2023. december 11.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Az OKM az Új tudás - műveltséget mindenkinek program keretében meghívásos pályázatot hirdet a 2009. évi kiemelkedő jelentőségű hazai kórusversenyek és fesztiválok támogatására

2009. május 12.
A pályázat pénzügyi forrása:
A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 1. sz. melléklete XX. OKM fejezet 11/34/4 Művészeti tevékenységek támogatása - Művészeti tevékenységek támogatása az Új Tudás Műveltséget Mindenkinek program keretében részfeladat.

Pályázati keretösszeg: 40 millió Ft.

A pályázat célja:
A nagy hagyománnyal rendelkező, hazai és nemzetközi szinten kiemelkedő kórusversenyek és fesztiválok megrendezésének elősegítése, tervezhetőségük és megvalósításuk garanciáinak megteremtése.

Pályázatot a felsorolt intézmények és szervezetek a következő programok megvalósítására nyújthatnak be:

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
- Fiatal Karvezetők Versenye Lantos Rezső emlékére
Kórusok és Zenekarok Szövetsége - KÓTA
- Kodály Zoltán Magyar Kórusverseny
Interkultur Hungária Kht.
- Budapesti Nemzetközi Kórusverseny
Miskolci Kórusfesztivál Alapítvány
- Miskolci Nemzetközi Kamarakórus Fesztivál
Pécsi Nevelők Háza Egyesület
- Nemzetközi Kamarakórus Fesztivál és Egyházzenei Szimpózium
Kunszentmárton Kultúrájáért Alapítvány
- Tiszazugi Zenei Fesztivál
Városi Művelődési Központ és Könyvtár, Veszprém
- Vivace Nemzetközi Kórusfesztivál és csatlakozó magyar karnagyi szeminárium
Pomázi Zenekastély Kht.
- AGEC Eurochor
Pécsi Férfikar Alapítvány
- Európai Bordalfesztivál

A pályázati program megvalósításának ideje: 2009. március 1. - 2009. december 31.

A támogatás formája: előfinanszírozású, egyszeri, vissza nem térítendő támogatás.

Önrész: A pályázatokhoz 20%-os önrész vállalása szükséges, amellyel a pályázati beszámoló benyújtásakor el kell számolni.

A támogatásból elszámolható költségek
 • előadóművészi tiszteletdíj (járulékokkal együtt),
 • megbízási díjak számlás kifizetése (dologi költség),
 • szerzői jogdíj,
 • szakmai anyagok költségei (pl. kottakölcsönzés és -beszerzés,)
 • terembérlet,
 • utazási - és szállítási költség,
 • szállásköltség,
 • hangszerbérlet- és hangolás,
 • reklám- és propagandaköltség, (kommunikációs költség nélkül)
 • hang- és képfelvételek készítése,
 • csoportos étkezés a támogatás maximum 10%-áig.
A pályázat tartalmi feltételei
A pályázatot pályázati űrlapon kell benyújtani. Az űrlap és az összes nyomtatvány-minta letölthető itt. A pályázati űrlaphoz kötelezően csatolandó mellékletek:
 1. Részletes költségterv
 2. A pályázó szervezet, közösség szakmai tevékenységének bemutatása. (maximum 1 oldal terjedelemben.)
 3. A pályázat szakmai céljának, megvalósítási módjának részletes leírása 3-5 oldal terjedelemben (a pályázat indoklása, mely tartalmazza az elérendő szakmai fejlesztés eredményét, a résztvevők körét, az együttműködő partnereket, tervezett események leírását, megvalósítási ütemtervet, a megvalósítás helyét.)
 4. 30 napnál nem régebbi eredeti, a működést igazoló jogi dokumentum (cégkivonat, alapító-okirat)
 5. A szervezet bankszámláját vezető pénzintézet által hitelesített aláírási címpéldány (költségvetési intézmény esetében az aláírási jogosultság igazolása és az alapítói határozat aláírásra jogosult személy által hitelesített másolata)
 6. Nyilatkozat (ÁHT)
 7. Munkáltatói nyilatkozat a rendezett munkaügyi kapcsolatokról
 8. Közzétételi kérelem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettségéről
 9. Nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról
A pályázat benyújtásának határideje, helye, módja

A pályázatok kizárólag postai úton nyújthatók be a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus címére két nyomtatott (egy eredeti és egy másolati példány, egy küldeményben, az eredeti példányt megkülönböztetett jelzéssel ellátva) példányban és egy cd-n.
A cd-nek tartalmaznia kell minimálisan a pályázati adatlapot, és az 1, 2, 3 mellékleteket (részletes költségvetés, szervezet bemutatása, szakmai program leírása).

A pályázatok postára adásának határideje 2009. június 13.

Cím: Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus, 1251 Budapest, Postafiók 33.
A borítékra kérjük ráírni:"Hazai kórusversenyek és fesztiválok támogatása meghívásos pályázat"

Pályázattal kapcsolatos felvilágosítás
Információ kérhető az MMIKL Művészeti Programok Főosztályától, (06-1) 225-6029 Zádori Judit művészeti referenstől. A pályázati felhívás és pályázati dokumentáció (űrlap, nyilatkozatok) letölthető az Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapjáról (www.okm.gov.hu), illetve az erikanetről (www.erikanet.hu).

A pályázat tartalmi elbírálásának módja és határideje
A pályázatokat az országos szakmai szervezetek által delegált, valamint a pályázat kiírója által kijelölt szakértőkből álló Értékelő Bizottság véleményezi. A Bizottság tagjai: Dr. Szurmainé Silkó Mária (OKM Közművelődési Főosztály), Nagy János (karnagy), Tóth Mária (karnagy), Vass M. Katalin (karnagy). Az Értékelő Bizottság támogatási javaslata alapján a támogatásról a pályázatok benyújtási határidejét követő 60 napon belül a kulturális szakállamtitkár dönt. A döntést követő 15 napon belül a pályázat eredményéről a pályázat bonyolítója írásban értesíti a pályázókat. Ezzel egyidejűleg a kedvezményezettek listáját a pályázat kiírója a www.okm.gov.hu és www.erikanet.hu honlapokon is közzéteszi. Az űrlap nélkül érkezett, hiányosan, pontatlanul kitöltött vagy a határidő után benyújtott, továbbá a pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatokat az Értékelő Bizottság nem értékeli. Hiánypótlásra a beadási határidőig van lehetőség.

A pályázat elbírálásának szempontjai
 • a szakmai program értéke és megvalósíthatóságának realitása,
 • az elérendő cél mérhetősége,
 • a költségvetés realitása,
 • a pályázat igényessége,
 • hiánytalan dokumentumlista, ill. kötelező mellékletek.
Szerződéskötés
A szerződést a pályázat bonyolítója, a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus köti meg a nyertes pályázóval - a támogatás felhasználásának feltételeiről, folyósításának ütemezéséről, rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzéséről, elszámolásáról, a szerződésszegés jogkövetkezményeiről.

A támogatás folyósítása
A támogatás folyósítására - a nyertes központi költségvetési szerv kivételével - egy összegben kerül sor, utólagos elszámolási kötelezettség mellett. A támogatás kiutalására - a nyertes központi költségvetési szerv kivételével - a támogatási szerződés mindkét fél általi aláírását követő 15 napon belül kerül sor. Központi költségvetési szerv esetén a megítélt támogatás folyósítása előirányzat-átcsoportosítással, illetve fejezetek közötti megállapodással történik.

A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A kedvezményezett az elnyert összeget csak a támogatott célra fordíthatja, és köteles a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződés és a gazdálkodására vonatkozó előírások szerint számot adni. Az elszámolás keretében köteles szöveges beszámolót, valamint tételes és hiteles pénzügyi elszámolást készíteni, és azokat a hitelesített pénzügyi bizonylatok (támogatott nevére szóló számlák, számlát helyettesítő bizonylatok, pénztári kifizetések, banki terhelések stb.) másolatának egyidejű csatolásával a támogatási szerződésben foglaltak szerint a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus részére megküldeni.

Budapest, 2009. május 13.

Dr. Schneider Márta
kulturális szakállamtitkár
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok