2023. szeptember 27.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás önkormányzatok és azok intézményei számára a NÉMETORSZÁGI MAGYAR KULTURÁLIS ÉVAD keretében megvalósítandó programok támogatására

2006. március 20.

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, mint az "Ungarischer Akzent" elnevezésű Németországi Magyar Kulturális Évad szervezője a XXIII. Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok pályázat útján történő felhasználásának szabályairól szóló 3/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján és a Rendeletben foglalt szabályok szerint - együttműködésben a Magyar Turisztikai Hivatallal - pályázatot hirdet a németországi partnertelepüléssel rendelkező, vagy új partnerkapcsolatot létesítő magyarországi önkormányzatok, és az ezek illetékességi területén működő kulturális, közművelődési intézmények (a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 1. számú mellékletének p) pontja) és egyesületek számára.

A pályázat célja: vissza nem térítendő támogatás nyújtása a 2006 második felében megvalósítandó németországi magyar kulturális, művészeti programokhoz:
o évfordulós rendezvényekhez (kiemelt figyelemmel a Bartók emlékévre és az 1956-os forradalom 50. évfordulójához kapcsolódó programokra),
o a magyar és a magyarországi kultúrát népszerűsítő magyar-német közös produkciók létrehozásához, (kiemelt figyelemmel a pályázó önkormányzat vagy vonzáskörzete kulturális örökségének bemutatására),
o az ifjúság számára szervezett kulturális programokhoz,
o hosszú távú kulturális és művészeti projektek előkészítéséhez, elindításához és folytatásához,
o új partnertelepülési kapcsolatok létrejöttét elősegíteni hivatott, vagy azt megünneplő rendezvények kulturális programjaihoz.

A 2006-ban rendelkezésre álló teljes támogatási összeg 25 millió Forint. Ebből programonként 250.000-750.000 Ft-os összeg pályázható. A pályázat megvalósításához szükséges önrész (saját erő) legalább a teljes költség 50 %-a. A megpályázott összeg nem lehet nagyobb, mint a teljes költségvetés 50%-a.

Az elnyert összeg csak a program megvalósításának dologi költségeire, illetve az abban részvevők utaztatására használható fel.

Az egy példányban benyújtandó pályázatoknak tartalmaznia kell:
o a pályázó adatait (név, székhely, telefon- és fax-szám, elektronikus elérhetőség, a pályázó adószáma);
o az alapító okirat másolatát vagy egy 30 napnál nem régebbi, eredeti vagy hitelesített cégkivonatot, vagy igazolást a bírósági nyilvántartásba vételről;
o a projekt részletes leírását és ütemezését;
o a projekt megvalósításához igényelt támogatás összegét, részletes költségvetését;
o amennyiben a pályázó bankszámláját hitelintézet(ek) vezeti(k), a pályázó bankszámláját vezető hitelintézet/ek 30 napnál nem régebbi igazolását - a pontos számlaszám megjelölésével - a pályázó bankszámlavezetéséről, fizetőképességéről,
o e) a pályázó aláírt nyilatkozatát
1. a pályázatban foglalt adatok, információk, dokumentációk teljes körűségéről, valódiságáról és hitelességéről,
2. arról, hogy köztartozással nem rendelkezik,
3. arról a hozzájárulásáról, hogy a köztartozások figyelemmel kísérése céljából az adószámát (adóazonosító jelét) a Magyar Államkincstár, illetve a Minisztérium felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez,
4. arról, hogy nem áll végelszámolás alatt, illetve ellene csőd-, felszámolási eljárás, adósságrendezési eljárás nincs folyamatban,
5. annak tudomásulvételéről, hogy a támogatás kedvezményezettjének megnevezése, a támogatás tárgya, a támogatás összege nyilvánosságra hozható,
6. arról, hogy az államháztartás alrendszeréből folyósított támogatásból eredő lejárt és ki nem egyenlített tartozása nincs,
7. arról, hogy a megvalósítani tervezett tevékenység, feladat vonatkozásában más pályázaton részt vett-e, illetve milyen más állami és egyéb támogatást vesz igénybe,
8. arról, hogy a pályázat szabályszerűségének és a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek által történő ellenőrzéséhez hozzájárul;
o nem önkormányzat pályázó esetén a saját önkormányzat ajánlását;
o gazdálkodó szervezet (a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 685. §-ának c) pontja) esetében a közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányt;
o a németországi partner-önkormányzat fogadókészségét igazoló nyilatkozatot.

A pályázat jeligéje: NMKÉ
Benyújtási határidő: 2006. május 15. (A pályázat benyújtásának a pályázat ajánlott küldeményként való postai feladásának, vagy a Németországi Magyar Kulturális Évad irodáján történő személyes benyújtásának igazolt dátuma számít.)

Cím: NKÖM Németországi Magyar Kulturális Évad Irodája / Erdődy Orsolya
H-1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.

A pályázatra a beadási határidőig hiánytalan pályamunkákat várunk. Hiányos pályázatot csak abban az esetben fogadunk be, ha a csatolandó melléklet határidőig történő beszerzésének objektív akadálya van, amit a pályázó anyagában jelez, és megjelöli azt az időpontot, legkésőbb 2006. május 26. 14.00-át, ameddig a hiányzó dokumentumot az évad irodáján leadja.

A pályázattal kapcsolatban az évad irodájától kérhet felvilágosítást a 06-1-484-7204-es telefonszámon.

A pályázatokat a nemzeti kulturális örökség minisztere által felállított szakértői testület 2006. május 31-ig bírálja el. Az elbírálás fő szempontjai:
o A kiírt céloknak való megfelelés;
o Az évad programjaihoz való illeszkedés. A program a www.akzent.hu honlapon tekinthető meg. A német partnerönkormányzat területén kerülni szeretnénk az azonos jellegű rendezvényeink ismétlődését.

Előzetes tájékoztató a 2007-re szóló partnertelepülési pályázatokról

A Németországi Magyar Kulturális Évad szervezői a 2007. január 1-től szeptember 30-ig tartó időszakban folytatni kívánják a partnerönkormányzatok közötti közművelődési és művészeti programok támogatását. A 2007. évre szóló pályázatot előreláthatólag 2006. június 30-ig hirdetik meg 2006. szeptember 30-i beérkezési határidővel. A pályázaton azokat a nagyobb szabású, max. 5 millió HUF támogatási összeggel számoló projektek várják, amelyek a fentebb említett célokat, de elsősorban az ifjúsági és a hosszabb távú kulturális együttműködés fejlesztését, új formáinak kialakítását szolgálják.

Dr. Bozóki András s. k.
a nemzeti kulturális örökség minisztere


 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok