2024. április 20.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás a roma származású munkanélküliek közoktatási intézményekben történő foglalkoztatásának és képzésének támogatására

2003. szeptember 30.

OFA

Pályázati dokumentáció

A roma származású munkanélküliek közoktatási intézményekben történő foglalkoztatása és képzése
RKF/2003/2

nyilvános pályázathoz

Országos Foglalkoztatási Közalapítvány
1037 Budapest, Bokor u. 9-11. Tel: 388-1270, Fax: 388-1271

Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) Kuratórium nyilvános pályázatot hirdet

A roma származású munkanélküliek közoktatási intézményekben történő foglalkoztatásának és képzésének támogatására

A támogatási program azonosítója: RKF/2003/2

A cigányság Magyarország legnagyobb etnikai kisebbsége, ami egyúttal Európa negyedik legnagyobb roma közösségét jelenti. Szociális körülményeiket, társadalmi-gazdasági helyzetük valamennyi fő jellemzőjét tekintve a romák a magyar társadalom leghátrányosabb helyzetű csoportját alkotják. Iskolázottsági színvonaluk a különböző pozitív intézkedés ellenére is rendkívül alacsony. Munkaerő-piaci szempontból helyzetük halmozottan hátrányos. A hagyományos rendszerek mellett új lehetőségeket kell teremteni, melyek nyitottak és rugalmasak, kellően foglalkoztatás-kompatibilisek és ez által a roma munkavállalók saját igényeiknek és érdeklődésüknek megfelelő egyéni tanulási utakat tudnak bejárni, mely a munkaerő-piaci beilleszkedésükhöz nagyobb esélyt kínál.

1) A pályázat célja

A roma származású munkanélküliek munkaerő-piaci versenyképességének javításával új munkahelyek létrehozásának támogatása a közoktatási szektorban. A roma családok és közoktatási intézmények közötti kapcsolat kiépítésének támogatásával elősegíteni a roma családok szolgáltatásokhoz történő hozzáférését.

2) A pályázók köre

Pályázatot nyújthatnak be az ország területén működő közoktatási intézmények közül mindazok, amelyeknél a roma származású tanulók aránya eléri a 20 %-ot.

3) A támogatás által érintett célcsoport

Roma származású munkanélküliek, akik legalább 8 általános iskolai végzettséggel rendelkeznek és vállalják, hogy a program időtartama alatt munkaviszonyban dolgoznak, a szakképesítés megszerzéséhez szükséges alapképesítést – 10. évfolyam elvégzése, illetve érettségi - és OKJ szakképesítését szereznek az alábbi szakmák egyikéből:

 • ifjúságsegítő ( OKJ: 55 8419 02)
 • pedagógiai asszisztens (OKJ: 52 1499 03)
 • gyermek és ifjúsági felügyelő I., II. (OKJ: 54 1499 02, 33 1499 01).

4) Támogatott tevékenységek:

 • a roma származású munkavállaló munkabérének és közterheinek támogatása a közalkalmazotti bértábla szerint, az Útmutatóban szereplő mértékig;
 • a közalkalmazotti törvényben meghatározott, munkavállalót megillető, kötelező béren kívüli juttatások;

5) A támogatás formája

A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, melyet az OFA negyedéves részletekben előlegként folyósít a Támogatási szerződésben meghatározott feltételek szerint. Az OFA fenntartja a jogát arra vonatkozóan, hogy az egyes projektek esetében, a sajátosságok figyelembevételével eltérjen ettől.

6) A támogatás időtartama:

A munkavállaló alapképzettségétől és a választott szakma képzési időtartamától függően lehet:

 • 3+1 év abban az esetbe, ha 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezik és a közismereti és szakmai képzés párhuzamosan, egymásba építve nem valósítható meg.
 • 3 év, ha a közismereti és szakmai képzés párhuzamosan, egymásba építve megvalósítható;
 • 2 év, amennyiben a munkavállaló már korábban megkezdte tanulmányait, vagy a nyolc általános iskolai végzettségnél magasabb képzettsége van.

A projektek kezdő időpontja: 2003. november 15

7) A pályázó által vállalt kötelezettségek

A közoktatási intézményeknek vállalniuk kell minimum egy roma származású munkanélküli

 • foglakoztatását főállású munkaviszonyban;
 • képzésének támogatását tanulmányi szerződés keretében;
 • a munkavégzéshez és tanuláshoz szükséges feltételek biztosítását;
 • a képzés valamint a foglalkoztatás kapcsán felmerülő problémák kezelésében való aktív közreműködését;
 • a program befejezését követően a roma munkavállaló legalább két évig tartó továbbfoglalkoztatását.

8) A támogatásra felhasználható összeg

437 millió Ft.

9) A pályázat elkészítésének módja

A pályázatot kizárólag az OFA által e támogatási programra készített pályázati dokumentáció elkészítésével (kód: RKF/2003) lehet benyújtani.

A támogatási kérelmet a pályázati dokumentációban foglaltak szerint, hiánytalanul és pontosan kell kitölteni. A pályázati dokumentációban szereplő adatokat az OFA bizalmasan kezeli.

10) A pályázat benyújtásának módja

A pályázatot 4 példányban kell elkészíteni és a pályázati dosszié részét (lehetőségeik szerint a döntés meggyorsítása érdekében) mágneslemezen – OFFICE ’97 formátumban – rögzíteni.

Ezek közül egy példányt véleményezésre a – a pályázati határidő lejárta előtt – a projekt megvalósítása szerint illetékes megyei munkaügyi központnak kell benyújtani. A munkaügyi központ átvételi igazolását az OFA-hoz 3 példányban benyújtott pályázathoz kell mellékelni.

A pályázatot – annak mellékleteivel együtt – három lefűzött, számozott példányban, és a mágneslemezt zárt borítékban, ajánlott postai küldeményként vagy személyesen kell eljuttatni az OFA Közalapítványi Irodához. Az Iroda címe: 1037. Budapest, III. Bokor utca 9-11.; postacíme: 1301. Budapest, Pf.:84.

A pályázati dokumentáció a programnak megfelelő azonosítóra hivatkozva (RKF/2003) postai úton igényelhető vagy személyesen vehető át az OFA Közalapítványi Irodájában (1037 Budapest, III. Bokor utca 9-11.; telefon: 388-1270). A pályázati dosszié floppyra másolva is kérhető, vagy letölthető az OFA Internet honlapjáról (www.ofa.hu).

11) Beadási határidő: 2003. október 15.

12) Pályázati díj:

A pályázati díj 2 000.- Ft. A díj befizetésére szolgáló csekk a pályázati dossziéval együtt igényelhető az OFA-tól, vagy utalható a Magyar Államkincstár 10032000-00280910-00000000 számú számlára. A befizetést igazoló szelvény másolatát a beadott pályázathoz mellékelni kell.

13) A pályázatok elbírálása, a támogatás nyilvánossága és szerződéskötés

A pályázatok támogatásáról az OFA Kuratóriuma a szakértői vélemények, és a területileg illetékes munkaügyi központ javaslata alapján dönt.

14) A támogatott programok megvalósításának nyomon követése

Az OFA monitorozással folyamatosan figyelemmel kíséri a projektek megvalósulását. A programok megvalósítását és pénzügyi vonatkozásait az OFA programvezetői és pénzügyi ellenőrei ellenőrzik.

15. Általános tudnivalók

 • A pályázatot kizárólag az OFA által rendszeresített, a programtípusnak megfelelő pályázati dokumentáció formájában lehet benyújtani.
 • A határidőn belül érkezett pályázatnak számít az, amelyet a pályázat benyújtási határidejének utolsó napján adtak fel postán, vagy adnak át személyesen a Közalapítványi Irodában. A határidőn túl érkezett pályázat érvénytelen.
 • Az OFA elutasíthatja azokat a pályázatokat, amelyek esetében a pályázati dokumentáció nincs kitöltve, a kötelezően csatolandó mellékletek hiányoznak, illetőleg a pályázati felhívásban rögzített feltételeknek nem felelnek meg.
 • Az OFA a pályázatok tartalmát bizalmasan kezeli, tartalmukról felvilágosítást sem kívülállónak, sem a pályázaton résztvevőnek (a pályázat elbírálásában résztvevő személyek kivételével) nem ad.
 • A pályázatok támogatásáról, vagy a támogatási kérelem elutasításáról szóló döntést, a Közalapítványi Iroda előterjesztése alapján az OFA Kuratóriuma jogosult meghozni, az OFA szakértői, monitorai véleményének figyelembevételével az OFA Szervezeti és Működési Szabályzata szerint. A Közalapítványi Iroda a döntés előkészítés időszaka alatt a pályázattal kapcsolatos információkat nem szolgáltat.
 • A döntés végleges, jogorvoslatnak helye nincs.
 • Az OFA Kuratóriumának döntését - támogatás, elutasítás és érvénytelenség esetén egyaránt - a Közalapítványi Iroda a határozathozataltól számított legkésőbb 10 munkanapon belül írásban - indoklás nélkül - a pályázó tudomására hozza.
 • Az OFA Kuratóriumának döntésétől számított 30 napon belül a Közalapítványi Iroda kiküldi a nyertes pályázónak a támogatási szerződés tervezetét. A szerződéskötésre vonatkozó általános tudnivalók a pályázati útmutatóban találhatók.
 • A támogatásról szóló döntés a támogatási szerződés tervezetének kiküldésétől számított 90 napig érvényes, amennyiben a támogatási szerződés aláírására a Támogatott hibájából e 90 nap alatt nem kerül sor, úgy a támogatásról szóló döntés érvényét veszti.
 • A pályázati feltételeknek nem megfelelő, vagy elutasított pályázatok többlet példányát a pályázó szükség esetén átveheti a Közalapítványi Irodában a döntésről szóló értesítés kézhezvételét követő egy hónapon belül, a továbbiakban a Közalapítványi Iroda ezeket a pályázatokat nem őrzi meg, és nem küldi vissza.

16) A pályázatok előkészítésének szakmai támogatása

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást adnak:

Ujszászi Éva (OFA) programasszisztens a 388-1270/117-es telefonszámon;
e-mail: ujszaszi@ofa.hu

Mayer József (OKI) a 06/20 412 1740-es mobil telefonon;
e-mail: mayer@oki.hu.

Budapest, 2003. szeptember

OFA Kuratóriuma


Letölthető pályázati dosszié (DOC, 148 kB)

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok