2023. szeptember 30.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Határ menti régiók művelődési intézményeinek együttműködésében megvalósuló közművelődési programok költségvetési támogatása

2009. november 10.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium
az Új tudás - műveltséget mindenkinek program keretében
 
pályázatot hirdet
 
a határ menti régiók művelődési intézményeinek együttműködésében megvalósuló közművelődési programok támogatására
 
A pályázat célja:
A határ menti régiók művelődési intézményei és a szomszédos országokban működő magyar közösségek művelődési intézményei együttműködésében megvalósuló közművelődési programok támogatása. A hazai művelődési és a határon túli magyar intézmények programjainak bővítése a határon átnyúló kulturális programokkal, a kulturális hozzáférés szempontjából hátrányos helyzetű területek kulturális felzárkóztatása, a hazai és a határon túli magyar amatőr művészet értékeinek Magyarországon és a szomszédos országokban történő megjelenítése, népszerűsítése. A hazai és a határon túli magyar kulturális értékek széles rétegekhez történő eljuttatásával a magyar-magyar kapcsolatok és az adott régióra jellemző kulturális identitás (különös tekintettel a régió szellemi kulturális örökségére) elmélyítése.
 
A pályázat pénzügyi forrása
A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 1. sz. melléklete XX. OKM fejezet 11/32/7 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és kisebbségi kultúra támogatása c. jogcímcsoport 5. Közösségi rendezvények, művelődési házak kínálatának bővítése c. részfeladat terhére: 9.600.000 Ft.
 
Pályázni lehet:
 • A határ két oldalán élő magyar közösségek új kulturális értékeinek kölcsönös megismertetését, illetve a kulturális közösséget összetartó értékek megjelenítését és népszerűsítését;
 • a történetileg kialakult közös kulturális tereink szellemi kulturális örökségének megőrzését és újjáélesztését (regionális és lokális közös hagyományokon nyugvó programokkal és rendezvényekkel) célzó programokkal.
Pályázók köre: a határ menti régiók (hazai) művelődési intézményei együttműködésben a határon túli magyar művelődési intézményekkel és/vagy civil szervezetekkel.
 
Megvalósítási ideje: 2009. november 15. - 2010. május 31.
 
Pályázaton elnyerhető támogatási összeg: egy pályázati programra legalább 400.000 forint, legfeljebb 1.500.000 forint igényelhető és nyerhető el.
 
Támogatás formája: előfinanszírozott, egyszeri, vissza nem térítendő támogatás, utólagos elszámolással.
 
A pályázati támogatás felhasználható
 • utazási és szállítási költségekre,
 • étkezési és szállásköltségekre,
 • nyomdai költségekre,
 • PR- és reklámköltségekre, szervezési költségekre,
 • a programok megvalósításával kapcsolatos dologi kiadásokra,
 • a programokban résztvevő szakértők honoráriumára és azok járulékára.
A pályázat tartalmi feltételei
A pályázatot pályázati űrlapon kell benyújtani. A pályázati űrlaphoz kötelezően csatolandó mellékletek:
 1. A program részletes leírása.
 2. A program részletes költségterve. (nyomtatványminta csatolva!)
 3. A program megvalósítására vonatkozó együttműködési megállapodás az abban résztvevő hazai művelődési intézmény (pályázó) és a határon túli magyar művelődési intézmény(ek) és/vagy civil szervezet(ek) között a program tartalmának, helyszíneinek, időpontjának és a felmerülő költségek megosztásának a megjelölésével.
 4. A pályázó hatályos létesítő okiratának (különösen alapító okirat, alapszabály) egyszerű másolata.
 5. A pályázó létezését igazoló, eredeti vagy hitelesített, 30 napnál nem régebbi okirat (különösen cégkivonat, vagy a pályázó nyilvántartásba vételéről szóló, 30 napnál nem régebbi, a bíróság által hitelesített igazolás).
 6. A pályázó képviselőjének közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánya. (A létezést igazoló okiratban meghatározott képviselőtől eltérő képviselet esetén a pályázó képviselőjének aláírási jogosultságát igazoló - közokiratnak vagy teljes bizonyító erejű magánokiratnak minősülő - okirat.)
 7. A pályázó bankszámláját vezető hitelintézet/ek 30 napnál nem régebbi igazolása - a pontos számlaszám megjelölésével - a pályázó bankszámlavezetéséről.
 8. Nyilatkozat (nyomtatvány csatolva)
 9. Munkáltatói nyilatkozat a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének való megfelelésről
  1. Munkáltatói nyilatkozat munkavállalóval nem rendelkező pályázó részére (nyomtatvány csatolva)
  2. Munkáltatói nyilatkozat munkavállalóval rendelkező pályázó részére (nyomtatvány csatolva)
Egyéb feltételek
Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be. Támogatás csak olyan programokra igényelhető, mely egy hazai művelődési intézmény és legalább egy határon túli magyar művelődési intézmény és/vagy civil szervezet együttműködésében valósul meg.
 
Az elbírálás szempontjai
 • a pályázat megfelelése a kiírásnak és a formai követelményeknek,
 • a program minősége,
 • az elérendő cél mérhetősége,
 • a terv megvalósíthatósága,
 • a feladat, a program szakmai megalapozottsága
 • a gazdálkodás (források megléte, költségvetésének realitása).
Az elbírálás során előnyt élveznek azok a pályázati programok, amelyek legalább két (egy magyarországi és egy határon túli) helyszínen valósulnak meg.
 
Nem részesülhet támogatásban az a szervezet, amely a korábbi év(ek)ben az NKÖM-től és az OKM-től és/vagy az NKA-tól kapott, lejárt határidejű támogatással nem számolt el, azt nem a célnak megfelelően használta fel, illetve az elszámolást a támogató egyéb tartalmi, formai problémák, hiányosságok miatt nem fogadta el.
 
A pályázat benyújtásának határideje, helye, módja
A pályázatot kizárólag postai úton lehet eljuttatni a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus (MMIKL) címére: 2 nyomtatott eredeti példányban és elektronikus változatban, CD-n. A CD-nek minimálisan tartalmaznia kell: a kitöltött pályázati űrlapot és az 1-3. sz. kötelezően csatolandó mellékleteket (a program részletes leírását, annak részletes költségtervét, illetve az együttműködési megállapodást).
A 3-7. számú kötelezően csatolandó mellékleteket elegendő 1 eredeti, illetve 1. másolati példányban beküldeni.
 
A postai feladás legkésőbbi időpontja 2009. december 11.
 
Postacím:
Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus, 1251 Budapest, Postafiók 33.
 
A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás Tóth Zsuzsanna főosztályvezetőtől (MMIKL, Művészeti Programok Főosztálya, tel: 00-36-1-225-6027), illetve Elekes Botond szakmai tanácsadótól (OKM, Közművelődési Főosztály, tel: 00-36-1-795-4590, aron.botond.elekes@nefmi.gov.hu) kérhető.
 
A pályázat tartalmi elbírálásának módja és határideje
A pályázatokat az OKM kulturális szakállamtitkára által felkért Értékelő Bizottság véleményezi.
Az előértékelést az OKM Közművelődési Főosztályának munkatársai: Kálóczy Katalin vezető főtanácsos, Lakatos Mihály főtanácsos és Elekes Botond szakmai tanácsadó végzik.
Az Értékelő Bizottság tagjai: Szakall Judit népművelő drámatanár, Borbáth Erika, a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus főigazgatója, Lukovics András közművelődési szakértő, Margittai Katalin közművelődési szakértő és Dr. Szurmainé Silkó Mária, az OKM Közművelődési Főosztályának főosztályvezetője.
Az Értékelő Bizottság döntési javaslata alapján a támogatásról az OKM kulturális szakállamtitkára 2009. december 31. dönt.
 
Az űrlap nélküli, a határidő után benyújtott, továbbá a pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatokat az Értékelő Bizottság nem értékeli. A hiányos vagy pontatlanul kitöltött pályázatok hiánypótlására nincs lehetőség.
 
A nyertes pályázókkal szerződést a pályázatkezelő szerv, a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus köt.
A döntést követő 15 napon belül, a pályázat eredményeiről a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus írásban értesíti a pályázókat. Ezzel egyidejűleg a kedvezményezettek listáját a pályázat kiírója a www.okm.gov.hu honlapon is közzéteszi.
A pályázaton elnyert összeg felhasználásának részletes szabályait és az elszámolás feltételeit a nyertes pályázókkal megkötött támogatási szerződés szabályozza.
 
Budapest, 2009. november 9.
Dr. Schneider Márta
kulturális szakállamtitkár
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok