2023. december 5.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Gyakran feltett kérdések a nyelvi előkészítő évfolyam idegen nyelvi tartalmával kapcsolatban

2003. október 1.

A következő kérdés-válasz összeállítás célja, hogy tájékoztatást nyújtson arról a tantervi és módszertani ajánlásról, amely az előkészítő bizottság szakmai javaslatait összefoglalva, a nyelvi előkészítő évfolyam idegen nyelvi oktatásának segítésére készül.

Kérjük, amennyiben további kérdése van, jelezze ezt az eniko.oveges@okm.gov.hu e-mail címen. Az észrevételek alapján ezt a “kérdés-válasz oldalt” folyamatosan bővítjük, pontosítjuk.

1. Mit ír elő a törvény a nyelvi előkészítő évfolyamra?

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 2003. június 23-án elfogadott módosítása (28.§ (4) bekezdése, 29.§ (2) bekezdése) szerint a 2004/2005. tanévtől a gimnáziumok és szakközépiskolák fenntartójuk jóváhagyásával a kilencedik évfolyamon nyelvi előkészítő osztályt indíthatnak. A törvény előírja, hogy

  • a kötelező tanórai foglalkozások legalább 40%-ában idegen (illetve nemzetiségi vagy kisebbségi) nyelvi képzés folyjon;
  • a fennmaradó időkeret legalább 25%-át informatikai képzésre, a maradékot képességfejlesztésre kell fordítani;
  • az iskolának a 10-13. évfolyamon kell felkészítenie a tanulókat az emelt szintű nyelvi érettségire;
  • a hat vagy nyolc évfolyammal működő gimnáziumokban a nyelvi előkészítő évfolyam a kilencedik évfolyam helyett másik évfolyamon is megszervezhető;
  • egy középiskolában 2004. szeptember 1-jén egy, később minden évben eggyel több nyelvi előkészítő osztály indítható.

2. Vannak-e egyéb előírások a nyelvi előkészítő évfolyammal induló oktatásra?

Minden más tekintetben a közoktatási törvény előírásai és más jogszabályok ugyanúgy érvényesek.

3. Milyen segítséget kapnak az iskolák a nyelvi előkészítő évfolyamon folyó idegen nyelvi oktatáshoz?

Az Oktatási Minisztérium által felkért bizottság a 9. évfolyamon folyó intenzív nyelvi oktatáshoz alapelveket fogalmaz meg, és tantervi/módszertani ajánlást készít. Ez februártól olvasható az Oktatási Minisztérium honlapján. Emellett akkreditált kurzus indul az idegen nyelvi helyi tanterv összeállításának segítésére és az intenzív nyelvoktatás sajátosságainak bemutatására, amelynek részletei az OM honlapon található tájékoztatóban olvashatók.

4. Mi a különbség a két tanítási nyelvű oktatás 9. évfolyama és a nyelvi előkészítő évfolyam között?

A két tanítási nyelvű középiskolákban a kilencedik évfolyamon egy nyelvből arra készítik fel a diákokat, hogy a 10-13. évfolyamon a különböző tárgyakat az adott idegen nyelven tanulják. A nyelvi előkészítő évfolyamon ilyen kötelező előírás nincs, javaslatunk szerint két nyelvet célszerű oktatni, a 10-13. évfolyamon alapvetően magyar nyelven folytatódik az oktatás.

5. Mi a különbség a két tanítási nyelvű iskolai oktatás és a nyelvi előkészítő évfolyammal induló oktatás között?

A két tanítási nyelvű intézményekben a 10-13. évfolyamon 3-5 tantárgyat a diákok célnyelven tanulnak és két tanítási nyelvű érettségi vizsgát tehetnek. A nyelvi előkészítő év után a középiskolai tanulmányok alapvetően magyar nyelven folynak és a tanulók érettségit is így tesznek. Ezen különbség miatt a két tanítási nyelvű érettségi meghatározott feltételek teljesítése esetén felsőfokú nyelvvizsgával egyenértékű.

6. Hány nyelvet tanuljanak a diákok a nyelvi előkészítő évfolyamon?

Ahol a feltételek adottak, ott minden diák két idegen nyelvet tanuljon a nyelvi előkészítő évfolyamon, egyiket nagyobb óraszámban. Kettőnél több idegen nyelv tanulását nem javasoljuk.

7. Mely nyelvek tanítását javasoljuk?

A Nemzeti alaptantervben meghatározottaknak megfelelően itt is bármely idegen nyelv választható. Ez az oktatási forma egyúttal megfelelő lehetőséget ad a kevésbé tanított nyelvek oktatására is.

8. Tanítsunk-e két új nyelvet a nyelvi előkészítő évfolyamon?

Az egynél több új nyelv bevezetését nyelvpedagógiai szempontból elfogadhatatlannak tartjuk, ezért nem javasoljuk.

9. Mi történik akkor, ha a tanuló előrehozott emelt szintű idegen nyelvi érettségit tesz?

Az emelt szint sikeres teljesítése után az iskola lehetőleg biztosítsa, hogy a tanuló a nyelvet szinten tarthassa vagy továbbfejlessze, vagy akár a felszabadult óraszámot a második idegen nyelvre, esetleg egy harmadik nyelvre fordítsa.

10. Mit tartalmaz az idegen nyelv tantervéhez és módszertanához készített tantervi és módszertani ajánlás?

Az ajánlás megfogalmaz szakmai alapelveket a nyelvi előkészítő évfolyamon folyó idegen nyelvi oktatáshoz, leírja a javasolt óraszámokat és a várható kimeneti szinteket négy különböző, óraszámtól függő változatban. Az ajánlás alapul szolgálhat minden idegen nyelv tanításához készített helyi tantervhez.

11. Heti hány órában tanítsák az idegen nyelveket a nyelvi előkészítő évfolyamon?

A kilencedik évfolyamon a tanuló számára kötelező tanórai foglalkozásoknak megfelelő heti 27,5 órás időkeret legalább 40%-át (heti 11 óra) kell idegennyelv-tanulásra fordítani. Javasoljuk azonban, hogy a törvényben minimálisan előírt óraszámnál többet fordítsanak a nyelvek tanítására. Ezért az óratervi javaslatban a heti 12 idegen nyelvi órát vettük alapul.

12. Milyen nyelvtudási szint szükséges a nyelvi előkészítő évfolyammal kezdődő oktatási formához, és milyen szintű nyelvtudás elérése várható a tanulmányok során?

Ebben a kérdésben a következő táblázat ad tájékoztatást, amelyben a Közös európai referenciakeretben meghatározott szinteket vettük alapul. A már tanult, azaz hozott nyelv esetében a NAT 2003-ban meghatározott A1 szint tekinthető induló szintnek, de fontos kihangsúlyoznunk, hogy a bemeneti szint a tanulók korábbi tanulmányaitól függően igen különböző lehet. Az új nyelvnél nincs szükség korábbi nyelvtanulásra.

 

Tantervi választások

Bemeneti szint (NAT és KER)

Javasolt minimum kimeneti szint a 9. évfolyamon

Javasolt minimum kimeneti szint a 13. évfolyamon

Javasolt óraszám a 9. évfolyamon

1

Hozott nyelv magasabb óraszámban

A1

A2+

B2

8 (7)

Új nyelv alacsonyabb óraszámban

--

A1

B1

4 (5)

2

Hozott nyelv alacsonyabb óraszámban

A1

A2-

B1+

4 (5)

Új nyelv magasabb óraszámban

--

A2

B2

8 (7)

3

Hozott nyelv teljes óraszámban

A1

B1-

B2

12

4

Új nyelv teljes óraszámban

--

A2+

B2

12

13. Hogyan folytatódjon az idegen nyelvi oktatás a 10-13. évfolyamon?

Az iskolának a 10-13. évfolyamon kell felkészítenie a tanulókat az emelt szintű nyelvi érettségire. Ezen túlmenően a NAT alapelveinek megfelelően kialakított iskolai pedagógiai program szerint folytatódik a kilencedik évfolyamon megkezdett munka.

14. Mivel lehet ezt kiegészíteni?

Javasoljuk a tantárgyak részben idegen nyelven történő oktatásának bevezetését. Ehhez szakmai és anyagi támogatás pályázható az Oktatási Minisztérium Világ – Nyelv pályázati csomagjának keretében (pályázati felhívás: az OM és a Tempus Közalapítvány honlapján – www.tka.hu).

15. Milyen létszámú csoportokban folyjon a nyelvoktatás?

A közoktatási törvényben meghatározott maximális osztálylétszám felénél ne legyen nagyobb létszámú a nyelvi csoport.

16. Hány idegen nyelv szakos tanár tanítson egy csoportot?

Lehetőség szerint több nyelvtanár vegyen részt a munkában. Ez különösen magasabb heti óraszám esetén javasolt.

17. Hogyan értékeljük a diákok előrehaladását a nyelvi előkészítő évfolyamon?

A közoktatási törvény előírásai vonatkoznak erre az évfolyamra is.

18. Milyen kapcsolat van a nyelvi előkészítő és a nyelvvizsga között?

A közoktatásban zajló nyelvoktatás célja a használható nyelvtudás kialakítása, nem pedig az államilag elismert nyelvvizsgára történő felkészítés. A 10-13. évfolyamokon az iskolának fel kell készítenie a diákokat az emelt szintű nyelvi érettségire, amelynek bizonyítványa 2005-től megfelelő feltétel teljesülése (legalább 60 %-os teljesítmény) esetén egyenértékű okiratnak számít a C típusú, államilag elismert középfokú nyelvvizsga bizonyítvánnyal.

19. Hogyan készülhetnek fel a nyelvtanárok?

A fent leírt tantervi és módszertani ajánlás 2004 februárjától lesz olvasható az OM honlapján. Ezen felül 30 órás, akkreditált továbbképzést is szervezünk március-áprilisban a nyelvi előkészítő évfolyamot indító iskolák nyelvtanárainak, amelyről részletesebben tájékozódni az OM és a PTMIK honlapján (www.ptmik.hu) lehet. A továbbképzésen 80 fő számára az OM ingyenes részvételt biztosít. Erről és más idegennyelv-oktatás fejlesztési intézkedéseinkről (például Világ – Nyelv pályázati csomag) január végén az OM tájékoztató levelet is kiküldött minden közoktatási és felsőoktatási intézménynek, valamint a megyei pedagógiai intézeteknek.

20. Mekkora az iskolák szabadsága a tartalom meghatározásában?

A nyelvi előkészítő osztály programja része az iskola helyi tantervének, így arra is a helyi tantervre vonatkozó szabályok érvényesek. A közoktatási törvényben megszabott feltételek betartásával, fenntartójuk jóváhagyásával, saját szakmai felkészültségükre építve eltérhetnek az ajánlásainktól.

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok