2023. december 3.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

 

Tisztelt Olvasóink!


A szöveges értékelést támogató szoftverrel kapcsolatos kérdéseiket a

kozoktatas@nefmi.gov.hu címre küldhetik.

 


Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Mondatbank a harmadik osztályosok félévi szöveges minősítéséhez

2006. augusztus 14.
Tisztelt Pedagógus Kollégák, Kedves Tanítók!

A közoktatási törvény 2003. évi módosításával az első évfolyamokon 2004 szeptemberétől felmenő rendszerben bevezetésre került a tanulók szöveges minősítése-értékelése a hazai iskolákban. Az ezzel kapcsolatos iskolai fejlesztő feladatokat az Oktatási Minisztérium részéről mindvégig folyamatosan segítettük mind az Önökhöz is eljuttatott, a szöveges minősítést-értékelést támogató kiadvánnyal, számítógépes feldolgozást lehetővé tevő szoftverrel, annak folyamatosan frissített változataival. További támogatást nyújtottunk az osztálytanítók számára azokkal a mondatbankokkal is, amelyeket az első, majd a második évfolyamra fejlesztettünk és az előző évek során felhelyeztünk a minisztérium honlapjára a Szöveges értékelés menüpont alá.

Most, hogy ebben a tanévben a harmadik évfolyamokon is megkezdődik a tanulók értékelése-minősítése, szeretnénk az Önök munkáját - a korábbi években bevált módon - most már a harmadik évfolyamra készített mondatbankkal segíteni, amelyet az általános iskola bevezető és kezdő szakaszán tanító pedagógusok tapasztalataira építve készítettünk el.

Ezúton közreadjuk az alábbi - az Önök helyi iskolai gyakorlata szerint szabadon továbbfejleszthető - mondatbankot, ezzel is segítve a tanulók harmadik évfolyam első félévi minősítő munkáját.

Sikeres tanévet kívánunk!
Oktatási és Kulturális MinisztériumMondatbank a harmadik osztályosok félévi szöveges minősítéséhez

MAGATARTÁS (az iskola pedagógiai programjában elfogadottak szerint)

SZORGALOM (az iskola pedagógiai programjában elfogadottak szerint)


Magyar nyelv és irodalom

Beszéd

Szókincs
 • Szókincse életkorához képest gazdag.
 • Szókincse életkorának megfelelő.
 • Kevés szóval közli gondolatait.
 • Szókincse fejlesztéséhez több olvasásra, és az olvasottakról való beszélgetésre van szüksége.
 • Szókincse egyelőre hiányos, bővítésre, pontosításra szorul.
 • Fejlődéséhez a szavak jelentésének az értelmezésére, sok olvasásra, és az olvasottakról való beszélgetésre van szüksége.
Helyes kiejtés
 • Kiejtése tiszta, időtartam- és artikulációs hibái nincsenek. A kiemelés eszközeit helyesen alkalmazza szabad beszéd vagy irodalmi mű előadása közben
 • Kiejtése megfelelő, de artikulációja kisebb javításokra szorul.
 • Kiejtése bizonytalan, a kiemelés eszközeit legtöbbször bizonytalanul alkalmazza szabad beszéd vagy irodalmi mű előadása közben.
 • A tiszta beszéd eléréséhez, logopédiai fejlesztésre van szüksége.
Szóbeli kifejezőképesség spontán beszédhelyzetben
 • Szóbeli kifejezőképessége életkorához képest kiváló. Választékosan közli gondolatait.
 • Szóbeli kifejezőképessége az életkorának megfelelő. Gondolatait értelmes mondatokkal közli.
 • Körülményesen, nehézkesen fejezi ki gondolatait. Szóbeli kifejezőképessége fejlődéséhez külön foglalkozásokra van szüksége.
 • A többször gyakorolt olvasmányok tartalmának elmondásában sokat fejlődött.
 • Nehézkesen, akadozva mondja el gondolatait egy adott témáról, ha hosszabban kell beszélnie.
 • Összefüggő beszédre önállóan még nem képes.
Vers- és prózamondás
 • Az irodalmi szövegek memorizálásának egyszerűbb technikáját ismeri, sikeresen alkalmazza, és rövidebb verset és prózát vagy prózarészletet kifejezően és magabiztosan tud előadni társai vagy akár közönség előtt is.
 • Az irodalmi szövegek memorizálásának technikáját ismeri, sikeresen alkalmazza.
 • Ismeretlen hallgatóság előtt egyelőre nem szívesen ad elő verset, ebben bátorításra van szüksége, pedig társai és tanítói szerint is képes lenne rá.
 • Az irodalmi szövegek memorizálásának technikáját ismeri, és legtöbbször jól alkalmazza. Jó lenne, ha családi körben vállalkozna arra, hogy verset vagy mesét mondjon.
 • Az irodalmi szövegek memorizálásának technikáját nem mindig alkalmazza jól, ezért verset, mesét, meserészletet egyelőre bizonytalanul mond el. A szöveg memorizálásában több segítségre van még szüksége, és gyakori biztatást, bátorítást igényel
Olvasás

Az olvasáshoz, a könyvekhez való viszonyulás
 • Szereti a könyveket, szívesen olvas.
 • A tanórán szívesen olvas, de önállóan még nem érdeklődik a könyvek iránt.
 • Igénye van az önálló olvasásra.
 • A kedvenc témáiról szívesen olvas önállóan.
 • Egyelőre még nem talál örömet az olvasásban.
 • Nagyon sok biztatásra és speciális segítségre van szüksége.
Hangos olvasás - olvasástechnika
 • Felkészülés után 5-6 mondatos szöveget képes folyamatosan, hibátlanul vagy egészen kevés hibával felolvasni.
 • Felkészülés után 5-6 mondatos szöveget fel tud olvasni úgy, hogy 3-4 hibánál többet nem ejt. Olvasástechnikai hibáit önállóan javítja. Leggyakoribb hibája, hogy mást olvas, mint ami a szövegben van.
 • Felkészülés után 5-6 mondatos szöveget fel tud olvasni úgy, hogy 3-4 összetartozó szó közben már nem kell megállnia. Olvasása jól hallható és érthető. Tipikus olvasástechnikai hibái: újrakezdés/ mást olvasás/ betűtévesztés/ betűcsere. Ezeket a hibákat tanítói segítséggel javítani tudja.
 • Felkészülés után 5-6 mondatos szöveget fel tud olvasni úgy, hogy 3-4 olvasástechnikai hibánál többet nem ejt. Olvasási tempója azonban igen lassú, az írásjelekre még nem tud odafigyelni. Nem tudja érzékeltetni a mondatfajtának megfelelő hanglejtést és hangsúlyozást.
Néma olvasás - szövegértés

Szövegértés bizonyítása szóban
 • Képes magában olvasni figyelmesen és tartósan, az olvasottak tartalmával kapcsolatos kérdésekre helyesen válaszol.
 • Rövid ideig képes magában olvasni, de az olvasottakat többé-kevésbé pontosan fel tudja idézni.
 • Tartósan képes magában olvasni, de az olvasottak tartalmát csak hiányosan tudja felidézni. Fejletlen olvasástechnikája miatt hosszú időre van szüksége a rövid szövegek elolvasásához is.
 • Nehezen érti meg, amit olvas, így a szöveg tartalmát nagyon pontatlanul vagy alig tudja felidézni.
Szövegértés bizonyítása írásban
 • Képes arra, hogy egy szöveget némán elolvasson, és a szöveghez kapcsolódó feladatokat írásban egyedül megoldja.
 • Képes arra, hogy egy szöveget némán elolvasson, de a szöveghez kapcsolódó feladatokat írásban csak segítséggel tudja megoldani.
 • Képes arra, hogy egy szöveget némán elolvasson, de a megértést vizsgáló feladatok közül csak az egyszerűbbeket tudja önállóan megoldani.
 • Tájékozódásra a könyvekben és egyéb nyomtatott szövegekben önállóan is képes: pl. lexikonban, szótárban, tartalomjegyzékben.
 • Képes ismeretlen szavakat egyedül megkeresni egyszerűen kezelhető lexikonokban, szótárakban; a megértéshez fel tudja használni az olvasókönyvben lévő szómagyarázatokat.
 • Tanítói segítséggel képes ismeretlen szavakat megkeresni egyszerűen kezelhető lexikonokban, szótárakban. A megértéshez tanítói irányítással fel tudja használni az olvasókönyvben lévő szómagyarázatokat.
Írás

Írástempó
 • Írástempója az áltagnál gyorsabb.
 • Írástempója az életkorának és az átlagnak megfelelő.
 • Írástempója lassú, folyamatos fejlesztést igényel.
Helyesírás
 • Az ismert szavak és szókapcsolatok írása közben kevés hibát ejt.
 • Többnyire hibátlanul másol, de emlékezetből íráskor és tollbamondáskor még gyakran téveszt.
 • Tollbamondáskor sok hibával ír.
 • Gyakran téveszt az emlékezetből való íráskor.
 • Gyakran elhagyja a mondatvégi írásjeleket.
 • A begyakorolt szókészlet körében is bizonytalan a j és az ly hangok jelölésében.
 • Sokszor téveszt a hangok időtartamának jelölésében.
Önellenőrzés
 • Helyesírási hibáit önállóan észreveszi és javítja. Ehhez ügyesen használja az ismert helyesírási szótárakat, szójegyzékeket. Ismeri és használja a javítókulcs jeleit.
 • Helyesírási hibáit maga még nem mindig veszi észre, de a tanító jelölése alapján önállóan javítani tudja. Ismeri a javítókulcs jeleit.
 • Helyesírási hibáit gyakran nem veszi észre, a tanító jelöléseit sem mindig értelmezi helyesen, de konkrét segítséggel javítani tudja.
 • A javítókulcs jeleit legtöbbször felismeri, de hibának javítására önállóan nem képes.
Írásbeli szövegalkotás
 • Önállóan képes elbeszélő és leíró jellegű szöveget szerkeszteni a tanult szempontok figyelembe vételével.
 • Fogalmazásaiban alkalmazni tudja a párbeszédek jelölését, és a bekezdésekre tagolást.
 • Általában szívesen ír önállóan fogalmazást, mondatfűzése, kifejezésmódja világos, követhető, szóhasználata választékos.
 • Önállóan csak rövid terjedelmű, 5-6 mondatnál nem hosszabb elbeszélő, vagy leíró jellegű szöveget tud alkotni. Megbeszélés alapján szinte teljesen képes a szöveget kijavítva letisztázni.
 • Egyelőre 2-3 mondatnál hosszabb szöveget nem tud alkotni úgy, hogy a mondatok közötti összefüggést biztosítsa.
 • Tanítói jelzések és/vagy közös megbeszélés alapján sem tudja hibáit javítani, a jelzések értelmezésében sok segítséget igényel.
Nyelvtan

Ismeretek, tájékozottság
 • Képes arra, hogy egy szövegben felismerje és megnevezze a mondatfajtákat a beszélő szándéka szempontjából. Egyszerű mondatokban felismeri és megnevezi az eddig tanult szófajokat. Felismeri az összetett szavakat.
 • Képes arra, hogy egy szövegben felismerje és megnevezze a mondatfajtákat a beszélő szándéka szempontjából. Egyszerű mondatokban felismeri és megnevezi az eddig tanult szófajokat, amelyeket gyakorolta.
 • Képes arra, hogy egy szövegben felismerje és megnevezze a mondatfajtákat a beszélő szándéka szempontjából. A toldalékokat le tudja választani a szótövekről, de a felismerésben és a megnevezésben még gyakran bizonytalan.
Irodalom

Viszonyulás az irodalomhoz
 • Az irodalmi művek megismerése iránt nyitott, érdeklődő. Szépirodalmi alkotásokat olvas önállóan is. A műelemző tevékenységekben szívesen vesz részt, irodalomórákon aktív. Hozzászólásai mély érzelmi átélést, gazdag képzelőerőt, és eredeti gondolkodásmódot mutatnak. Szívesen tanul memoritereket.
 • Az irodalmi művek megismerése iránt nyitott, érdeklődő. Időnként önállóan is olvas szépirodalmi alkotásokat. Irodalomórákon nem mindig aktív, de feladatmegoldásai, felszólításra történő megnyilatkozásai mély érzelmi átélést mutatnak. Aránylag könnyen tanul memoritereket.
 • Az irodalmi művek megismeréséhez általában szívesen kezd hozzá, de a műelemző tevékenységek közben időnként elfárad, elkalandozik. Az irodalomórákon aktivitása változó. A memoriterek bevésésében és felidézésében bizonytalan.
 • Az irodalmi művek megismerése iránt sajnos ritkán mutat igazi érdeklődést, gyakran közömbös. Szépirodalmi alkotásokat önszántából nem olvas. Nem szívesen tanul memoritereket.
MATEMATIKA

Számfogalom
 • A matematikai feladatok megoldásával szívesen foglalkozik.
 • Az ezres számkörben számfogalma kialakult. A háromjegyű számokat is helyesen olvassa, írja, csoportosítja és rendezi. Pontosan jelöli helyüket a számegyenesen, és meg tudja nevezni a számok tulajdonságait.
 • Az ezres számkörben számfogalma kialakulóban van. Általában helyesen olvassa, írja a háromjegyű számokat. A számlálásban, összehasonlításban, a számok sorba rendezésében téveszt. Nem mindig találja meg a számok helyét a számegyenesen, a számok tulajdonságainak megnevezésében és a számszomszédok felismerésében néha bizonytalan.
 • A százas számkörben számfogalma még nem alakult ki. A számok írásában gyakran téveszt. A számlálásban néha hibázik. A számok összehasonlításában, növekvő és csökkenő sorba rendezésében gyakran téveszt, és helyüket a számegyenesen nem mindig találja meg.
Műveletvégzés, számolási készség
 • Képes a tanult műveleteket képről, tevékenységről leolvasni, kirakással, rajzzal megjeleníteni. Az összetett számfeladatokat, és a tanult írásbeli műveleteket is meg tudja oldani, többnyire eszköz nélkül is hibátlanul. A kerekítés és becslés fogalmával tisztában van, helyesen alkalmazza.
 • A tanult műveletek képről, tevékenységről történő leolvasásában, leírásában, műveletek kirakással, rajzzal történő megjelenítésében segítségre szorul. Eszközhasználat nélkül, kevés hibával végzi a négy alapműveletet. Az összetett számfeladatok és a tanult írásbeli műveletek megoldásában gyakori a tévesztése. A kerekítés és becslés fogalmával tisztában van, de nem mindig helyesen alkalmazza
 • Csak segítséggel tudja képről, tevékenységről a tanult műveleteket leolvasni, leírni; kirakással, rajzzal azokat megjeleníteni. Sok hibával végzi a négy alapműveletet. Az összetett számfeladatok, és a tanult írásbeli műveletek megoldásában általában segítségre van szüksége. A kerekítés és becslés fogalmával tisztában van, de sokszor hibásan alkalmazza.
Szöveges feladatok megoldása
 • Képes egyszerű, egyenes és fordított szövegezésű szöveges feladatokat megjeleníteni kirakással, rajzzal, megoldani művelettel, és önállóan le tudja jegyezni az adatokat.
 • Általában képes egyszerű, egyenes és fordított szövegezésű szöveges feladatokat kirakással, rajzzal megjeleníteni, művelettel megoldani, és az adatokat lejegyezni.
 • Egyelőre csak tanítói segítséggel tud egyszerű, egyenes és fordított szövegezésű szöveges feladatokat megjeleníteni kirakással, rajzzal, megoldani művelettel.
Geometriai összefüggések felismerése és alkalmazása
 • Megbízhatóan tud síkidomokat a tanult módszerekkel előállítani, képes a felismert szempont szerinti szétválogatásra, rendezésre. Meg tudja nevezni a megismert síkidomokat és testeket, jártas az alakzatok tükrösségének és egyéb megismert tulajdonságainak megállapításában, egyszerű megfigyelések megfogalmazásában.
 • Tud síkidomokat a tanult módszerekkel előállítani, képes a felismert szempont szerinti szétválogatásra, rendezésre. Ritkán igényel segítséget.
 • Egyelőre csak segítséggel tud geometriai alakzatokat előállítani. Megfigyelései gyakran pontatlanok, ezért a síkidomok, testek szétválogatásában, rendezésében, összehasonlításában sokat téveszt.
Környezetismeret

Érdeklődés
 • A természet jelenségei, értékei iránt rendkívül nyitott és érdeklődő. Szívesen vállal önálló gyűjtőmunkát, szeret kísérletezni.
 • A természet jelenségei, értékei iránti érdeklődését- tudatos megfigyeltetéssel - fel lehet kelteni. Nem mindig szívesen, vagy tanítói segítséggel vállal önálló gyűjtőmunkát, végez egyszerűbb kísérleteket.
 • A természet jelenségei iránt ritkán mutat érdeklődést. Egyelőre nem szívesen vállal önálló gyűjtőmunkát, nem szívesen végez kísérleteket.
Megismerő tevékenységekben való eredményessége
 • Megfigyelései pontosak, a tapasztalatok felidézése, rögzítése során felismeri az összefüggéseket. Képes az adatokat, folyamatokat megadott szempont szerint csoportosítani, rendszerezni.
 • Megfigyelései többnyire pontosak, de a tapasztalatok felidézése, rögzítése során egyelőre csak tanítói segítséggel ismeri fel az összefüggéseket. A jelenségeket, folyamatokat, adatokat megadott szempont szerint segítséggel képes csoportosítani.
 • Megfigyelései gyakran pontatlanok, felületesek, és a tapasztalatok felidézésében, rögzítésében is bizonytalan. Egyelőre az adatok, folyamatok rendszerezésében, csoportosításában sok segítségre van szüksége.
Ismeretek alkalmazása, tájékozottság, környezettudatos magatartás
 • Tapasztalás útján, valamint képi és szöveges formában megszerzett ismereteit tartósan megőrzi, megfelelő helyzetben megbízhatóan fel tudja idézni. Az élő és élettelen környezettel kapcsolatos tájékozottsága kiváló.
 • Élő és élettelen környezetére az iskolában és az iskolán kívüli programok alkalmával is egyre tudatosabban figyel. Magatartását a maga és mások testi épségét kímélő módon tudja szabályozni a gyalogos közlekedés közben is.
 • Tapasztalás útján, valamint képi és szöveges formában megszerzett ismereteit hosszabb idő után már nem mindig tudja pontosan felidézni. A legtöbb probléma a hallott vagy olvasott ismeretek felejtéséből adódik.
 • Élő és élettelen környezetére még nem mindig figyel tudatosan, magatartását még nem igyekszik a maga és mások testi épségét kímélő módon szabályozni. Időnként még a tanult közlekedési szabályokról is hajlamos megfeledkezni. Gyakran figyelmeztetésre szorul.
Ének-zene

Érdeklődés, általános zenei képességek

Érdeklődés, aktivitás
 • A zenét szereti, élvezi, az órán kapott feladatokat szívesen végzi.
 • A zenét szereti, élvezi, de az órán kapott feladatokat nem végzi szívesen.
 • A zenét szereti, élvezi, de az órán kapott feladatok önálló elvégzésében bátorításra szorul.
Ritmikai készség
 • Ritmikai készsége fejlett. A tanult ritmusképleteket kottaképről felismeri.
 • Ritmikai készsége megfelelő. A tanult ritmusképletek felismerésében, leolvasásában ritkán téveszt.
 • A tanult ritmusképleteket nehezen ismeri fel, olvassa. Külön egyéni fejlesztésre szorul.
Dallami készség, éneklés
 • Zenei hallása kiváló, tisztán, pontosan énekel. Magabiztosan énekli a dalokat, szolmizálva is képes énekelni.
 • Zenei hallása jó, a többiekkel együtt tisztán énekel. Önállóan még nem vállalkozik a dalok eléneklésére.
 • Zenei hallása fokozatosan fejlődik, de időnként pontatlanul/bátortalanul énekel.
Improvizáció
 • Kreatívan vesz részt dallamok kiegészítésében, megadott szöveghez, ritmussorhoz szívesen talál ki új dallamot.
 • Általában szívesen vállalkozik dallamok kiegészítésére, rögtönzésére.
 • Egyelőre nem szívesen vállalkozik dallamok kiegészítésére, rögtönzésére
Ritmikai érzék, tempótartás, mozgáskoordináció
 • Az egyenletes járást ritmus-tapsra éneklésre vagy zenére pontosan végzi, képes a társakkal való együttmozgásra, a tempótartásra.
 • Az egyenletes járást ritmus-tapsra, éneklésre vagy zenére még nem mindig pontosan végzi, de egyre inkább törekszik a társakkal való együttmozgásra, és a tempótartásra.
 • Az egyenletes járást ritmus-tapsra, éneklésre vagy zenére még nem mindig pontosan végzi, a társakkal való együttmozgásban bizonytalan.
Vizuális kultúra

Érdeklődés
 • A vizuális kultúra körébe tartozó minden fajta alkotótevékenységet teljes figyelemmel és odaadással végez. Többnyire színvonalas munkák kerülnek ki a keze alól.
 • Szeret rajzolni, színezni, festeni, mintázni stb. A vizuális kultúra körébe tartozó tevékenységeket általában szívesen végzi.
 • Egyelőre nem szívesen rajzol, fest stb., gyakran bátorításra, segítségre szorul.
Ábrázolás
 • Kiváló megfigyelő, ügyesen ábrázol.
 • Megfigyelése nem mindig pontos, de tanítói segítségadás után ábrázolása megfelelő.
 • Ábrázolási készsége bizonytalan, megfigyeléseit segítségadás után se mindig tudja érvényesíteni.
Kifejezés
 • Fantáziája színes, kifejezésmódja érzelem-gazdag. Szabadon készített alkotásai egyéniek.
 • Kifejezésmódja megfelelő, általában törekszik a színek és formák változatosságára.
 • Kifejezésmódja visszafogott, nem törekszik a színek és formák változatosságára.
Befogadói képességek
 • Ismeri, meg tudja különböztetni a közismert képzőművészeti ágakat, azok műfajait. Képes véleményt alkotni a látott műalkotásról.
 • A tanult képzőművészeti ágak, és azok műfajainak megkülönböztetésében időnként még bizonytalan. A látott műalkotásokról tanítói segítséggel képes véleményét megfogalmazni.
Eszközhasználat
 • A tanórákon megismert eszközöket rendeltetésszerűen, takarékosan használja.
 • A tanórákon megismert eszközöket többnyire rendeltetésszerűen, takarékosan használja.
 • A tanórákon megismert eszközöket nem mindig használja rendeltetésszerűen, előfordul, hogy pazarolja.
Technikai és gyakorlati tevékenységek

Érdeklődés
 • A technikai jellegű tevékenységeket szívesen végzi.
 • A technikai jellegű tevékenységek iránti érdeklődését fel lehet kelteni. Munkavégzés előtt és közben időnként biztatást igényel.
 • A technikai jellegű tevékenységek iránti érdeklődése ingadozó. Munkavégzés előtt és közben gyakori biztatást és segítséget igényel.
Eszközhasználat
 • Az iskolában megismert anyagok és eszközök használatában rendkívül ügyes.
 • Az iskolában megismert anyagok és eszközök használatában tudása korának megfelelő.
 • Az iskolában megismert anyagok és eszközök használatában időnként bizonytalan, egyelőre sok segítséget igényel.
A munkavégzés minősége
 • A technikaórán készülő munkadarab tervezésében kreatív, a kivitelezésben pedig igényes, pontos.
 • A technikaórán készülő munkadarab kivitelezésében általában igényes, pontos.
 • A technikaórán készülő munkadarab kivitelezésekor türelme, pontosságra törekvése változó.
Testnevelés

Önszabályozása a mozgásos feladathelyzetekben
 • A sportjátékok, versengések, mozgássorozatok szabályait érti és betartja. Minden helyzetben sportszerűen viselkedik.
 • A sportjátékok, versengések, mozgássorozatok szabályait érti, de időnként nem tartja be. Előfordul, hogy türelmetlenül, sportszerűtlenül viselkedik.
 • A sportjátékok, versengések, mozgássorozatok szabályait többnyire érti, de gyakran nem tartja be.
Torna
 • A tornagyakorlatokat koordinált mozgással és esztétikai igényességgel hajtja végre, tud egyensúlyozni, támasz-, és függéshelyzetben saját testtömegének megtartására és mozgatására is képes. A kötélmászást lábkulcsolással végzi.
 • A tornagyakorlatok végrehajtásában mozgása és egyensúlyozása időnként bizonytalan. Támasz- és függőhelyzetekben saját testtömegét nehezen tudja megtartani, mozgatni alig képes. A kötélmászást hibás technikával végzi.
 • A tornagyakorlatok végrehajtásában mozgása és egyensúlyozása gyakran bizonytalan. Támasz- és függéshelyzetekben saját testtömegének megtartására és mozgatására nem képes. Egyelőre nem tud felmászni a kötélre.
Atlétika
 • Tud kitartóan futni, futással együtt járó tevékenységet végezni, futását a változó feltételeknek megfelelően szabályozni. A szökdeléseket, ugrásokat összerendezetten hajtja végre. A kislabda-hajítás mozdulatait megfelelő technikával végzi.
 • Tud kitartóan futni, futással járó tevékenységet végezni, de futását nem mindig képes a változó feltételeknek megfelelően szabályozni. A kislabda-hajítás mozdulatait gyakran hibás technikával végzi
 • Nem tud kitartóan futni, futással járó tevékenységet végezni, de rövidebb távon futását képes a változó feltételeknek megfelelően szabályozni. A kislabda-hajítás mozdulatait gyakran hibás technikával végzi.

Budapest, 2006. 08. 14.
Összeállította: Dr. Csonka Csabáné
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok