2022. augusztus 19.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Gyakran ismételt kérdés-válasz az informatikai fejlesztési feladatok felhasználásával és elszámolásával kapcsolatban

2010. október 26.
1. kérdés: Jogszerű-e a felhasználás, ha az intézmény az elnyert 10 eszköz helyett csak kettőt szerez be, de felhasználják a teljes összeget?
Válasz: Igen. A 21/2010. (V. 13.) OKM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8. § (2) bekezdésében leírtak szerint felhasználáskor a beszerzési mennyiség, illetve a támogatott eszközök száma változtatható, azzal, hogy a miniszteri döntésben nem szereplő eszközre nem lehet a támogatást fordítani. Amennyiben csak két eszközt X mennyiségben kívánnak megvásárolni, és az a két eszköz szerepel a támogatotti eszközlistán, akkor a felhasználás úgy jogszerű, ha a megvásárolt eszköz új és a számla kiállításának napja 2010. október 4-e vagy azt követő időpont.
 
2. kérdés: Kötelező-e saját forrás a teljes felhasználáshoz?
Válasz: Nem.
 
3. kérdés: A kötelezettségvállalással le nem kötött, illetve a fel nem használt összeget hova kell visszautalni?
Válasz: A helyi önkormányzatok és társulásaik a központi költségvetés javára, a nem állami intézményfenntartó a területileg illetékes Magyar Államkincstár Igazgatóságán keresztül a Nemzeti Erőforrás Minisztérium (a továbbiakban: NEFMI) részére, az állami felsőoktatási intézményfenntartó közvetlenül a NEFMI részére fizeti vissza a fel nem használt összeget, illetve a kötelezettségvállalással nem terhelt összeget.
 
4. kérdés: Meddig lehet felhasználni jogszerűen a 2010. évi támogatást?
Válasz: Amennyiben 2010. december 31-ig megtörténik a kötelezettségvállalás a fel nem használt összeg vonatkozásában, úgy a Rendelet 9. §-ának (4) bekezdése szerint 2011. június 30-ig lehet jogszerűen felhasználni a kötelezettségvállalással terhelt összeget.
 
5. kérdés: Mit kell kötelezettségvállaláson érteni?
Válasz: A Rendelet 9. §-ának (4) bekezdése példálózó jelleggel sorolja fel azt, hogy mi minősül kötelezettségvállalásnak. Ez lehet egy előszerződés vagy egy írásbeli megállapodás, a közbeszerzési törvény alapján a közbeszerzés megkezdéseként a közbeszerzési eljárást megindító feladott hirdetmény, megrendelés visszaigazolása stb.
 
6. kérdés: Az intézmény nevére kiállítható-e számla?
Válasz: Igen. A Rendelet 8. §-ának (2) bekezdése alapján ugyanis a fenntartó dönti el azt, hogy az egyes intézményre elnyert eszközöket milyen módon szerzi be. A fenntartói döntéskor irányadó többek között – költségvetési szervek esetében – az államháztartásról szóló törvény és annak végrehajtásáról rendelkező kormányrendelet, valamint a számvitelről és a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény.
 
7. kérdés: A miniszteri döntést megelőzően kiállított számla elfogadható-e a Rendelet alapján elnyert összeg terhére?
Válasz: Nem. A Rendelet 8. §-ának (1) bekezdése szerint az elnyert támogatást a miniszteri döntést követően, azaz 2010. október 4-étől lehet felhasználni. A Rendelet semmilyen felhasználás vonatkozásában nem engedélyezett kivételt, így abban az esetben sem fogadható el 2010. október 4-e előtt kiállított számla, ha a teljesítés mögött pl. 2010 nyarán megkötött szerződés áll.
 
8. kérdés: Még szeptemberben kifizettük az akkreditált szoftver használatára megállapított összeget. Elfogadható a pénzügyi elszámolásakor?
Válasz: Nem. Akkor a kifizetést saját forrásból kell biztosítani.
 
9. kérdés: A fenntartónak a kiutalt összeggel kell elszámolni vagy az intézményre vetített összeggel?
Válasz: A fenntartó – a Rendelet 5. § (2) bekezdésében és a 8. § (2) bekezdésében leírtakra figyelemmel – köteles a teljes összeggel elszámolni, azzal, hogy az elszámolás intézményi és fenntartói szintű is lesz. A fenntartó a támogatási összeget a miniszteri döntés alapján és a Rendeletben foglaltakra figyelemmel köteles felhasználni, és csak arra a közoktatási intézményére fordíthatja, amelyre a támogatást elnyerte. Az oktatásért felelős miniszter az egy közoktatási intézményre jutó támogatás összegéről és a támogatásban részesíthető fenntartóról hozott döntést. A fenntartó az egyes intézményei között nem csoportosíthatja át a támogatási összegeket. Amennyiben egyik intézményére vonatozóan többlet, míg a másikra hiány állapítható meg, e kettő elszámoláskor nem egyenlítődik ki fenntartói szinten.
 
10. kérdés: Milyen időpontban kell a felhasználásról beszámolót készíteni?
Válasz: A Rendelet 9. §-ának (5) bekezdése kimondja, hogy a teljes támogatás felhasználását követő harminc napon belül a fenntartó szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást küld az OKM Támogatáskezelő (a továbbiakban: OKMT) részére. A szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást a rendelet 4. számú melléklet szerinti adattartalommal kell az OKMT honlapján előállítani és az onnan kinyomtatott adatlapot postai úton – két eredeti példányban – megküldeni az OKMT részére (Pályázatkezelési Osztály, 1055 Budapest, Bihari János u. 5. A Borítékra rá kell írni: „Informatikai eszközök támogatásának elszámolása.” Az elszámoláshoz szükséges felület 2010. november 10-étől megtalálható a www.okmt.hu honlapon, a következő linken: www.okmt.hu/elektronikus_igenyles. Az adatlaphoz másolatban, fenntartó által hitelesítve és két példányban csatolni kell a kötelezettségvállalásról szóló bizonylatot, a számlamásolatot, hozzáfűzve a kifizetést igazoló dokumentumot. Konkrét példa: ha a fenntartó öt intézményre nyert támogatást és az utolsó számla kiállításának napja március 2-a és az utalás ideje március 10, akkor a fenntartónak március 10-ét követő harminc napon belül kell a szakmai beszámolóját és a pénzügyi elszámolását elkészíteni és ezen időszakon belül kell postára is adni. Az adatközlés elmulasztása visszafizetési kötelezettséggel jár a teljes összeg vonatkozásában.
 
11. kérdés: Postai utánvétellel rendelem meg az eszközöket, a támogatás terhére a postaköltség elszámolható?
Válasz: Nem. Az elnyert eszközökre lehet a támogatást fordítani, vagy annál kevesebbre, illetve az elnyert eszközök beszerezhetők nagyobb vagy kevesebb mennyiségben is, illetve el is hagyhatók eszközök.
 
12. kérdés: Nyertünk 17 eszközt, néhány drágább lett az igénylés óta, lehetőség van az összeg átcsoportosítására, illetve van-e arra mód, hogy néhány eszközt ne vásároljunk meg?
Válasz: Igen. A Rendelet 8. §-ának (2) bekezdése lehetőséget teremt arra, hogy ne vegyenek meg minden eszközt. Arra is van lehetőség, hogy az elnyert eszközök beszerzési mennyisége és ára is megváltozzon az elnyert eszköz beszerzési mennyiségéhez és árához képest. Egy dolgot nem tehet meg a fenntartó, illetve az intézmény, hogy a támogatás összegét vagy annak egy részét olyan eszközre fordítja, amely nem szerepel a támogatotti eszközlistán.
 
13. kérdés: Minek kell szerepelnie a számlán, hogy szakmailag elfogadható legyen?
Válasz: A miniszteri döntés konkrét eszközfajtáról döntött, például számítógép, laptop, multifunkcionális nyomtató stb., így a számlát úgy kell kitöltetni, hogy a miniszteri döntés és a számla megfeleltethető legyen. Azokban az esetekben, ahol általános megfogalmazás volt, ott szükséges konkrét eszközfajtát meghatározni, ugyanis csak informatikai eszközökre és miniszteri döntésben konkrétan nevesített eszközökre lehet a támogatást fordítani. Amennyiben a támogatott eszköz taneszköz és szoftver, úgy annak szerepelnie kell a számlán. A tartozékok esetében javasolt olyan megnevezés használata, amely megkönnyíti az ellenőrzést pl.: „festékpatron hálózati nyomtatóba”, „izzó projektorhoz”. A számlán szerepelnie kell a „Felhasználva a 21/2010-es OKM rendelethez” kifejezésnek is.
 
14. kérdés: A támogatási igény általános kifejezést tartalmazott, a döntés konkrét eszközöket. Ezt hogyan értelmezzük?
Válasz: Voltak olyan általános meghatározások – pl. új informatikai eszköz, multifunkcionális gép/készülék/csomag, multimédiás készülék/csomag, fejlesztő eszközök, szemléltető eszközök, szótárak, tantermi berendezés –, amelyek részben feleltek meg a Rendeletben leírtaknak, és az elfogadhatóság miatt a bizottság javaslatot tett konkrét eszközfajtákra. A fenntartó dönthet az elhagyásukról. Amennyiben a támogatott tételek megvásárlásáról dönt, úgy a számlát úgy kell elkészíttetnie, hogy abból egyértelműen kiderüljön, hogy milyen informatikai eszközről van szó.
 
15. kérdés: Vásárolhatunk fényképezőgép táskát, kamerához táskát?
Válasz: Nem. A fényképezőgép, kamera nem informatikai eszköz, így olyan eszközök, tartozékok nem szerezhetők be, amelyek az ilyen típusú eszközök működéséhez szükségesek. Arról született döntés, hogy az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően minden olyan mechanikai készülék, gép elfogadható, amely számítógéphez csatlakoztatható és taneszközként is igénybe vehető. Önálló fax, telefonkészülék, parafatábla, biztonsági kamera, beléptető rendszer, digitális képkeret, külső DVD-lejátszó és felvevő, magnó, rádió (iskolarádió), tévé nem támogatott eszközök. Megbízási díjra, szerelési díjra sem fordítható a támogatás.
 
16. kérdés: Hol kell nyilvántartani az eszközöket?
Válasz: Az eszközöket az az intézmény használja, amelyre vonatkozóan a fenntartó a támogatást elnyerte, így az intézmény nyilvántartásában feltétlenül szerepelnie kell minden olyan eszköznek, amelyet a Rendelet alapján szereztek be.
 
17. kérdés: A döntés eredményének értesítésével egyidejűleg kaptunk nem állami fenntartóként egy inkasszó-mintát. Minden esetben meg kell küldeni a támogatást folyósító Igazgatóság számára?
Válasz: Nem. Amennyiben fenntartóként a támogatás igény benyújtásakor olyan felhatalmazást küldött, amely legalább 2015-ig felhatalmazást ad az Igazgatóság számára és nemcsak a költségvetésről szóló törvény 3. és 8. számú melléklete alapján nyújtott támogatások esetében bír biztosítékkal, hanem a Rendelet alapján elnyert támogatások tekintetében is, úgy nem kell megküldeni, de minden más esetben igen.
 
18. kérdés: 2010/2011-es tanévben szünetel az iskola. Az elnyert támogatás felhasználható?
Válasz: Nem. A Rendelet alapján a támogatás teljes összegét haladéktalanul vissza kell utalni a 3. kérdésre adott válaszban leírtak alapján.
 
19. kérdés: A miniszteri döntésről szóló tájékoztató levélben leírtak alapján a fenntartó pontosította az intézménynek az alapító okiratát, ami szerint az intézmény típusa többcélú gyermekvédelmi intézmény, amely ellát nevelési tanácsadás feladatot is. A támogatást felhasználhatjuk?
Válasz: Nem. Voltak olyan intézményi alapító okiratok, amelyekből hiányzott az intézmény típusára vonatkozó fenntartói rendelkezés. A fenntartónak a jogszerű felhasználás érdekében szükséges az intézmény típusát egyértelműen meghatározni. Az intézmény típusát a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 20-22. §-ai és a 33. §-a alapján – figyelemmel az e törvény 37. §-ának (5) bekezdés b) pontjában leírtakra – kell meghatározni. Amennyiben nem közoktatási intézményről, hanem közoktatási feladatot ellátó intézményről van szó, úgy nem jogosult támogatásra, így a kiutalt támogatást haladéktalanul vissza kell fizetni.
 
20. kérdés: A fel nem használt összegeket milyen határidővel kell visszautalni?
Válasz: Egyes elszámolási határidők esetében különbség van aközött, hogy a fenntartó helyi önkormányzat és többcélú kistérségi társulás vagy sem. A helyi önkormányzat pénzügyileg valamennyi támogatásának felhasználást a költségvetési beszámolójában mutatja be az államháztartásról szóló törvény és a végrehajtásáról rendelkező kormányrendelet alapján. Az elszámolást megelőző visszafizetésekre is az előzőekben hivatkozott jogszabályok vonatkoznak. Más fenntartók a közoktatásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet alapján január 31-ig. Minden fenntartó a Rendelet alapján tételes pénzügyi elszámolásra is és szakmai beszámolóra kötelezett. Minden fenntartó köteles a fel nem használt, vagy nem megfelelően használt támogatást visszafizetni. A visszafizetés a kötelezettségvállalással nem terhelt maradványrész vonatkozásában a nem helyi önkormányzat esetében január első munkanapja. A kötelezettségvállalásba vett, de a Rendeletben meghatározott határidőig fel nem használt összegeket is haladéktalanul kell visszafizetnie a nem állami intézményfenntartónak.
 
Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy az általunk leírt szakmai vélemény nem kötelező erejű, csupán a fenntartói, intézményvezetői, munkáltatói döntéshozatalt segíti, segítheti. Az Alkotmánybíróság a 60/1992. (XI. 17.) AB határozatában kifejtette, hogy a minisztériumi és egyéb központi állami szervektől származó jogi iránymutatást tartalmazó leiratok, körlevelek, útmutatók, iránymutatások, állásfoglalások és egyéb informális jogértelmezések kiadása alkotmányellenes.
 
21. kérdés: Október 4-e után kiállított számlán a teljesítés ideje megelőzheti-e a miniszteri döntés napját, ha a szerződés a 2010/2011-es tanévre szól?
Válasz: Igen. A Rendelet 2. § (4) bekezdésében leírtak alapján ugyanis a fenntartónak fenntartási kötelezettsége van az adminisztrációs és ügyviteli szoftverek vonatkozásában. Tekintettel arra, hogy a közoktatási intézmények működését tanévhez igazodóan kell megszervezni, a jogalkotó szándékával nem lehet ellentétes az, hogy az intézmény már a tanév első napjától használja a szoftvert, ugyanis az ügyviteli szoftver alkalmazásával elérni kívánt cél (pl. adatszolgáltatási, nyilvántartási kötelezettség segítése) így valósulhat meg. A fenntartó abban az esetben, ha a támogatási igényét a Rendeletben meghatározott határidőben és e jogszabályban meghatározott feltételek szerint benyújtotta, a Rendeletből eredő szoftver-fenntartási kötelezettség miatt számíthatott arra, hogy a szoftver használati díjához támogatást kap. A Rendelet 8. § (1) bekezdésében előírt felhasználási kötelezettség teljesül azzal, hogy a számla kiállításának ideje október 4-e vagy egy azt követő időpont.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok