2023. szeptember 22.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium pályázatot hirdet az Új tudás - Műveltséget mindenkinek program keretében a hazai amatőr kórusművészet fejlesztésének 2009. évi támogatására

2009. június 26.
A pályázat pénzügyi forrása:
A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 1. sz. melléklete szerint: XX. OKM fejezet 11/34/4 Művészeti tevékenységek támogatása nem feladatfinanszírozási körbe tartozó előirányzat. Rendelkezésre álló keret: 86,2 millió Ft.
 
PÁLYÁZATI TÉMAKÖRÖK:
I. A hazai amatőr kórusmozgalom tevékenységének támogatása
Altéma kódszáma: Kórus - 1.
Rendelkezésre álló keretösszeg: 70 millió Ft.
 
A pályázat célja
Az amatőr kórusok (általános- és középiskolai, felnőtt kórusok) működési körülményeinek, közösségi tevékenységeinek fejlesztése, a kóruséneklés társadalmi presztízsének, közönségkapcsolatainak, támogatottságának megerősítése. A területi alapon szervezett hazai találkozók, versenyek, az Éneklő Ifjúság területi és központi rendezvényeinek megvalósításához szükséges források, tervezhetőségük és megrendezésük garanciáinak megteremtése.
 
A pályázók köre
 • Amatőr kórus, amely önálló jogi személyiségű társadalmi szervezetként, egyesületként, alapítványként működik
 • Amatőr kórust fenntartó, működtető (vagy befogadó) intézmény, (közművelődési intézmény, közoktatási intézmény, felsőoktatási intézmény, önkormányzat, egyház, jogi személyiségű társadalmi szervezet, alapítvány, egyesület)
 • Közművelődési intézmény
 • Országos hatókörű szakmai szervezet
Nem pályázhatnak:
 • Hivatásos művészeti csoportok
 • Népművészeti csoportok
 • Nem részesülhet támogatásban az a szervezet, amely a korábbi év(ek)ben az NKÖM-től és az OKM-től és/vagy az NKA-tól kapott, lejárt határidejű támogatással nem számolt el, azt nem a célnak megfelelően használta fel, illetve az elszámolást a támogató egyéb tartalmi, formai problémák, hiányosságok miatt nem fogadta el.
A megvalósítás ideje: 2009. július 1 . - 2010. május 15.
 
A támogatásból elszámolható költségek
 • tiszteletdíj (járulékokkal együtt)
 • megbízási díjak számlás kifizetésére (dologi költség)
 • szakmai anyagok költségei
 • működéshez, tevékenységhez kapcsolódó eszközök beszerzésére, a támogatás maximum 20%-áig.
 • hazai versenyeken, találkozókon való nevezési díj támogatására
 • utazási és szállítási költségekre (külföldi utazás, szállítás kivételével!)
 • szállásköltségekre
 • csoportos étkezési költségre a támogatás maximum 20%-áig (találkozók, nagyrendezvények esetében)
 • PR- és reklámköltségekre (kommunikációs költségek nélkül)
Az altémára egy pályázó egy pályázatot nyújthat be minimum 200 000 Ft értékben. Intézményi csomagpályázat esetében, ha több amatőr kórust tart fenn, maximum 3 csoport számára lehet támogatást kérni, összesen maximum 1 500 000 Ft értékben, részletes, bontott költségvetéssel és szakmai programmal. Amatőr kórus rendezvénytámogatás esetén elvárás a minimum megyei területi szintű kórustalálkozó rendezése.
 
Önrész vállalása nem szükséges.
 
II. Hazai amatőr kórusok kiemelkedő jelentőségű nemzetközi fesztiválokon, versenyeken való részvételének támogatása
Altéma kódszáma: Kórus - 2.
Rendelkezésre álló keretösszeg: 16,2 millió Ft.
 
A pályázat célja:
A hazai amatőr kórusok kiemelkedő jelentőségű külföldi versenyeken való részvételének támogatásával a magyar kórusművészet értékeinek nemzetközi megismertetése.
 
A pályázók köre:
 • Amatőr kórus, amely önálló jogi személyiségű társadalmi szervezetként, egyesületként, alapítványként működik
 • Amatőr kórust fenntartó, működtető (vagy befogadó) intézmény, szervezet
A pályázat kizárólag azon kórusok támogatását teszi lehetővé, amelyek szakmai tevékenysége példaértékű, hazai viszonylatban legalább hangversenykórus minősítéssel rendelkezik, vagy nemzetközi versenyeken elért I., II., III. díjjal, vagy nemzetközi elismertséggel rendelkezik.
 
A megvalósítás ideje: 2009. május 1. - 2010. április 30.
 
A támogatásból elszámolható költségek
 • Külföldi versenyeken, fesztiválokon való nevezési díj és részvételi díj
 • szakmai anyagok költségei (technikai eszközökre, műszaki cikkekre nem)
 • utazási és szállítási költségek
 • PR- és reklámköltségekre (kommunikációs költségek nélkül)
Az altémára egy pályázó egy pályázatot nyújthat be minimum 200.000 Ft értékben. Önrész vállalása nem szükséges. Csomagpályázat benyújtására nincs lehetőség.
 
* * *
 
A kiírás egészére vonatkozó megjegyzések:
A támogatás formája: vissza nem térítendő, előfinanszírozású, utólagos elszámolási kötelezettség mellett. Önrész vállalása nem szükséges.
Az egyes altémákra megállapított támogatási keretösszeg - a beérkezett pályázatok mennyiségének és minőségének függvényében - szakértő bizottsági javaslatra módosítható és átcsoportosítható.
 
A PÁLYÁZAT TARTALMI FELTÉTELEI
A pályázatot pályázati űrlapon kell benyújtani.
A pályázati űrlaphoz kötelezően csatolandó mellékletek:
 1. Részletes költségterv
 2. A pályázó szervezet, közösség szakmai tevékenységének bemutatása. (maximum 1 oldal terjedelemben.)
 3. A pályázat szakmai céljának, megvalósítási módjának részletes leírása 3-5 oldal terjedelemben (a pályázat indoklása, mely tartalmazza az elérendő szakmai fejlesztés eredményét, a résztvevők körét, az együttműködő partnereket, tervezett események leírását, megvalósítási ütemtervet, a megvalósítás helyét - csomagpályázat esetében esetén csoportonkénti bontásban is.)
 4. 30 napnál nem régebbi eredeti, a működést igazoló jogi dokumentum (cégkivonat, alapító-okirat)
 5. A szervezet bankszámláját vezető pénzintézet által hitelesített aláírási címpéldány(költségvetési intézmény esetében az aláírási jogosultság igazolása és az alapítói határozat aláírásra jogosult személy által hitelesített másolata)
 6. Nyilatkozat (ÁHT)
 7. Munkáltatói nyilatkozat a rendezett munkaügyi kapcsolatokról, illetve nyilatkozat a pályázó vállalkozás nagyságrendi besorolásáról
 8. Közzétételi kérelem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettségéről Nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról
 9. Jogilag nem önálló pályázó esetében a befogadó vagy fenntartó szervezet nyilatkozata a pályázat bonyolításáról
 10. Kórus-2 altémában: Országos szakmai szervezet ajánlása a pályázó támogatására
 11. Kórus-2 altémában: a pályázati kiírásban megnevezett szakmai minősítés meglétének igazolása
A pályázat benyújtásának határideje, helye, módja
 
A pályázatok kizárólag postai úton nyújthatók be a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus címére két nyomtatott (egy eredeti és egy másolati példány, egy küldeményben, az eredeti példányt megkülönböztetett jelzéssel ellátva) példányban és egy cd-n. A cd-nek tartalmaznia kell minimálisan a pályázati adatlapot, és az 1, 2, 3 mellékleteket (részletes költségvetés, szervezet bemutatása, szakmai program leírása).
 
A pályázatok postára adásának határideje 2009. július 30.
 
Postacím:
Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus, 1251 Budapest, Postafiók 33.
A borítékra kérjük ráírni a pályázat altéma számát: Kórus-1, / Kórus-2.
 
Pályázattal kapcsolatos felvilágosítás
Információ kérhető az MMIKL Művészeti Programok Főosztályától, (06-1) 225-6029, Zádori Judit művészeti referenstől. A pályázati felhívás és pályázati dokumentáció (űrlap, nyilatkozatok) letölthető az Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapjáról (www.okm.gov.hu), illetve az erikanetről (www.erikanet.hu).
 
A pályázat tartalmi elbírálásának módja és határideje
A beérkező pályázatokat a pályázat kiírója által kijelölt szakértőkből álló Értékelő Bizottság véleményezi és bírálja el. A Bizottság tagjai: Dr. Kollár Éva, Dr. Lakner Tamás, Nagy János, Dr. Sándor Zoltán, Tóth Mária, Vass M. Katalin, Dr. Szurmainé Silkó Mária (OKM Közművelődési Főosztály, főosztályvezető). A pályázatokról az Értékelő Bizottság által előterjesztett javaslat figyelembe vételével, a pályázatok benyújtási határidejét követő 60 napon belül a kulturális szakállamtitkár dönt. A nyertes pályázóval szerződést a pályázatkezelő szerv, a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus köt.
A döntést követő 15 napon belül, a pályázat eredményeiről a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátusírásban értesíti a pályázókat. Ezzel egyidejűleg a kedvezményezettek listáját a pályázat kiírója a www.okm.gov.hu, és a www.erikanet.hu honlapokon is közzéteszi.
Az űrlap nélkül érkezett, hiányosan, pontatlanul kitöltött vagy a határidő után benyújtott, továbbá a pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatokat az Értékelő Bizottság nem értékeli.
Hiánypótlásra a beadási határidőig van lehetőség.
 
A pályázat elbírálásának szempontjai
 • a szakmai program értéke és megvalósíthatóságának realitása,
 • az elérendő cél mérhetősége,
 • a költségvetés realitása,
 • a pályázat igényessége,
 • hiánytalan dokumentumlista, ill. kötelező mellékletek.
Szerződéskötés
A szerződést a pályázat bonyolítója, a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus köti meg a nyertes pályázóval - a támogatás felhasználásának feltételeiről, folyósításának ütemezéséről, rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzéséről, elszámolásáról, a szerződésszegés jogkövetkezményeiről.
 
A támogatás folyósítása
A támogatás folyósítására - a nyertes központi költségvetési szerv kivételével - egy összegben kerül sor, utólagos elszámolási kötelezettség mellett. A támogatás kiutalására - a nyertes központi költségvetési szerv kivételével - a támogatási szerződés mindkét fél általi aláírását követő 15 napon belül kerül sor. Központi költségvetési szerv esetén a megítélt támogatás folyósítása előirányzat-átcsoportosítással, illetve fejezetek közötti megállapodással történik.
 
A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A kedvezményezett az elnyert összeget csak a támogatott célra fordíthatja, és köteles a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződés és a gazdálkodására vonatkozó előírások szerint számot adni. Az elszámolás keretében köteles szöveges beszámolót, valamint tételes és hiteles pénzügyi elszámolást készíteni, és azokat a hitelesített pénzügyi bizonylatok (támogatott nevére szóló számlák, számlát helyettesítő bizonylatok, pénztári kifizetések, banki terhelések stb.) másolatának egyidejű csatolásával a támogatási szerződésben foglaltak szerint a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus részére megküldeni.
 
Dr. Schneider Márta
kulturális szakállamtitkár
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok