2023. június 7.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Nyílt közoktatási pályázat a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 1. § (1) bekezdésében felsorolt országok területén 2010-ben megrendezésre kerülő "Szülőföldi anyanyelvi tematikus szaktábor" támogatására

2010. május 10.
A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériumának
Határon Túli Magyarok Titkársága
 
a Balassi Intézet közreműködésével
nyílt közoktatási pályázatot hirdet
 
a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 1. § (1) bekezdésében felsorolt országok területén 2010-ben megrendezésre kerülő
"Szülőföldi anyanyelvi tematikus szaktábor" támogatására
 
1. A pályázat célja: a felhívás tárgykörébe tartozó rendezvények lebonyolítási költségeinek támogatása.
 
2. A pályázat benyújtására jogosultak köre:
A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 1. § (1) bekezdésében felsorolt országok területén bejegyzett és működő, oktatási profilú civil szervezetek (pedagógus szövetségek, egyesületek, társulatok stb.), oktatási intézmények, egyházak, akik új pályázók. Továbbá olyan, az előzőekben felsorolt szervezetek, amelyek e pályázatot megelőző 2 évben az Oktatási és Kulturális Minisztérium (a továbbiakban: OKM) vagy a Balassi Intézet (a továbbiakban BI) által e tárgyban folyósított támogatásaival, a megadott határidőket figyelembevéve, mind szakmai, mind pénzügyi szempontból kifogástalanul elszámoltak a Támogatók felé.
 
3. Általános tudnivalók:
 1. A pályázó a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 26. §-a értelmében a benyújtott pályázatokról, az azt kérelmezőkről, az igényelt támogatások fajtájáról, valamint az odaítélt támogatások összegéről szóló adatokat az OKM, illetve háttérintézménye megküldi a központi nyilvántartást vezető Szülőföld Alap Iroda részére.
 2. Pályázni csak a határon túli magyar tanulók anyanyelvi képességeinek fejlesztésére szülőföldön megrendezendő, közoktatási célú szaktábor költségeinek támogatására lehet, kizárólag az erre a célra rendszeresített pályázati adatlapon, amely letölthető jelen hirdetmény végén. Más formában benyújtott pályázatok érvénytelenek.
 3. A megvalósítandó programnak legalább 20 tanuló anyanyelvi képességeinek fejlesztéséhez kell segítséget nyújtania.
 4. Egy szervezet több szaktáborra is kérhet támogatást, de kettő vagy annál több pályázat beadásánál csatolnia kell egy, a pályázó által saját programjai közt kialakított sorrendiséget tartalmazó kísérőlevelet. E sorrend a pályáztatót nem kötelezi.
 5. A nyertes pályázatra támogatásként adható legalacsonyabb összeg 60.000 Ft, a legnagyobb összeg - a versenyen résztvevők létszámától függetlenül - 600.000 Ft. A teljes keretösszeg 12 millió Ft.
 6. A támogatás forrása: a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény alapján a XX. fejezet, 11/7/18. Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása, valamint 11/10/1. Oktatási alapítványok, közalapítványok támogatása című, nem feladatfinanszírozási körbe tartozó előirányzat.
 7. A pályázatokról a szakterület fejezeti keretének kötelezettségvállalói jogkörével felruházott felsővezetője dönt az OKM Határon Túli Magyarok Titkársága és a társpályáztató képviselőiből álló Értékelési Bizottság (Varga Attila, Király Annamária, Szantner Viktor, valamint Lauter Éva) javaslata alapján. A pályázati eredmény érvényességéhez a kedvezményezett részéről összeférhetetlenségi nyilatkozatot kell nyújtani a szerződéskötés megelőzően a kötelezettségvállaló személyével és az Értékelő Bizottság tagjaival kapcsolatban.
 8. A nyertes pályázókkal - a XX. Fejezet 11/10/1. Oktatási alapítványok, közalapítványok támogatása című, nem feladatfinanszírozási körbe tartozó előirányzat forrásból támogatáshoz jutottak kivételével, akivel az OKM közvetlenül köt majd szerződést - a BI köt szerződést 2010. július 30-ig, és az abban foglalt feltételeknek megfelelően gondoskodik a kifizetésről, a programot vagy kifizetést lehetőség szerint megelőzően előfinanszírozási rendszerben, vissza nem térítendő támogatás formájában. A támogatás folyósítására egy összegben, a szerződés mindkét fél által történt aláírását követően, a szerződésben rögzített időpontig kerül sor.
 9. A szerződésben foglalt támogatási összeg felhasználásának kezdő időpontja 2010. április 1-je, véghatárideje a pályázati adatlapon megadott program befejezést követő hónap utolsó napja, de legkésőbb 2010. december 31.
 10. A célszerű felhasználásról szakmai és pénzügyi beszámolót kell készíteni a szerződésben meghatározott szempontok szerint, amelyben a szakmai beszámoló maximum 3 oldalas leirat a támogatott program körülményeiről, résztvevőiről, tematikai köréről; a pénzügyi beszámoló pedig a felhasználási időszakhoz igazodó, a Kedvezményezett nevére szóló, hitelesített (aláírásra jogosult vezető által igazolt és lepecsételt) számlamásolatok és egyéb számviteli és adóhatósági felhasználásra alkalmas helyettesítő okiratok, bizonylatok másolatának csatolásával költségnemenként összesített listája, s amelyekre tételenként a Kedvezményezett köteles ráírni: "elszámolva", valamint a ".../2010. számú támogatási szerződéshez felhasználva."
 11. A pályázó a pályázat benyújtásakor az alábbiakat köteles csatolni:
  1. A szervezet létezését igazoló - határon túli szervezet esetében 90 napnál, magyarországi szervezet esetében 30 napnál nem régebbi - eredeti okirat vagy annak közjegyző által hitelesített másolata 1 példányban
  2. Közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányt 1 példányban (banki aláírási címpéldány nem fogadható el)
  3. A pályázó számláját vezető pénzügyi intézmény igazolását - a számlaszám megjelölésével - a pályázó számlavezetéséről és fizetőképességéről
  4. A szervezet alapító okiratának egyszerű másolatát, illetve annak magyar nyelvű fordítását, továbbá az "adatlapon" megkívánt nyilatkozatokat.
 12. Az adatlap kitöltésénél figyelembe kell venni, hogy kedvező elbírálás esetén csak a pályázatban az alábbi felsorolásból előzetesen megjelölt költségek fedezhetők: határon túli résztvevők étkezési és szállásköltségei, útiköltség-hozzájárulás, program- és kirándulásköltségek, anyagköltségek, valamint előadói- és tiszteletdíjak (személyi kifizetések) az elnyert támogatási összeg legfeljebb 25%-ának mértékéig.
 13. A pályázat elbírálásánál előnyt jelenthet, ha a költségvetés a kért támogatáson kívüli forrásokat is tartalmaz, ám az önköltség nem kötelező (amelyet viszont ha megad, banki kivonattal igazolni kell annak rendelkezésre állását). Természetbeni önrészt (saját szállás, terem biztosítása) nem számítunk önköltségnek.
 14. A szerződés megkötésekor a támogató bekérheti a megítélt összegre vonatkozó részletes költségtervet. A pályáztató kérheti a felhasználási terv módosítását.
 15. A programot úgy kell megtervezni, hogy a várható szakmai hasznosulás a tervezettnél kisebb mértékben nyújtott támogatás esetén se sérüljön.
 16. Az adatlap beküldésével a pályázó tudomásul veszi a pályázati kiírásban meghatározott feltételeket.
 17. Nem pályázhatnak magyar állampolgárok ellátásának támogatását kérelmezők.
 18. Támogató a megítélt támogatás ellenére elállhat a szerződéskötéstől, ha a pályázó szervezet bármilyen tárgykörű vitás elszámolásban áll az OKM-mel vagy BI-vel, vagy olyan körülmény merül fel, amely befolyásolhatja döntése megváltoztatásában.
 19. Nem megfelelő dokumentációval mellékelt pályázat esetén hiánypótlásra az arról szóló elektronikus vagy szóbeli értesítést követő 4. naptári napig, de legkésőbb 2010. június 17-ig van lehetőség.
 20. Hiányos dokumentációval (mellékletek, nyilatkozatok) nem köthető szerződés!
 21. A minisztérium fenntartja a támogatások megítélésénél azt a jogot, hogy a keretösszeg mértékét az államháztartás egyensúlyi helyzetének alakulása függvényében megváltoztassa.
 22. További felvilágosítás az OKM Határon Túli Magyarok Titkársága (továbbiakban HTMT) telefonszámain: Varga Attila vezető-főtanácsos, +361/7954-586, +361/7954-512 (Vagy a Balassi Intézetben Szécsi Viktória: +361/666-7983)
4. A pályázatok benyújtása, határidő:
 • A pályázatokat kizárólag az OKM HTMT e pályázati kiíráshoz csatolt új, 2010. évi adatlapján lehet benyújtani, más formában benyújtott pályázatok érvénytelenek.
 • A pályázatokat három eredeti példányban kérjük benyújtani, a fentebb részletezett dokumentációval (a hitelesített iratokból egy példány elég).
 • A kitöltött pályázati adatlapokat (több pályázat esetén a sorrendi kísérőlevéllel) postai úton a Balassi Intézet címére kell eljuttatni (Balassi Intézet, Támogatásszervezési Igazgatóság, Szécsi Viktória nevére, Postafiók: 1519 Budapest, Pf. 385.), továbbá elektronikusan a htm@nefmi.gov.hu és viktoria.szecsi@bbi.hu e-mail címekre.
 • A határidőn túl beérkezett pályázatokat érvénytelennek tekintjük.
 • A pályázat postára adási határideje: 2010. június 10.
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 25.
 • 5. A pályázatok elbírálásának mérlegelési szempontjai:
  • A leadott program területi szükségessége, minősége, megvalósíthatóságának realitása
  • Költségvetés megalapozottsága (pl. önrész, más támogatók, egyéb források, stb.)
  • Résztvevői létszám, rendezvény időtartama, azok költségarányai
  • Interregionális együttműködés lehetősége
  • A támogatandó rendezvényhez kapcsolódó szakmai előzmények
  • Várható szakmai hasznosulás
  • Eddigi elszámolási és rendezvényszervezési tapasztalat
  • Tárgykörűség
  A pályázat elbírálásáról 2010. július 2-ig, kizárólag az adatlapon megadott e-mailen küldünk értesítést, de az eredményt közzétesszük az OKM, valamint a BI honlapján is. A pályázat körülményeinek kialakításában a 9/2010. (III. 9.) OKM rendelet irányadó.
   
  Oktatási és Kulturális Minisztérium
  Határon Túli Magyarok Titkársága
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok