2023. június 9.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

A magyar felsőoktatás szerkezetének leírása magyarul és angolul

2005. augusztus 15.
A FELSŐOKTATÁS RENDSZERE MAGYARORSZÁGON *

A felsőoktatásba való bejutás feltételei

A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény értelmében a felsőoktatási intézményekben folyó képzésekre érettségi bizonyítvánnyal, továbbá főiskolai vagy egyetemi szintű végzettséget tanúsító oklevéllel, illetőleg az előbbiekkel egyenértékű külföldön szerzett bizonyítvánnyal és oklevéllel lehet jelentkezni. Az érettségi bizonyítvány megszerzéséhez nyolcéves általános iskolai és négyéves, gimnáziumokban és szakközépiskolákban folytatott középiskolai tanulmányok vezetnek. Itt kell megemlíteni, hogy az érettségi bizonyítvány megszerzéséhez szükséges tizenkét év tanulmányi idő oly módon is felosztható, hogy az általános iskolai képzés négy- vagy hatéves, az erre épülő középiskolai képzés pedig nyolc- vagy hatéves.

A jelentkezők - néhány kivételtől eltekintve - középiskolai eredményeik és a felvételi vizsgán elért eredményeik alapján nyerhetnek felvételt a felsőoktatási intézményekbe.

A felsőoktatási intézmények

A magyar felsőoktatás intézményi rendszerét egyetemek és főiskolák alkotják. Az egyetemek olyan felsőoktatási intézmények, amelyek több tudományterületen és tudományterületenként több tudományágban, valamint több szakon képesek képzést és tudományos kutatást folytatni, továbbá jogosultak akkreditált doktori, illetőleg mesterképzés folytatására is. A főiskolák olyan felsőoktatási intézmények, amelyek egy tudományágban vagy művészeti területen több szakon folytatnak képzést. A magyar felsőoktatási intézmények autonóm, államilag elismert, állami vagy nem állami intézmények. Az államilag elismert intézmények felsorolása megtalálható a felsőoktatási törvény mellékletében.

Akkreditáció és minőségbiztosítás

A magyar felsőoktatási intézményekben folyó képzés és tudományos tevékenység minőségének hitelesítése és értékelése az 1993-ban létrehozott Magyar Akkreditációs Bizottság (MAB) feladata. A MAB legalább nyolcévenként értékeli az egyes felsőoktatási intézményekben a képzés és a tudományos tevékenység minőségét (intézményi akkreditáció) az intézmény önértékelési jelentése és a látogató bizottság jelentése alapján. A MAB továbbá a programakkreditáció keretében megvizsgálja az intézményben folyó képzések tantervét és a képesítési követelmények teljesítését, valamint ellenőrzi, hogy az intézmény személyi és tárgyi feltételei megfelelnek-e az akkreditációs követelményeknek.

Képzési szintek

A főiskolák és az egyetemek főszabályként főiskolai szintű alapképzést, az egyetemek pedig egyetemi szintű alapképzést folytatnak. A főiskolai szintű alapképzés elvégzése után a hallgatók főiskolai végzettséget tanúsító Főiskolai oklevelet, az egyetemi szintű alapképzés elvégzése után egyetemi végzettséget tanúsító Egyetemi oklevelet kapnak. Főiskolai végzettséget legalább hároméves nappali képzésben lehet szerezni. A főiskolai alapképzés tanulmányi ideje négy évnél hosszabb nem lehet. Egyetemi végzettséget legalább négyéves nappali képzésben lehet szerezni. Az egyetemi alapképzés tanulmányi ideje néhány kivételtől eltekintve - így például a 6 éves orvosképzés - az 5 évet nem haladja meg. A hallgatók tanulmányaikat záróvizsgával fejezik be. A záróvizsga szakdolgozat (diplomamunka) elkészítéséből és megvédéséből, a képesítési követelmények által előírt írásbeli, illetve szóbeli vizsgából és egyes szakokon meghatározott gyakorlatok elvégzéséből áll.

A főiskolai és egyetemi alapképzésen kívül a felsőoktatási intézmények posztgraduális képzéseket is folytatnak. A posztgraduális képzés egyik formája a szakirányú továbbképzés, amely főiskolai vagy egyetemi végzettségre épülő, újabb szakképzettséget adó képzés. A szakirányú továbbképzés tanulmányi ideje legalább egy, de legfeljebb három év.

A posztgraduális képzés másik formája az egyetemeken folyó doktori, illetve mesterképzés, mely a jelenlegi rendszerben létező egyetlen tudományos fokozat, a doktori, illetve mester fokozat megszerzéséhez vezet. Mindkét képzésre egyetemi vagy azzal egyenértékű külföldi végzettséggel lehet jelentkezni. Az egyetemek a bejutást felvételi vizsgához és gyakran egyéb feltételekhez (pl. szakmai gyakorlat) kötik. A doktori képzésben a tanulmányi idő tartama legalább három év, a mesterképzésben legalább kettő. A képzést elvégzők a tudományterülettől függően doktori fokozatot (PhD) vagy mester fokozatot (DLA) szereznek.

Kreditrendszer

Az ECTS kompatibilis kreditrendszer használata a magyar felsőoktatási intézmények számára 2003 szeptemberétől kötelező, azonban az intézmények jelentős része már az 1990-es évek közepétől kezdődően áttért a kreditrendszerű képzésre. A kreditrendszer bevezetéséről szóló 200/2000. (XI. 29.) Korm. rendelet értelmében 1 kredit 30 hallgatói tanulmányi munkaóra elvégzésével egyenértékű. Főiskolai végzettség megszerzéséhez legalább 180, egyetemi végzettség megszerzéséhez legalább 240 kreditet kell teljesíteni. A szakirányú továbbképzésben legalább 60, a doktori képzésben pedig legalább 180 kredit megszerzése szükséges.

Az értékelés rendszere

A tananyag ismeretének értékelése az ötfokozatú értékelési rendszer szerint jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1) minősítéssel, a háromfokozatú rendszer szerint pedig kiválóan megfelelt (5), megfelelt (3), nem felelt meg (1) minősítéssel történhet.

A tanév rendje

A felsőoktatási intézményekben a tanév általában két félévből áll. Az őszi félév rendszerint szeptember elején kezdődik és január végéig tart, a tavaszi félév pedig rendszerint február elejétől június végéig tart. Mindkét félév általában 15 hét szorgalmi időszakot és 6 hét vizsgaidőszakot foglal magában.
 


THE HUNGARIAN HIGHER EDUCATION SYSTEM *
Admission requirements for higher education

According to the Higher Education Act No. 80 of 1993, the basic requirement for admission to college (non-university higher education institution) and university graduate education is the Hungarian secondary school leaving certificate (Érettségi bizonyítvány), or a foreign equivalent, or a degree obtained in higher education. The secondary school leaving certificate is conferred after eight years of primary education followed by four years of secondary education in a comprehensive/academic secondary school (gimnázium) or vocational secondary school (szakközépiskola). It must be noted that the division of the twelve years of study may vary: it may also be divided into 4 or 6 years of primary education and 8 or 6 years of secondary education.

Admission to higher education institutions - with some exceptions - is based on the applicants' secondary school achievements and on the results of the competitive entrance examinations.

Higher education institutions

The Hungarian higher education has a dual system consisting of universities (egyetem) and colleges (főiskola). Universities are such higher education institutions that are able to organise courses in more than one field of science and within a field of science in several branches; carry out scientific research activity and have accredited PhD/DLA courses. Colleges organise more than one training course in a branch of science or in a field of the arts. Hungarian higher education institutions are autonomous, state or non-state institutions recognised by the state. The appendix of the Higher Education Act No. 80 of 1993 lists all recognised higher education institutions (www.naric.hu).

Accreditation and quality assurance

The Hungarian Accreditation Committee established in 1993 is responsible for accrediting and evaluating the quality of teaching and research at higher education institutions. It assesses the standard of education and research in each higher education institution at least in every eight years (institutional accreditation) based on a detailed self-assessment of the institution and the report of a visiting committee. The Hungarian Accreditation Committee also examines the curricula, the qualification requirements as well as the quality of the academic staff and the teaching facilities (programme accreditation).

Degrees and qualifications

Hungarian universities and colleges grant degrees following a binary pattern. Colleges and universities grant "Főiskolai oklevél" (college-level degree) and universities award "Egyetemi oklevél" (university-level degree). The duration of training at college level requires minimum 3 years and maximum 4 years of studies, while the length of study at university level is minimum 4 years, maximum 5 years (one of the few exceptions is the medical course where the duration of education is 6 years). Students complete their education with a final examination consisting of the preparation and defence of a dissertation, oral and/or written examinations prescribed in the qualification requirements and - in certain programmes - the performance of practical work.

Beyond university and college graduate education, 2 types of post-graduate programmes are offered by higher education institutions. First, further specialisation degrees can be awarded after college or university graduation. These further specialisation programmes lead to new qualifications. Studies may vary from one to three years' duration.

Secondly, universities provide training leading to a doctoral degree, which is the only scientific degree available in Hungary at present. The condition for applying for doctoral training is a Hungarian university degree or its foreign equivalent. Higher education institutions link admission to entrance examinations and often to additional criteria (e.g. professional experience). The duration of the training is at least 3 years, at the end of which a doctor of philosophy (PhD - doktori fokozat) or a doctor of liberal arts (DLA - mester fokozat) degree is conferred depending on the field of science.

Credit system

The obligatory use of the ECTS compatible credit system was introduced in September 2003, but several higher education institutions have already been using it since the middle of the 1990's. According to the governmental decree on the introduction of the credit system one credit corresponds to 30 hours student workload. The minimum number of credits for a college-level degree is 180, for a university-level degree is 240, for a further specialisation degree is 60 while for the doctoral degree it is 180.

System of assessment

The assessment of knowledge may occur, generally in five grades: excellent (5), good (4), satisfactory (3), pass (2), and fail (1) or with the classification: excellent (5), satisfactory (3), fail (1).

Academic year

In general, the academic year of higher education institutions consists of two semesters, namely the autumn and the spring semesters. The autumn semester lasts generally from the beginning of September until the end of January. The spring semester lasts from the beginning of February until the end of June. In general, both semesters include a 15-week period for lectures, seminars and practical work and a 6-week examinations period.


* Módosítva 2004. november 9-én
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok