2023. szeptember 21.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Az OKM Közkincs programjának pályázati felhívása Kistérségi közkincs-kerekasztal létrehozása, további működésének támogatása címmel

2009. május 11.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium
Közkincs PROGRAMJÁNAK pályázati felhívása

Kistérségi közkincs-kerekasztal létrehozása, további működésének támogatása
címmel

A pályázat pénzügyi forrása:
A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 1. sz. melléklete XX. OKM fejezet 11/32/7 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és kisebbségi kultúra támogatása előirányzat, 4. Közművelődési szakmai feladatok című részfeladat - Közkincs 2009. Rendelkezésre álló keretösszeg: 50 M Ft.

1. Új kistérségi Közkincs-kerekasztal létrehozása, működésének támogatása
Altéma kódszáma: Közkincs -1 (K 1)

A pályázat célja
Kerüljön be a kistérségi döntéshozók és előkészítők gondolkodásmódjába, hogy a kulturális fejlesztés a területfejlesztés elengedhetetlen része; egy térség fejlesztési teveinek megfogalmazásakor kihagyhatatlan tényező. A kultúra területén feladatot vállalók között alakuljon ki és erősödjön a közös tervezés, cselekvés. Az előkészítő és elemző munkával készüljenek fel a különböző pályázati források és normatív támogatások lehívására a kulturális fejlesztések területén is.
Közkincs-kerekasztal feladata
 • részvétel a kistérségi társulás általános és kulturális tervezési, fejlesztési folyamataiban
 • információ közvetítés a térségben működő kulturális intézmények és civil szervezetek között
 • kistérségi kulturális adatbázis, ezzel összefüggő szolgáltatásjegyzék készítése
 • kulturális/közművelődési koncepció, stratégia előkészítésének koordinálása
Pályázók köre
 • többcélú kistérségi társulás
 • többcélú kistérségi társulás által megbízott szervezet (intézmény; bejegyzett, alapfeladatként közművelődési tevékenységet folytató kulturális célú egyesület, alapítvány, közhasznú minősítésű kht, non-profit célú gazdasági társaság)
Egy pályázó által pályázható maximális összeg: 400.000 Ft.
Önrész: a teljes pályázati költségvetés minimum 10%-a.

Előnyben részesül
Az ágazat több szakterülete képviselőiből és a civil szektor bevonásával alakult /alakuló kerekasztal

A támogatás elszámolásakor a kerekasztalnak az alábbi dokumentumokkal kell rendelkeznie:
 1. kistérségi értéktárral /- kataszterrel
 2. a kistérségi kulturális stratégia megalkotását előkészítő anyaggal (középtávon tervezett humán és infrastrukturális fejlesztések, forrásoldali meghatározások, erőforrás és időtervek stb)
 3. kistérségi/ mikrotérségi szintű közös pályázati projektlistával
2. Kistérségi közkincs-kerekasztalok további működésének támogatása
Altéma kódszáma: Közkincs - 2 (K 2)

A pályázat célja
A kultúra területén feladatot vállalók között alakuljon ki és erősödjön a közös tervezés és cselekvés. Az előkészítő és elemző munkával készüljenek fel a különböző pályázati források elnyerésére a kulturális fejlesztések területén is. Ezáltal a már működő kulturális kerekasztal a kistérségi döntéshozók munkáját is segítse.

A 2008. évben létrejött 37 kistérségi közkincs-kerekasztalok közül azok további működését támogatjuk, amelyek modell értékkel bíró, kidolgozott, cselekvést elindító és fejlesztést elősegítő programot fogalmaznak meg pályázatukban.

Egy pályázó által pályázható maximális összeg: 700.000 Ft
Önrész: a teljes pályázati költségvetés minimum 10%-a.

Közkincs-kerekasztal feladata
 1. részvétel a kistérségi szintű kulturális tervezési, fejlesztési folyamatokban
 2. térségi/mikrotérségi szintű partnerségek kezdeményezése, pályázat készítése
 3. információközvetítés a térségben működő kulturális intézmények és civil szervezetek között
 4. kistérségi kulturális adatbázis, ezzel összefüggő szolgáltatásjegyzék készítése, nyilvánossá tétele
 5. kulturális/közművelődési koncepció, stratégia elkészítésének koordinálása, részvétel annak megvalósításában
 6. kistérségi, mikrotérségi komplex kulturális programok kezdeményezése, koordinálása
Pályázhat a 2008. évben kistérségi közkincs-kerekasztal létrehozására nyertes pályázatot beadó
 • többcélú kistérségi társulás
 • többcélú kistérségi társulás által megbízott szervezet (intézmény; bejegyzett, alapfeladatként közművelődési tevékenységet folytató kulturális célú egyesület, alapítvány, non-profit célú gazdasági társaság)
A támogatás elszámolásakor a közkincs-kerekasztalnak rendelkeznie kell:
 1. a települési önkormányzatok, majd a kistérségi társulás által elfogadott, operatív programokat is tartalmazó kulturális stratégiával
 2. továbbfejlesztett értéktárral
 3. az előző megvalósítási időszakban készült projektlista legalább 3 elemének, részletes megvalósítási tervével
3. Kistérségi közkincs-kerekasztalok további működésének támogatása
Altéma kódszáma: Közkincs - 3. (K 3)

A pályázat célja
A kultúra területén feladatot vállalók között erősödjön a közös tervezés és cselekvés. Az előkészítő és elemző munkával készüljenek fel a különböző pályázati források elnyerésére a kulturális fejlesztések területén is. Ezáltal a már folyamatosan működő kulturális kerekasztal a kistérségi döntéshozók munkáját tovább segítse, képes legyen térségi programok menedzselésére és koordinálására.

A 2007. évben létrejött és működő 34 kistérségi közkincs-kerekasztalok közül azok további működését támogatjuk, amelyek modell értékkel bíró, kidolgozott, cselekvést elindító és fejlesztést elősegítő programot fogalmaznak meg pályázatukban, munkájuk a kulturális ágazatok és a civil szféra együttműködésén alapul.

Egy pályázó által pályázható maximális összeg: 900.000 Ft
Önrész: a teljes pályázati költségvetés minimum 10%-a.

Közkincs-kerekasztal feladata
 1. részvétel a kistérségi szintű kulturális tervezési, fejlesztési folyamatokban
 2. térségi/mikrotérségi szintű partnerségek kezdeményezése, pályázat készítése
 3. információ közvetítés térségben dolgozó kulturális és civil szervezetek között
 4. kistérségi kulturális adatbázis, ezzel összefüggő szolgáltatásjegyzék továbbfejlesztése, nyilvánossá tétele
 5. kulturális/közművelődési stratégia karbantartása, koordinálása, részvétel annak megvalósításában
 6. kistérségi, mikrotérségi komplex kulturális programok kezdeményezése, koordinálása
Pályázhat a 2007. évben kistérségi közkincs-kerekasztal létrehozására nyertes pályázatot beadó, a folyamatos működést dokumentumokkal igazoló, a lejárt határidejű támogatásokkal hiánytalanul elszámolt pályázó
 • többcélú kistérségi társulás
 • többcélú kistérségi társulás által megbízott szervezet (intézmény; bejegyzett, alapfeladatként közművelődési tevékenységet folytató kulturális célú egyesület, alapítvány, non-profit célú gazdasági társaság)
A támogatás elszámolásakor a közkincs-kerekasztalnak rendelkeznie kell:
 1. a települési önkormányzatok, majd a kistérségi társulás által elfogadott, kulturális stratégia rövidtávú operatív programjával
 2. továbbfejlesztett, frissített értéktárral
 3. kistérségi / mikrotérségi szintű 2009-2010-évben beadott kulturális terület fejlesztését célzó pályázattal
 4. megvalósított, kistérségi szintű projekt / programmal

* * *
A kiírás egészére vonatkozó megjegyzések:
 • A megvalósítás ideje: 2009. augusztus 1-től 2010. május 15-ig terjedő időszak.
 • A támogatás formája: vissza nem térítendő, előfinanszírozott, utólagos elszámolási kötelezettség mellett.
 • Kistérségenként egy pályázat nyújtható be.
A támogatásból elszámolható költségek
 • szakmai anyagok költségei
 • tiszteletdíjak és járulékai
 • megbízási díjak számlás kifizetése (dologi költség)
 • utazási és szállítási költségek
 • PR- és reklámköltségek
A működés járulékos költségei (bérleti díj, közüzemi költség, telekommunikációs költség, irodaszer) - csak az önrész terhére számolhatók el.

A PÁLYÁZAT TARTALMI FELTÉTELEI
A pályázatot pályázati űrlapon kell benyújtani. Az űrlap és az összes nyomtatvány-minta letölthető itt. A pályázati űrlaphoz kötelezően csatolandó mellékletek:
 1. Részletes költségterv
 2. A pályázat szakmai céljának, megvalósítási módjának részletes leírása 3-5 oldal terjedelemben (résztvevők és együttműködők köre, tervezett események leírása, megvalósítási ütemterv, jogcímek szerint részletezett költségkalkuláció)
 3. A 3-mas melléklet az altémák szerint különböző: K-1: az együttműködésben résztvevők írásos szándéknyilatkozata, illetve meglévő együttműködés esetén a megalakulást bizonyító dokumentum.
  K-2: a 2008. évi kerekasztal pályázat időarányos teljesítését alátámasztó dokumentumok, pl: a támogatott időszakban megvalósított tevékenység beszámolója /kistérségi értéktárat/ kulturális stratégia megalkotását előkészítő anyag összefoglalója.
  K-3: a Közkincs-kerekasztal 2007. évtől folyamatosan végzett tevékenységének dokumentumokkal alátámasztott beszámolója. (maximum 6 oldal terjedelemben)
 4. 30 napnál nem régebbi eredeti, a működést igazoló jogi dokumentum (cégkivonat, alapító-okirat)
 5. A szervezet bankszámláját vezető pénzintézet által hitelesített aláírási címpéldány (költségvetési intézmény esetében az aláírási jogosultság igazolása és az alapítói határozat aláírásra jogosult személy által hitelesített másolata)
 6. Nyilatkozat
 7. Munkáltatói nyilatkozat a rendezett munkaügyi kapcsolatokról
 8. Közzétételi kérelem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettségéről
 9. Nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról
 10. Ha nem a társulás pályázik: a többcélú kistérségi társulás megbízása a pályázat benyújtására
 11. A teljes bekerülési költség minimum 10% önrészére vonatkozó kötelezettségvállalási nyilatkozat
 12. Nyilatkozat a kerekasztal működésének további, 3 évi fenntarthatóságáról
 13. Befogadó nyilatkozat (csak akkor, ha nem a pályázó számlájára kérik a támogatást)
A pályázat benyújtásának határideje, helye, módja
A pályázatok kizárólag postai úton nyújthatók be a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus területileg illetékes Regionális Kulturális Koordinációs Irodái címére két nyomtatott (egy eredeti és egy másolati példány, egy küldeményben, az eredeti példányt megkülönböztetett jelzéssel ellátva) példányban és egy cd-n. A cd-nek tartalmaznia kell minimálisan a pályázati adatlapot és az 1, 2, 3 mellékleteket (részletes költségvetés, szakmai program leírása, együttműködések / eddig elért eredmények).

A pályázatok postára adásának határideje 2009. június 12.

A borítékra kérjük ráírni a pályázat altéma számát: Közkincs-1, / -2. /-3.

Régió
Név
Cím
Telefon
e-mail
Dél-Alföld
Török József
6721 Szeged,
Kálvin tér 6.
30/303-4300
Dél-Dunántúl
Hefner Erika
7623 Pécs,
József A. u. 10.
30/303-9172
Észak-Alföld
Dózsa György
4300 Nyírbátor, Szabadság tér 8-9.
30/303-9176
Észak-Magyarország
Sajó Attila
3700 Kazincbarcika, Tóth Árpád u. 4.
30/303-9184
Közép-Dunántúl
Székely Gabriella
8000 Székesfehérvár,
III. Béla király tér 1.
30/698-2659
Közép-Magyarország
Pethő Ágota
2360 Gyál,
Kőrösi út 118-120.
30/303-9196
Nyugat-Dunántúl
Horváth György
9700 Szombathely, Ady tér 5.
30/303-9292

Pályázattal kapcsolatos felvilágosítás
Információ kérhető a regionális kulturális irodavezetőktől, vagy az MMIKL Regionális Programok Főosztályától a (06-1) 225-6024-es, vagy a 30/349-0300, 30/349-0333-as telefonszámokon. A pályázati felhívás és pályázati dokumentáció (űrlap, nyilatkozatok) letölthető az Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapjáról (www.okm.gov.hu), illetve az erikanetről. (www.erikanet.hu)

A pályázat tartalmi elbírálásának módja és határideje
A pályázat Értékelő Bizottsága, - tagjai az országos szakmai szervezetek által delegált, valamint a pályázat kiírója által kijelölt szakértők - támogatási javaslatát a hét Regionális Közkincs Kulturális Bizottság előterjesztése alapján teszi meg. Az Értékelő Bizottság tagjai: Angyal László (MNE), Földiák András (KKDSZ), Laknerné Brüchler Andrea (KKOSZ), Margittai Katalin (MIOSZ), Dr. Szurmainé Silkó Mária (OKM Közművelődési Főosztály). A támogatásról pályázatok benyújtási határidejét követő 60 napon belül a kulturális szakállamtitkár dönt.
A döntést követő 15 napon belül a pályázat eredményéről a pályázat bonyolítója írásban értesíti a pályázókat. Ezzel egyidejűleg a kedvezményezettek listáját a pályázat kiírója a www.okm.gov.hu és www.erikanet.hu honlapokon is közzéteszi. Az űrlap nélkül érkezett, hiányosan, pontatlanul kitöltött vagy a határidő után benyújtott, továbbá a pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatokat az Értékelő Bizottság nem értékeli.
Hiánypótlásra a beadási határidőig van lehetőség. Az egyes altémákra megállapított támogatási keretösszeg - a beérkezett pályázatok mennyiségének és minőségének függvényében - szakértő bizottsági javaslatra módosítható és átcsoportosítható.

Az elbírálás szempontjai
 • a kerekasztal résztvevőinek összetétele
 • a megvalósított és a tervezett program minősége, a kistérségi döntéshozók terveihez és a várható fejlesztési források dokumentumaihoz való viszonya
 • az elért és a 2010. évben elérendő cél mérhetősége
 • a terv megvalósíthatósága, színvonala
 • a gazdálkodás (önrész és más források megléte, költségvetésének realitása)
 • a pályázat igényessége
Szerződéskötés
A szerződést a pályázat bonyolítója, a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus köti meg a nyertes pályázóval - a támogatás felhasználásának feltételeiről, folyósításának ütemezéséről, rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzéséről, elszámolásáról, a szerződésszegés jogkövetkezményeiről.

A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A kedvezményezett az elnyert összeget csak a támogatott célra fordíthatja, és köteles a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződés és a gazdálkodására vonatkozó előírások szerint számot adni. Az elszámolás keretében köteles szöveges beszámolót, valamint tételes és hiteles pénzügyi elszámolást készíteni, és azokat a hitelesített pénzügyi bizonylatok (támogatott nevére szóló számlák, számlát helyettesítő bizonylatok, pénztári kifizetések, banki terhelések stb.) másolatának egyidejű csatolásával a támogatási szerződésben foglaltak szerint a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus Regionális Kulturális Koordinációs Irodái részére megküldeni.

Budapest, 2009. május 11.

Dr. Schneider Márta
kulturális szakállamtitkár
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok