2024. február 25.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Bozóki András

2005. május 9.

English

1959-ben születtem Budapesten. 1978 és 1983 között nappali tagozaton elvégeztem az ELTE Állam- és Jogtudományi Karát, és jogi doktorátust szereztem. Diplomamunkámat “Az állam, a társadalom és az egyén szerepe az anarchizmus ideológiájában" címmel írtam és védtem meg. 1980 és 1985 között elvégeztem a szociológia szakot az ELTE Szociológiai Intézetében, ahol tanulmányaimat jeles minősítésű oklevéllel zártam. Diplomamunkámat “Sajtónyilvánosság a Horthy-korszakban" címmel írtam és védtem meg. 1988-89-ben fél évig szociológiát és politikatudományt hallgattam a Los Angeles-i Kalifornia Egyetemen (UCLA) a Soros Alapítvány ösztöndíjasaként. 1992 áprilisában védtem meg disszertációmat Az anarchizmus társadalomfilozófiája, magyarországi története és öröksége címmel. 1992-től a politikatudományok kandidátusa vagyok.

1983 őszétől egyetemi tanársegédként, 1988-tól adjunktusként, 1992 nyarától pedig docensként dolgoztam az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán, 2005-ben vettem át egyetemi tanári kinevezésemet. 1983-tól 1987-ig az Állam- és Jogelmélet Tanszék munkatársa voltam, majd 1987-től az akkor megalakult Jogszociológia Tanszéken dolgozom (1997-től másodállásban). 2003-ban habilitáltam. Habilitációs dolgozatom könyv alakban Politikai pluralizmus Magyarországon, 1987-2002 címmel jelent meg Budapesten a Századvég kiadásában. Emellett tanítottam az ELTE Szociológiai Intézetében, a Közgazdasági Egyetem Rajk szakkollégiumában, és a Wisconsin-California Education Abroad program keretében amerikai diákokat oktattam a Közgazdasági Egyetemen. 1992-93-ban kurzusokat tartottam a Századvég Politikai Iskolán. 1993 tavaszán három hónapig tanítottam Angliában, a Nottinghami Egyetemen.

1994 őszétől először docensként, majd 2005-től egyetemi tanárként tanítok a budapesti Közép-Európai Egyetem (CEU) Politikatudományi Tanszékén. Itt tartott rendes kurzusaim mellett 1996-ban és 97-ben a CEU nyári egyetemének politikatudományi kurzusvezetője voltam. 1997-ben résztvettem a tanszék PhD programjának kidolgozásában és azóta a programon belül az Öszehasonlító politika (Comparative Politics) című témakör kurzusaiért vagyok felelős. Az 1999-2000-es akadémiai évben vendégtanár voltam egy évig a Smith College Politikatudományi Tanszékén (Northampton, Massachusetts, USA), emellett kurzusokat tartottam a Mount Holyoke College-ban (South Hadley, MA.) és a Hampshire College-ban (Amherst, MA.) is. 1999-2001 között három éven át egyik szervezője és előadója voltam a Tübingeni Egyetem nyári politikatudományi kurzusának Tübingenben.

Fő kutatási területeim: a politikai ideológiák (ezen belül különösen az anarchizmus, a populizmus és a liberalizmus), a társadalmi és politikai változások (demokratikus átmenetek) és a politikai és kulturális elitek - a demokratikus átalakulás aktorainak, stratégiáinak - összehasonlító elemzése.

1991-93 között másodállásban a politikai változás és a politikai elitek átrendeződésének összefüggéseit kutattam az MTA Politikai Tudományok Intézetében, amelynek keretében részt vettem a Szelényi Iván által vezetett, öt kelet-európai országot érintő, nemzetközi összehasonlító empirikus elitkutatásban. Azóta saját, kétszer elnyert OTKA-támogatású kutatásomat végzem a politikai és kulturális elitek témakörében. A Közép-Európai Egyetem kutatóprogramján belül 1996-tól a rendszerváltás politikai elitjét kutatom, különös tekintettel az értelmiségi mozgalmakra és az 1989-es háromoldalú tárgyalásokra.

1982 óta publikálok. Tanulmányaim jelentek meg csaknem valamennyi magyar társadalomtudományi folyóiratban (Valóság, Világosság, Medvetánc, Századvég, Szociológiai Szemle, Politikatudományi Szemle, Jelenkor, Korunk, The Hungarian Quarterly, Hungarian Studies stb.) valamint amerikai (East European Politics and Societies, Vision), angol (Journal of Communist Studies and Transition Politics), német (Südosteuropa, Berliner Debatte Initial) és más európai (European Political Science) folyóiratokban.

Fontosabb könyveim között a következőket említem meg: 1987-ben szerkesztettem A Szép Szó 1936-39 című válogatást; 1991-ben társszerkesztője voltam az Anarchizmus című antológiának, valamint közreműködtem az ugyanabban évben az USA-ban a Rowman & Littlefield kiadónál megjelent Liberty and Socialism című kötet szerkesztésében. Társszerzője voltam a Társadalomismeret című 1991-ben kiadott gimnáziumi tankönyvnek. 1992-ben jelent meg Londonban (Pinter Publishers) és New Yorkban (St. Martin's Press) a Post-Communist Transition: Emerging Pluralism in Hungary című könyv, amelynek társszerkesztője és egyik szerzője voltam. Ezekben az években további szerkesztett könyveim jelentek meg: Zsolt Béla: A végzetes toll (Századvég, 1992), A Fidesz a magyar politikában (1992), Anarchizmus ma (T-Twins, 1994).

Kandidátusi értekezésem könyv formában a Cserépfalvi kiadónál jelent meg Az anarchizmus elmélete és magyarországi története címmel 1994-ben. 1995-ben jelent meg Konfrontáció és konszenzus: a demokratizálás stratégiái című könyvem (Savaria University Press) és az Egyesült Államokban Lawful Revolution in Hungary című társszerkesztett kötetem (Boulder: Social Science Monographs, New York: Columbia University Press). 1997-ben jelent meg az Ignotus Pál: Vissza az értelemhez című szerkesztett kötetem (Új Mandátum Kiadó), 1998-ban pedig a Magyar politikusi arcképcsarnok című könyv (Századvég Kiadó), amelynek társszerzője voltam. 1999-ben jelent meg Budapesten és New Yorkban a CEU Press gondozásában az általam szerkesztett Intellectuals and Politics in Central Europe című könyv.

1999-ben főszerkesztője voltam A rendszerváltás forgatókönyve című négykötetes munkának, amely a Magvető Kiadónál jelent meg, de ezen túlmenően sorozatszerkesztője voltam az összesen nyolckötetes válogatás további köteteinek, amelyek közül én szerkesztettem a tanulmányokat tartalmazó, Alkotmányos forradalom című, 7. kötetet, valamint társszerzője voltam a Portrék és életrajzok című 8. kötetnek. (Új Mandátum Kiadó, 1999 és 2000.) Legújabb szerkesztett könyveim: The Roundtable Talks of 1989: The Genesis of Hungarian Democracy. (Budapest - New York: CEU Press, 2002) valamint a The Communist Successor Parties in Central and Eastern Europe (Armonk, New York - London: M. E. Sharpe, 2002). További szakmai publikációimat (magyar, angol és német nyelvű könyvrészleteket, tanulmányokat, recenziókat és fordításokat) a mellékelt külön lista tartalmazza.

1990-91-ben Bécsben az Institut für die Wissenschaften vom Menschen (IWM) vendégkutatója voltam. Rövidebb tanulmányutakon vettem részt 1984-ben Hollandiában (Rotterdam), 1990-ben az Egyesült Államokban (Belmont) és 1992-93-ban Németországban (Tübingen). 1993-94-ben Mellon-ösztöndíjjal a berlini Wissenschaftskollegban (Institute for Advanced Study) folytathattam kutatómunkát. 1997-ban elnyertem a Magyar Állami Eötvös Ösztöndijat, amelynek révén 1997-98-ban kutatómunkát folytattam az angliai Brightonban a Sussex-i Egyetem Európai Tanulmányok Intézetében. A Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS) meghívott ösztöndíjasaként 1998 tavaszán két hónapot töltöttem a hollandiai Wassenaarban. A 2000-2001-es akadémiai évben Jean Monnet Fellow-ként a firenzei Istituto Universitario Europeo (Európai Egyetemi Intézet) kutatója voltam.

Előadásokat tartottam számos észak- és dél-amerikai, ausztráliai és európai egyetemen (Harvard, Columbia University, Indiana University, Johns Hopkins University, San Francisco, Rutgers, Washington, New School, University of Massachusetts, University of British Columbia, Rio de Janeiro, Perth, Sydney, Bergen, Humboldt Universitat, Konstanz, München, Tübingen, Sussex, Liverpool, Leicester, London, Utrecht, Aarhus, Bologna, Firenze, Bolzano, Belgrád, Dublin, Oslo, etc.). Előadásokat tartottam a Nemzetközi Politikatudományi Társaság (IPSA) 1988-as (Washington, D.C.), 1991-es (Buenos Aires) és 1997-es (Szöul) világkongresszusain, a Nemzetközi Szociológiai Társaság (ISA) 1990-es (Madrid), 1994-es (Bielefeld) és 1998-as (Montréal) világkongresszusain, az American Association for the Advancement of Slavic Studies (AAASS) 1988-as (Honolulu) és 1994-es (Philadelphia) konvencióin, és számos más konferencián.

2003-ban a Magyar Politikatudományi Társaság elnökévé választottak. A Társaságnak az 1980-as évek vége óta vagyok tagja három évig elláttam a Magyar Politikatudományi Társaság politikaelméleti és -történeti szakosztályának titkári feladatait, és 1991-97 között a Társaság elnökségének választott tagja voltam. Emellett tagja vagyok a Magyar Szociológiai Társaságnak, az International Political Science Association-nek (IPSA) és az American Association for Advancement of Slavic Studies-nak (AAASS). 1990-92-ben elnöke voltam a Bibó Szakkollégium diákjaiból alakult Lord Acton Társaságnak. Politológiai és szociológiai tárgyú írásaimért 1991-ben Erdei Ferenc díjban részesítettek, 1992-ben a Magyar Szociológiai Társaságtól “Az év publikációja" díjat kaptam meg. 2002-től választott tagja vagyok a European Political Science Network (EpsNet) végrehajtó bizottságának, az OTKA politikatudományi zsürijének, valamint a Zöld Akadémia elnökségének. 2003-ban tagja lettem a budapesti Erasmus kollégium tanári karának.

Egyik alapítója vagyok a Politikatudományi Szemle című akadémiai folyóiratnak, amelynek 1992-től 1999-ig szerkesztője voltam, 2000-től pedig a szerkesztő bizottság tagja vagyok. 1994-97 között tagja voltam a New Yorkban és Bostonban kiadott Constellations nevű folyóirat szerkesztő bizottságának. 1995 óta tagja vagyok a Magyar Tudományos Akadémia köztestületének és az MTA politikatudományi szakbizottságának. 1996 óta elnöke vagyok a Civic Education Project (CEP) Hungary kuratóriumának. 1997-99 között tagja voltam a Felsőoktatási Tankönyv- és Könyvtámogatási Pályázat kuratóriumának, valamint a Soros Alapítvány által létrehozott East-East Program tanácsadó testületének. 2002-től tagja vagyok a European Political Science című ECPR által kiadott tudományos folyóirat szerkesztő bizottságának.

Tudományos munkásságom mellett publicisztikai írásaim jelentek meg a HVG-ben, a Nappali Házban, a Figyelőben, a Ligetben, Magyar Narancsban, a Beszélőben, a Kritikában, a Holmiban, az Élet és Irodalomban, a Magyar Nemzetben, a Magyar Hírlapban, a Népszabadságban, a Népszavában és más lapokban. 1989-ben egyik alapítója voltam a Magyar Narancs című lapnak, ahol 1989-92 között szerkesztőként, 1992-96 között pedig főmunkatársként dolgoztam. Ebben az időben a lap kollektívája Pulitzer-emlékdíjat kapott, amelynek így én is részese vagyok. Rövidebb írásaimat Magyar panoptikum című könyvemben jelentettem meg 1996-ban.

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok