2022. június 28.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Julianus Testvériskola Program 2008. tavaszi kiírás

2008. május 8.
Pályázati felhívás

A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériumának
Határon Túli Magyarok Titkársága

a Balassi Intézet közreműködésével

Julianus Testvériskola Program
keretében középiskolai osztálykirándulások támogatására
(2008. tavaszi kiírás)

1. A pályázat célja:
Lehetőséget nyújtani a magyar diákok számára, hogy megismerjék más régióban élő (határon túli vagy anyaországi) magyarság életét és kultúráját, továbbá a programban való részvétel eredményeként az iskoláknak módjuk nyíljon intézményi együttműködést, baráti és szakmai kapcsolatokat kialakítani, illetve fenntartani egymással.

2. A pályázat benyújtására jogosultak köre:
Magyarországi középiskolák; határon túli magyar tanítási nyelvű - magyar tagozattal vagy osztállyal rendelkező - középiskolák, valamint határon túli önálló diákotthonok és kollégiumok (továbbiakban együtt: középiskolák). További feltétel e középiskolákkal szemben, hogy e pályázatot megelőző 2 évben az Oktatási és Kulturális Minisztérium (a továbbiakban: OKM) vagy a Márton Áron Szakkollégium (a továbbiakban: MÁSZ) vagy a Balassi Intézet (a továbbiakban BI) által határon túli közoktatási jellegű pályázat folyósított támogatásaival mind szakmai, mind pénzügyi szempontból kifogástalanul elszámoltak a Támogatók felé.

3. Általános tudnivalók:
 • A pályázó a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 26. §-a értelmében a benyújtott pályázatokról, az azt kérelmezőkről, az igényelt támogatások fajtájáról, valamint az odaítélt támogatások összegéről szóló adatokat az OKM, illetve háttérintézménye megküldi a központi nyilvántartást vezető Szülőföld Alap Iroda részére.
 • A pályázatot mindig az utazni kívánó középiskolának kell benyújtania, azonban a kirándulást az utazó és fogadó iskolának közösen kell lebonyolítania.
 • A pályázó csoport létszáma legfeljebb 50 fő lehet, amely az intézmény 14. életévét betöltött diákjaiból és az őket kísérő pedagógusokból állhat.
 • A nyertes pályázatra támogatásként adható legalacsonyabb összeg 50.000,- Ft, a legnagyobb összeg 500.000,- Ft.
 • A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény alapján a XX. fejezet, 11/7/18. Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása című, nem feladatfinanszírozási körbe tartozó előirányzat.
 • A pályázatokról az OKM e tárgyban előzetes kötelezettségvállalói jogkörrel rendelkező államtitkára dönt az OKM Határon Túli Magyarok Titkársága és társpályáztatója képviselőiből álló Értékelési Bizottság javaslata alapján.
 • Egy középiskola évente csak egy pályázatot nyújthat be, kizárólag az erre a célra rendszeresített pályázati adatlapon, amely letölthető jelen hirdetmény végén. Más formában benyújtott pályázatok érvénytelenek.
 • A nyertes pályázókkal a BI köt szerződést 2008. június 30-ig, és az abban foglalt feltételeknek megfelelően gondoskodik a kifizetésről, a programot követően, utófinanszírozási rendszerben, vissza nem térítendő támogatás formájában.
 • A szerződésben foglalt támogatási összeg felhasználásának kezdő időpontja 2008. február 1-je, véghatárideje 2008. június 30.
 • A szerződésben meghatározott szempontok szerint a célszerű felhasználásról szakmai és pénzügyi beszámolót kell készíteni a 2008. július 20-ig.
 • A pályázó a pályázat benyújtásakor az alábbiakat köteles csatolni:
  1. A szervezet létezését igazoló, 90 napnál nem régebbi eredeti okiratot vagy annak hiteles másolatát 1 példányban
  2. Hitelesített aláírási címpéldányt
  3. A pályázó számláját vezető pénzügyi intézmény igazolását - a számlaszám megjelölésével - a pályázó számlavezetéséről és fizetőképességéről
  4. A szervezet alapító okiratának egyszerű másolatát, illetve annak magyar nyelvű fordítását, továbbá az "adatlapon" megkívánt nyilatkozatokat.
 • A támogatás folyósítása egy összegben, a szerződésben foglalt program teljesítése után, kifogástalan szakmai és pénzügyi elszámolást követően történik, legfeljebb a pályázaton elnyert támogatás mértékéig.
 • A támogatásból kizárólag az alábbi távolsági útiköltségek fedezhetők: a vonat-, autóbuszjegy, illetve autóbuszbérlés költsége. A távolságok kalkulációjához a két céltelepülés optimális elérhetőségének távolságát, illetve különbusz bérlése esetén még e távolsághoz maximum további 100 km-t, valamint a tárgy időszakra eső autópálya díjat lehet figyelembe venni. (Minden más felmerülő költségről - pl. szállás, étkezés, belépők, helyi közlekedés - a pályázóknak maguknak kell gondoskodniuk.)
 • Pályázni csak a 2008. február 1.- július 31. között megvalósuló utazásokkal lehet.
 • A magyarországi és ausztriai középiskoláknak az utazás költségeiből minimálisan 30% önrészt kell vállalniuk. A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 1. § (1) bekezdésében felsorolt országok területén működő középiskolák esetében önrész nem szükséges.
 • A programot úgy kell megtervezni, hogy a várható szakmai hasznosulás a tervezettnél kisebb mértékben nyújtott támogatás esetén se sérüljön.
 • Az adatlap beküldésével a pályázó tudomásul veszi a pályázati kiírásban meghatározott feltételeket.
 • Nem megfelelő dokumentációval mellékelt pályázat esetén hiánypótlásra az arról szóló elektromos vagy szóbeli értesítést követő 4. naptári napig, de legkésőbb 2008. június 20-ig van lehetőség.
 • Hiányos dokumentációval (mellékletek, nyilatkozatok) nem köthető szerződés!
 • További felvilágosítás az OKM Határon Túli Magyarok Titkársága (továbbiakban HTMT) telefonszámain: Varga Attila főtanácsos, 473-7586; 473-7512 (vagy a Balassi Intézetben Szécsi Viktória: 666-7983)
4. A pályázatok benyújtása, határidő:
 • A pályázatokat kizárólag az OKM HTMT e pályázati kiíráshoz csatolt adatlapján lehet benyújtani, más formában benyújtott pályázatok érvénytelenek.
 • A pályázatokat három eredeti példányban kérjük benyújtani, az alább részletezett dokumentációval.
 • A kitöltött pályázati adatlapokat postai úton a Balassi Intézet címére kell eljuttatni (Balassi Intézet, Támogatásszervezési Igazgatóság, Szécsi Viktória nevére, Postafiók: 1519 Budapest, Pf.385.) továbbá elektronikusan a htm@nefmi.gov.hu és viktoria.szecsi@bbi.hu e-mail címekre.
 • A határidőn túl beérkezett pályázatokat érvénytelennek tekintjük.
 • A pályázat beérkezési határideje: 2008. június 16.
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2008. június 30.
5. A pályázatok elbírálásának megítélési szempontjai:
 • az egy határ menti régión belül megvalósuló utazások, amelyek jobban elősegítik a természetes földrajzi adottságokból származó kapcsolatok további erősödését
 • azok a látogatások, amelyek során a két iskola diákjai minél több közös programban vesznek részt
 • az előző tanév pályázati fordulóiban nyertes testvériskolához történő látogatás
 • eddigi elszámolási és programszervezési tapasztalat
 • a támogatandó utazáshoz kapcsolódó szakmai előzmények (pl. működő testvériskolai kapcsolat)
6. A pályázati űrlaphoz csatolandó mellékletek:
 • A pályázó iskola rövid bemutatása (max. 1 oldal)
 • A megjelölt testvériskolával eddig közösen megvalósult programok ismertetése
 • Az iskolák közötti együttműködési megállapodás fénymásolata
 • A program tartalmi részletezése (max. 1 oldal)
 • Az utazást biztosító cég által készített árajánlat
 • Határon túli iskolák esetében a pályázati adatlapon megjelölt együttműködő (amennyiben az iskola nem rendelkezik devizaszámlával, egy, az iskolához közel álló, deviza bankszámlával rendelkező alapítvány, egyesület vagy polgári társulás) nyilatkozata a devizaszámla használatáról (befogadó nyilatkozat), és az átutalt támogatást a pályázó iskolának történő korlátlan rendelkezésre bocsátásról
 • A testvériskola fogadónyilatkozata, amelyben egyetértését fejezi ki a tervezett programmal és a látogatás céljával. Ugyanitt kérjük pontosítani azt is, hogy mit biztosít a fogadó iskola, és ez utóbbi részéről személy szerint ki felel a közös program megszervezéséért
7. A pályázat elbírálásáról 2008. július 10-ig, kizárólag az adatlapon megadott e-mailen küldünk értesítést, de az eredményt közzétesszük az OKM, valamint a BI honlapján is. A pályázat körülményeinek kialakításában a 13/2008. (IV. 10.) OKM rendelet mérvadó.

Oktatási és Kulturális Minisztérium
Határon Túli Magyarok Titkársága
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok