2023. június 1.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás "Oktatói támogatási program" romániai lebonyolítására

2007. november 26.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma a Balassi Intézettel együttműködésben nyílt pályázatot hirdet
"Oktatói támogatási program" romániai lebonyolítására


1. A pályázat célja és tárgya:

A program tárgya a 2007/2008-as tanév I. félévében oktatói támogatással kapcsolatos pályáztatási tevékenység ellátása Romániában. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium (OKM) támogatást kíván nyújtani a Romániában, állami felsőoktatási intézményekben, főállásban magyar nyelven tanító oktatók számára. Az oktatói támogatás pályázat útján kérelmezhető a jelen pályázati felhívás nyertesétől.

2. A pályázat benyújtására jogosultak köre:

A pályázat nyílt. Pályázatot nyújthat be a Romániában bejegyzett és működő, jogi személyiséggel rendelkező társadalmi szervezet, közhasznú társaság, alapítvány és gazdasági társaság. Az Európai Unió más tagállamában bejegyzett, és Romániában fiókhellyel rendelkező jogi személyiségű társadalmi szervezet, közhasznú társaság, alapítvány és gazdasági társaság is jogosult pályázat benyújtására.

A nyertes pályázó szervezet vállalja, hogy ellátja a 2007/2008-as tanév I. félévére igényelhető oktatói támogatás pályáztatásával kapcsolatban felmerülő feladatokat, amelyhez az OKM a Balassi Intézeten keresztül támogatást nyújt.

3. Általános tudnivalók:

a) A pályázati felhívás a XX. Oktatási Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok pályázat útján történő felhasználásának szabályairól szóló 28/2007. (VI.15.) OKM rendelet hatálya alá tartozik, annak szabályai a pályázati eljárás valamennyi szakaszában alkalmazandók.

b) A pályáztatási tevékenység a következő feladatokat foglalja magába:
 • A Romániában főállásban, magyar nyelven, állami felsőoktatási intézményben tanító oktatók számának, az érintett intézmények (karok) felmérése;
 • A régió felsőoktatási tanácsával együttműködésben a támogatás pályázati kritériumrendszerének elkészítése;
 • Az oktatói támogatás pályázati felhívásának elkészítése, a pályázat közzététele;
 • pályázatok fogadása, regisztrálása, elbírálása;
 • az oktatói támogatás folyósítása;
 • a pályáztatási tevékenységről való szakmai és pénzügyi beszámolás elkészítése és a Balassi Intézet részére történő megküldése.
c) A pályázati felhívás keretében odaítélhető összes támogatás 24.000.000 Ft, azaz huszonnégymillió forint. A pályázaton egyetlen szervezet nyerhet, amely nyertes szervezet jelölhető ki az oktatói támogatás pályáztatási feladatainak ellátására.

d) A támogatás forrása a 2007. évi költségvetés XX. fejezet 11/7/18., "határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása" jogcíme.

e) A támogatás formája: előfinanszírozású, vissza nem térítendő támogatás.

f) A pályázó vállalja, hogy a pályázatot a román állam pénzügyi- és adójogszabályainak figyelembe vételével írja ki, s a támogatások kifizetésénél is érvényesíti a kötelező jogszabályi előírásokat.

g) A nyertes pályázó szervezetekkel a Balassi Intézet köt támogatási szerződést, a pályázat eredményének nyilvánosságra hozatalától számított 45 napon belül. A támogatási szerződésben meghatározott felhasználási határidő utolsó napja nem lehet későbbi időpont, mint 2008. március 31. A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a nyertes pályázó korábbi támogatásainak elszámolását az Oktatási és Kulturális Minisztérium jóváhagyta.

h) A pályázó a pályázat beküldésével tudomásul veszi a pályázati feltételeket.

4. A pályázatok benyújtásának módja és határideje:

A pályázatok postára adásának határideje 2007. december 21. Hiánypótlásnak helye nincs, a beérkezési határidő lejártát követően megküldött pályázatok formailag hibásnak, így érvénytelennek minősülnek.

A pályázatokat írásban, 2 példányban, magyar nyelven, postán vagy személyesen kell eljuttatni a Balassi Intézet címére (Budapest, Somlói út 51. 2. emelet, 224. szoba.)

A pályázatokkal kapcsolatban további információ kérhető:
A borítékra feltétlenül írják rá a fenti ügyintéző nevét (Szécsi Viktória)!

5. Döntéshozatal

A pályázatokról az OKM Határon Túli Magyarok Titkársága vezetőjének javaslatára az OKM államtitkára dönt. A pályázat elbírálásánál előnyt élveznek a határon túli magyar oktatási programok, oktatók támogatásában tapasztalattal rendelkező, illetve a lehető legmagasabb nettó értékű támogatás folyósítását vállaló szervezetek. Az elbírálás határideje: 2008. január 8. A pályázat eredményét az OKM (www.okm.gov.hu) és a Balassi Intézet (www.bbi.hu) honlapján közzétesszük, a pályázó szervezeteket írásban értesítjük a döntéstől számított 8 napon belül.

A támogatás kizárólag az oktatói támogatással kapcsolatos pályáztatási feladatokhoz és a pályáztatással kapcsolatos költségekhez használható fel.

6. A pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:
 • A pályázó szervezet bemutatása, azonosító adatai (név, székhely, adóazonosító szám), kapcsolattartójának és képviselőjének neve, elérhetősége (telefon- és faxszám, e-mail cím);
 • Tevékenységének ismertetése, különös tekintettel azokra az eredményekre, amelyek azt igazolják, hogy a pályázó szervezet alkalmas a jelen pályázati felhívásban meghirdetett feladat ellátására, így különösen, hogy felmérje az adott országban főállásban, magyar nyelven, állami felsőoktatási intézményben tanító oktatók számát, területi és intézményenkénti megoszlásukat;
 • Az oktatói támogatás tervezett pályázati rendszerének, az ahhoz kapcsolódó feladatoknak részletes bemutatása: a pályáztatási folyamat menete, a megvalósítani tervezett feladatok részletes ismertetése. Az oktatói támogatást terhelő adó mértéke a székhely szerinti országban, a megvalósítás és finanszírozás tervezett időbeni ütemezése, a támogatásra jogosult oktatók számának becslése, a feladat ellátásához kapcsolódó költségvetési terv, az igényelt támogatás általános forgalmi adót is tartalmazó összege. A pályázatban külön ki kell térni a pályázat feltételezhető szakmai hatásaira, azoknak a jelen pályázati felhívásban rögzített célokkal való összefüggéseire;
 • A megvalósítás és a finanszírozás tervezett időbeni ütemezése;
7. A pályázathoz a pályázónak csatolnia kell:
 • A pályázó szervezet hatályos létesítő okiratának egyszerű másolatát, a létezést igazoló okirat hiteles másolatát;
 • aláírási címpéldány vagy egyéb, az aláírási jogosultságot igazoló okirat hiteles másolatát.
 • Nyilatkozatát a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűségéről, valódiságáról és hitelességéről.
 • Nyilatkozatát arról, hogy az adott tárgyban pályázatot korábban, illetve egyidejűleg hol és mikor nyújtott be, illetve milyen más állami és egyéb támogatást vesz igénybe.
 • Nyilatkozatát arról, hogy nincs esedékessé vált és meg nem fizetett, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 20. pontjában meghatározott köztartozása.
 • Nyilatkozatát arról, hogy a pályázat szabályszerűségének és a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek, valamint az OKM és a Balassi Intézet általi ellenőrzéséhez hozzájárul.
 • Nyilatkozatát arról, hogy nem áll végelszámolás, vagy ennek megfelelő eljárás alatt, illetve ellene csőd-, felszámolási eljárás, vagy ezekkel egyenértékű eljárás nincs folyamatban. A pályázó köteles haladéktalanul bejelenteni, ha a pályázat elbírálásáig, illetve a támogatási szerződés lejártáig ellene csőd-, végelszámolási, felszámolási eljárás, illetve ezekkel egyenértékű más eljárás indult.
 • Nyilatkozatát annak tudomásulvételéről, hogy a támogatás kedvezményezettjének megnevezése, a támogatás célja, a támogatás összege, a támogatott program megvalósítási helye nyilvánosságra hozhatók.
 • Arról, hogy a támogatás célja tekintetében adólevonási joggal rendelkezik-e.
 • Ahhoz történő hozzájárulásáról, hogy a köztartozások figyelemmel kísérése céljából adószámát (adóazonosító jelét) a Magyar Államkincstár és az 1. § (1) bekezdésében meghatározott szervek felhasználják a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez.

Oktatási és Kulturális Minisztérium Határon Túli Magyarok Titkársága
Balassi Intézet
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok