2022. június 28.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Klebelsberg Kuno ösztöndíj 2007

2006. október 5.
Pályázati felhívás

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium
pályázatot hirdet
A 16/2004. (VIII. 19) NKÖM rendelettel módosított,
Klebelsberg Kuno ösztöndíj alapításáról és odaítéléséről szóló
8/1999. (VI.03.) NKÖM rendelet alapján
a 2007. évre szóló

KLEBELSBERG KUNO ÖSZTÖNDÍJRA

A pályázati kiírás célja: az ösztöndíj névadójának szellemiségét követendő, elsősorban a külföldi kulturális intézetekben, valamint kivételes esetben egyéb helyszíneken:
 • a magyar nyelv és kultúra külföldi írott és tárgyi emlékeinek tanulmányozása;
 • a feltárásukat, megóvásukat, és forráskiadásukat szolgáló könyvtári, kézirat-, illetve levéltári, valamint múzeumi kutatások, illetve kulturális és tudományos célú külföldi szakmai tanulmányutak támogatása,
 • a külföldi kulturális intézetekben folyó kultúrdiplomáciai és szakmai munka sikeres megvalósításának elősegítése,
 • a fogadó ország kulturális intézményrendszere állami irányításának, valamint a kultúra finanszírozási rendszerének tanulmányozását célzó kutatások, különösen a kultúra magánszféra általi finanszírozásának vizsgálata,
 • a nemzeti közművelődési intézetek, közgyűjtemények és egyéb művészeti intézetek munkatársai esetében az EU-normákkal összhangban, a kultúrafinanszírozással-, és művészetfinanszírozással, a közművelődési és közgyűjteményi tevékenység modernizálásával összefüggő kérdések tanulmányozásának támogatása,
 • az 1956-os forradalom történelmi eseményeit feltáró, a levéltárakban és más közgyűjteményekben fellelhető dokumentumok kutatása, elbeszélt történeti források (oral history) gyűjtése és annak feldolgozása.
Pályázni lehet a magyar kultúra szempontjából fontos külföldi helyszínekre irányuló, a pályázati célokban meghatározott bölcsészettudományi, társadalomtudományi és kulturális célú kutatásokra, illetve kultúrdiplomáciai tevékenység fejlesztését szolgáló, és a kulturális igazgatás korszerűsítésére irányuló tanulmányokra, különösen:
 • Rómába, a Vatikánba és Velencébe a központi gyűjteményekben végzendő levéltári és könyvtári kutatásokra a régészet, az egyház-, a művelődés-, az irodalom-, az eszme- és a művészettörténet témakörében;
 • Bécsbe a levél-, kézirat- és könyvtárakban, illetve múzeumokban a magyar történelemre vonatkozó forráskutatások végzésére;
 • Moszkvába kézirat-, levél-, illetve könyvtárban, múzeumokban végzendő hungarológiai kutatásokra, kiemelten a XX. századi és kortárs magyar-orosz kapcsolatok feltárását és dokumentálását célzó utakra és nemzetközi együttműködéssel megvalósítandó projektek előkészítésére;
 • Franciaországba levél-, kézirat-, és könyvtári, illetve múzeumi hungarika-feltárásra, a magyar-francia kapcsolatok forrásainak kutatására;
 • Németországba (Berlinbe, Münchenbe, Halléba, Drezdába, Lipcsébe) levél-, kézirat-, és könyvtári, illetve múzeumi hungarika-feltárásra, hungarológiai kutatások folytatására;
 • Isztambulba a magyar-török történelmi kapcsolatok kutatására;
 • Lengyelországba (Krakkó) a magyar-lengyel történelmi kapcsolatok forrásainak feltárására,
A forráskutatásokra irányuló pályázatok elbírálásánál előnyt élveznek azok a hungarika-feltárások, amelyek során a kutatók egy meghatározott gyűjtemény (levéltár, könyvtár, múzeum) vagy gyűjtemény-rész magyar vonatkozású forrásanyagának teljes körű számbavételére vállalkoznak és az áttekintett dokumentumokról tételes jegyzéket készítenek.
Az ösztöndíj időtartama: 1 - 5 hónap. A kinntartózkodás időtartamának megbontására csak kivételesen indokolt esetben van lehetőség.

Az ösztöndíj tartalma:

a.) Rómában, Bécsben, Moszkvában ingyenes szállás, másutt szállásköltség-hozzájárulás;
b.) országonként eltérő mértékű, átlagosan havi 200.000 forintnak megfelelő összegű pénzbeli hozzájárulás;
c.) egyszeri útiköltség-térítés;
d.) utasbiztosítás.

Az ösztöndíjra az pályázhat, aki

a.) egyetemi vagy főiskolai oklevéllel rendelkezik. A pályázat elbírálásánál előnyben részesülnek a PhD tanulmányokat folytató hallgatók és a tudományos fokozattal rendelkező oktatók és kutatók,
b.) amennyiben előzőleg már részesült Klebelsberg ösztöndíjban, beszámolási kötelezettségének eleget tett; levéltári, könyvtári kutató-, forrásfeltáró munkájáról szóló jelentéséhez mellékelte az átnézett forrásanyagok tételes jegyzékét, és azt az Országos Széchényi Könyvtárnak, a Magyar Országos Levéltárnak, illetve a Magyar Nemzeti Múzeumnak megküldte.

A pályázati anyagnak tartalmaznia kell:

a.) a pályázati kiírás mellékletét képező adatlapot;
b.) a pályázó személyi adatait és szakmai pályafutását részletesen tartalmazó életrajzát;
c.) egyetemi vagy főiskolai oklevelének, a nyelvtudását és a tudományos fokozatának megszerzését igazoló okmányoknak a másolatát;
d.) a pályázó publikációinak jegyzékét;
e.) korábbi tevékenységével, teljesítményével összhangban álló - a tervezett kutatások témáját, célját, helyét, formáját és idejét tartalmazó - kutatási tervet;
f.) két, a kutatási terület elismert szakemberétől kapott ajánlólevelet, melyek közül az egyik - amennyiben szükséges - a külföldi fogadókészséget igazolja (a pályázó - hivatali összeférhetetlenség miatt - a külföldi kulturális intézetek munkatársaitól nem kaphat ajánlólevelet).

Hungarológiai kutatási célokat szolgáló pályázat esetében ezen kívül csatolni kell:

g.) a Magyar Országos Levéltár, az Országos Széchényi Könyvtár és/vagy a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatójától kapott igazolást arról, hogy a tervezett téma új eredményeket hozhat a hungarológiai kutatások terén.
(Kérjük a pályázati anyagot egy példányban, a leírt sorrendben, a mellékletek betűjeleit feltüntetve, és a sokszorosítás megkönnyítése érdekében kapcsok és fűzés nélkül összeállítani és borítékolni.)

A pályázatok benyújtási határideje: 2006. október 31.

A pályázatokat postai úton kell benyújtani az Oktatási és Kulturális Minisztérium Külföldi Magyar Kulturális Intézetek Igazgatóságára (1072 Budapest, Nagydiófa u. 11; postacím: 1410 Bp., Pf. 174.). A mellékelt Pályázati Adatlap a pályázat részét képezi, kitöltése hiányában a pályázat érvénytelen. A Pályázati Adatlap beszerezhető az OKM Ügyfélszolgálati Irodáján (1055 Budapest, Szalay u. 10-14.), valamint letölthető a www.okm.gov.hu, www.magyarintezet.hu internetes honlapokról.


Az oktatási és kulturális miniszter által kinevezett bíráló bizottság a pályázatokat 2006. november 30-ig bírálja el, és a pályázókat 2006. december 15-ig értesíti a pályázat eredményéről. Az ösztöndíjasok 2007. február 1-jétől utazhatnak ki.

A Klebelsberg Kuno Ösztöndíj Bíráló Bizottsága
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok