2023. szeptember 22.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Nyílt pályázat az úgynevezett nyugati - kizárólag európai - szórványterületen működő szervezetek által, a magyar anyanyelv fejlesztése céljából a fenti zónában megrendezésre kerülő szaktábor támogatására

2010. május 10.
A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériumának
Határon Túli Magyarok Titkársága
 
a Balassi Intézet közreműködésével
nyílt pályázatot hirdet
 
az úgynevezett nyugati - kizárólag európai - szórványterületen működő szervezetek által, a magyar anyanyelv fejlesztése céljából a fenti zónában megrendezésre kerülő szaktábor támogatására
 
1. A pályázat célja: A 2010. évi tábor-pályázati keretből nem részesíthető európai területek e felhívás tárgykörébe tartozó rendezvényeinek költségtámogatása.
 
2. A pályázat benyújtására jogosultak köre: Európában - de nem a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény (továbbiakban Szátv.) 1. § (1) bekezdésében felsorolt országok területén - bejegyzett és működő, oktatási profilú civil szervezetek (pedagógus szövetségek, egyesületek, társulatok stb.), oktatási intézmények, egyházak.
 
3. Általános tudnivalók:
 1. A pályázó a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy a Szátv. 26. §-a értelmében a benyújtott pályázatokról, az azt kérelmezőkről, az igényelt támogatások fajtájáról, valamint az odaítélt támogatások összegéről szóló adatokat az OKM, illetve háttérintézménye megküldi a központi nyilvántartást vezető Szülőföld Alap Iroda részére.
 2. Pályázni csak a megjelölt területi hatályú országokban (tehát nem a Szátv. országaiban) élő, magát magyar nemzetiségűnek valló, 6-24 éves tanulók anyanyelvi képességeinek fejlesztésére szervezett tábor költségeinek támogatására lehet, csak az erre a célra rendszeresített pályázati adatlapon, amely a felhívás alján letölthető (www.okm.gov.hu és a www.bbi.hu).
 3. A táborozásra nem érkezhet tanuló a Szátv. országaiból, ugyanakkor a foglalkozásvezető vagy közreműködő anyanyelvi tanárokra ez nem vonatkozik.
 4. A nyertes pályázatra támogatásként adható legkisebb összeg 200.000 Ft, a legnagyobb összeg - a táborozásban résztvevők létszámától függetlenül - 1.200.000 Ft.
 5. A jelen pályázaton felhasználható pénzügyi keret 1,5 millió, azaz egymillió-ötszázezer forint.
 6. Egy pályázó szervezet csak egy táborra kérhet támogatást.
 7. A támogatás forrása: a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény alapján a XX. fejezet, 11/7/18. Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása, nem feladatfinanszírozási körbe tartozó előirányzat.
 8. A pályázatokról a szakterület fejezeti keretének kötelezettségvállalói jogkörével felruházott felsővezetője dönt az OKM Határon Túli Magyarok Titkársága és a társpályáztató képviselőiből álló Értékelési Bizottság (Varga Attila, Király Annamária, Szantner Viktor, valamint Lauter Éva) javaslata alapján. A pályázati eredmény érvényességéhez a kedvezményezett részéről összeférhetetlenségi nyilatkozatot kell nyújtani a szerződéskötés megelőzően a kötelezettségvállaló személyével és az Értékelő Bizottság tagjaival kapcsolatban.
 9. A nyertes pályázókkal a BI köt szerződést 2010. július 30-ig, és az abban foglalt feltételeknek megfelelően gondoskodik a kifizetésről, a programot vagy kifizetést lehetőség szerint megelőzően előfinanszírozási rendszerben, vissza nem térítendő támogatás formájában. A támogatás folyósítására egy összegben, a szerződés mindkét fél által történt aláírását követően, a szerződésben rögzített időpontig kerül sor.
 10. A szerződésben foglalt támogatási összeg felhasználásának kezdő időpontja 2010. május 1., véghatárideje 2010. december 31.
 11. A célszerű felhasználásról szakmai és pénzügyi beszámolót kell készíteni a szerződésben meghatározott szempontok szerint, amelyben a szakmai beszámoló maximum 3 oldalas leirat a támogatott program körülményeiről, résztvevőiről, tematikai köréről; a pénzügyi beszámoló pedig a felhasználási időszakhoz igazodó, a Kedvezményezett nevére szóló, hitelesített (aláírásra jogosult vezető által igazolt és lepecsételt) számlamásolatok és egyéb számviteli és adóhatósági felhasználásra alkalmas helyettesítő okiratok, bizonylatok másolatának csatolásával költségnemenként összesített listája, s amelyekre tételenként a Kedvezményezett köteles ráírni: "elszámolva", valamint a ".../2010. számú támogatási szerződéshez felhasználva."
 12. A pályázó a pályázat benyújtásakor az alábbiakat köteles csatolni:
  1. A szervezet létezését igazoló - határon túli szervezet esetében 90 napnál, magyarországi szervezet esetében 30 napnál nem régebbi - eredeti okirat vagy annak közjegyző által hitelesített másolata 1 példányban
  2. Közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányt 1 példányban (banki aláírási címpéldány nem fogadható el)
  3. A pályázó számláját vezető pénzügyi intézmény igazolását - a számlaszám megjelölésével - a pályázó számlavezetéséről és fizetőképességéről
  4. A szervezet alapító okiratának egyszerű másolatát, illetve annak magyar nyelvű fordítását, továbbá az "adatlapon" megkívánt nyilatkozatokat.
 13. A pályázathoz beadáskor kötelező csatolni a Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége (NYEOMSZSZ) Oktatási és Ifjúsági Szekció vezetőjének támogató véleményét.
 14. A támogatás folyósítására egy összegben, a szerződés mindkét fél által történt aláírását követően, a szerződésben rögzített időpontig kerül sor.
 15. Az adatlap kitöltésénél figyelembe kell venni, hogy kedvező elbírálás esetén csak a következő tételek fedezhetők a támogatásból: résztvevők étkezési és szállásköltségei, útiköltség-hozzájárulás, program- és kirándulásköltségek, anyagköltségek, valamint előadói- és tiszteletdíjak, szerzői honoráriumok (személyi kifizetések) az elnyert támogatási összeg legfeljebb 25 %-ának mértékéig.
 16. A pályázat elbírálásánál előnyt jelenthet, ha a költségvetés a kért támogatáson kívüli forrásokat is tartalmaz, illetve ha a tábor hiánypótló, a térségben egyedüli, esetleg más országokból érkezett tanulókat fogad.
 17. A szerződés megkötésekor a támogató bekérheti a megítélt összegre vonatkozó részletes költségtervet. A pályáztató kérheti a felhasználási terv módosítását.
 18. Támogató a megítélt támogatás ellenére elállhat a szerződéskötéstől, ha a pályázó szervezet bármilyen tárgykörű vitás elszámolásban áll az OKM-mel vagy BI-vel, vagy olyan körülmény merül fel, amely befolyásolhatja döntése megváltoztatásában.
 19. Nem megfelelő dokumentációval mellékelt pályázat esetén hiánypótlásra az arról szóló elektromos vagy szóbeli értesítést követő 7. naptári napig, de legkésőbb 2010. június 17-ig van lehetőség.
 20. A programot úgy kell megtervezni, hogy a várható szakmai hasznosulás a tervezettnél kisebb mértékben nyújtott támogatás esetén se sérüljön.
 21. Nem pályázhatnak az Oktatási és Kulturális Minisztériummal (OKM) vagy Balassi Intézettel (BI) vitás elszámolásban álló szervezetek, valamint magyar állampolgárok ellátásának támogatását kérelmezők.
 22. A pályázati adatlap beküldésével a pályázó tudomásul veszi a pályázati kiírásban meghatározott feltételeket.
 23. Hiányos dokumentációval (mellékletek, nyilatkozatok) nem köthető szerződés!
 24. További felvilágosítás az OKM Határon Túli Magyarok Titkársága (továbbiakban HTMT) telefonszámain: Varga Attila vezető-főtanácsos, +361/7954-586, +361/7954-512 (Vagy a Balassi Intézetben Budai Gabriella: +361/666-7982)
4. A pályázatok benyújtása, határidő:
 • A pályázatokat kizárólag az OKM HTMT e pályázati kiíráshoz csatolt új adatlapján lehet benyújtani, más formában benyújtott pályázatok érvénytelenek.
 • A pályázatokat három eredeti példányban kérjük benyújtani, a fentebb részletezett dokumentációval, amelyekből egy eredeti benyújtása elegendő.
 • A kitöltött pályázati adatlapokat postai úton a Balassi Intézet címére kell eljuttatni (Balassi Intézet, Támogatásszervezési Igazgatóság, Budai Gabriella nevére, Postafiók: 1519 Budapest, Pf. 385.)
 • Továbbá elektronikusan a htm@nefmi.gov.hu és gabriella.budai@bbi.hu e-mail címekre.
 • A határidőn túl beérkezett pályázatokat érvénytelennek tekintjük.
 • A pályázat postára adási határideje: 2010. június 10.
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 25.
5. A pályázatok elbírálásának mérlegelési szempontjai:
 • A leadott program minősége, megvalósíthatósága
 • Költségvetés megalapozottsága (pl. önrész, más támogatók, egyéb források, stb.)
 • Résztvevői létszám, rendezvény időtartama, azok költségarányai
 • Interregionális együttműködés
 • A támogatandó rendezvényhez kapcsolódó előzmények
 • Eddigi elszámolási és rendezvényszervezési tapasztalat
6. A pályázat elbírálásáról 2010. július 2-ig, kizárólag az adatlapon megadott e-mailen küldünk értesítést, de az eredményt közzétesszük az OKM, valamint a BI honlapján is. A pályázat körülményeinek kialakításában a 9/2010. (III. 9.) OKM rendelet irányadó.
 
Oktatási és Kulturális Minisztérium
Határon Túli Magyarok Titkársága
 
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok