2021. december 6.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Munkavédelmi-munkabiztonsági Ankét

2002. november 27.
Az Oktatási Minisztérium és a Szent István Egyetem Gazdálkodási és Mezőgazdasági Főiskolai Kar Gyöngyös - mint a rendező felsőoktatási intézmény - pályázatot hirdet a X. Országos Munkavédelmi és Munkabiztonsági Ankét határozata, és a Gyöngyösi Főiskolai Kar vállalásának megfelelően a XI. ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI - MUNKABIZTONSÁGI ANKÉT-­jával kapcsolatos pályázati témakörök kidolgozására. Az Ankétot az érdekelt minisztériumok, főhatóságok és társadalmi szervek is támogatják.

Az Oktatási Minisztérium

és a

Szent István Egyetem

Gazdálkodási és Mezőgazdasági Főiskolai Kara

GyöngyösF E L H Í V Á S

A XI. ORSZÁGOS

MUNKAVÉDELMI - MUNKABIZTONSÁGI ANKÉT

P Á L Y Á Z A T Á R A

2002Rendezők:

OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Munkavédelmi Munkabiztonsági (Biztonságtechnikai)

Oktatási Bizottság

Titkára:

Balaton Gyula

oktatási minisztériumi főtanácsos

Tel.: (1) 473-7686

(1) 473-7000

Elnöke:

Prof. Dr. Bartha Lajos


c. egyetemi docensSZENT ISTVÁN EGYETEM

GAZDÁLKODÁSI ÉS MEZŐGAZDASÁGI

FŐISKOLAI KAR

GYÖNGYÖS

Főigazgató:

Dr. Magda Sándor

egyetemi tanár

Szervezőbizottság elnöke:

Dr. Wachtler István

egyetemi tanár

Szervezőbizottság titkára:

Dr. Magyary István

egyetemi docensPÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az Oktatási Minisztérium és a Szent István Egyetem Gazdálkodási és Mezőgazdasági Főiskolai Kar Gyöngyös - mint a rendező felsőoktatási intézmény - pályázatot hirdet a X. Országos Munkavédelmi és Munkabiztonsági Ankét határozata, és a Gyöngyösi Főiskolai Kar vállalásának megfelelően a XI. ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI - MUNKABIZTONSÁGI ANKÉT-­jával kapcsolatos pályázati témakörök kidolgozására. Az Ankétot az érdekelt minisztériumok, főhatóságok és társadalmi szervek is támogatják.

A foglalkozásbiztonság kérdéseinek hangsúlyozottabban kell megjelenni a köz- és felsőoktatásban. Ezért célkitűzésünk - az elmúlt évtizedek hagyományait követve - az ankét pályázatában megjelölt témakörök alapján konferenciát rendezni. A rendezvény program­jaiban lehetőséget teremt a munka- és vagyonbiztonság társdiszcip­línák (környezetvédelem, katasztrófa-elhárítás, ergonómia) művelőinek, a gazdasági és gyakorlati szakembereknek, hogy a tudományos eredményeiket, következtetéseiket, véleményüket és javaslataikat ismertessék, illetve bemutassák.PÁLYÁZAT TÉMAKÖREI

 1. MUNKAVÉDELMI KÉPZÉS AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNY­RENDSZEREKBEN

  1. A munkavédelmi munkabiztonsági (biztonságtechnikai) diszciplína oktatásának korszerűsítése a törzstárgyak, a kötelezően választható és fakultatív tárgyak keretében

   Ezen témakörök kidolgozásának lehetőségei:

   • A képzés szakterületi kiemelésével a biztonságra vonatkozó részterületek kidolgozása, amelyeket - összhangban az oktatási célkitűzésekkel - a tantárgyi ismeretanyagokba feltétlenül be kell építeni.

   • A hallgatói érdeklődési irányok és a társadalmi igények figyelembevétel a biztonságtechnikai ismeretek új típusú képzési programjainak kidolgozása, pl. a beruházások munkabiztonsági vonatkozásai.

   • A biztonságtudomány tantárgyi integrációja (tűz-, vagyon-, környezet­védelem, foglalkozás egészségvédelem).

   • Biztonságtechnika és technológia kapcsolata. Veszélyes technológiák, technológia veszélyek.

   • A munkahelyi kockázatértékelés módszereinek és gyakorlatának oktatási tapasztalatai.

   • A munkavédelmi-, munkabiztonsági diszciplina szerepének oktatása a biztonságkultúra fejlesztésében.

  2. A munkavédelmi, munkabiztonsági (biztonságtechnikai) szakemberképzés történeti háttérrajza és prognózisa

   • Az átalakuló társadalmi, gazdasági környezet igénye megváltozott és várhatóan változik a munkavédelmi szakemberekkel szembeni követel­ményekkel kapcsolatban is. Ezért napjainkban szükséges kidolgozni az ehhez kapcsolódó szakképzés és szakirány képzés stratégiáját és taktikai elemeit, amelyeket csak a történelmi háttér vizsgálásával és a következtetések figyelembevételével lehet reálisan prognosztizálni.

   • Biztonságtechnika okleveles mérnöki szakirány és a felsőfokú szakirányú képzés terveinek kidolgozása.

  3. A külföldi munkabiztonsági (munkavédelmi, munkahigiéniai, foglalkozás-egészségügyi) képzés sajátosságai, eljárásai, módszerei, ezek adaptálhatósága és várható hatékonysága hazánkban

   A gazdálkodási rendszerek kiterjedése a diplomák államok közötti egyenértékűségének elérését követeli meg, amelyet meg kell valósítanunk a munkabiztonsági diszciplínák vonatkozásában is. Ezért elengedhetetlen a más országokban folyó képzési rendszer megismerése, módszereinek feldolgozása.

  4. A munkabiztonság (munkavédelem) interdiszciplinaritásából fakadó társtudományi kapcsolatrendszerek feldolgozása

  Ezen témakör olyan pályaművek benyújtását teszi lehetővé, amelyek a biztonságtechnika oktatás-módszertani szempontjából dolgozzák ki az egyes diszciplínák tantárgyi ismeretköreinek egymásra épülését. 2. MUNKAVÉDELMI TUDOMÁNYOS KUTATÓMUNKA

  A felsőoktatási intézményekben és kutató műhelyekben folyó kutatások eredményei

  • Tanulmányokat várunk a felsőoktatási intézményekben és kutató műhelyekben folyó sajátos tudományági műszaki-, természettudományi-, társadalomtudományi jellegű - munkabiztonság kutatás új eredményeiről.

  • A katasztrófa eredetű munkabalesetek (pl. porrobbanás stb.) technikai megelőzési lehetőségei.

  • Kémiai szerkezet és biztonságtechnikai sajátosságok kapcsolata. Különleges gyújtóforrások.

  • A munkavédelem, a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítás nemzetközi és hazai minőségbiztosítási rendszere.

  • A baleset-elemzésnél felhasználható törvényszerűségek, értékelési eljárások bemutatása. 3. ERGONÓMIA A BIZTONSÁGSZERVEZÉSBEN

  A munka humanizálását szolgáló vezetés-, jog-, közlekedés-, környezettudományi-, munkalélektani-, munkafiziológiai-, stb. tudományok biztonságtechnikához kapcsolódó témáiból készíthetők pályamunkák:

  • Biztonságtechnikai menedzsment a szervezetekben.

  • Biztonságtechnika a termelés-, a projekt-, a marketing menedzsmentben.

  • A munkaalkalmasság és a humánstratégia.

  • Az ergonómia hasznosítása a humánstratégiában.

  • A kisvállalkozásokban, kisüzemekben, kisgazdaságokban alkalmazható és működőképes biztonságtechnikai rendszerek kiépítése.

  • A biztonságtechnikában alkalmazott alapfogalmak megfogalmazása.

  • Az önálló balesetbiztosítási rendszer kiépítésének lehetséges formái.

  • Az intézményi és oktatói felelősségvállalás kérdései a hallgatói balesetek kockázati lehetőségeinek emelkedésével.

  • Munkavédelmi szabványosítás, honosítás.

  • A személy- és anyagszállítás biztonságtechnikájának humán és műszaki vonatkozásai.

  • A logisztikai kérdések megjelenése a biztonságtechnikában, kiemelten a veszélyes anyagok vonatkozásában.

  • Csökkent munkaképességűek foglalkoztatásának biztonságtechnikai aspektusai stb.

  • A foglalkozás-egészségügy kérdései.

  • Az oktatási intézmények feladata az egészséges életmódra nevelésben.

  • Számítógépes munkavégzés ergonómiai feltételeinek megteremtése.

  • Munka és környezetbiztonság.

  • Az emberi erőforrás megbízhatósága. 4. TŰZBIZTONSÁG AZ EMBERI ERŐFORRÁS VÉDELMÉBEN

  A tűzbiztonság megteremtése jelentős szemléletváltást igényel, melynek megvalósításához hozzájárulhatnak a felsőoktatási intézmények, oktatási célkitűzéseik és programmegvalósításuk által.

  Feldolgozásra ajánlott témakörök:

  • A tűzvédelem oktatásának aktuális tematikai és módszertani kérdései.

  • A tűzvédelem biztonságtechnikai elemei és oktatás-módszertani kérdései.

  • Új kutatási eredmények a tűzbiztonság szolgálatában a tűzmegelőzéstől a katasztrófa elhárításig.

  • A tűzmegelőzés, tűzoltás, a műszaki mentés és veszélyes anyag kárelhárítás fejlesztési irányainak főbb elemei.

  • A tűzvizsgálatok következtetéseinek alkalmazhatósága a kutatásban.

  • Az önkéntes tűzoltóság fejlesztésének lehetőségei, humán, műszaki és pénzügyi vonatkozásai. 5. INTÉZMÉNYI MUNKABIZTONSÁG (MUNKA-, TŰZ-, VAGYON­VÉDELEM)

  Az elmúlt években hirtelen megnövekedett hallgatói és tanulói létszám intézményi munkabiztonsági feltételeinek megteremtése felelősségteljes helyzetértékelést, új működőképes biztonságtechnikai rendszer kidolgozását és jelentős szemléletformálást igényel a felsőoktatási intézményekben. A felvetődő nehézségek megoldásához járulhatnak hozzá az alábbi témákat feldolgozók:

  • A biztonságtechnika hatékony működését biztosító rendszer kiépítése a felsőoktatási intézményekben.

  • A hallgatói munkabiztonság színvonaljavításának módszerei.

  • Az oktatási munkaterek - laboratóriumok, előadó- és gyakorlótermek, - korszerűsítési lehetőségei.

  • Oktatási intézmények új beruházásainak ergonómiai szemléletű munkabiztonsági tervezése.

  • Képzési rendszerhez kapcsolódó oktatóhelyek biztonságtechnikai kérdései (laboratóriumok, oktatóhelyiségek, tanüzemek, tanműhelyek, tangazdaságok, klinikák, bemutató területek, gyakorlóterületek stb.).

  • A gyakorlati képzést szolgáló munkahelyek munkabiztonsági és vagyonvédelmi kérdései.

  • Az emberi erőforrás vizsgálata az intézményi humánmenedzsmentben.

  • Munkaalkalmasság és vagyonvédelem.

  • A vagyonvédelem technikai eszközrendszerének kapcsolata a biztonsági berendezésekkel. 6. KATASZTRÓFA-ELHÁRÍTÁS

  - Elemi csapás vagy ipari szerencsétlenség következményeinek elhárítása érdekében kidolgozandó intézkedési tervek készítésének módszerei, azok oktatása.

  - A katasztrófák következményeinek megelőzése, illetve csökkentése érdekében végzett mérnöki-igazgatási-jogi-közgazdasági feladatok, továbbá a mentés, elsősegélynyújtás, a károk felszámolásának megszervezése.

A pályázaton részt vehetnek az oktatási intézmények oktató-kutató csoportjai, munkatársai, meghívott előadói, továbbá mindazok, akik a minisztériumoknál, főhatóságoknál, tudományos kutatóműhelyeknél a munka-, tűz- és vagyonvédelem elméleti és alkalmazott területeit művelik. A pályázaton egyéni vállalkozók is részt vehetnek.

A pályázat ajánlott terjedelme 30 oldal. a pályázathoz csatolni kell maximum 5 oldalas összefoglalót, mely tudományos kiadványban megjelentetésre kerül, ezért az összefoglalót tartalmazó lemezt is mellékelni kell.

Formai követelmények: A szöveget Word for Windows programban, 1-es sortávolsággal, 12-es Times New Roman CE betűtípussal írva kérjük. A szöveg sorkizárással és sorvégi szóelválasztás nélkül készüljön. A morgó körben 1,5 cm. A cím nagy, vastagított betűkkel az első sorba, az oldal közepére kerül. A szerző neve (dőlt, vastagított betűkkel) a cím utolsó sora alatt egy sor kihagyásával kezdődjön, alatta kérjük feltüntetni a pályázó(k) beosztását, tudományos fokozatát és munkahelyét. Több szerző esetén a nevek egymás alá kerüljenek. Ha a pályázók munkahelye megegyezik, azt csak az utolsó pályázó beosztása és tudományos fokozata alatt kell feltüntetni. Az utolsónak szereplő szerző munkahelye után egy sor kihagyással írható az alcím (ha van) vastagított, dőlt kisbetűkkel. A cím utáni szöveg a sor elején kezdődik, bekezdések helyett soremelést alkalmazva. Az oldalszámot a dokumentumban nem kell jelezni, de a kinyomtatott anyagon ceruzával fel kell tüntetni. A dokumentumban előforduló táblázatokat, ábrákat Word for Windows illetve Microsoft Excel 5.0-s programban kérjük elkészíteni és a szövegbe beilleszteni. Az ábrákat, táblázatokat szövegbeli sorrendjük szerint folyamatosan kell jelölni, majd egy sor kihagyásával középre kerül a cím. A "Forrás"-t az ábra alatt bal oldalon kell feltüntetni.

Az anyagok eredeti formában kerülnek a kiadványba, ezért kérjük a precíz szerkesztést.

A pályázat és az összefoglaló 2 példánya, valamint az összefoglalót tartalmazó lemez beküldési határideje: 2002. december 15.

Beküldés helye:

SZIE Gazdálkodási és Mezőgazdasági Főiskolai Kar

Mezőgazdasági Műszaki Tanszék

3200 Gyöngyös, Mátrai út 36.

Pályadíjak: 5 db I. díj nettó 70 000 Ft

5 db II. díj nettó 50 000 Ft

5 db III. díj nettó 30 000 Ft

A pályázatokat az Ankét Szervezőbizottságának felkérésére alakult Bíráló Bizottság - külső szakértők bevonásával - értékeli. A díjak kiosztására és a pályaművek bemutatására 2003. január végén kerül sor a SZIE Gazdálkodási és Mezőgazdasági Főiskolai Kar Gyöngyösön tartandó XI. Országos Munkavédelmi Munkabiztonsági ankét alkalmával.XI. Országos Munkavédelmi Munkabiztonsági Ankét

Szervezőbizottsága

 

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok