2023. június 2.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Doktori ösztöndíj-pályázat ukrajnai magyar hallgatók számára

2007. április 16.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma

a Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégiumával közösen pályázatot hirdet miniszteri ösztöndíjra magyarországi felsőoktatási intézménybe nappali tagozatos PhD/DLA képzésre felvételt nyert ukrán állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek számára a 2007/2008-as tanévben.

A pályázati kiírás tartalmát a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma és a Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégiuma a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma által működtetett Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanáccsal és a Kárpátaljai Magyar Ösztöndíj Tanáccsal együttműködve dolgozta ki, és a pályázatot a Beregszászi Agora Iroda lebonyolítói közreműködésével hirdeti meg.

Általános tudnivalók:
 • A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma és a Kárpátaljai Magyar Ösztöndíj Tanács az ösztöndíjakkal a szülőföldi értelmiség továbbképzését és utánpótlását kívánja támogatni.
 • A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma és a Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégiuma a Kárpátaljai Magyar Ösztöndíj Tanáccsal közösen dolgozza ki a pályázat értékelésének szempontrendszerét, és a pályázati benyújtási határidő előtt nyilvánosságra hozza azt. Az értékelési pontrendszer a pályázati kiírás mellékletét képezi.
 • Az ösztöndíj a pályázót kizárólag a Kárpátaljai Magyar Ösztöndíj Tanács által is javasolt magyarországi felsőoktatási intézmény doktori iskolájában folytatott tanulmányainak időtartama alatt illeti meg, és nem vihető át a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériumának, illetve a tárca által erre kijelölt szervezet külön jóváhagyása nélkül más doktori iskolában végzendő tanulmányok időtartamára.
Pályázhat minden olyan ukrán állampolgárságú magyar nemzetiségű személy, aki a 2007. évben nyert felvételt valamely magyarországi felsőoktatási intézmény nappali tagozatos PhD/DLA képzésére és a 2007/2008-as tanévben I. évfolyamon megkezdi tanulmányait.

A pályázásból kizáró általános feltételek:
 • Nem pályázhatnak a magyar állampolgársággal, magyarországi bevándorlási engedéllyel, vagy ezekre irányuló folyamatban lévő kérelemmel rendelkező személyek.
 • Nem részesülhetnek ösztöndíjban az adott időszakban, az adott képzésre vonatkozó más nemzetközi egyezményen alapuló, vagy magyar állami, illetve közalapítványi ösztöndíjban, támogatásban részesülő személyek.
A meghirdetett pályázati kategória leírása és a további pályázati feltételek:

Nappali tagozatos doktori képzés (PhD/DLA) - 12 fő
Azok a 2007. évben magyarországi felsőoktatási intézmény doktori iskolájába, nappali tagozatos képzésre felvételt nyert és tanulmányaikat a 2007/2008-as tanévben az I. évfolyamon megkezdő személyek pályázhatnak, akik
 • szülőföldi felsőfokú diplomával rendelkeznek,
 • magyarországi felsőfokú diplomával rendelkeznek, és
 • középiskolai tanulmányaik egészét (ide nem értve a 2005. január 1. után Magyarországon letett érettségi vizsgát) szülőföldi középiskolában végezték,
 • felsőfokú alapképzéses tanulmányaik végeztével a magyarországi tartózkodási engedélyük érvénytelenné vált (illetve a 2007. évben végzettek esetében legkésőbb 2007. augusztus 31. napjáig érvénytelenné válik),
 • rendelkeznek valamely szülőföldi (ukrajnai) felsőoktatási intézmény főállású oktatójának ajánlásával,
 • nyilatkozatban vállalják, hogy az ösztöndíj elnyerése esetén valamely - e jövőbeli tevékenységüket befogadó nyilatkozattal igazoló - szülőföldi felsőoktatási intézményben vagy felsőoktatási szakkollégiumban félévente legalább 1 alkalommal előadást tartanak saját tudományos tevékenységükről, kutatási (művészeti) eredményeikről, illetve a tanulmányaikhoz kapcsolódó tudományterületen (művészeti területen) belüli egyéb témáról.
Az ösztöndíjak odaítélésekor előnyben részesülnek
 • a szülőföldi felsőfokú diplomával rendelkezők,
 • akik szülőföldön köz- vagy felsőoktatási intézmény főállású vagy szerződéses tanárai/oktatói vagy tudományos kutatóhelyeken főállású vagy szerződéses kutatói.
Ezek hitelt érdemlő igazolása az elbíráláskor alkalmazott értékelési pontrendszerben többlet pontot jelent.

A megadott 12 fős keretszám terhére magyarországi felsőfokú diplomával rendelkezők részére legfeljebb 2 ösztöndíj ítélhető meg, kivétel ez alól az az eset, amikor a keret teljes kitöltéséhez nem lesz elegendő érvényes szülőföldi diplomával rendelkező pályázó.

Az ösztöndíj kizárólag az első doktori képzésben folytatott tanulmányok legfeljebb hároméves (36 hónapos) időtartamára nyerhető el. A doktori ösztöndíj havi összege az éves költségvetési törvényben, a doktori képzésben részt vevők egy főre megállapított éves támogatási normatívájának tizenketted része, 2007-ben ennek összege 91.050,- Ft.

A pályázati kategóriára vonatkozó kizáró feltételek:
Nappali tagozatos PhD/DLA ösztöndíjra nem pályázhat az, aki
 • a megpályázott képzésre a 2006. évben, vagy azt megelőzően nyert felvételt;
 • tanulmányait nem a 2007/2008-as tanévben kezdi meg az I. évfolyamon;
 • magyarországi felsőfokú diplomával rendelkezik és magyarországi tartózkodási engedélyét felsőfokú alapképzéses tanulmányai befejezését követően meghosszabbította, illetve 2007. augusztus 31. napja utáni időszakra is rendelkezik érvényes magyarországi tartózkodási engedéllyel,
 • magyarországi felsőfokú diplomával rendelkezik és középiskolai tanulmányait részben vagy egészben nem szülőföldi középiskolában végezte,
 • szülőföldi nappali PhD/DLA képzésre beiratkozott és ösztöndíjban részesül,
 • tudományos fokozattal már rendelkezik.
A pályázó a pályázaton való részvétellel elfogadja a következőket:
 • Kizárható az a pályázó, aki az adatlapon valótlan, hamis adatot szolgáltat, ilyen nyilatkozatot tesz a pályázat benyújtásakor, illetve valamely, a pályázat elbírálását érintő valós tényt, adatot elhallgat.
 • Az értékeléshez pontosítás, további adat, információ, dokumentum kérhető, amely csatolandó a pályázathoz.
 • A beérkezett pályázatok értékelését követően a nyertes pályázókra a Kárpátaljai Magyar Ösztöndíj Tanács tesz javaslatot a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanácsnak. A Kárpátaljai Magyar Ösztöndíj Tanács ülését követően a pályázati elbírálás eredményéről a Beregszászi Agora Irodánál lehet érdeklődni. Az elbírálás során vélelmezett jogsértés vagy az elbírálási szabályrendszer megsértése esetén a Kárpátaljai Magyar Ösztöndíj Tanács javaslata ellen a pályázó a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanácshoz nyújthat be panaszt. A Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács döntésével szemben jogorvoslatnak nincs helye.
 • A pályázatokról a döntést és a döntés alapelveit a Kárpátaljai Magyar Ösztöndíj Tanács és a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács javaslatának figyelembe vételével a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma hozza meg a pályázati határidő lejártát követő 30 napon belül, a döntés minden pályázóra nézve kötelező. A döntéssel szemben fellebbezésnek nincs helye.
 • Az ösztöndíjat elnyerő magyarországi felsőfokú diplomával rendelkező pályázó nyilatkozatban vállalt kötelezettsége, hogy valamely - e jövőbeli tevékenységüket befogadó nyilatkozattal igazoló - szülőföldi felsőoktatási intézményben vagy felsőoktatási szakkollégiumban félévente legalább 1 alkalommal előadást tartanak saját tudományos tevékenységükről, kutatási (művészeti) eredményeikről, illetve a tanulmányaikhoz kapcsolódó tudományterületen (művészeti területen) belüli egyéb témáról.
 • Az ösztöndíjat elnyerő pályázóval a Balassi Intézet köt szerződést: e szerződés rögzíti az ösztöndíjas jogait és kötelezettségeit. A szerződés a képzéssel összefüggő további tájékoztatási, beszámolási, adatszolgáltatási kötelezettségeket határozhat meg.
 • Az ösztöndíjat elnyerő pályázó részére a fogadó felsőoktatási intézmény folyósítja a miniszteri ösztöndíjat.
 • A pályázat alapvető célja az, hogy az ösztöndíjas a magyarországi felsőoktatási tanulmányainak befejezése után visszatérjen szülőföldjére, ezért a megkötésre kerülő szerződés szerint a megszerzett magyarországi bevándorlási engedély, illetve magyar állampolgárság az ösztöndíjban való részesülést kizárja. Az ösztöndíjas a szerződés aláírásának időpontjában folyamatban lévő, a bevándorlási engedély, illetve magyar állampolgárság megszerzésére irányuló eljárás megszüntetését haladéktalanul köteles kezdeményezni, amelynek elmulasztása, illetve új eljárás kezdeményezése esetén köteles visszatéríteni az addig folyósított ösztöndíjak kamatokkal megnövelt összegét.
 • A pályázaton ösztöndíjat nyert hallgatók névsora nyilvános. A pályázó a pályázaton való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy neve és személyes adatai az ösztöndíj elnyerése esetén nyilvánosságra kerüljenek a www.agorairoda.net honlapon, illetve tudomásul veszi, hogy a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 26. §-a alapján a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma és a Balassi Intézet tájékoztatást küld a pályázattal kapcsolatos adatokról az illetékes kormányzati szerv által működtetett nyilvántartás részére.
A pályázatokat 2007. június 18-tól lehet benyújtani.

A pályázatok beadásának és postai beérkezésének határideje: 2007. július 25., 16 óra.

A pályázatokat egy példányban, személyesen vagy - ajánlott küldeményként - postai úton kérjük eljuttatni az alábbi címre:
Beregszászi Agora Iroda
90200 Beregszász (Beregovo), provulok Iljesa Djuli 1. (17.)
Illyés Gyula sétány 1.

Pályázni az Agora Irodákban 2007. május 21-től beszerezhető, és az Internetről (www.agorairoda.net) is letölthető pályázati adatlapon lehet.

Az érdeklődők az alábbi címen és telefonszámon kaphatnak további részletes felvilágosítást a pályázatról, a pályázati adatlapról (mely beszerezhető ugyanitt) és a szerződésről:

Beregszászi Agora Iroda
90200 Beregszász (Beregovo), provulok Iljesa Djuli 1. (17.)
Illyés Gyula sétány 1. (17 terem)
Tel./Fax: +380-31-41-240-78

A Kárpátaljai Magyar Ösztöndíj Tanács a Beregszászi Agora Irodához határidő után beérkezett ill. a formailag hibás és hiányos, pontatlanul vagy olvashatatlanul benyújtott pályázatokat nem veszi figyelembe.

A pályázat eredményéről szóló írásos értesítés a döntést követő 7 napon belül postai feladásra kerül.

A pályázat lebonyolításának adminisztratív költségeire 25 hrivnya összegű pályázati költségtérítést kell befizetni a Beregszászi Agora Irodában (a fenti címen) igényelhető csekkszelvényen.

Szükséges mellékletek, igazolások:

Kötelezően csatolandó mellékletek:
 • Pontosan és olvashatóan kitöltött pályázati adatlap
 • Géppel írt szakmai önéletrajz
 • Pályázati kérelem indokolása max. 1 oldal terjedelemben
 • Szülőföldi egyetemi/főiskolai oklevél, államvizsga-bizonyítvány, index és az oklevél betétlapjának ("dodatok do diploma") egyszerű másolata (szülőföldi felsőfokú diplomával rendelkezők esetében)
 • Magyarországi egyetemi/főiskolai oklevél, államvizsga-bizonyítvány és az index (leckekönyv) egyszerű másolata (magyarországi felsőfokú diplomával rendelkezők esetében)
 • magyarországi felsőfokú diplomával rendelkezők esetében a magyarországi tartózkodási engedély lejártát igazoló hivatalos dokumentum, illetve az útlevél fénymásolata (melyből látható, hogy nem rendelkezik magyarországi tartózkodási engedéllyel),
 • magyarországi felsőfokú diplomával rendelkezők esetében a középiskola valamennyi osztálya bizonyítványának egyszerű másolata (az egyszerű másolat csak abban az esetben fogadható el, ha a pályázat beadásakor a pályázó az eredetit az Agora Iroda munkatársának bemutatja)
 • Két szakmai ajánlólevél. A magyarországi felsőfokú diplomával rendelkezők esetében az egyik ajánlásnak szülőföldi felsőoktatási intézmény főállású oktatójától kell származnia. (Az ajánlásnak tartalmaznia kell az ajánló nevét, aláírását, tudományos fokozatát vagy beosztását, munkahelyi elérhetőségeit. Az ajánlásból ki kell, hogy derüljön, hogy az ajánló ismeri a pályázó eddigi eredményeit és tevékenységét.)
 • magyarországi felsőfokú diplomával rendelkezők esetében - a www.agorairoda.net honlapról is letölthető - kitöltött és a pályázó által aláírt nyilatkozat arról, hogy ösztöndíjas tanulmányai alatt félévente vállalja előadás tartását valamely szülőföldi felsőoktatási intézményben vagy felsőoktatási szakkollégiumban, illetve - ugyanezen formanyomtatványon - a megnevezett felsőoktatási intézmény vagy felsőoktatási szakkollégium vezetője részéről aláírt befogadó nyilatkozat
 • Befogadó magyarországi felsőoktatási intézmény/doktori iskola igazolása a felvételről
 • A pályázónak a doktori iskola vezetője vagy a számára kijelölt témavezető által jóváhagyott (aláírásával ellátott) tématerve
 • A befizetett 25 hrivnya összegről kiállított csekkszelvény másolata
 • A magyar nemzetiség igazolása (E célra egyaránt alkalmas a Magyar igazolvány 1-2. oldalának vagy a Magyar igazolványra vonatkozó igénylésnek másolata, illetve ezek hiányában minden olyan hivatalos dokumentum, amelyből a nemzetiség hitelt érdemlően megállapítható.)
 • 2 db ukránul megcímzett és felbélyegzett válaszboríték
Csatolható mellékletek:
 • Tudományos publikációk és egyéb tudományos (vagy művészeti) tevékenység jegyzéke az erre rendszeresített - az Agora Irodáktól igényelhető, illetve www.agorairoda.net honlapról letölthető - mellékleten,
  • a 10 oldal, vagy annál rövidebb terjedelmű publikációk (szakszövegek fordításai, ill. a kötet- vagy folyóirat-szerkesztések) esetében a publikációk (fordítások, illetve szerkesztett művek) egészének fénymásolatával,
  • a 10 oldalnál hosszabb terjedelmű publikációk (szakszövegek fordításai, ill. a kötet- vagy folyóirat-szerkesztések) esetében a publikációk (fordítások, illetve szerkesztett művek) első oldalának és a kiadvány címoldalának, tartalomjegyzékének fénymásolatával,
  • megjelentetés alatt álló publikációk (szakfordítások, ill. szerkesztések) esetében a fénymásolathoz a kiadó (szaklap) igazolását is csatolni kell a tervezett megjelentetésről, melynek tartalmaznia kell a megjelenés várható időpontját is,
  • a konferencia-részvétel esetében a meghívó, ill. az ott elért helyezést bizonyító oklevél fénymásolatának, vagy a részvételt hitelt érdemlően igazoló bármely dokumentumnak a csatolásával,
  • DLA képzés esetén csatolni kell a művészeti (alkotó) tevékenységet (kiállítások, hangversenyek, művészeti előadások stb.) hitelt érdemlően igazoló dokumentumokat (ha minősített /zsűrizett/ az esemény, akkor az elért helyezést /minősítést/ bizonyító oklevél fénymásolatát is csatolni kell);
 • Szülőföldi munkahelyi igazolás, szakmai projektben vagy munkacsoportban való részvétel igazolása, valamint bármely olyan dokumentum, amely a szülőföldi hasznosulás eldöntésében a szakmai elbírálásnál információval szolgál
2007. április 16.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok