2023. május 30.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

III/d - átdolgozott 6. számú melléklet: A felsőoktatásban gyakran használt kifejezések angol megfeleltetései

2004. július 27.

Utolsó javítás: 2004. 06. 21.

A felsőoktatásban gyakran használt kifejezések angol megfeleltetései
(6. számú melléklet)

Szervezeti kifejezések

akadémiai kutatócsoport

research team of the Hungarian Academy of Sciences

alapítványi főiskola

foundation college

állami egyetem

state university

állami főiskola

state college

államilag elismert egyetem

state recognised university

államilag elismert főiskola

state recognised college

államilag finanszírozott hallgató

state-funded student

államilag finanszírozott képzés

state-funded training

dékáni hivatal

dean’s office

egyetem

university

egyetemi kar

university faculty

egyházi egyetem

church university

egyházi főiskola

church college

főiskola

college, higher education college

főiskolai kar

college faculty

intézet

institute

kar

faculty

költségtérítéses hallgató

fee-paying student

költségtérítéses képzés

fee-paying training

magán főiskola

private college

tanszék

department

tanszékcsoport

school, division

tanulmányi osztály

registrar’s department

Vezetői funkciók, beosztások

Vezetői funkciók

címzetes egyetemi docens

honorary associate professor

címzetes főiskolai tanár

honorary college professor

dékán

dean

dékánhelyettes

vice dean

dékáni hivatalvezető

head of dean’s office

egyetemi rektor

rector

főigazgató

director-general (of college), head of college*

főigazgató-helyettes

deputy head of college*

főiskolai rektor

rector (of college)

intézetigazgató

director of institute

kari főigazgató

head of faculty

kari főigazgató-helyettes

deputy head of faculty

rektor

rector

rektorhelyettes

vice rector

tanszékvezető

head of department

tanszékvezető egyetemi docens

associate professor and head of department

tanszékvezető egyetemi tanár

professor and head of department

tanszékvezető-helyettes

deputy head of department

tanulmányi osztályvezető

academic registrar

* Módosítva: 2004. június 15-én

Beosztások

egyetemi adjunktus

senior lecturer

egyetemi docens

associate professor

egyetemi tanár

professor

egyetemi tanársegéd

assistant lecturer

emeritus professzor

professor emeritus

főiskolai adjunktus

college senior lecturer

főiskolai docens

college associate professor

főiskolai tanár

college professor

főiskolai tanársegéd

college assistant lecturer

magántanár

private professor

meghívott előadó

visiting lecturer

tanszéki mérnök

technical assistant

tudományos főmunkatárs

senior research fellow

tudományos munkatárs

research fellow

tudományos segédmunkatárs

assistant research fellow

tudományos tanácsadó

scientific advisor

A képzéssel kapcsolatos kifejezések

abszolutórium (végbizonyítvány)

pre-degree certificate stating that all course-units have been completed

akkreditáció

accreditation

alapvizsga

preliminary exam (after two years of studies), basic level examination*

államilag elismert nyelvvizsga

state-accredited language exam

államilag elismert szaknyelvi vizsga

state-accredited specialist language exam

alternáló képzés

sandwich course

diploma hangverseny

finals concert

diplomamunka

degree thesis

diplomatervezés

degree project

diplomavédés

thesis defence

doktori képzés (PhD)

doctorate course (PhD)

egyéni hallgatói munkaóra

individual study hour

egyetemi oklevél

diploma with university degree

egyetemi szak

university level programme

egyetemi szintű alapképzés

training leading to university degree

egyetemi végzettség

university degree

egyszakos tanárképzés

single-subject teacher training

első alapképzés

first undergraduate course

érettségi vizsga

secondary school-leaving exam

érettségi bizonyítvány

secondary school leaving certificate

esti tagozat, esti tagozatos képzés

evening training (part time training)

felsőfokú szakképzés

higher-level vocational training

félév

term

félüzemi gyakorlat

pilot plant practice

főbb tanulmányi területek

main fields of study

főiskolai oklevél

diploma with college degree

főiskolai részképzés

study in another HEI (during college course)

főiskolai szak

college level programme

főiskolai szintű alapképzés

training leading to college degree

főiskolai végzettség

college degree

főszakirány

main specialisation

főtárgy

main subject

gyakorlati foglalkozás

practical course

gyakorlati jegy

term mark

ismételt vizsga

repeat exam

írásbeli vizsga

written exam

képesítési követelmények

qualification requirements

képzési idő

length of programme

kétszakos tanárképzés

two subject teacher training

kiegészítő alapképzés

course supplementing college degree to university degree

kihelyezett gyakorlat

off-site practice

kihelyezett képzés

off-site training

kontaktóra

contact hour

kötelező tantárgy

obligatory course-unit

kötelezően választható tantárgy

elective course-unit

közös képzés

joint training

kreditrendszerű képzés

credit-based education

külföldi részképzés

study abroad

laboratóriumi gyakorlat

laboratory practice

levelező tagozat, levelező tagozatos képzés

correspondence training (part time training)

mellékszakirány

subsidiary specialisation

mesterképzés (DLA)

Doctor of Liberal Arts course

modul

module

műhelygyakorlat

workshop practice

műveltségterület

specialisation

nappali tagozat, nappali tagozatos képzés

full time training

nyelvvizsga

language exam

oklevél

diploma, degree certificate

oklevél minősítése

qualification of diploma

önálló laboratórium

individual laboratory practice

párhuzamos képzés

simultaneous undergraduate studies in two programmes

részképzés

study in another HEI

specializáció

specialisation

szabadon választható tantárgy

optional course-unit

szak

programme

szakdolgozat

degree thesis

szakdolgozatvédés

degree thesis defence

szakirány

specialisation

szakirányú továbbképzés

postgraduate specialist training course

szakképzettség

qualifications

szaknyelvi vizsga

language exam for special purposes*

székhelyen kívüli képzés

off-site course

szendvicsképzés

sandwich course

szigorlat

comprehensive exam

szóbeli vizsga

oral exam

tanítási gyakorlat

teaching practice

tantárgy

course-unit, subject*

tantárgy kurzus

course unit actually offered in a term

tanterv

curriculum

távoktatásos képzés

distant learning course

termelési gyakorlat

industrial practice

trimeszter (a tanév egyharmada)

trimester

tudományág

branch of science

tudományterület

discipline of science

vizsga (kollokvium)

exam

vizsgajegy

exam mark

zárótanítás

observed lesson (for teaching practice assessment)

záróvizsga

final exam

záróvizsga eredménye

final exam result

Módosítva: 2004. június 15-én

Az ismeretek értékelése

osztályzatok:

marks:

jeles (5)

excellent (5)

jó (4)

good (4)

közepes (3)

satisfactory (3)

elégséges (2)

pass (2)

elégtelen (1)

fail (1)

aláírás minősítéssel

teacher’s signature (indicating the fulfilment of the term requirements of a course-unit):

jól megfelelt (5)

excellent(5)

megfelelt (3)

average (3)

nem felelt meg (1)

unsatisfactory (1)

Címek, fokozatok

állatorvos doktor

doctor of Veterinary Medicine (DVM); dr. vet.

egyetemi doktor (a korábbi kisdoktori fokozat)

dr. univ.

fogorvos doktor

doctor of Dentistry; dr. med. dent.

habilitáció

habilitation

habilitált

teacher with habilitation (Habil.)

jogász doktor

doctor of Laws (LLD); dr. jur.

orvos doktor

doctor of Medicine (MD); dr. med.

doktori (PhD) fokozat

Doctor of Philosophy (PhD)

mester (DLA) fokozat

Doctor of Liberal Arts (DLA)

tudományok doktora (az MTA doktora )

Doctor of Science (DSc)

tudományok kandidátusa

candidate of sciences (an earlier scientific qualification before the introduction of Ph.D. degree)

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok