2024. április 23.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Tisztelt érdeklődő!

Ezt a rovatot a kérdések beérkezésével párhuzamosan frissítjük. Amennyiben most nem találja az Önt érdeklő kérdést és választ, kérjük, látogasson vissza később, vagy küldje el kérdéseit a szifft@nefmi.gov.hu e-mail címre. Egyéni válaszadás abban az esetben, ha egyedi kérdésről van szó.


Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Gyakran ismételt kérdések és válaszok a szakmai és informatikai fejlesztési feladatok felhasználásával és elszámolásával kapcsolatban

2009. december 10.
 

1. Kérdés: Jogszerű-e a felhasználás, ha az intézmény az elnyert 10 eszköz helyett csak kettőt szerez be, de felhasználják a teljes összeget?

 

Válasz: Igen. A 28/2009. OKM rendelet 12. § (4) bekezdésében leírtak szerint a támogatott eszközök beszerzési mennyisége növelhető, illetve csökkenthető, valamint az egy eszközre meghatározott fenntartói összeg is változtatható. Amennyiben csak két eszközt X mennyiségben kívánnak megvásárolni, és az a két eszköz szerepel a támogatotti eszközlistán, akkor a felhasználás úgy jogszerű, ha a megvásárolt eszköz új és a számla kiállításának napja 2009. november 10-e vagy azt követő időpont.

 

2. Kérdés: Kötelező-e saját forrás a teljes felhasználáshoz?

 

Válasz: Nem. Amennyiben a teljes összeg elköltéséhez szükség lenne saját forrásra, és ezzel nem rendelkezik az intézmény, illetve a fenntartó, úgy a kötelezettségvállalással le nem kötött összeget vissza kell fizetnie a fenntartónak. A 28/2009. OKM rendelet 12. § (9) bekezdés szerint a helyi önkormányzatok és társulásaik a központi költségvetés javára, a nem állami intézményfenntartó a területileg illetékes Magyar Államkincstár igazgatóságán keresztül az Oktatási és Kulturális Minisztérium (a továbbiakban: OKM) részére, az állami felsőoktatási intézményfenntartó közvetlenül az OKM részére fizeti vissza a fel nem használt összeget, illetve a kötelezettségvállalással nem terhelt összeget.

 

3. Kérdés: Meddig lehet felhasználni jogszerűen a 2009. évi támogatást?

 

Válasz: Amennyiben 2009. december 31-ig megtörténik a kötelezettségvállalás a fel nem használt összeg vonatkozásában, úgy a 28/2009. OKM rendelet 12. §-ának (6) bekezdése szerint 2010. június 30-ig lehet jogszerűen felhasználni a kötelezettségvállalással terhelt összeget.

 

4. Kérdés: Mit kell kötelezettségvállaláson érteni?

 

Válasz: A 28/2009. OKM rendelet 12. §-ának (8) bekezdése példálózó jelleggel sorolja fel azt, hogy mi minősül kötelezettségvállalásnak. Ez lehet egy előszerződés vagy egy írásbeli megállapodás, a közbeszerzési törvény alapján a közbeszerzés megkezdéseként a közbeszerzési eljárást megindító feladott hirdetmény, megrendelés visszaigazolása stb.

 

5. Kérdés: Az intézmény nevére kiállítható-e számla?

 

Válasz: Igen. A 28/2009. OKM rendelet 12. §-ának (4) bekezdése alapján ugyanis a fenntartó dönti el azt, hogy az egyes intézményre elnyert eszközöket milyen módon szerzi be. A fenntartói döntéskor irányadó többek között – költségvetési szervek esetében – az államháztartásról szóló törvény és annak végrehajtásáról rendelkező kormányrendelet, valamint a számvitelről és a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény.

 

6. Kérdés: Szeptemberben kiállított számla elfogadható-e a 28/2009. OKM rendelet alapján elnyert összeg terhére?

 

Válasz: Nem. A 28/2009. OKM rendelet 12. §-ának (3) bekezdése szerint az elnyert támogatást a miniszteri döntést követően, azaz 2009. november 10-étől lehet felhasználni. E jogszabály semmilyen felhasználás vonatkozásában nem engedélyezett kivételt, így abban az esetben sem fogadható el 2009. november 10-e előtt kiállított számla, ha a teljesítés mögött pl. 2009. július 1-jén megkötött szerződés áll.

 

7. Kérdés: Van arra mód, hogy októberben kiállított számlát, aminek a teljesítése november 15-e, az iskola elfogadhassa? Ugyanis az akkreditált szoftverek használatával kapcsolatban tanévenként megújított szerződéssel rendelkezünk.

 

Válasz: Az októberben kiállított számla nem fogadható el, azonban jogszerűvé tehető a felhasználás. A 28/2009. OKM rendelet alapján kiírt pályázat forrása tárgyévre, azaz a 2009-es költségvetési évre szól, így egy szerződés érvényessége szólhat akár 2009. január 1-je és december 31-e között, vagy akár az adott tanévre is. Az utóbbi esetre vonatkozóan a rendelet ugyanis kimondja, hogy a 2009. évi támogatást 2010. június 30-ig lehet jogszerűen felhasználni (lásd 3. kérdésre adott válasz). Ha a szerződés szerinti teljesítési időszak (2009/2010-es tanév) és a számla kiállítása (2009. november 10-énél nem korábbi időpont!) elválik egymástól, akkor a 28/2009. OKM rendelet alapján elnyert támogatásból a fenntartó vagy az iskola a fizetési kötelezettségét rendezni tudja.

 

8. Kérdés: Még októberben kifizettük az akkreditált szoftver használatára megállapított összeget. Elfogadható a pénzügyi elszámolásakor?

 

Válasz: Nem. Akkor a kifizetés forrása saját forrás. A 28/2009. OKM rendelet alapján elnyert támogatásra lehet a tárgyévben fizetési kötelezettséget vállalni, de csak akkor jogszerű a felhasználás, ha a számla kiállításának ideje 2009. november 10-e és 2010. június 30-a közötti időszakra esik, beleértve a kezdőnapokat is. Azaz a teljesítés ideje megelőzheti – külön szerződésben foglaltak szerint – a számla kiállítás napját, de ez a nap nem lehet korábbi mint 2009. november 10-e.

 

9. Kérdés: 2005-ös támogatás terhéből három éves bérleti szerződést kötöttünk az IBM magyarországi képviseletével. 2008-ban tovább béreltük. Van arra lehetőség, hogy a bérelt eszközöket e támogatás keretéből megvásároljuk? A támogatott eszközök között nyertünk szoftver-bérlemények megvásárlásához támogatást.

 

Válasz: Nem. A tavalyi rendelet – az akkreditált szoftverek esetét kivéve – megszüntette a bérleményes rendszer fenntartásának lehetőségét. 2005-ben kötött hároméves szerződés lejártát követően 2008-as forrás terhére lehetősége volt a fenntartónak, hogy a bérelt eszközöket megvásárolhassa. A szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 23/2008. (VIII. 6.) OKM rendelet 3. §-ának (7) bekezdése alapján a támogatás már nem használató fel új bérlemény létrehozására. 2006-os évben a szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatásának igénylési rendjéről szóló 18/2006. (IV. 24.) OM rendelet 3. § b) pontjában leírtak szerint 2005-ben létrejött bérleti jogviszony hiányában, valamint a támogatásrész a) pont szerinti felhasználását követően fennmaradó részből a nevelési-oktatási intézmény igényeinek figyelembevételével igényelt és a Programtanács által meghatározott követelményeknek megfelelő hardvereszközt - a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) rendelkezéseit figyelembe véve - bérleti konstrukció keretében kell beszereznie. E bérleti szerződés ideje legfeljebb három év lehetett, amely keretében bérelt eszközök megvásárlásához nyújt lehetőséget a 28/2009. OKM rendelet 9. §-ának (4) bekezdés l) pontjában foglaltak. A 28/2009. OKM rendelet 5. §-ának (1) bekezdése ugyanis kimondja, hogy – a 2006-os bérleti szerződés és a szoftver-üzemeltetés esetét kivéve – az elnyert támogatás új eszközök megvásárlására irányulhat.

 

10. Kérdés: TÁMOP-os pályázat keretében elnyert támogatásra is vonatkozik a 28/2009. OKM rendelet 7. §-ának (2) bekezdés ab) pontja szerint tett nyilatkozat?

 

Válasz: Igen. Az Új Magyarországi Fejlesztési Terv (a továbbiakban: ÚMFT) keretében több pályázat került meghirdetve, például: TÁMOP, TIOP, ROP. A kiemelt projektek megtalálhatók a http://www.nfu.hu/kiemelt_es_nagyprojektek című honlapon.

 

11. Kérdés: Önkormányzat esetén a kiutalt összeggel kell elszámolni vagy az intézményre vetített összeggel.

 

Válasz: A kiutalt összeggel kell a fenntartónak elszámolnia, ugyanis a 28/2009. OKM rendelet alapján az önkormányzatok az elnyert támogatást 1 000 Ft-ra kerekítve kapták meg. Annak érdekében, hogy a fenntartó a támogatás összegét könnyebben szét tudja osztani, intézményi szintű kerekítésre is sor került, de az eszközszintű kerekítésére nem.

 

12. Kérdés: Milyen időpontban kell a felhasználásról beszámolót készíteni?

 

Válasz: A 28/2009. OKM rendelet 12. §-ának (6) bekezdése kimondja, hogy a támogatás felhasználását követő harminc napon belül a fenntartó szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást küld az OKM Támogatáskezelő (a továbbiakban: OKMT) részére. A szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást a rendelet 6. számú melléklet szerinti adattartalommal kell az OKMT honlapján előállítani és az onnan kinyomtatott adatlapot postai úton – egy eredeti és egy másolati példányban – megküldeni az OKMT részére (Pályázatkezelési Önálló Osztály, 1055 Budapest, Bihari János u. 5. A borítékra kérjük írják rá: ,,28/2009. OKM rendelet elszámolás”.) Az elszámoláshoz szükséges adatlap 2009. december 10-étől megtalálható a www.okmt.hu honlapon, a következő linken: http://www.okmt.hu/elektronikus_igenyles. Az adatlaphoz másolatban, két példányban csatolni kell a kötelezettségvállalásról szóló bizonylatot, a számlamásolatot és a kifizetést igazoló dokumentumot. Konkrét példa: ha a fenntartó öt intézményre nyert támogatást és az utolsó számla kiállításának napja március 2-a és az utalás ideje március 10, akkor a fenntartónak március 10-ét követő harminc napon belül kell a szakmai beszámolóját és a pénzügyi elszámolását elkészíteni és ezen időszakon belül kell postára is adni. A rendeletben meghatározott valamennyi határidő jogvesztő (R. 12. § (1) bekezdés). Az adatközlés elmulasztása visszafizetési kötelezettséggel jár a teljes összeg vonatkozásában.

 

13. Kérdés: Postai utánvétellel rendelem meg az eszközöket, a támogatás terhére a postaköltség elszámolható?

 

Válasz: Nem. Az elnyert eszközökre lehet a támogatást fordítani, vagy annál kevesebbre, illetve az elnyert eszközök beszerzési mennyiségének növelésére, csökkentésére.

 

14. Kérdés: Nyertünk 23 eszközt, néhány drágább lett az igénylés óta, lehetőség van az összeg átcsoportosítására, illetve van-e arra mód, hogy néhány eszközt ne vásároljunk meg?

 

Válasz: Igen. A 28/2009. OKM rendelet 12. §-ának (4) bekezdése lehetőséget teremt arra, hogy ne vegyenek meg minden eszközt. Arra is van lehetőség, hogy az elnyert eszközök beszerzési mennyisége és ára is megváltozzon az elnyert eszköz beszerzési mennyiségéhez és árához képest. Egy dolgot nem tehet meg a fenntartó, illetve az intézmény, hogy a támogatás összegét vagy annak egy részét olyan eszközre fordítja, amely nem szerepel a támogatotti eszközlistán. Figyelmébe ajánlom még az 1. és 2. kérdésre adott válaszunkat is.

 

15. Kérdés: 700 000 Ft-ért igényeltünk multifunkcionális fénymásolót. A miniszteri döntés ennél kevesebbet ítélt meg. Néhány eszköz elhagyásával megvásárolható az igényléskori összegen a fénymásoló?

 

Válasz: Igen. Az igénylés bírálati szakaszában a bizottság megállapította, hogy az azonos típusú eszközökhöz képest egyes fenntartók - az átlagtól eltérve - jóval magasabb összegben határozták meg egyes eszközök árait, és egyes igénylési összegek még a piacon kapható, de jó minőségi azonos típusú eszközökhöz képest is magasabbak voltak, így voltak olyan eszközök (nyomtató, televízió, fénymásoló, számítógép stb.), amelyeknél a támogatási összeg kevesebb lett, mint az igénylési. Figyelemmel a 14. válasznál elmondottakra, a felhasználás akkor is jogszerű, ha az elnyert eszköz nem a támogatási, hanem az igényléskori vagy annál magasabb áron kerül megvásárlásra, hiszen a teljes összeg felett – a 28/2009. OKM rendeletben leírtakra figyelemmel – a fenntartó rendelkezik.

 

16. Kérdés: Nem igényeltünk akkreditált szoftverre támogatást, de nincs is szerződésünk. Jogszerű a felhasználásunk, ha nem is létesítünk?

 

Válasz: Igen, ugyanis, ha nem igényeltek akkreditált szoftverre támogatást, akkor arra nem is nyerhettek támogatási összeget, így új eszköz bevitelét jelentené, ami pedig jogszerűtlen felhasználást eredményezne.

 

17. Kérdés: Nem igényeltünk könyvtári szoftverre támogatást, de adminisztrációs és ügyviteli szoftverre igen. Ez utóbbiba beleértjük az előbbit?

 

Válasz: Nem. A 28/2009. OKM rendelet 2. § 7. pontja meghatározza, hogy mit kell szoftveren érteni. Akkreditált szoftver kétféle lehet, az egyik az ügyviteli, a másik a könyvtári. Amennyiben annyi szerepel az igényelt eszköz típusaként, hogy „akkreditált szoftver” vagy mind két típus külön-külön nevesítve van, akkor jogszerűen fel lehet használni könyvtári szoftverre a támogatást.

 

18. Kérdés: A támogatási igényléskor márkanevet is meghatároztunk, illetve egyéb különleges paramétert. Eltérhetünk a márkanevektől?

 

Válasz: Nem. A rendelet melléklete kifejezetten arról rendelkezett, hogy a típust kell megadni, pl. nyomtató, fénymásoló és nem kellett márkanevet megadni, illetve egyéb jellemzőt se, mint pl. 15 colos monitor. Amennyiben az igénylés mégis márkanevek megadásával stb. történt, akkor a miniszteri döntés és a rendeletben foglaltak szerint az eszköz típusában a fenntartó kötve van. A felhasználás az elnyert eszköz megvásárlására irányulhat, vagy az adott eszközről való lemondásra. Ha már a forgalomban nem kapható az adott eszköz, akkor azonos típussal helyettesíthető. A fel nem használt összeget egyéb támogatott eszköz megvásárlására fordíthatja a fenntartó, illetve az intézmény.

 

19. Kérdés: Könyv szerepel az eszközlistában. Vehetek tankönyvet?

 

Válasz: Nem. A 28/2009. OKM rendelet 2. §-ának 8. pontja meghatározza, hogy mit kell taneszközön érteni. A tankönyvet kiveszi a rendelet a taneszközök kategóriájából.

 

20. Kérdés: Központi beszerzés során az egyes intézmények esetében azonos eszközök azonos árral kerülnek megállapításra. Van arra lehetőség, hogy az egyes intézményekre elnyert összeg változzon, ha minden intézmény minden eszközt megkapja?

 

Válasz: Nincs. A 28/2009. OKM rendelet 12. §-ának (4) bekezdésében leírtak szerint a fenntartó a támogatási összeget a miniszteri döntés és az e rendeletben foglaltak szerint köteles felhasználni, és csak arra a közoktatási intézményére fordíthatja, amelyre a támogatást elnyerte.

 

 

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy az általunk leírt szakmai vélemény nem kötelező erejű, csupán a fenntartói, intézményvezetői, munkáltatói döntéshozatalt segíti, segítheti. Az Alkotmánybíróság a 60/1992. (XI. 17.) AB határozatában kifejtette, hogy a minisztériumi és egyéb központi állami szervektől származó jogi iránymutatást tartalmazó leiratok, körlevelek, útmutatók, iránymutatások, állásfoglalások és egyéb informális jogértelmezések kiadása alkotmányellenes.

 

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok