2024. április 19.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Ajánlások a nyelvi előkészítő osztály pedagógiai programjának összeállításához

2003. szeptember 26.

1.       A jogszabályi háttér

Az Országgyűlés 2003. június 23-án módosította a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvényt (továbbiakban: Kt.). Így a 2004/2005-ös tanévben a gimnáziumoknak és a szakközépiskoláknak fenntartójuk jóváhagyásával lehetőségük nyílik arra, hogy a kilencedik évfolyamon úgynevezett nyelvi előkészítő osztályt indítsanak. Ennek lehetőségét az alábbi két jogszabályhely rendezi:

A Kt. 28. §-ának (4) bekezdése, valamint a Kt. 29. §-ának (2) bekezdése.

2.       A rendelkezésre álló óraszám

A Kt. 52.§ (3) bekezdésének d) pontja szerint a 9. évfolyamon a tanulók heti kötelező tanítási óráinak száma 27,5 óra, amely   a kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 28/2000. (IX. 21.) OM rendeletet módosító 24/2003. (VIII. 19.) OM rendelet 1.§ értelmében – a tanuló számára önkéntes vállalással – legfeljebb heti 4 tanítási órával megnövelhető. Ebben az esetben a maximálisan felhasználható heti óraszám 27,5 + 4 = 31,5.

3.       Az időkeret javasolt felosztása

A Kt. 28. és 29.§-ai szerint ezen az évfolyamon a tanuló számára kötelező tanórai foglalkozásoknak megfelelő heti 27,5 órás időkeret legalább 40%-át (legkevesebb heti 11 óra) intenzív idegen nyelvi képzésre, a maradék időkeret legalább 25%-át   informatikai képzésre (heti 11 idegen nyelvi óra esetén legkevesebb heti 4,125 óra) és a fennmaradó többi időkeretet képességfejlesztésre kell fordítani (kb. 11-12 óra hetente a 27,5 órából). Az előzőeken kívül a tanuló számára nem kötelező heti 4 tanítási órával az iskola szabadon gazdálkodhat, bármelyik blokkot növelheti, illetve új tartalmakat kínálhat.

A fentiek alapján azt javasoljuk, hogy ott, ahol a feltételek ezt lehetővé teszik, az idegen nyelvi és az informatikai képzésre a törvényben minimálisan előírt óraszámnál többet fordítsanak: nyelvoktatásra heti 15-16 órát, informatikaoktatásra heti 4-5 órát. Így az általunk javasolt óraszámok mellett a harmadik blokkra – képességfejlesztés – kb. heti 8, a tanulók önkéntes többletóra vállalása esetén maximálisan lehetséges heti 27,5 + 4 = 31,5 órából kb. 12 óra jut. Már itt felhívjuk a figyelmet arra, hogy ebből a blokkból legalább heti 2 órát testnevelésre kell fordítani.

4.       Tartalmi javaslatok

4.1.     Idegen nyelvi képzés

Az idegen nyelvi képzéshez – a heti óraszámtól függő különböző változatokban – ajánlásként részletes tantervi és módszertani javaslatokat készít az Oktatási Minisztérium.  Előzetesen annyit javaslunk, hogy az osztályt legalább két, maximum 18 fős nyelvi csoportra bontsák, és 2-3 nyelvtanár összehangoltan foglalkozzon egy-egy csoporttal.

4.2.     Informatikai képzés

A nyelvi előkészítő évfolyamon az általunk javasolt óraszámban az ECDL modulok nagyobb része elsajátítható. Kívánatosnak tartjuk, hogy ott, ahol erre lehetőség van, az informatikai képzés legelején gépírást is tanuljanak a diákok.

4.3.     Képességfejlesztés

A tanulók képességeinek fejlesztéséhez az előző két pontban felsoroltak mellett további négy nagyobb modult javaslunk. Ugyanakkor az iskola más modulok alkalmazásával is fejlesztheti a tanulók képességeit.

4.3.1.       Egészséges életmód (összesen heti 4-6 óra)

A nyelvi előkészítő évfolyamon tanulóknak is biztosítani kell legkevesebb heti 2 testnevelési órát. Ugyanakkor javasoljuk, hogy lehetőség szerint a diákoknak minden nap legyen testnevelésórájuk. A testnevelésórák mellett heti 1-2 órában beiktathatók mentálhigiénés programok (szenvedélybetegségek, szexuális felkészítés, egészségmegőrzés), az erdei iskola program stb.

       4.3.2. Tanulásmódszertan és önismeret (heti 2-3 óra)

Javasoljuk, hogy ez a modul is feltétlenül szerepeljen a nyelvi előkészítő év programjában, hiszen olyan készségek és képességek megszerzésére ad lehetőséget, amelyekre ennek a korosztálynak kiemelten szüksége van. A tanulásmódszertan keretében fejleszthetjük többek között a figyelem és koncentrációs képességet, a logikai készségeket, a szövegértést és szövegalkotást, a kommunikációs készségeket, az önálló ismeretszerzés képességét, a tanulók kreativitását és a hatékony tanulási technikák elsajátítását.

Az önismereti foglalkozásokon cél egyebek között a pozitív énkép kialakítása, a tanuláshoz való pozitív attitűd kialakítása, az empatikus képesség fejlesztése, az érzelmi intelligencia fejlesztése. Az idegen nyelvi blokkhoz hasonlóan itt is elengedhetetlenül fontosnak tartjuk a csoportbontást.

4.3.3.       Demokratikus állampolgárságra nevelés (heti 1-2 órában)

Ennek a modulnak a legfontosabb célja az, hogy a diákok jelenre vonatkozó tudása minél személyesebb és élményszerűbb (személyes tapasztalataikra épülő) legyen. A fő cél tehát az, hogy segítsük a diákok szocializációját, erősítsük problémaérzékenységüket, döntéskészségüket – az életben való eligazodásukat.

A lehetséges módszerek és eszközök közül külön megemlítjük az esetelemzést, a szerepjátékot, a vitát, a döntési helyzetek elemzését, aktuális kérdések, problémák feldolgozását, egyéni és csoportos anyaggyűjtést, projektmunkát.

4.3.4.       Beszélő Magyarország: nyilvános beszéd (heti 1 óra)

A nyelvi előkészítő évfolyam készségfejlesztési blokkjában heti egy órában lehetőség nyílik arra, hogy a középiskolások nyilvános beszéd tantárgyat tanuljanak. Az ehhez szükséges 30 órás tantervet, digitális formátumú tananyagokat az Oktatási Minisztérium kidolgoztatja, és minden érdeklődő számára elérhetővé teszi 2004 februárjára.

4.3.5.        Hagyományos tantárgyakon, tantárgyi modulokon keresztül

A nyelvi előkészítő évfolyamon a képességfejlesztésre fordítandó időkereten belül természetesen lehetőség van arra is, hogy a hagyományos tantárgyakat, tantárgyi modulokat (pl. magyar, történelem, matematika, média) tanítsák, a képességfejlesztésre - ezen belül új dolgok tanítására vagy akár a meglévő hiányosságok pótlására - helyezve a hangsúlyt. Ezáltal lehetővé válik a további tanulmányok jobb megalapozása, illetve egy-két tantárgyból a tanítási idő eggyel több évre való széthúzása.

Végezetül ismételten hangsúlyozzuk, hogy az iskolák a nyelvi előkészítő évfolyam pedagógiai programjának kidolgozásakor a közoktatási törvényben megszabott feltételekkel fenntartójuk jóváhagyásával saját szakmai felkészültségükre építve eltérhetnek a fenti ajánlásoktól.

 

Budapest, 2003. szeptember 25.

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok