2023. október 3.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Tájékoztató a külföldi okleveleknek a közösségi jog alapján történő magyarországi elismeréséről

2007. szeptember 28.
Ez az általános tájékoztató azok számára készült, akik az Európai Gazdasági Térség (EGT) [1] valamely tagállamának vagy Svájcnak az állampolgáraként az EGT-ben vagy Svájcban szerzett bizonyítványukkal vagy oklevelükkel szabályozott szakmát kívánnak gyakorolni Magyarországon. Vonatkoznak az alább ismertetett tudnivalók azokra is, akik képesítést tanúsító okiratuk elismerése révén jogosultságot szereztek az EGT valamely tagállamában vagy Svájcban arra, hogy ott szabályozott szakmát gyakoroljanak és szakmájukat ténylegesen legalább három évig gyakorolták ezen országon valamelyikében.

Szabályozott szakma az, melynek gyakorlását egy adott ország, jelen esetben Magyarország, meghatározott bizonyítvány vagy oklevél által tanúsított képesítés meglétéhez köti. Minden tagállam maga határozza meg, hogy mely szakmákat minősíti szabályozottaknak. A szabályozott szakmák felsorolása megtalálható honlapunkon (www.professionalrecognition.hu).

Amennyiben nem egyértelmű az Ön számára, hogy az Ön által gyakorolni kívánt szakma szabályozottnak minősül-e Magyarországon, tájékoztatást kérhet a nemzeti információs központként működő Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központjától (MEIK) (1054 Budapest, Báthory utca 10., tel: (06-1) 331-7331, fax: (06-1) 332-1932, e-mail: meik@okm.gov.hu, honlap: www.ekvivalencia.hu).

Ha az Ön szakmája nem számít Magyarországon szabályozott szakmának, akkor nem szükséges bizonyítványát vagy oklevelét elismertetnie a magyar hatóságokkal. A munkaadók mindazonáltal megkívánhatják, hogy a bizonyítványt vagy oklevelet magyar hatóság ismerje el.

Az Európai Unió a szabályozott szakmák elismerését irányelvekkel szabályozza, megkönnyítendő a személyek szabad munkavállalását. Az irányelvben foglalt rendelkezések minden tagállam számára kötelezően alkalmazandók.

A jogi szabályozás szempontjából a szabályozott szakmákon belül is meg kell különböztetni két nagy csoportot.

Az első csoportba mindössze a következő hét szakma tartozik: általános orvos, fogorvos, gyógyszerész, ápoló, szülésznő, állatorvos és építészmérnök. Ezek elismerését az Európai Unió ágazati irányelvei szabályozzák. Az ágazati irányelvek automatikus elismerést tesznek lehetővé, mivel a fenti szakképzettségek és szakképesítések esetében valamennyi tagállamban megtörtént a képzések összehangolása. Ebből következik, hogy az elismerési eljárás során a hatóságok nem az adott diplomához vezető képzés milyenségét vizsgálják, hanem azt, hogy az adott személy a saját országában eleget tesz-e az adott szakma gyakorlásához előírt valamennyi követelménynek. A külföldi bizonyítványnak vagy oklevélnek magyar bizonyítványként vagy oklevélként történő automatikus elismerése nem jelenti azonban azt, hogy a foglalkozás gyakorlásának megkezdését ne lehetne további feltételekhez kötni. (Feltétel lehet pl. erkölcsi bizonyítvány vagy egészségügyi alkalmasságot igazoló tanúsítvány benyújtása.)

A fenti hét szakma elismerését Magyarországon a következő hatóságok végzik:

 • állatorvos: Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központ (cím: 1054 Budapest, Báthory u. 10., tel: (06-1) 331-7331, fax: (06-1) 332-1932, honlap: www.ekvivalencia.hu);
 • egészségügyi szakmák (ápoló, fogorvos, gyógyszerész, orvos, szülésznő) az állatorvos kivételével: Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal (cím: 1051 Budapest, Zrínyi utca 3., tel.: (06-1) 235-7922, 235-7927, fax: (06-1) 269-3794, honlap: www.eekh.hu, e-mail: ekh.titk@eekh.hu);
 • építészmérnök: Budapesti Építész Kamara (cím: 1088 Budapest, Ötpacsirta utca 2., tel.: (06-1) 318-2444, fax: (06-1) 338-2775, honlap: www.budapestiepiteszkamara.hu, e-mail: bek@t-online.hu).
Az elismerési eljárás menetéről a fenti hatóságok adnak részletes tájékoztatást.

Azon szabályozott szakmák esetében, melyek nem tartoznak az ágazati irányelvekkel szabályozott hét szakma közé, az elismerés az általános rendszer alapján történik. Az általános rendszer a Tanács 89/48/EGK és a Tanács 92/51/EK számú irányelvén alapszik.

Az általános rendszer alapszabálya, hogy az a tagállami állampolgár, aki jogosult egy adott szakma gyakorlására az egyik tagállamban, jogosult legyen a másik tagállamban is erre. Ez tehát azt jelenti, hogy ha Ön megfelelő képesítésekkel rendelkezik egy tagállamban ahhoz, hogy egy adott szakmai tevékenységet folytasson, a másik tagállamban is képesítettnek kell tekinteni ugyanazon szakma gyakorlására.

Az általános rendszer alapján történő elismerés a tagállamok közti bizalom elvén alapszik. A különböző szakképesítések és szakképzettségek megszerzéséhez vezető képzéseket a tagállamok nem harmonizálták, ezért az általános rendszer nem ad lehetőséget a képzettségek automatikus elismerésére.

A külföldi bizonyítványok és oklevelek által tanúsított szakképesítés és szakképzettség általános rendszer alapján történő elismerése a MEIK hatáskörébe tartozik.

Ez alól kivételt képeznek azon egészségügyi szakmacsoportba tartozó szakképesítések, amelyek esetében az Országos Képzési Jegyzék a szakmai és vizsgakövetelmények meghatározására feljogosított minisztériumként [1/2006. (II. 17.) OM rendelet mellékletének 9. oszlopa] az Egészségügyi Minisztériumot jelöli meg. Ebben az esetben az eljáró hatóság az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal (cím: 1051 Budapest, Zrínyi utca 3., tel.: (06-1) 235-7922, honlap: www.eekh.hu).

A hatóság a benyújtott kérelmet egyedileg bírálja el. A kérelemben egyértelműen fel kell tüntetnie, hogy milyen hazai, szabályozott szakma gyakorlására kíván jogot szerezni. A szabályozott szakmának, melyet Ön Magyarországon gyakorolni kíván, meg kell egyeznie azzal a szakmával, melynek gyakorlására a származási országban jogosult. Ha több szakmát is szeretne Magyarországon gyakorolni, minden egyes szakma esetében külön kérelmet kell benyújtania, előzetesen mindenkor meggyőződve arról, hogy az adott szakma elismerésére melyik magyar hatóság jogosult.

Az elismerési eljárás során a hatóság a benyújtott dokumentumok alapján egyrészt megvizsgálja, hogy az oklevél milyen tevékenység gyakorlására jogosít a származási országban, másrészt összeveti a képesítés megszerzéséhez vezető elméleti és gyakorlati képzést a hazai képzéssel, és az alábbi döntések egyikét hozhatja:

 1. A hatóság elismeri a szakképesítést vagy szakképzettséget. Ebben az esetben a külföldi bizonyítvány vagy oklevél tulajdonosa jogosult mindazon szakmai tevékenység folytatására, amelyre a külföldi bizonyítványnak vagy oklevélnek megfeleltethető magyarországi okirat feljogosít, továbbá használhatja a szakmának megfelelő magyar szakmai címet.
  Fontos tudni, hogy az elismerés nem jelenti a külföldi képzés és a hazai képzés tartalmának egyezőségét, valamint nem jelenti a külföldi bizonyítvány vagy oklevél által tanúsított végzettségi szint elismerését.
 2. Ha a külföldi képzés időtartamában vagy tartalmában jelentős eltérések mutatkoznak, a hatóság közbenső határozatot hoz, melyben kiegészítő követelmények teljesítését írhatja elő oly módon, hogy a külföldi képzettség elismerését szakmai gyakorlat igazolásához (a), illetve alkalmazkodási időszak (b) vagy alkalmassági vizsga (c) teljesítéséhez köti.
  1. A hatóság szakmai gyakorlatnak fogadhatja el a képzettség megszerzése utáni szakmai képzést, gyakorlatot és tapasztalatot.
  2. Alkalmazkodási időszaknak minősül a szakma Magyarországon történő gyakorlása az adott szakmának megfelelő szakember felügyeletével. A hatóság nem írhat elő három évnél hosszabb alkalmazkodási időszakot, előírhatja viszont, hogy a kérelmező a szakma gyakorlása mellett képzésben is részt vegyen.
  3. Az alkalmassági vizsga a kérelmező szakmai tudására vonatkozó olyan magyar nyelvű elméleti, illetve gyakorlati vizsga, amelyet a hatóság abból a célból szervez, hogy megítélje, alkalmas-e a kérelmező a szakma Magyarországon történő gyakorlására.
   Az alkalmassági vizsga lebonyolítója a kérelmező által fizetendő díjat állapíthat meg. A díj nem haladhatja meg az alkalmassági vizsga lebonyolításával kapcsolatban felmerülő tényleges költségeket.
  A kérelmező jogosult az alkalmazkodási időszak és az alkalmassági vizsga közötti választásra, kivéve az olyan eseteket, amikor a magyar jognak az ismerete elengedhetetlenül szükséges a szakma gyakorlásához Magyarországon.
 3. Ha az elismerés feltételei hiányoznak, az eljáró hatóság elutasíthatja a kérelmet.
Ha az eljáró hatóság az elismerést feltételhez köti, vagy a kérelmet elutasítja, döntését alaposan indokolnia kell, és a kérelmezőt tájékoztatnia kell a jogorvoslat lehetőségéről.

A hatályos jogszabályok értelmében a szabályozott szakmák elismerésére irányuló eljárás díja jelenleg 49 125 Ft, az eljárási idő pedig 90 nap.

Az érdemi ügyintézés határidejébe - hiányos beadványok esetén - nem számít be a hiánypótlásra irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő.

Az eljárás részleteiről az adott szakképesítés/szakképzettség elismerésében illetékes hatóságnál lehet tájékozódni.

Amennyiben Ön pedagógusként szeretne Magyarországon dolgozni, kérjük, olvassa el honlapunkon a pedagógusok számára készített részletes tájékoztatónkat.


[1] Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Izland, Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok