2023. szeptember 30.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Az OKM az Új Tudás - műveltség mindenkinek program keretében Irodalmi karaván címmel pályázatot hirdet határon túli magyar írócsoportok, irodalmi műhelyek felolvasó körútjainak, irodalmi rendezvény-sorozatainak megszervezésére és lebonyolítására

2009. május 28.
A pályázat célja:
Vidéki és határon túli közművelődési intézmények programjainak bővítése, kulturális hozzáférés szempontjából hátrányos helyzetű területek kulturális felzárkóztatása, a határon túli magyar irodalom értékeinek kárpát-medencei szintű megjelenítése, népszerűsítése. Az irodalmi rendezvények széles rétegekhez történő eljuttatásával a kortárs irodalom értékeihez való hozzáférés lehetőségeinek javítása, irodalomértő közönség nevelése, a határon túli irodalmi műhelyek mobilitásának elősegítése.

A pályázat pénzügyi forrása
A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 1. sz. melléklete XX. OKM fejezet 11/32/7 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és kisebbségi kultúra támogatása c. fejezeti kezelésű előirányzat - Közösségi rendezvények, művelődési házak kínálatának bővítése c. részfeladat terhére: 9,6 M Ft.

Pályázni lehet:
Határon túli magyar irodalmi műhelyek felolvasó körútjainak, irodalmi rendezvény-sorozatainak megszervezésére és lebonyolítására.

Meghívásra javasolt irodalmi szervezetek és műhelyek köre: A pályázati felhívás 1. számú mellékletében foglaltak szerint.

Pályázók köre: A pályázati felhívás 2. számú mellékletében foglaltak szerint.

Megvalósítási ideje: 2009. szeptember 1. - 2010. május 31.
Pályázaton elnyerhető támogatási összeg: programonként 300 ezer forinttól 900 ezer forintig.
Támogatás formája: egyszeri, vissza nem térítendő támogatás, utólagos elszámolással.

Támogatási kérelmet több programra is be lehet nyújtani. Minden programra külön pályázati űrlapot kell kitölteni, minden pályázati űrlaphoz csatolni kell A Pályázat tartalmi feltételei c. fejezetben felsorolt 1., 3. illetve 4. számú mellékleteket. A 2., valamint az 5 - 10. számú mellékleteket elegendő 1 eredeti, illetve 1. másolati példányban beküldeni az összes program tekintetében.
Ha egy pályázó több támogatási kérelmet nyújt be, azokat rövid indoklással rangsorolnia kell.

A pályázati támogatás felhasználható
 • alkotók, közreműködök, előadók tiszteletdíjára és annak járulékaira vagy számlás kifizetésére,
 • utazási, étkezési és szállásköltségekre,
 • nyomdai költségekre,
 • PR- és reklámköltségekre, szervezési költségekre
A pályázat tartalmi feltételei
A pályázatot pályázati űrlapon kell benyújtani.


A pályázati űrlaphoz kötelezően csatolandó mellékletek:
 1. Részletes költségterv.
 2. A pályázó szervezet 2008. évi tevékenységének bemutatása, különös tekintettel a pályázati témakörre. (maximum 2 oldal terjedelemben.)
 3. Megvalósítási terv (meghívott irodalmi műhelyek, megszólított közönség köre, nagysága, elvárt nézőszám, a felolvasókörútra meghívott előadások szempontjai és a közösségformálás összefüggései, kommunikációs terv)
 4. A meghívott irodalmi műhelyek szándéknyilatkozata (lehetőség szerint)
 5. Hatályos létesítő okirat (különösen alapító okirat, alapszabály) egyszerű másolata. (Határon túli pályázók esetén az okirat magyar nyelvű - nem feltétlenül hitelesített - fordítása.)
 6. A pályázó létezését igazoló, eredeti vagy hitelesített, 30 napnál nem régebbi okirat (különösen cégkivonat, vagy a pályázó nyilvántartásba vételéről szóló, 30 napnál nem régebbi, a bíróság által hitelesített igazolás). Határon túli pályázó esetén, indokolt esetben, és amennyiben a pályázó nyilatkozik arról, hogy a létezést igazoló okiratot rajta kívül álló okok miatt nem képes csatolni, a pályázó létezését igazoló más dokumentum is elfogadható.
 7. A pályázó képviselőjének közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánya. (A létezést igazoló okiratban meghatározott képviselőtől eltérő képviselet esetén a pályázó képviselőjének aláírási jogosultságát igazoló - közokiratnak vagy teljes bizonyító erejű magánokiratnak minősülő - okirat.)
 8. Nyilatkozat
 9. Munkáltatói nyilatkozat a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének való megfelelésről
  1. Munkáltatói nyilatkozat munkavállalóval nem rendelkező pályázó részére
  2. Munkáltatói nyilatkozat munkavállalóval rendelkező pályázó részére
 10. Befogadó nyilatkozat (ha a pályázó nem azonos a számlatulajdonossal)
A határon túli pályázók a 9. pontban előírt melléklet benyújtási kötelezettsége alól mentesülnek!

Egyéb feltételek
Egy pályázó több támogatási kérelmet is benyújthat, és programonként legalább három, legfeljebb öt felolvasóestből álló sorozat szervezésére kérhet támogatást.
Határon túli pályázók kizárólag más határon túli régiók irodalmi műhelyei felolvasókörútjainak megszervezésére és lebonyolítására nyújthatnak be pályázatot!

Az elbírálás szempontjai
 • a pályázat megfelelése a kiírásnak és a formai követelményeknek,
 • a program minősége,
 • az elérendő cél mérhetősége,
 • a terv megvalósíthatósága,
 • a feladat, a program szakmai megalapozottsága
 • a gazdálkodás (források megléte, költségvetésének realitása).
A pályázat elbírálásakor előnyt élveznek azon pályázók, akik a felolvasókörutak tervezése során legalább egy fellépést a szórványmagyarság által lakott térségekbe terveznek.

A pályázaton alapítványok nem vehetnek részt. Nem részesülhet támogatásban az a szervezet, amely a korábbi év(ek)ben az NKÖM-től és az OKM-től és/vagy az NKA-tól kapott, lejárt határidejű támogatással nem számolt el, azt nem a célnak megfelelően használta fel, illetve az elszámolást a támogató egyéb tartalmi, formai problémák, hiányosságok miatt nem fogadta el.

A pályázat benyújtásának határideje, helye, módja
A pályázatot kizárólag postai úton lehet eljuttatni a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus címére 2 nyomtatott példányban (egy eredeti és egy másolat), illetve elektronikus változatban CD-én kell beadni. A CD-nek tartalmaznia kell minimálisan: a kitöltött pályázati űrlapot, a szervezet bemutatását, a szakmai programot és annak részletes költségvetését.

A postai feladás legkésőbbi időpontja 2009. július 1.

Postacím:
Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus, 1251 Budapest, Postafiók 33.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás Tóth Zsuzsanna főosztályvezetőtől (MMIKL, Művészeti Programok Főosztálya, tel: 00-36-1-225-6027), illetve Lakatos Mihály főtanácsostól (OKM, Közművelődési Főosztály, tel: 00-36-1-473-7587, mihaly.lakatos@nefmi.gov.hu) kérhető.
A pályázati felhívás letölthető az Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapjáról (www.okm.gov.hu), vagy a www.erikanet.hu honlapról.

Hiánypótlásra a pályázat beküldési határideje után nincs mód.

A pályázat tartalmi elbírálásának módja és határideje
A pályázatokat az OKM kulturális szakállamtitkára által felkért Értékelő Bizottság véleményezi.
Az előértékelést az OKM Közművelődési Főosztályának munkatársai: Kálóczy Katalin vezető-főtanácsos, Elekes Botond szakmai tanácsadó és Lakatos Mihály főtanácsos végzik.
Az Értékelő Bizottság tagjai: Pécsi Györgyi (kritikus, az Új Könyvpiac felelős szerkesztője), L. Simon László (a Magyar Írószövetség titkára), Darabos Enikő (József Attila Kör, elnökségi tag), Dr. Budai Katalin (Művészeti Főosztály), Dr. Szurmainé Silkó Mária (Közművelődési Főosztály).
Az Értékelő Bizottság támogatási javaslata alapján a támogatásról az OKM kulturális szakállamtitkára dönt a beadási határidőtől számított 45 napon belül.
A nyertes pályázókkal szerződést a pályázatkezelő szerv, a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus köt.
A döntést követő 15 napon belül, a pályázat eredményeiről a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus írásban értesíti a pályázókat. Ezzel egyidejűleg a kedvezményezettek listáját a pályázat kiírója a www.okm.gov.hu, és a www.erikanet.hu honlapokon is közzéteszi.
A pályázaton elnyert összeg felhasználásának részletes szabályait és az elszámolás feltételeit a nyertes pályázókkal megkötött támogatási szerződés szabályozza.


Dr. Schneider Márta
kulturális szakállamtitkár1. sz. melléklet

Meghívásra javasolt irodalmi szervezetek és műhelyek köre

Erdély

Erdélyi Magyar Írók Ligája
Levélcím: 40009 - Cluj Napoca, str. Napoca nr. 10, ap. 5, România
Tel: 00-40-740-249666 (Király Zoltán ügyvezető elnök)

Székelyföld c. kulturális folyóirat
Levélcím: 530140 Csíkszereda, Szabadság tér 5. sz. P.O. Box: 149.
Tel: 00-40-266-311-026, 00-40-746-195-413

Korunk c. kulturális folyóirat
Levélcím: 400304 Cluj Napoca, c. p. 273., str. E. Grigorescu nr. 52, Románia
Tel: 00-40-264-375-035

Látó c. irodalmi folyóirat
Levélcím: 540027, Târgu Mureş, str. Tuşnad 5. RO
Tel: 00-40-265-267091; 00-40-365-801-946
Fax és üzenetrögzítő: 00-40-265-267087

Helikon c. kétheti irodalmi folyóirat
Levélcím: 400217 Cluj-Napoca, str. Câmpeni nr. 13., c.p. 245
Tel/fax: 00-40-264-431-577; 00-40-264-431-690

Várad c. irodalmi folyóirat
Levélcím: Oradea, Piaţa 1 Decembrie nr. 12
Tel: 00-40-740-039-754; 00-40-742-865-100

Irodalmi Jelen c. online folyóirat
Levélcím: 310085. Arad, M. Eminescu utca 55-57.
Tel.: 0040-257-280-751, fax: 0040-257-280-596.

Felvidék

Szlovákiai Magyar Írók Társasága
929 01 Dunajská Streda-Dunaszerdahely, Erzsébet tér 1., első emelet, 111.
Tel./Fax: 00-421-31-552-79-64; 00-421-911-239-479

Kalligram c. folyóirat
Levélcím: Staromestská 6/D, P.O.Box 223
810 00 Bratislava 1
Tel/fax: 00421-2-544-15-028

Szőrös Kő c. folyóirat
Levélcím: AB-ART (Szőrös Kő), Komárnická 20,
821 03 Bratislava
Tel./fax: 02/ 43 33 24 10

Vajdaság

zEtna Polgárok Egyesülete
Levélcím: 24400 Zenta, Kej Edvarda Kardelja 19/10.
Tel.: 00-381-24-811-854; 00-381-637-014-648

Híd c. kulturális folyóirat
Levélcím: 21000 Novi Sad, Vojvoda Misić u. 1., Szerbia
Tel.: 00-381-21-457-216

Kárpátalja

Együtt c. folyóirat
Levélcím: Nagy Zoltán Mihály, 90221 Csonkapapi, Mező u. 168., Beregszászi járás
Tel.: 00-380-31-22-64-37-37, fax: 00-380-31-26-1-70-27

Szlovénia
Muratáj c. folyóirat
Levélcím: MNMI Titkárság, Fő utca 124, 9220 Lendva, Szlovénia (SI)
Tel/fax: 00-386-2-577-6660; 00-386-2-577-66622. sz. melléklet

Pályázók köre

a.) Határon túli pályázók

Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta (Szerbia)
CSEMADOK Művelődési Intézet, Dunaszerdahely (Szlovákia)
EMKE-Közép-erdélyi Magyar Művelődési Intézet, Kolozsvár (Románia)
Hargita Megyei Művelődési Központ, Csíkszereda (Románia)
Kovászna Megyei Művelődési Központ, Sepsiszentgyörgy (Románia)
Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége, Ungvár (Ukrajna)
Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, Lendva (Szlovénia)

b.) Magyarországi pályázók

Kistérségi körzetközpontok
Megyei közművelődési intézmények
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok