2023. május 30.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

A Magyarországon kiadott magyar nyelvű oklevélmelléklet szerkezete

2005. augusztus 15.
Az oklevélmelléklet nemzetközi modelljét az Európai Bizottság, az Európa Tanács és az UNESCO európai szervezete, a CEPES fejlesztette ki. A magyarországi oklevélmelléklethez mi is ezt a modellt használjuk, azzal az eltéréssel, hogy a magyar nyelvű dokumentum kérdéseit a magyar felsőoktatásban használatos fogalomrendszerhez igazítottuk.
(Az oklevélmelléklet végleges tartalmáról és formájáról az Európai Parlament és a Tanács 2004. december 15-én, 2241/2004/EK számon kiadott, a szakmai alkalmasság átláthatóságának egységes közösségi keretéről (Europass) szóló határozata rendelkezett).
 
OKLEVÉLMELLÉKLET
(Minta)
 
1. AZ OKLEVÉL MEGSZERZŐJÉNEK ADATAI
 
1.1. Vezetéknév:
1.2. Utónév:
1.3. Születési idő(év/hó/nap):
1.4. Hallgatói azonosító szám vagy azonosító kód (ha van ilyen):
 
2. AZ OKLEVÉL ADATAI
 
2.1. A szakképzettség megnevezése és a vele járó cím (ha van ilyen):
2.2. Az oklevél megszerzése érdekében végzett fő szak/szakok:
2.3. Az oklevelet kibocsátó intézmény neve és jogállása:
2.4. A képzést végző intézmény neve és jogállása:
2.5. A képzés nyelve:
 
3. A KÉPZÉS SZINTJÉNEK ADATAI
 
3.1. A képzés szintje:
3.2. A képzés jogszabályban meghatározott hivatalos képzési ideje:
3.3. A képzésbe való bejutás feltételei:
 
4. A KÉPZÉS TARTALMÁRA ÉS AZ ELÉRT EREDMÉNYEKRE VONATKOZÓ ADATOK
 
4.1. A képzés módja:
4.2. A képzési program követelményei:
4.2.1. A szak képesítési követelményeire vonatkozó jogszabály száma:
4.2.2. A képzési cél:
4.2.3. A megszerzendő kreditérték:
4.2.4. A szakmai gyakorlat jellege, hossza, kreditértéke:
4.2.5. Az ismeretek ellenőrzésének rendszere:
4.3. Az egyes tantárgyak/érdemjegyek/kreditpontok(ha vannak):
4.4. Az értékelés rendszere:
4.5. Az oklevél minősítése (ha van):
 
5. AZ OKLEVÉLLEL JÁRÓ JOGOSULTSÁGOK
 
5.1. Jogosultságok a továbbtanulásra:
5.2. Szakmai jogosultságok (ha vannak):
 
6. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
 
6.1. További információk
6.1.1 Egyéni információk
6.1.2 Intézményi információk
6.2. Egyéb hasznos információk forrásának megjelölése
 
7. A MELLÉKLET HITELESÍTÉSE
 
7.1. Dátum:
7.2. Név és aláírás:
7.3. Az aláíró beosztása:
7.4. A felsőoktatási intézmény hivatalos bélyegzője:
 
8. A NEMZETI FELSŐOKTATÁSI RENDSZER LEÍRÁSA
 
MAGYARÁZATOK

1. AZ OKLEVÉL MEGSZERZŐJÉNEK ADATAI
 
1.1. Adja meg az oklevél megszerzőjének teljes családnevét.
1.2. Adja meg az oklevél megszerzőjének valamennyi utónevét.
1.3. Adja meg az oklevél megszerzőjének születési évét, hónapját, napját.
1.4. Adja meg a kérelmező azonosító számát a Hallgatói Nyilvántartó Rendszerből. Ennek hiánya esetén használja az oklevél adatait (oklevélszám) a kérelmező azonosítására.
 
2. AZ OKLEVÉL ADATAI
 
2.1. Adja meg a szakképzettség megnevezését, ahogyan az a képesítési követelményekben és az oklevélben szerepel. Jelezze, ha az oklevél kettős szakképzettséget igazol. Jelezze továbbá, ha az oklevél jogosít valamilyen, országosan elfogadott cím használatára; írja le a cím jelentését és azt is, hogy használata jogi védelem alatt áll-e.
2.2. Csak a képesítés megszerzése érdekében elvégzett szakot tüntesse fel. Ha az oklevél kettős szakképzettséget igazol, akkor a két szakképzettség megszerzéséhez elvégzett szakokat jelölje meg. (A magyar felsőoktatási intézményekben oktatott szakok magyar és angol nyelvű jegyzékét az Oktatási Minisztérium összeállította, megtalálható például a http://www.om.hu/oklevelmelleklet/ webcímről elindulva.
2.3. Tüntesse fel az oklevelet kiállító intézmény nevét és jogállását. (Ez nem minden esetben azonos azzal az intézménnyel, amely az oktatást végzi.) A jogállás leírásánál használja az intézmény fenntartó szerinti megkülönböztetését (állami, magán, egyházi) és típusának megjelölését (egyetem, főiskola), és azt is jelezze, hogy hazai vagy külföldi intézményről van-e szó.
2.4. A kérdés a képzési program lebonyolítását végző intézményre vonatkozik. Ha ez nem azonos az oklevelet kiállító intézménnyel, akkor ennek nevét és jogállását is jelölje meg a fenti 2.3 pontban leírt módon.
2.5. Adja meg a képzés nyelvét (ha részképzés más nyelven folyt, akkor azt is tüntesse fel).
 
3. A KÉPZÉS SZINTJÉNEK ADATAI
 
3.1. Jelölje meg, hogy a kérelmező egyetemi vagy főiskolai képzésben vett-e részt.
3.2. Adja meg a képzés hivatalos időtartamát félévekben és tanórákban, a képesítési követelményekben meghatározottak szerint. (A tanórák számának megadása csak arra az esetre vonatkozik, ha a képesítési követelmények az összes óraszámot is tartalmazzák.)
3.3. Ismertesse, hogy az oklevélmellékletben megjelölt képzési programba való részvételnek milyen feltételei voltak (érettségi, felvételi vizsga).
 
4. A KÉPZÉS TARTALMÁRA ÉS AZ ELÉRT EREDMÉNYEKRE VONATKOZÓ ADATOK
 
4.1. A kérdés arra vonatkozik, hogy milyen formában folyt a képzés: nappali, esti, levelező, távoktatás formájában; folyamatosan vagy megszakításokkal; más intézményből történő átvétellel stb.
4.2. Adja meg az elvégzett szak (szakok) képesítési követelményeire vonatkozó jogszabály számát; a képesítési követelmények alapján ismertesse a képzési célt, a megszerzendő kreditértéket, a szakmai gyakorlat jellegét, hosszát, kreditértékét (ha van), az ismeretek ellenőrzésének rendszerét (szigorlatok, diplomamunka megvédése, záróvizsga letétele).
4.3. Sorolja fel a képzés során tanult tantárgyakat, adja meg a heti tanórák számát; ismertesse az egyes tantárgyakat lezáró értékelés formáját, érdemjegyét közöttük a szakdolgozat és a záróvizsga érdemjegyét, kreditértékét (ha van ilyen). Tájékoztatásul csatolhatja a leckekönyv másolatát is. Ha a tantárgyak között helyettesítő tárgy is szerepel, alkalmazza a következő megoldást: a helyettesítő tárgy megnevezésétől függetlenül a helyettesített tárgy szerepeljen a tantárgyak felsorolásában. A helyettesítő tárgyat a hallgató teljesítményének ismertetésekor abban a félévben kell figyelembe venni, amelyben a Kreditátviteli Bizottság döntést hozott a tárgy elismerésről. Ha a helyettesítő tárgy több tantárgy ismeretanyagát foglalja magában, minden helyettesített tárgyhoz azonos - a helyettesítő tárgy teljesítésénél megszerzett - érdemjegyet kell beírni. A kreditpontok hozzárendelése az oklevélmellékletet kiállító intézmény tantervében szereplő kreditpontoknak megfelelően történik.
4.4. Adjon tájékoztatást az intézményben használt értékelés (osztályozás) rendszeréről; jelölje meg, hogy az értékelés rendszerén belül mi számít minimális követelménynek; az ismertetés elkészítéséhez használja fel az oklevélmelléklet 8. pontjához összeállított leírást a magyar felsőoktatásról.
4.5. Adja meg az oklevél minősítését (ha van ilyen).
 
5. AZ OKLEVÉLLEL JÁRÓ JOGOSULTSÁGOK
 
5.1. Ismertesse, hogy a megszerzett oklevél milyen további képzési szintekre történő bejutáshoz nyújt lehetőséget (főiskolai képzés, egyetemi képzés, doktori képzés, szakirányú továbbképzés). Írja le azt is, hogy ezek a képzések milyen végzettséget nyújtanak.
5.2. Ismertesse, hogy az oklevél milyen szakmai jogosultságokat biztosít.
 
6. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
 
6.1. Olyan információkat adjon meg, amelyek az eddigiekben nem szerepeltek, de fontosak lehetnek a képesítés megítélése és a képző intézmény jellemzése szempontjából.
6.1.1. Olyan információkat adjon meg, amelyek az eddigiekben nem szerepeltek, de fontosak lehetnek az oklevél tulajdonosa által megszerzett képesítés megítélése szempontjából (külföldi részképzés, tanulmányi versenyek, stb.)
6.1.2. Ehhez a ponthoz javasoljuk elkészíteni a felsőoktatási intézmény rövid leírását. Továbbá javasoljuk olyan információ-források, ajánlások megjelölését, amelyekkel további tájékoztatást lehet kapni a képzésről és az intézményről.
6.2. Jelöljön meg olyan információ-forrásokat, WEB-címeket, ajánlásokat, ahol további információkat lehet kapni az oklevélről és a felsőoktatási intézményről.
 
7. AZ OKLEVÉLMELLÉKLET HITELESÍTÉSE
 
7.1. Az oklevélmelléklet kibocsátásának dátuma. Ez nem feltétlenül ugyanaz a nap, amelyen az oklevelet kiadták.
7.2. Az oklevélmelléklet hitelességét igazoló tisztviselő neve és aláírása.
7.3. A hitelességet igazoló személy hivatalos minőségének megnevezése (pl. a tanulmányi osztály vezetője).
7.4. Az oklevélmelléklet hitelességét végző intézmény hivatalos bélyegzője vagy pecsétje.
 
8. A MAGYAR FELSŐOKTATÁSI RENDSZER LEÍRÁSA
 
A magyar felsőoktatás magyar és angol nyelvű leírását az Oktatási Minisztérium készítette el, és az oklevélmelléklet kiállításánál kizárólag ez a leírás használható. Hozzáférhető a http://www.om.hu/oklevelmelleklet/ című weblapon.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok