2024. április 15.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Segédanyag a szakmai és informatikai fejlesztésekre nyert támogatás pénzügyi elszámolásának és szakmai beszámolójának elkészítéséhez

2007. december 19.
Közlemény

A szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 16/2007. (III. 14.) OKM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján kapott támogatásnak 2008. június 30-áig történő jogszerű felhasználása 2007. december 31-ig kötelezettségvállalással történhet.
Kötelezettségvállalásnak minősül az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. §-ának 67. pontjában leírtak, különösen
  • a szerződés,
  • a megállapodás,
  • a visszaigazolt megrendelés.
Kötelezettségvállalásnak kell elfogadni a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvényben leírtak alapján a közbeszerzés megkezdéseként a közbeszerzési eljárást megindító feladott hirdetményt, megküldött ajánlati, ajánlattételi felhívást.

Segédanyag

A Közoktatási Szakállamtitkárság a Rendelet alkalmazásával összefüggésben hozzá érkezett nagy számú megkeresésre tekintettel általános jelleggel, kérdés-válasz formában a következő tájékoztatást adja:

1. Kérdés: A szakmai adatlap pénzügyi beszámolónak számít-e? Egyeznie kell-e az igénylési létszámnak, intézménynek a szakmai beszámolóban megadott létszámmal, intézményi számmal?
Válasz: Nem. A www.okmt.hu honlapon kitölthető adatlap szakmai beszámolásra alkalmas, és nem tekinthető pénzügyi elszámolásnak. A nyári intézményi átszervezések miatt az igényléskor és a pénzügyi és szakmai beszámolók elkészítésekor működő intézmények számában és a gyermeklétszámok tekintetében eltérés mutatkozhat. A kapott támogatással annak a fenntartónak kell elszámolnia, aki igényelte a támogatást a vonatkozó pénzügyi jogszabályok alapján.

2. Kérdés: A szakmai adatlap 3. pontjában az intézmény teljes létszámát kell-e megadni?
Válasz: Nem, iskola esetén kizárólag a nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó évfolyamon tanulók számát kell megadni. A szakképző évfolyamon, valamint a felnőttoktatás esti, levelező munkarendje szerint tanulók létszámát nem kell megadni. A szakmai beszámolóban szereplő 2007. október 1-jei létszám ugyanis a következő év tervezéséhez szükséges.

3. Kérdés: Milyen létszámmal kell elszámolni a pénzügyi elszámoláskor?
Válasz: A Rendelet 2. §-a alapján támogatást nyert fenntartó nem létszámarányosan számol el, hanem a kapott támogatás teljes összegével. Ha megszűnt az intézmény, akkor főszabályként visszafizetési kötelezettsége keletkezik a fenntartónak. Ha azonban jogutóddal szűnt meg a fenntartó, de továbbra is fenntartó maradt az, aki a támogatást igényelte, akkor nem keletkezik visszafizetési kötelezettsége a fenntartónak. A Rendelet 3. és 7/A. §-ai szerinti támogatások elszámolásakor fontos, hogy az intézmény az alapító okirata szerint továbbra is ellássa a Rendelet szerinti fogyatékossági típussal élőket (mozgássérült, fejlesztő iskolai oktatásban részt vevő stb.), valamint legyen olyan gyermek, tanuló az intézményben, amely típusban támogatást nyertek a fenntartók.

4. Kérdés: A szakmai beszámolót ki kell-e tölteni annak a fenntartónak, aki jogutód nélkül megszüntette az intézményét, de kapott támogatást?
Válasz: Amennyiben 2007/2008-as tanévben nem tart fenn nevelési-oktatási feladatot ellátó intézményt, akkor nem. A fenntartó ugyanis a működő intézményeire vonatkozóan tölti ki a szakmai beszámolót. Ha jogutóddal szüntette meg az egyik intézményét, de továbbra is fenntartó maradt, úgy a jogutód intézmény kapja a támogatást, így ebben az esetben az intézményre igényelt támogatás nem lesz azonos a ténylegesen elkölthető támogatással.

5. Kérdés: Ha a fenntartó elmulasztotta az igénylési határidőt, kell-e szakmai beszámolót készíteni? Ha nem készít, kizárja-e magát a 2008-as támogatási igénylésből?
Válasz: Nem, a fenntartó csak akkor készít szakmai beszámolót, ha kapott a Rendelet alapján támogatást, és a 2007/2008-as tanévben még fenntart nevelési-oktatási feladatot ellátó intézményt. Ha a fenntartó elmulasztotta az igénylési határidőt, és nem kapott a Rendelet alapján támogatást, de a 2007/2008-as tanévben fenntart közoktatási intézményt, annak nem kell szakmai beszámolót készíteni, ellenben készíthet, ugyanis az adatlap 6. pontjában megadott adatok a következő év tervezését hivatottak segíteni. Nem zárja ki magát az a fenntartó a 2008-as támogatási igénylésből, amely bár fenntart intézményt, de nem kapott a Rendelet alapján támogatást, és emiatt nem készített szakmai beszámolót. Az a fenntartó, amely az igénylési határidőt követően vált fenntartóvá, és így nem kaphatott támogatást, annak sem kötelező szakmai beszámolót készíteni.

6. Kérdés: A szakmai beszámoló melyik pontjában lehet az IBM-mel létesített három éves bérleti szerződés eszközeit megadni?
Válasz: Erről nem kell adatot közölni. Az IBM-mel létesített bérleti szerződéssel kapcsolatban ugyanis igényléskor közölt adatot a fenntartó. Az adatlap 7. pontja az IBM-en kívüli bérleti szerződésre kérdez rá. E szerződés 2006-ban létesült és 1, 2 vagy 3 évre szóló bérletet eredményezett, és kizárólag nagy értékű hardvereszköz bérleményére szólhatott. Ha a fenntartó hardverre az IBM-en kívül nem létesített bérleti szerződést, úgy a 7. pontot üresen kell hagyni.

7. Kérdés: Mikor van szükség a Rendelet 8. §-ának (8) bekezdése szerinti fenntartói nyilatkozatra?
Válasz: Ha a fenntartó a 2. § szerint kapott támogatásból vásárolt eszközt még nem kapta meg, így az intézmény nem tudta használatba venni. A Rendelet 3. és a 7/A. §-ai alapján kapott támogatások esetében ismertek azok az eszközök, amelyekre kötelező a támogatást fordítani, erről részletes szakmai beszámolót nem kell készíteni a fenntartónak, és nem is kell nyilatkozatot adnia a rendeltetésszerű használatról. A Rendelet 2. §-a alapján kapott támogatást a fenntartó többféle módon tudta felhasználni. A fenntartónak az adatlap 4. pontja alapján a felhasználás módjáról kell adatot közölnie. Ha az eszköz használatbavétele még nem történt meg, mert még nem kapta meg a fenntartó, illetve megkezdődött a téli szünet, és az intézmény a leltározást januárra tette át, akkor a fenntartó nyilatkozik arról, hogy ha a Rendelet 2. §-a alapján kapott támogatásból vásárolt valamennyi eszköz leltárba vétele megtörtént, pótlólag, legkésőbb 2008. június 30-ig megküldi az OKM Támogatáskezelő részére.

8. Kérdés: A 3. és a 7/A. §-ok alapján elnyert támogatásról kell-e nyilatkozatot készíteni?
Válasz: Nem. A szakmai beszámoló 3-7. pontjai a Rendelet 2. és 6 §-ai alapján kapott támogatással kapcsolatos, így a nyilatkozat is. Amennyiben a fenntartó az augusztusban elnyert támogatást nem tudja 2007. december 31-ig elkölteni, de kötelezettséget már vállalt valamilyen eszközre vagy eszközökre, abban az esetben van szükség a nyilatkozatra.

9. Kérdés: A szakmai adatlap 4. pontjában az eszközt milyen részletességgel kell megadni?
Válasz: Az eszköz neve - például szék, ágy, PC, notebook - elegendő, sem a típusát, sem a tulajdonságát nem kell megadni.

10. Kérdés: Festékpatron, internet átvezetésével kapcsolatos berendezések elszámolhatóak-e a Rendelet 2. §-a alapján?
Válasz: Nem. Ezeket más forrásból kell a fenntartónak kifizetnie. A megyei közalapítványok is pályázatot írtak ki szakmai és informatikai eszközökre. Ha nyert a fenntartó e támogatási körből, meg kell azt vizsgálni, hogy ott elszámolhatók-e a kérdezett eszközök.

11. Kérdés: A Rendelet 3. és 7/A. §-a szerinti támogatást mikor kapja meg az önkormányzat? Hiteles-e az interneten közzétett lista?
Válasz: A helyi önkormányzatok a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelést, oktatását segítő eszközökre elnyert támogatást 2007. december 10-én kapták meg. Az OKM Támogatáskezelő levélben megküldte a fenntartók részére az interneten közzétett pályázati eredményeket. Az oktatási és kulturális miniszter döntését követően jelent meg a www.okm.gov.hu honlapon a pályázat eredménye, ami az aláírt adatlapok elektronikus változata. A honlapon közölt adatok tájékoztatás jelleggel kerültek fel, ugyanis az adatok nem kerültek rögzítésre. A papír alapon megküldötteket, illetve a számlán megjelent összeget kell alapul venni.

12. Kérdés: Átadható-e időarányosan a támogatás, ha az önkormányzat megszüntette az intézményét, és egy új fenntartó újraalapította azt, akkor időarányosan a támogatás átadható?
Válasz: Nem. Az átadás és átvétel csak a költségvetési törvény 3. és 8. számú melléklet alapján valósítható meg. A központosított előirányzat körébe tartozó szakmai és informatikai támogatáshoz pályázati úton lehetett hozzájutni. Az igénylésnek számos feltételei közül a legfontosabbak: igénylési határidők betartása, igényjogosultság stb. A Rendelet 2. §-a szerinti támogatás automatizált pályázat volt. Ha a fenntartó e § szerint támogatást kapott, az azt jelenti, hogy az igénylése jogszerű volt, minden elemében megfelelt a fenntartó az igényléssel kapcsolatos jogszabályi előírásoknak. Az igénylést követően létrejött fenntartó a 2007-es évi támogatási rendből kimarad.

13. Kérdés: A sajátos nevelési igényűek nevelését, oktatását eszközökkel segítő pályázat esetében a beszerzési mennyiség, valamint az egyes eszközökre megállapított támogatás összege megváltoztatható-e?
Válasz: Nem. A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelését, oktatását segítő pályázat eredménye a Rendeletben meghatározott eljárásrend megtartásával született meg. Az oktatási és kulturális miniszter a benyújtott pályázatokkal kapcsolatban arról döntött, hogy mely fenntartó, mely intézményre, milyen eszközöket, milyen tételben nyert meg. A döntés egyedi, azon sem a fenntartó, sem az intézmény nem változtathat. A támogatás jogszerű felhasználásához szükséges továbbá, hogy a támogatást elnyert intézményben legyen olyan gyermek, tanuló, akire a támogatást megállapították.

14. Kérdés: Lecsökkenthető-e a beszerzési mennyiség, ha kevesebb összeget kért a fenntartó?
Válasz: Nem. Ha a beszerzési mennyiséget más forrásból nem tudja pótolni a fenntartó vagy az intézmény, úgy arra a tételre visszafizetési kötelezettsége keletkezik a fenntartónak.

15. Kérdés: Ha a fenntartó valamennyi eszközt az elnyert mennyiségben beszerzett, de maradványként maradt annyi, hogy újabb eszközt vásároljunk, akkor megvásárolhatjuk-e az eszközt, vagy vissza kell utalni a fenntartónak a fennmaradó összeget?
Válasz: A pályázati eredmény alapján kell a fenntartónak elszámolnia. Főszabályként a fenntartónak visszafizetési kötelezettsége keletkezik, amit haladéktalanul vissza kell utalni.

16. Kérdés: Mit értünk informatikai eszközön? A támogatás kizárólag informatikai eszközre fordítható?
Válasz: A Programtanács 2007. április 27-én közzétett listája szerint kizárólag a személyi számítógépet (konfigurációban), notebookot, servert, lézer és tintasugaras nyomtatót, az akkreditált szoftvereket és a projektort kell informatikai eszközön érteni. A Programtanács nem határozott meg több informatikai eszközt, mert az volt a cél, hogy a fenntartók a szakmai fejlesztésekről se feledkezzenek meg. A fenntartónak a támogatás felhasználásakor figyelemmel kellett arra lennie, hogy a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 128. §-ának (17) bekezdésében leírtak szerint 2008. szeptember 1-jéig minden működő intézménynek rendelkeznie kell a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 7. számú mellékletében felsorolt eszközökkel.

17. Kérdés: Kötelező-e könyvtári szoftvert vásárolni?
Válasz: Nem. A fenntartó a Rendelet 2. §-a alapján elnyert támogatást elsődlegesen a bérleti szerződésből eredő utolsó részlet kifizetésére kapta meg. Ha az intézmény ügyviteli szoftvert is működtetett a 2006-os évben, akkor annak üzemeltetésére tanulóként legfeljebb 500 forintot fordíthat e támogatásból. Természetesen a szoftver üzemeltetésével kapcsolatos költség a fenntartó és az üzemeltető között létrejött megállapodás függvénye, a jogalkotó a Rendeletben annyit határozott meg, hogy mi az a maximum az állami támogatásból, ami a szoftverre fordítható. A fennmaradó összeget a fenntartó az intézményével egyeztetve, fordíthatja taneszközre, szakmai- és informatikai eszközökre.

18. Kérdés: A Rendelet 3. §-a szerint benyújtott pályázatban részletesen megneveztünk egy eszközt, de már nem kapható. Vissza kell-e fizetni a támogatást vagy más típusú eszközre fordíthatjuk?
Válasz: Nem állapítható meg az, hogy milyen eszközről van szó, illetve nem ismert az sem, hogy esetleg későbbi időpontra beszerezhető-e a megvásárolni kívánt eszköz. Ezért általánosságban a következő válasz adható. Az eszközöket bármilyen cégtől be lehet szerezni. A Rendelet alapján kötelezettségvállalással átvihető a kapott támogatás, így ha "csak hiánycikk"-ről van szó, úgy tartani kell a pályázati döntésben foglaltakat. Ha már nem gyártják az eszközt abban a bizonyos típusában, de más cég még forgalmazza, akkor a megváltoztatás elfogadható, de javasolt ebben az esetben is a szakterülettől írásos véleményt kérni.

19. Kérdés: Ha az intézményvezető nem érhető el, a szakmai beszámolón elegendő kizárólag a fenntartó aláírása?
Válasz: Igen.

Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy az általunk általános jelleggel megfogalmazott szakmai vélemény nem kötelező erejű. Az Alkotmánybíróság a 60/1992. (XI. 17.) AB határozatában kifejtette, hogy a minisztériumi és egyéb központi állami szervektől származó jogi iránymutatást tartalmazó leiratok, körlevelek, útmutatók, iránymutatások, állásfoglalások és egyéb informális jogértelmezések kiadása alkotmányellenes.


Az elektronikus adatlap elérhető: http://www.okmt.hu/portal/index.php?folder_id=5

Oktatási és Kulturális Minisztérium
Közoktatási Szakállamtitkárság
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok