2023. április 1.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Akkreditációs pályázati felhívás az iskolai integrált könyvtári rendszerek szoftverfejlesztői és forgalmazói számára

2007. június 15.
A szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 16/2007. (III. 14.) OKM rendelet szerinti Programtanács javaslatára az Oktatási és Kulturális Minisztérium

akkreditációs pályázati felhívása

Iskolai integrált könyvtári rendszerek szoftverfejlesztői és forgalmazói számára


Jóváhagyták:

Légrády András
Miltényi Gábor
Simon Henrietta
a Programtanács részéről


Dr. Hiller István
oktatási és kulturális miniszter

1. Előzmények

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) 2005-ben középtávú informatikai fejlesztési program indított a közoktatási intézmények és fenntartóik széles köre részére. A program egyik szegmensét képezte az iskolai adminisztrációt és ügyvitelt támogató szoftvereszközök országos szintű intézményi bevezetésének megteremtéséhez kötődő akkreditációs (minősítési) eljárás. Az Oktatási és Kulturális a 2007. évben is akkreditációs eljárást hirdet, ezúttal integrált iskolai könyvtári rendszerek számára.


2. Az akkreditációs eljárás célja

Jelen eljárás célja a szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 16/2007. (III. 14.) OKM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (3) bekezdése szerinti könyvtárszoftver, illetve azok fejlesztőinek, fogalmazóinak kiválasztása.


3. Az akkreditációs eljárás szereplői

"Kiíró", valamint "Pályázat bírálója": az oktatási és kulturális miniszter. A miniszter döntés-előkészítő, javaslattevő fóruma a Programtanács. A Programtanács részt vesz a pályázatok értékelési eljárásában. Kiíró az akkreditációs eljárás lebonyolításáról az EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társasággal (1134 Budapest, Váci út 37. továbbiakban: Educatio Kht.) együttműködésben gondoskodik.

"Pályázó": az akkreditációs eljárásra integrált iskolai könyvtári rendszert fejlesztő, forgalmazó gazdálkodó szervezet vagy ilyen gazdálkodó szervezetek konzorciuma jelentkezhet. Az eredményes akkreditációt követően a Pályázó megnevezése: "Szállító".


4. Az akkreditációs eljárás tárgya

A minősítési eljárás tárgya egyfelől az iskolai integrált könyvtári rendszer milyenségének, másfelől pedig a fejlesztő, forgalmazó gazdálkodó szervezet, vagy ezek konzorciuma alkalmasságának vizsgálata.


5. Az eredményes akkreditáció következményei

Az akkreditációs eljáráson eredménnyel részt vevő Pályázó "Szállítói" státuszt szerez, így akkreditált szoftvereszközt ajánlhat a Rendelet 1. §-ában szereplő fenntartók (a továbbiakban: Fenntartók) részére.

Amennyiben gazdálkodó szervezetek konzorciuma nyújt be pályázatot, úgy a konzorciumi tagok a közöttük létrejött konzorciumi megállapodásban jogosultak kijelölni azt a konzorciumi tagot, amely az eredményes akkreditáció következtében a Szállítói státuszt megszerzi.


6. Az akkreditált szoftvereszközök

A Kiíró célja, hogy a Fenntartók számára széleskörű választási lehetőség álljon rendelkezésre az akkreditált szoftverek és a kapcsolódó szolgáltatások (az akkreditált szoftverek bevezetésével, rendeltetésszerű felhasználásával, üzemeltetésével összefüggő szolgáltatások) megszerzése tekintetében.

A minősítési eljárás nem kizárólag a szoftverek milyenségének vizsgálatára szorítkozik, hanem a Pályázó által ajánlott kapcsolódó szolgáltatások tartalmának, és nyújtásuk feltételeinek vizsgálatára is.


7. Az akkreditációs jogosultság időtartama

Pályázó eredményes akkreditációt követően a Szállítói státuszból eredő jogosultságait a következő akkreditációs eljárás Pályázat kiírója általi meghirdetéséig szerzi meg.

Abban az esetben, ha a Pályázó az akkreditációs eljárás folyamán valótlan tényeket közöl, vagy valós tényeket hamis színben tüntet fel, vagy mint Szállító megsérti az akkreditációs eljárás szabályait, az adatvédelmi előírásokat, a Fenntartóval kötött megállapodásban rögzített kötelezettségét, Pályázat bírálója az akkreditációt megvonhatja a Szállítótól.

A Szállító az akkreditációs jogosultsága fennállásának ideje alatt a Fenntartó irányában az akkreditációs jogosultsága időintervallumától függetlenül vállalhat kötelezettséget.

A Szállító a Fenntartóval kötött megállapodásban köteles biztosítani a Fenntartó jogosultságaként, hogy Fenntartó - kártérítési felelősség nélkül - felmondhatja a megállapodást akkor, ha a Pályázó, Szállító jogosultsága megvonásra kerül, vagy akkreditációs kérelmét a követő akkreditációs eljárás során a Pályázat bírálója elutasítja.


8. A Pályázók köre

Pályázatot gazdálkodó szervezet, valamint gazdálkodó szervezetek konzorciuma nyújthat be. Kiíró nem kívánja meg, hogy a konzorcium tagjai gazdasági társaságot hozzanak létre, ugyanakkor a konzorcium tagjaiban nem állhat be változás.

Egy gazdálkodó szervezet több pályázatot is benyújthat vagy önállóan, vagy legfeljebb egy konzorcium tagjaként. Egy Pályázatban csak egy szoftver akkreditációját kérheti a Pályázó, ide értve ugyanazon szoftver különböző operációs rendszereken működő, azonos változatait. Ugyanazon szoftver más architektúrájú (vastag/vékony kliens) rendszerben történő alkalmazása külön-külön pályázat benyújtását igényli.


9. A Pályázóval szemben támasztott alkalmassági követelmények

9.1. A Pályázó alkalmasságának igazolására az alábbi mellékleteket, nyilatkozatokat, dokumentumokat köteles csatolni

A Pályázó létezését igazoló, 30 napnál nem régebbi, eredeti cégkivonatot.
(Konzorcium esetében a konzorcium valamennyi tagjának cégkivonatát be kell nyújtani.)

A Pályázó (Konzorcium egyes tagjai) el nem bírált változásbejegyzési kérelme(i) (ha ilyen van) cégbírósági érkeztető bélyegzővel ellátott eredeti - vagy közjegyző által hitelesített - példányát. Amennyiben a Pályázónak (konzorcium esetében a konzorcium valamely tagjának) nincs el nem bírált változásbejegyzési kérelme, a Pályázó köteles az ezt tanúsító - általa kiállított - nyilatkozatot (Konzorcium esetén: nyilatkozatokat) csatolni.

A Pályázó köteles csatolni az írásbeli képviseletére jogosult személy hitelesített aláírási címpéldányát (Konzorcium esetén a konzorcium egyes tagjai - mint gazdálkodó szervezetek - írásbeli képviseletére jogosult személy(ek) hitelesített aláírási címpéldányát kell csatolni).

A Pályázó (konzorcium esetén a konzorcium egyes tagjai) létezését igazoló okirata szerinti valamennyi számlavezető pénzintézet nyilatkozatát arról, hogy mióta vezeti a Pályázó (konzorcium egyes tagjai) bankszámláját (ha több van, akkor bankszámláit). A nyilatkozat(ok) kelte nem lehet a benyújtást megelőző 15 napnál régebbi. E nyilatkozat(ok)nak tartalmaznia kell, hogy a nyilatkozat kiállítását megelőző két évben (ha a számlanyitásra ennél később került sor, akkor a számlanyitás kezdetétől) volt-e sorban-állás (és ha igen, akkor milyen időtartamú - jól elkülöníthetően az egyes sorban-állások időtartamát) a Pályázó (konzorcium egyes tagjai) bármely számláján.

A Pályázó köteles nyilatkozni arról, hogy a Pályázó (konzorcium tagja) a feltüntetett számlákon kívül egyéb bankszámlával nem rendelkezik.

A Pályázó köteles nyilatkozni arról, hogy az a pályázat kiírásának évében és az azt megelőző 5 évben a Pályázó összesen (konzorcium tagjai együttesen) hány közoktatási intézményben vezetett be iskolai könyvtári szoftvert. Nyilatkozatában köteles felsorolni ezen projekteket, melyekben kellő jártasságot szerzett iskolai könyvtári szoftver bevezetésében. A felsorolás tartalmazza a bevezetés helyszínét, az érintett intézmény megnevezését, illetve azon személy nevét és elérhetőségét, aki a projektről felvilágosítással szolgálhat. (Konzorcium esetében Pályázónak nem kell konzorciumi tagonkénti lebontásban megtennie nyilatkozatát - tekintettel az együttes megfelelésre -, elegendő, ha azt egy csatolmányba foglalja).

A Pályázónak az akkreditációra benyújtott szoftver tekintetében rendelkeznie kell valamennyi - a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerinti - jogosultsággal, amely lehetővé teszi, hogy a Fenntartók részére az akkreditációra benyújtott szoftvert ajánlhassa.
Az igazolás módja: a szoftver egészének vagy valamely részelemének szerzője által a Pályázó (konzorcium esetében a konzorcium valamelyik tagja) nevére kiállított érvényes nyilatkozat/szerződés csatolása. Az igazolásnak arra is ki kell terjednie, hogy a Pályázó a szoftvert módosíthatja, kijavíthatja, kiegészítheti.

A Pályázó köteles bemutatni, hogy birtokában van az akkreditációra benyújtott szoftver bevezetéséhez, üzemeltetéséhez, karbantartásához, törvényi követéséhez, használatának és karbantartásának támogatásához szükséges eszközöknek, know-how-nak, szakképzett munkaerőnek.
A Pályázónak egyenként ismertetnie kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek nevét, lakcímét, képzettségük, végzettségük ismertetését, a Pályázóval fennálló jogviszony megjelölését (munkaviszony, megbízási, vállalkozási jogviszony, közvetett munkakapcsolat). Valamennyi teljesítésbe bevonni kívánt szakembernek a rá vonatkozó adatokat tartalmazó lapokat aláírásával kell ellátnia. Abban az esetben, ha az adott szakember a Pályázóval szerződéses jogviszonyban álló gazdálkodó szervezet munkavállalójaként segíti a Pályázó munkáját (lásd fentebb: közvetett munkakapcsolat), úgy az adott gazdálkodó szervezet képviselőjének is alá kell írnia a nyilatkozatot. A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek adatairól szóló nyilatkozatnak tartalmaznia kell az alábbiakat: (i) a nyilatkozat a Közoktatási Informatikai Normatíva / Iskolai Könyvtári Szoftver - Akkreditációs Eljárás Pályázattal összefüggésben a Pályázó részére lett kiállítva, (ii) az abban foglaltak mindenben megfelelnek a valóságnak, (iii) az adott szakember feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy Pályázat bírálója a nyilatkozatban foglaltak valóságtartalmát önállóan vagy megbízottja révén ellenőrizze.

A Pályázónak nyilatkoznia kell továbbá arról, hogy abban az esetben, ha akkreditációs jogosultságot szerez, 30 munkanapon belül ügyfélszolgálatot hoz létre, mely legalább 2 telefonvonalon és e-mailben elérhető munkanapokon 8-17 óráig. A Pályázó által felállított ügyfélszolgálatnak a feltett kérdésekre haladéktalanul, legfeljebb azonban 5 munkanapon belül válaszolnia kell. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy az ügyfélszolgálati telefonszámok milyen tarifával hívhatók.

A Pályázó köteles nyilatkozni arról, hogy a Pályázatának elfogadása esetében, 30 munkanapon belül az akkreditált szoftvereszközöket és a kapcsolódó szolgáltatásokat, továbbá egyéb Fenntartóknak szóló információkat - így például az ügyfélszolgálat elérhetőségeit - tartalmazó honlapot üzemeltet.

A Pályázónak a fentieken túl ismertetnie kell a teljesítés érdekében rendelkezésére álló releváns hardver- és szoftvereszközeit (eszközök típusa, gyártási éve, funkciója, szoftverek típusa, verziószáma).


9.2. A Pályázó alkalmatlanná minősítésének szempontjai

Alkalmatlan a Pályázó abban az esetben, ha a becsatolt - számlavezető pénzintézetek által kiállított - nyilatkozatok bármelyike alapján megállapítható, hogy a nyilatkozat kiállítását megelőző két évben (ha a Pályázó - konzorcium esetében a konzorcium adott tagja - számláját nem vezetik két éve, akkor a számlanyitás kezdetétől) számláján legalább két alkalommal 10 napot meghaladó sorbanállás volt. (Konzorciumok esetében alkalmatlan a Pályázó abban az esetben, ha megállapítható, hogy a konzorcium bármely tagjának számláján legalább két alkalommal 10 napot meghaladó sorbanállás volt.)

Alkalmatlan a Pályázó akkor is, ha a benyújtott dokumentumok és okiratok és nyilatkozatok alapján nem rendelkezik kellő jártassággal az iskolai könyvtárak számítógépes támogatásában, iskolai könyvtári szoftver bevezetésében, támogatásában.

Alkalmatlan a Pályázó, ha a benyújtott dokumentumok és okiratok alapján nem állapítható meg aggálytalanul, hogy a Pályázó rendelkezik az akkreditációra benyújtott szoftver tekintetében valamennyi olyan szerzői jogvédelem alá eső jogosultsággal, mely lehetővé teszi, hogy azt, hogy a Fenntartók számára a szoftvert ajánlhassa.

Alkalmatlan a Pályázó abban az esetben is, ha a nem tud bemutatni legalább 2 fő létszámú szoftverfejlesztőből álló szakembergárdát, melynek tagjai között nincs legalább 1 fő minimum 3 éves szakmai tapasztalattal rendelkező szoftverfejlesztő szakember.

Alkalmatlan a Pályázó abban az esetben is, ha a nem tud bemutatni legalább 1 fő könyvtári szoftverek terén jártas szakembert.

Alkalmatlan a Pályázó, ha nyilatkozata alapján Pályázat bírálója a bemutatott, a Pályázó (Konzorcium esetén annak bármely tagja) birtokában lévő, a szoftver bevezetéséhez, üzemeltetéséhez, karbantartásához, törvényi követéséhez, használatának és karbantartásának támogatásához szükséges eszközöket, know-how-t, munkaerőt nem találja elegendőnek ahhoz, hogy a szoftver bevezetését és folyamatos üzemeltetését magas színvonalon biztosítsa.


10. Az akkreditációra benyújtott szoftvereszközökkel szemben támasztott követelmények

A Pályázat bírálója először az akkreditációra benyújtott szoftver értékelését az III. számú mellékletben ("Követelményspecifikáció") meghatározott feltételek alapján végzi el. A Pályázatban megjelölt szoftvernek általánosan elterjedt, szabványos megoldásokon, szoftver technológián kell alapulnia, csak ilyen szoftver technológia alkalmazható.


11. A kapcsolódó szolgáltatások meghatározására irányadó szabályok

Pályázónak lehetősége van ún. kapcsolódó szolgáltatások nyújtására is a szoftver bevezetésével, illetve a felhasználási jog rendeltetésszerű, hatékony felhasználásához szükséges egyéb szolgáltatásokkal, valamint a szoftverek folyamatos üzemeltetésével kapcsolatban.

A Pályázó a fenti keretek között köteles a szoftverhez kötődően nyújtani kívánt kapcsolódó szolgáltatásokat egyenként bemutatni oly formában, hogy sikeres akkreditáció esetén a Fenntartók megalapozott döntést hozhassanak arról, hogy igénybe kívánják-e venni az adott kapcsolódó szolgáltatást.

A pályázó köteles a következő kapcsolódó szolgáltatásokat képezni az akkreditációra ajánlott szoftverhez kötődően: adatbázis migráció, a szoftver használatának oktatása, illetve a szoftver használatának támogatása.

A Pályázó egyfelől köteles minden egyes akkreditációra benyújtott kapcsolódó szolgáltatás tartalmát, teljes körűen, világosan bemutatni. A Pályázó másfelől köteles azon technikai - műszaki - szakmai feltételeket ismertetni, amelyek biztosítani fogják az adott kapcsolódó szolgáltatás folyamatos, magas színvonalon történő ellátását.

Bármely kapcsolódó szolgáltatás akkreditálására vonatkozó kérelmet visszautasítja a Pályázat bírálója, ha a Pályázó nyilatkozatai alapján nem látja biztosítottnak a tevékenység megfelelő színvonalon történő ellátását.

A Pályázat bírálója önállóan vagy megbízólevéllel ellátott képviselője révén jogosult a technikai - műszaki - szakmai feltételek biztosítását ellenőrizni a pályázati eljárás alatt, illetve a Szállítói jogosultság megszerzését követően.


12. A pályázat benyújtásának szabályai

A pályázat benyújtásának véghatárideje: 2007. augusztus hó 31. napja 12.00 óra. A pályázatok a véghatáridőig munkanapokon 10:00 - 12:00 óra között nyújthatók be. A pályázatok benyújtásának helye: EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság, 1134 Budapest Váci út 37.

A pályázatot a Pályázó írásbeli képviseletére jogosult személynek személyesen - jogosultságának egyidejű igazolása mellett [1] - kell benyújtania. A pályázat átvételéről a Pályázó átvételi elismervényt kap, mely tartalmazza a Pályázó (konzorcium esetében a konzorcium valamennyi tagja) nevét, a pályázat átvételének időpontját, valamint azt, hogy a pályázatot benyújtó szabályszerűen igazolta a képviseleti jogosultságát.

A pályázatot három egymással mindenben megegyező - egy eredeti és két másolati - példányban kell benyújtani. (Az egyes példányokat külön-külön roncsolásmentesen nem bonthatóan kell összefűzni).A pályázat három példányát közös borítékban, dobozban kell elhelyezni, és le kell zárni a borítékot/dobozt. A pályázatot tartalmazó lezárt borítékot/dobozt átkötéssel védve kell benyújtani. A borítékon/dobozon fel kell tüntetni az alábbiakat:
 • Pályázó (konzorcium esetében a konzorcium valamennyi tagja) nevét, székhelyét, levelezési címét.
 • Szakmai és informatikai normatíva / Iskolai könyvtári szoftver / Akkreditációs eljárás

13. A pályázat összeállítására vonatkozó követelmények

13.1. A pályázattal kapcsolatos formai követelmények

A becsatolásra kerülő Pályázó által tett nyilatkozatokat a pályázatot benyújtó gazdálkodó szervezet írásbeli képviseletére jogosult személynek kell cégszerűen aláírnia, konzorciumok esetében az aláírási kötelezettség (értelemszerűen nem cégszerű) a konzorcium írásbeli képviseletére jogosult személyt terheli.

A Pályázó (Konzorcium) írásbeli képviseletére jogosult személynek a pályázat minden oldalát alá kell írnia (a becsatolt - Pályázó által tett - nyilatkozatok aláírt oldalának ismételt aláírása természetesen nem szükséges).

A pályázatot folyamatos oldalszámozással kell ellátni, az üres (csak oldalszámot és aláírást tartalmazó) oldalakat áthúzással kell jelölni.

A pályázatnak tartalmaznia kell a jelen akkreditációs felhívásban kötelezően csatolni előírt dokumentumokat.

Amennyiben jelen akkreditációs felhívás dokumentum, melléklet, nyilatkozat becsatolását követeli meg, és a pályázatot Konzorcium nyújtja be, akkor a konzorcium egyes tagjaira vonatkozó csatolmányokat - ellenkező kikötés hiányában - konzorciumi tagonként külön-külön, egymást követően kell elhelyezni a pályázati anyagban. (Pl: "a" csatolmány: tag 1., tag 2., tag 3.; "b" csatolmány: tag 1., tag 2., tag 3.).

Ha jelen akkreditációs felhívás CD-n/optikai adathordozón (a továbbiakban: CD) történő adatközlést követel meg, a Pályázó írásbeli képviseletére jogosult személy köteles a becsatolt CD-t megelőző lapon nyilatkozni arról, hogy az adathordozón található adatokért felelősséget vállal - ennek megfelelően a CD-t természetesen nem kell oldalszámozással ellátni. A CD-t Pályázó átlátszó, lefűzhető, nejlon irattartó tasakban köteles pályázatába fűzni, mely átlátszó, lefűzhető, nejlon irattartó tasakot köteles leragasztással védeni.


13.2. Becsatolandó mellékletek, nyilatkozatok, dokumentumok
 1. Pályázati nyilatkozat (I. számú melléklet).
  Konzorcium esetén a Pályázati Nyilatkozatot követően csatolniuk kell a konzorcium tagjai között írásban létrejött konzorciumi megállapodást, melynek tartalmaznia kell az alábbiakat:
  • azon természetes személy megnevezését, aki a konzorcium tagjait, valamint a konzorciumot (mint Pályázót/Szállítót) írásban képviselheti és a konzorcium egyes tagjai, valamint a konzorcium (mint Pályázó/Szállítót) nevében jognyilatkozatot tehet. A megnevezett természetes személy csak olyan személy lehet, aki a konzorcium valamely tagjának írásbeli képviseletére is jogosult,
  • hogy a Szállítói státuszt a konzorcium valamennyi tagja vagy csak a konzorcium egy meghatározott tagja szerzi-e meg,
  • valamennyi tagjának nyilatkozatát, melyben külön-külön egyetemlegesen felelősséget vállal az akkreditációs eljárás során az Oktatási és Kulturális Minisztérium és az EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság irányába vállalt, valamit az akkreditációra figyelemmel a Fenntartók irányába vállalt mindennemű kötelezettség teljesítéséért.
 2. Jelen akkreditációs felhívás 9.1. pontjában megkövetelt igazolások, dokumentumok, nyilatkozatok a pályázat szövegében történő előfordulásuk sorrendjében.
 3. A Pályázó nyilatkozata, hogy az akkreditációra benyújtott szoftver teljeskörűen megfelel 10. pontban meghatározott követelményeknek,
 4. A szoftver értékesítésére vonatkozó konstrukciók bemutatása.
 5. A Pályázó által akkreditálni kívánt kapcsolódó szolgáltatások ismertetése, illetve a kapcsolódó szolgáltatás nyújtásának feltételrendszere.
 6. Az akkreditációra benyújtott szoftvert tartalmazó adathordozó abban a formában, amely formában Pályázó pályázatának elfogadása esetén megszerezhetővé kívánja tenni a Fenntartók számára.
 7. Az akkreditációra benyújtott szoftver felhasználói kézikönyve CD-n.
 8. A Pályázó köteles nyilatkozatban kötelezettséget vállalni arra, hogy abban az esetben, ha Szállító a szerző beleegyezése nélkül ad további felhasználási engedélyt valamely Fenntartónak, vagy ha a felhasználási engedély a szerző beleegyezése nélkül száll át Fenntartóra, megtéríti Fenntartónak minden abból fakadó kárát, hogy a további felhasználásra - a Fenntartóval kötött megállapodás keretei között - jogosulatlanul adott Fenntartónak engedélyt.
 9. Az akkreditációs eljárás díjának megfizetéséről szóló bizonylat másolati példánya.
 10. Kötelezettségvállalási nyilatkozat az akkreditációs kérelem elfogadása esetén az éves akkreditációs díj megfizetésére (II. számú melléklet)
 11. A Pályázó nyilatkozata, melyben feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy Pályázat bírálója önállóan vagy megbízólevéllel ellátott képviselője révén jogosult a technikai-műszaki-szakmai feltételek biztosítását ellenőrizni a pályázati eljárás alatt, illetve a Szállítói jogosultság megszerzését követően.
 12. A Pályázó nyilatkozata, melyben feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Pályázat bírálója számára félévente adatszolgáltatást biztosít a Fenntartókkal létrehozott jogviszonyokról. Az adatszolgáltatásnak tartalmaznia kell az egyes Fenntartók nevét, címét, a létrehozott jogviszony alapján a Szállítónak járó ellenérték összegét, és a létrejött szerződés tárgyának (szoftver, illetve a megállapodásban szereplő kapcsolódó szolgáltatások listája) megjelölését.
 13. A Pályázó köteles nyilatkozni arról, hogy Fenntartói igény esetén egyszeri adatmigrációs lehetőséget biztosít, továbbá biztosítja a szoftver használatának oktatását, és a szoftver támogatását - kapcsolódó szolgáltatásként - e lehetőséggel élni kívánó Fenntartók számára.
 14. A Pályázó köteles nyilatkozni arról, hogy Fenntartói igény esetén egyedi szolgáltatás keretében biztosítja a Fenntartó számára a szoftver. szabványos módon történő kapcsolódásának kialakítását más, az intézményben már használatos vagy fejlesztett, de az akkreditációs követelményekkel nem érintett tartalmú rendszerekhez.
 15. A Pályázó köteles az adatbázis szerkezet leírását CD-n csatolni pályázatába (ennek tartalmaznia kell a szoftver adatbázisában használt táblák nevét, leírását, és az egyes táblázatban lévő mezők nevét és adattípusát).
 16. A Pályázó köteles a pályázat utolsó lapjaként befűzve nyilatkozni arról, hogy a jelen felhívásban meghatározott kötelezettségekért, illetve pályázatában tett valamennyi kijelentése, kötelezettségvállalása, tényállítása teljesíthetőségéért és valóságtartalmáért teljes felelősséget vállal a Pályázat kiírója és a Fenntartók felé.

14. A beérkezett pályázatok értékelése

A Pályázat bírálója a pályázatokat formailag vizsgálja meg először. Ennek keretében ellenőrzi, hogy a benyújtott pályázat megfelel-e a Pályázat összeállítására vonatkozó követelményeknek. (lásd: 13. pont). Amennyiben nem felel meg valamennyi alaki követelménynek a pályázat, akkor a Pályázat bírálója a Pályázót öt munkanapos határidővel felhívja a hiányok pótlására.

Ezt követően a Pályázat bírálója a Pályázók alkalmasságát vizsgálja meg. Amennyiben a benyújtott pályázati anyag alapján nem hozható megalapozott döntés (pld: a szoftverre vonatkozó szerzői jogosultságok megszerzése nem teljesen egyértelmű; vagy valamely akkreditációra benyújtott kapcsolódó szolgáltatás tartalma, ellátásának feltételrendszere nem konkrétsággal meghatározott) a Pályázat bírálója öt napos póthatáridő kitűzésével felhívja Pályázót a pályázati nyilatkozatainak pontosítására.

A hiánypótlás hibás, vagy hiányos teljesítése, vagy elmulasztása esetén Pályázat bírálója a Pályázat értékelését a rendelkezésre álló anyagok alapján végzi el.

A Pályázat bírálója az akkreditációra benyújtott szoftver értékelését az Educatio Kht-val együttműködésben végzi el. Az Edcuatio Kht. ennek során felhívja Pályázót a szoftver Educatio Kht. részére történő telepítésére. Pályázó köteles az Educatio Kht. felhívására, a felhívásban megjelölt határidőn belül a szoftver telepítését elvégezni, vagy a felhívásban megjelölt határidőn belül (a szoftver értékelésének, bírálatának időtartamára) az Educatio Kht. rendelkezésére bocsátani kettő olyan számítógépet, amelyen az akkreditációra ajánlott szoftver és egy minta adatbázis telepítve van. Pályázó tudomásul veszi, hogy a Pályázat értékelése érdekében a szoftver vizsgálatát az Educatio Kht. elvégzi. Az Educatio Kht. a szoftvert kizárólag annak értékelése érdekében vizsgálja.

A Pályázat bírálója:
 1. Elfogadja a pályázatot abban az esetben, ha a pályázat mindenben megfelel a jelen akkreditációs felhívásban meghatározott követelményeknek. A Pályázat bírálója jogosult valamely kapcsolódó szolgáltatás akkreditációját elutasítani. Bármely kapcsolódó szolgáltatás akkreditálására vonatkozó kérelmet visszautasítja a Pályázat bírálója, ha a Pályázó nyilatkozatai alapján nem látja biztosítottnak a tevékenység megfelelő színvonalon történő ellátását. Ebben az esetben Szállító csak az elfogadott kapcsolódó szolgáltatást ajánlhatja a Fenntartók számára. A Pályázat bírálója jogosult a szoftver valamennyi változatát külön-külön elfogadni/elutasítani.
 2. Pályázat bírálója elutasítja a pályázatot, ha a Pályázó alkalmatlannak minősül (lásd: 9.2. pont).
 3. A Pályázat bírálója megfelelő (de legfeljebb 30 napos) határidő tűzése mellett felhívja a Pályázót a szoftver kijavítására, kiegészítésére, módosítására, ha a szoftver nem elégíti az akkreditációra benyújtott szoftvereszközökkel szemben támasztott követelményeket (lásd: Felhívás 10. pontja). A megjelölt határidőig Pályázó ismételten benyújthatja a szoftver javított változatát. Ha a kijavítást, kiegészítést követően a szoftver továbbra sem felel meg a Felhívás 10. pontjában foglaltaknak, Pályázat bírálója elutasítja a Pályázatot.
 4. Abban az esetben, ha a Pályázat bírálója az ajánlott szoftvert olyan mértékben alkalmatlannak találja, hogy megítélése szerint az még 30 napos póthatáridő tűzése mellett sem javítható ki, vagy egészíthető ki úgy, hogy az akkreditációja elfogadásra kerüljön; elutasítja a Pályázatot.
A Pályázat bírálója a Pályázókat döntéseiről írásban értesíti a I. számú mellékletben megadott értesítési címen
A pályázatok értékelésének határideje és az eredményhirdetésének időpontja: 2007. október 15.


15. Szerződéskötés az eredményes akkreditációt követően

A Pályázó a pályázata benyújtásával szerződéskötési kötelezettséget vállal az Educatio Kht-val az eredményes akkreditáció esetére. Az ily módon kötelezően megkötendő szerződésben Szállító megbízza az Educatio Kht-t azzal, hogy az akkreditációs jogosultságának időtartama alatt az éves akkreditációs díj megfizetése ellenében: a felhasználói csomagokat szerepeltesse adatbázisában, a szükséges adatfrissítéseket végezze el, továbbá a szoftvereszközök megrendeléséhez szükséges információk elérhetőségét folyamatosan biztosítsa a Fenntartók és a közoktatási intézmények irányában.


16. Díjak

Pályázó pályázatában köteles igazolni azt, hogy az akkreditációs eljárás lefolytatásának díját (konzorcium esetében a konzorcium egyik tagja) megfizette az Educatio Kht. részére, a következő számlaszámra: 10032000-00285977-00000079.
Az akkreditációs eljárás lefolytatásának díja: 150.000,- forint/pályázat, ami az ÁFA-t tartalmazza.
A Pályázó semmilyen körülmények között (így sem pályázatának elfogadása, sem pályázatának elutasítása, sem az akkreditációs jog megvonása, sem időbeli hatálya megszűnése esetén) nem tarthat igényt az akkreditációs eljárás lefolytatása díjának visszafizetésére.

A Szállító a Pályázatának elfogadását követő 10. napig köteles igazolni az Educatio Kht-nak azt, hogy az akkreditációs díjat megfizette az Educatio Kht. részére a következő számlaszámra: 10032000-00285977-00000079.
Az akkreditációs díj mértéke: 600.000,- forint, ami az ÁFA-t tartalmazza.

Egy pályázónak több eredményes akkreditációja esetén is csak egyszer kell a díjat megfizetnie A Szállító nem tarthat igényt semmilyen körülmények között akkreditációs díjának visszafizetésére (ideértve az akkreditációs joga megvonásának, valamint időbeli hatályának megszűnése esetét is). Az akkreditációs díj megfizetésére vonatkozó (a Pályázatba becsatolandó) kötelezettségvállaló nyilatkozatot Pályázó a II. számú mellékletben találja.

17. A Szállító és a Fenntartók kapcsolatba lépése

Az Educatio Kht. a Szállítói státuszt szerző Pályázók rendelkezésére bocsátja a Fenntartók listáját. A Szállító jogosult a listán szereplő Fenntartókat megkeresni és részükre ajánlatot tenni.

Amennyiben a Fenntartó ajánlattételi felhívást juttat el Szállítóhoz, Szállító vállalja, hogy az abban foglaltak szerint ajánlatot tesz a Fenntartó számára. A Szállító nyertes pályázatában vállalt kötelezettségeit ajánlatában nem ronthatja le. Abban az esetben, ha közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges, a Fenntartó gondoskodik a közbeszerzési eljárás lebonyolításáról.

A Szállító minden egyes Fenntartóval kötött megállapodásában köteles biztosítani a Fenntartó jogosultságaként, hogy a Fenntartó felmondhatja a megállapodást akkor, ha Pályázó akkreditációja, azaz Szállítói státusza megszűnik.

A Szállító minden egyes Fenntartóval kötött megállapodásban köteles biztosítani a Fenntartó jogosultságaként, hogy a Fenntartó felmondhatja a megállapodást akkor is, ha a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésről szóló törvényben nem biztosít a fenntartáshoz támogatást.


18. Egyéb Szabályok

A pályázó benyújtott pályázatát - jelen felhívásban rögzített esetek kivételével - nem módosíthatja, nem javíthatja ki, illetve nem változtathatja meg.

A szállító az elfogadott pályázatához kötve van.

Amennyiben az eredményes akkreditációt követően a Pályázó pályázatában foglalt adataiban, érdemi vállalásainak teljesíthetőségében változás következik be, a Pályázó köteles erről a Pályázat kiíróját 8 munkanapon belül írásban tájékoztatni. Ha a Pályázat kiírója kedvezőtlennek ítéli meg a változást, úgy jogosult a Pályázót felhívni arra, hogy intézkedési tervet dolgozzon ki és nyújtson be részére. Az intézkedési terv elkészítésére nyitva álló határidő legalább 10 munkanap kell, hogy legyen. A Pályázat kiírója a beérkezett intézkedési tervben foglaltakat mérlegelve jogosult az abban foglaltakat elfogadni, illetve egyéb ésszerű feltételeket előírni a Pályázó részére. Amennyiben a beérkezett intézkedési terv módosítás nélkül sem fogadható el, úgy a Pályázat kiírója jogosult az akkreditációt, illetve a Szállítói státuszt megvonni a Pályázótól. Ebben az esetben a Pályázó semmiféle kárigénnyel nem lép fel sem a Pályázat kiírója, sem pedig az Educatio Kht. irányában.

Abban az esetben, ha Pályázó az akkreditációs eljárás folyamán valótlan tényeket közöl vagy valós tényeket hamis színben tüntet fel, vagy mint Szállító megsérti az akkreditációs eljárás szabályait, továbbá ha megsérti a Fenntartóval kötött megállapodásban rögzített kötelezettségét, a Pályázat bírálója az akkreditációt, ezáltal a Szállítói státuszt megvonhatja Szállítótól.

JELEN AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS - IDEÉRTVE ANNAK MELLÉKLETEIT IS - MEGVÁLTOZTATÁSÁNAK JOGÁT KIÍRÓ FENNTARTJA MAGÁNAK.Mellékletek:


[1] Pályázat benyújtására gazdálkodó szervezet által benyújtott Pályázat esetében az jogosult, aki cégjegyzési jogosultsággal bír, Konzorcium által benyújtott Pályázat esetében a Pályázat benyújtására az jogosult, akit a becsatolt konzorciumi megállapodás a konzorcium (mint Pályázó) nevében írásbeli jognyilatkozat tevőként nevesít. Az előbb említett személyek a Pályázat benyújtására további meghatalmazást nem adhatnak. Gazdálkodó szervezet esetében a Pályázat benyújtója jogosultságát eredeti cégkivonattal, aláírási címpéldányával, és személyi igazolványa bemutatásával köteles igazolni. Konzorcium esetében a Pályázat benyújtója jogosultságát a konzorciumi szerződéssel, valamint személyi igazolványa bemutatásával köteles igazolni.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok