszi meg a pályázatok beérkezésétől számított 45 napon belül.
A támogatásról az OKM minisztere a Bizottság előterjesztésének benyújtását követő 30 napon belül dönt.

A nyertes pályázókkal szerződést a pályázatkezelő szerv, a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus köt.

Budapest, április 16.

Dr. Hiller István
oktatási és kulturális miniszter

További információért a magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus Regionális Programok Főosztályához (36 1 225-6024), valamint Kulturális Koordinációs Irodáihoz lehet fordulni
Dél-Alföld - Eszik Anikó - 6000 Kecskemét, Piaristák tere 8. (30/303-4300)
Dél-Dunántúl - Keserű Tünde - 7623 Pécs, József A. u. 10. (30/303-9172)
Észak-Alföld - Dózsa György - Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus,
1011 Bp. Corvin tér 8. (30/303-9176)
Észak-Magyarország - Mihályfi Rita - 3300 Eger, Knézich Károly u. 8. (30/303-9184)
Közép-Dunántúl - Mók Ildikó - 8000 Székesfehérvár, III. Béla király tér 1. (30/303-9193)
Közép-Magyarország - Pethő Ágota - 1052 Budapest, Városház u. 7. (30/303-9196)
Nyugat-Dunántúl - Horváth György - 9700 Szombathely, Ady tér 5. (30/303-9292)
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok