2023. szeptember 22.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium az Új tudás - műveltséget mindenkinek program keretében pályázatot hirdet a határon túli magyar hivatásos színházak és néptáncegyüttesek magyarországi vendégjátékai és tájolásai megvalósításának támogatására

2009. július 6.
A pályázat célja:
Hazai közművelődési és kulturális intézmények programjainak bővítése a határon túli magyar hivatásos színházak (kőszínházak és bábszínházak), illetve hivatásos néptáncegyüttesek produkcióival, kulturális hozzáférés szempontjából hátrányos helyzetű területek kulturális felzárkóztatása, a határon túli magyar színház- és néptáncművészet értékeinek Magyarországon történő megjelenítése, népszerűsítése. A határon túli magyar hivatásos színházak és néptáncegyüttesek produkcióinak széles rétegekhez történő eljuttatásával a kortárs magyar színjátszás és táncművészet értékeihez való hozzáférés lehetőségeinek javítása.
 
A pályázat pénzügyi forrása
A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 1. sz. melléklete XX. OKM fejezet 11/32/7 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és kisebbségi kultúra támogatása c. jogcímcsoport 5. Közösségi rendezvények, művelődési házak kínálatának bővítése c. részfeladat terhére: 28.800.000 Ft.
 
Pályázni lehet:
Határon túli magyar hivatásos színházak és néptáncegyüttesek produkcióinak Magyarországon megvalósuló vendégjátékok és tájolások keretében való bemutatásának megszervezésére és lebonyolítására.
 
Pályázók köre: A pályázati felhívás I. számú mellékletében foglaltak szerint.
 
Megvalósítási ideje: 2009. augusztus 15. - 2010. március 31.
 
Pályázaton elnyerhető támogatási összeg: egy pályázati programra legalább 500.000 forint, legfeljebb 4.000.000 forint igényelhető és nyerhető el.
 
Támogatás formája: előfinanszírozott, egyszeri, vissza nem térítendő támogatás, utólagos elszámolással.
 
A pályázati támogatás felhasználható
 • a vendégjátékon vagy tájoláson résztvevők napidíjára, tiszteletdíjára és azok járulékaira,
 • a vendégjátékon vagy tájoláson résztvevő vendégművészek honoráriumára és azok járulékára,
 • utazási és szállítási költségekre,
 • étkezési és szállásköltségekre,
 • nyomdai költségekre,
 • PR- és reklámköltségekre, szervezési költségekre.
A pályázat tartalmi feltételei
A pályázatot pályázati űrlapon kell benyújtani. A pályázati űrlaphoz kötelezően csatolandó mellékletek:
 1. A program részletes leírása és részletes költségterve. (Az utóbbihoz nyomtatványminta csatolva!)
 2. A pályázó színház vagy néptáncegyüttes 2008/2009-es évadja szakmai tevékenységének ismertetője különös tekintettel a pályázati témakörre. (maximum 3 oldal terjedelemben.)
 3. A vendégjáték vagy a tájolás keretében a színház vagy néptáncegyüttes produkcióját befogadó magyarországi kulturális intézmények szándéknyilatkozatai a produkció(k) címének/címeinek és az előadás(ok) tervezett időpontjának/időpontjainak a megjelölésével.
 4. Hatályos létesítő okirat (különösen alapító okirat, alapszabály) egyszerű másolata, illetve az okirat magyar nyelvű - nem feltétlenül hitelesített - fordítása.
 5. A pályázó létezését igazoló, eredeti vagy hitelesített, 30 napnál nem régebbi okirat (különösen cégkivonat, vagy a pályázó nyilvántartásba vételéről szóló, 30 napnál nem régebbi, a bíróság által hitelesített igazolás), illetve az okirat magyar nyelvű - nem feltétlenül hitelesített - fordítása. Indokolt esetben, és amennyiben a pályázó nyilatkozik arról, hogy a létezést igazoló okiratot rajta kívül álló okok miatt nem képes csatolni, a pályázó létezését igazoló más dokumentum is elfogadható.
 6. A pályázó képviselőjének közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánya, illetve az okirat magyar nyelvű - nem feltétlenül hitelesített - fordítása. (A létezést igazoló okiratban meghatározott képviselőtől eltérő képviselet esetén a pályázó képviselőjének aláírási jogosultságát igazoló - közokiratnak vagy teljes bizonyító erejű magánokiratnak minősülő - okirat.)
 7. A pályázó bankszámláját vezető hitelintézet/ek 30 napnál nem régebbi igazolása - a pontos számlaszám megjelölésével - a pályázó bankszámlavezetéséről, illetve az igazolás magyar nyelvű - nem feltétlenül hitelesített - fordítása.
 8. Nyilatkozat (nyomtatvány csatolva)
 9. Befogadó nyilatkozat (ha a pályázó ún. közvetítő szervezetet vesz igénybe)
 10. Ha a pályázó az általa elnyert támogatással kapcsolatos adminisztratív feladatokat a pályázó színház vagy néptáncegyüttes mellett működő, annak tevékenységét segítő szakmai alapítvánnyal (közvetítő szervezeten keresztül) kívánja lebonyolíttatni (támogatási szerződés megkötése, elszámolás stb.), erről külön nyilatkoznia kell (9. sz. kötelezően csatolandó melléklet). Ebben az esetben csatolandók a szakmai alapítványra vonatkozó, a 4-8. pontokban felsorolt dokumentumok.
Egyéb feltételek
Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be. Támogatás csak olyan vendégjátékra vagy tájolásra igényelhető, melynek keretében a színházi vagy táncprodukció(ka)t legalább két magyarországi településen bemutatják. Legalább egy helyszínnek vidékinek kell lennie.
 
Az elbírálás szempontjai
 • a pályázat megfelelése a kiírásnak és a formai követelményeknek,
 • a program minősége,
 • az elérendő cél mérhetősége,
 • a terv megvalósíthatósága,
 • a feladat, a program szakmai megalapozottsága
 • a gazdálkodás (források megléte, költségvetésének realitása).
Az elbírálás során előnyt élveznek azok a pályázati programok, amelyek több mint két helyszínen valósulnak meg, továbbá a kizárólag vidéki településeken megvalósuló vendégjátékokra vagy tájolásokra vonatkozó támogatási kérelmek.
 
Nem részesülhet támogatásban az a szervezet, amely a korábbi év(ek)ben az NKÖM-től és az OKM-től és/vagy az NKA-tól kapott, lejárt határidejű támogatással nem számolt el, azt nem a célnak megfelelően használta fel, illetve az elszámolást a támogató egyéb tartalmi, formai problémák, hiányosságok miatt nem fogadta el.
 
A pályázat benyújtásának határideje, helye, módja
A pályázatot kizárólag postai úton lehet eljuttatni a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus (MMIKL) címére: 2 nyomtatott eredeti példányban és elektronikus változatban, CD-én. A CD-nek minimálisan tartalmaznia kell: a kitöltött pályázati űrlapot és az 1-2. sz. kötelezően csatolandó mellékleteket (a program részletes leírását és annak részletes költségtervét).
A 2-7. és 10. számú kötelezően csatolandó mellékleteket elegendő 1 eredeti, illetve 1 másolati példányban beküldeni.
 
A postai feladás legkésőbbi időpontja 2009. szeptember 1.
 
Postacím:
Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus, 1251 Budapest, Postafiók 33.
 
A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás Tóth Zsuzsanna főosztályvezetőtől (MMIKL, Művészeti Programok Főosztálya, tel: 00-36-1-225-6027), illeve Elekes Botond szakmai tanácsadótól (OKM, Közművelődési Főosztály, tel: 00-36-1-473-7590, aron.botond.elekes@nefmi.gov.hu) kérhető.
A pályázati felhívás letölthető az Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapjáról (www.okm.gov.hu).
 
A pályázat tartalmi elbírálásának módja és határideje
A pályázatokat az OKM kulturális szakállamtitkára által felkért Értékelő Bizottság véleményezi.
Az előértékelést az OKM Közművelődési Főosztályának és Művészeti Főosztályának munkatársai: Perényiné Losonczi Júlia vezető tanácsos, Lakatos Mihály főtanácsos és Elekes Botond szakmai tanácsadó végzik.
Az Értékelő Bizottság tagjai: Szakal Judit népművelő drámatanár, Kerekes László közművelődési szakértő, Radácsi Anikó, az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet osztályvezetője, Csasztvan András, azÖrökség Gyermek Népművészeti Egyesület elnöke és Dr. Szurmainé Silkó Mária, az OKM Közművelődési Főosztályának főosztályvezetője.
Az Értékelő Bizottság döntési javaslata alapján a támogatásról az OKM kulturális szakállamtitkára dönt a beadási határidőtől számított 65 napon belül.
 
Az űrlap nélküli, a határidő után benyújtott, továbbá a pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatokat az Értékelő Bizottság nem értékeli. A hiányos vagy pontatlanul kitöltött pályázatok hiánypótlására a beadási határidőt követő 20 napon belül a MMIKL, Művészeti Programok Főosztálya által megjelölt feltételek szerint van lehetőség.
 
A nyertes pályázókkal szerződést a pályázatkezelő szerv, a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus köt.
A döntést követő 15 napon belül, a pályázat eredményeiről a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus írásban értesíti a pályázókat. Ezzel egyidejűleg a kedvezményezettek listáját a pályázat kiírója a www.okm.gov.hu honlapon is közzéteszi.
A pályázaton elnyert összeg felhasználásának részletes szabályait és az elszámolás feltételeit a nyertes pályázókkal megkötött támogatási szerződés szabályozza.
 
 
Budapest, 2009. július 6.
 
Dr. Schneider Márta
kulturális szakállamtitkár
 
 
1. sz. melléklet
 
Pályázók köre
 
a.) Határon túli magyar hivatásos színházak
 
1.
Kolozsvári Magyar Opera
2.
Tomcsa Sándor Színház, Székelyudvarhely
3.
Figura Stúdió Színház, Gyergyószentmiklós
4.
Csíki Játékszín Csíkszereda Önkormányzati Színháza
5.
Tamási Áron Színház, Sepsiszentgyörgy
6.
Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulat
7.
Kolozsvári Állami Magyar Színház
8.
Szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társulat
9.
Nagyváradi Állami Színház Szigligeti Társulat
10.
Csiky Gergely Állami Magyar Színház, Temesvár
11.
Aradi Kamaraszínház
12.
Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház, Beregszász
13.
Thália Színház, Kassa
14.
Komáromi Jókai Színház
15.
Nagy József Regionális Kreatív Műhely, Magyarkanizsa
16.
Népszínház - Magyar Társulat, Szabadka
17.
Kosztolányi Dezső Színház, Szabadka
18.
Újvidéki Színház
19.
Kiss Stúdió Alapítvány, Nagyvárad
20.
Yorick Kulturális Egyesület, Marosvásárhely
21.
Tanyaszínház, Újvidék
22.
Marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház Magyar Tagozat
23.
Kolozsvári "Puck" Bábszínház Magyar Tagozat
24.
Kolozsvári Keljfeljancsi Komédiás Kompánia - Homo Ludens Alapítvány, Kolozsvár
25.
Árkádia Ifjúsági és Gyermekszínház Magyar Tagozat, Nagyvárad
26.
Szabadkai Gyermekszínház Magyar Tagozat
27.
Rozsnyói Meseszínház
 
b.) Határon túl magyar hivatásos néptáncegyütesek
 
28.
Háromszék Táncegyüttes - Sepsiszentgyörgy
29.
Udvarhely Néptáncműhely - Székelyudvarhely
30.
Nagyvárad Táncegyüttes - Nagyvárad
31.
Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes - Csíkszereda
32.
Maros Művészegyüttes - Marosvásárhely
33.
Szőttes Kamara Néptáncegyüttes - Pozsony
34.
Ifjú Szívek Magyar Művészegyüttes - Pozsony
35.
Kodály Zoltán Magyar Művelődési Központ Cirkalom Táncegyüttes - Topolya
36.
Népkör Magyar Művelődési Központ - Szabadka
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok