2023. június 4.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás oktatói támogatással kapcsolatos pályáztatási tevékenység ellátására Magyarországon kívül

2006. október 13.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma a Márton Áron Szakkollégiummal együttműködésben pályázatot hirdet
a 2006/2007-es tanév I. félévében oktatói támogatással kapcsolatos pályáztatási tevékenység ellátására Magyarországon kívül

1. A pályázat célja

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium (OKM) támogatást kíván nyújtani a Szlovák Köztársaságban, Ukrajnában, Romániában, valamint a Szerb Köztársaságban, állami felsőoktatási intézményekben, főállásban magyar nyelven tanító oktatók számára. Az oktatói támogatás pályázat útján kérelmezhető a jelen pályázati felhívás nyerteseitől.

2. A pályázat benyújtására jogosultak köre:

Pályázatot nyújthatnak be a Szerb Köztársaságban, Ukrajnában, Romániában, valamint a Szlovák Köztársaságban bejegyzett és működő társadalmi szervezetek, közhasznú társaságok, alapítványok, gazdasági társaságok. Az Európai Unió tagállamában közzétett pályázati felhívás esetében másik tagállamban bejegyzett, és a pályáztató tagállamban fiókhellyel rendelkező szervezet, alapítvány, gazdasági társaság is jogosult pályázat benyújtására.

A nyertes pályázó szervezet vállalja, hogy ellátja a 2006/2007-es tanév I. félévére igényelhető oktatói támogatás pályáztatásával kapcsolatban felmerülő feladatokat, amelyhez az OKM a Márton Áron Szakkollégiumon keresztül támogatást nyújt.

3. Általános tudnivalók:

a) A pályázati felhívás a XX. Oktatási Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok pályázat útján történő felhasználásának szabályairól szóló 12/2005. (IV.19.) OM rendelet hatálya alá tartozik, annak szabályai a pályázati eljárás valamennyi szakaszában alkalmazandók.

b) A pályáztatási tevékenység a következő feladatokat foglalja magába:
 • Az adott országban főállásban, magyar nyelven, állami felsőoktatási intézményben tanító oktatók számának felmérése;
 • A régió felsőoktatási tanácsával együttműködésben a támogatás pályázati kritériumrendszerének elkészítése;
 • Az oktatói támogatás pályázati felhívásának elkészítése, a pályázat közzététele;
 • pályázatok fogadása, regisztrálása, elbírálása;
 • az oktatói támogatás folyósítása;
 • a pályáztatási tevékenységről való szakmai és pénzügyi beszámolás elkészítése és a Márton Áron Szakkollégium részére történő megküldése.
c) A pályázati felhívás keretében odaítélhető összes támogatás 49.000.000,- Ft, azaz negyvenkilencmillió forint, amelynek felosztása az adott országban oktatói támogatásban részesíthető oktatók létszámától függ, az elnyerhető támogatás legkisebb összege azonban nem lehet kevesebb kétmillió forintnál, legmagasabb összege pedig nem haladhatja meg a 28 millió forintot. A pályázaton országonként egy szervezet nyerhet, amely nyertes szervezet jelölhető ki az oktatói támogatás pályáztatási feladatainak ellátására.

d) A támogatás forrása a 2006. évi költségvetés XX. fejezet 11/7/13/1., "határon túliak ösztöndíj és oktatói támogatása" jogcíme.

e) A támogatás formája: előfinanszírozású, vissza nem térítendő támogatás.

f) A pályázó vállalja, hogy a pályázatot a székhelye szerinti állam pénzügyi- és adójogszabályainak figyelembe vételével írja ki, s a támogatások kifizetésénél is érvényesíti a kötelező jogszabályi előírásokat.

g) A nyertes pályázó szervezetekkel a Márton Áron Szakkollégium köt támogatási szerződést, a pályázat eredményének nyilvánosságra hozatalától számított 45 napon belül. A támogatási szerződésben meghatározott felhasználási határidő utolsó napja nem lehet későbbi időpont, mint 2007. március 31.

h) A pályázó a pályázat beküldésével tudomásul veszi a pályázati feltételeket.

4. A pályázatok benyújtásának módja és határideje:

A pályázatok beérkezésének határideje 2006. november 13. Hiánypótlásnak helye nincs, a beérkezési határidő lejártát követően megküldött pályázatok formailag hibásnak, így érvénytelennek minősülnek.

A pályázatokat írásban, 2 példányban, magyar nyelven, postán vagy személyesen kell eljuttatni a Márton Áron Szakkollégium címére (1037 Budapest, Kunigunda útja 35.)

A pályázatokkal kapcsolatban további információ kérhető:
 • Kulisity István, Oktatási és Kulturális Minisztérium (Tel: 06-1-473-7757; e-mail: istvan.kulisity@nefmi.gov.hu )
 • Mihály Erzsébet, Márton Áron Szakkollégium (Tel: 06-1-368-8860/188. sz. mellék; e-mail: zsoka@mad.hu)
5. Döntéshozatal

A pályázatokról az OKM Határon Túli Magyarok Titkársága vezetőjének javaslatára az OKM államtitkára dönt. A pályázat elbírálásánál előnyt élveznek a határon túli magyar oktatási programok, oktatók támogatásában tapasztalattal rendelkező, illetve a lehető legmagasabb nettó értékű támogatás folyósítását vállaló szervezetek. Az elbírálás határideje: 2006. november 21. A pályázat eredményét az OKM (www.okm.gov.hu) és a Márton Áron Szakkollégium (www.martonaron.hu) honlapján közzétesszük, a pályázó szervezeteket írásban értesítjük a döntéstől számított 8 napon belül.

A támogatás kizárólag az oktatói támogatással kapcsolatos pályáztatási feladatokhoz és a pályáztatással kapcsolatos költségekhez használható fel.

6. A pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:
 • A pályázó szervezet bemutatása, azonosító adatai (név, székhely), kapcsolattartójának és képviselőjének neve, elérhetősége (telefon- és faxszám, e-mail cím).
 • Tevékenységének ismertetése, különös tekintettel azokra az eredményekre, amelyek azt igazolják, hogy a pályázó szervezet alkalmas a jelen pályázati felhívásban meghirdetett feladat ellátására, így különösen, hogy felmérje az adott országban főállásban, magyar nyelven, állami felsőoktatási intézményben tanító oktatók számát.
 • Az oktatói támogatás tervezett pályázati rendszerének, az ahhoz kapcsolódó feladatoknak részletes bemutatása: a pályáztatási folyamat menete, az oktatói támogatást terhelő adó mértéke a székhely szerinti országban, a megvalósítás és finanszírozás tervezett időbeni ütemezése, a támogatásra jogosult oktatók számának becslése, a feladat ellátásához kapcsolódó költségvetési terv, az igényelt támogatás általános forgalmi adót is tartalmazó összege.
7. A pályázathoz a pályázónak csatolnia kell:
 • A pályázó szervezet hatályos létesítő okiratának egyszerű másolatát, továbbá aláírási címpéldány vagy egyéb, az aláírási jogosultságot igazoló okirat egyszerű másolatát.
 • Nyilatkozatát a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűségéről, valódiságáról és hitelességéről.
 • Nyilatkozatát arról, hogy az adott tárgyban pályázatot korábban, illetve egyidejűleg hol és mikor nyújtott be, illetve milyen más állami és egyéb támogatást vesz igénybe.
 • Nyilatkozatát arról, hogy nincs esedékessé vált és meg nem fizetett, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 20. pontjában meghatározott köztartozása.
 • Nyilatkozatát arról, hogy a pályázat szabályszerűségének és a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek, valamint az OKM és a Márton Áron Szakkollégium általi ellenőrzéséhez hozzájárul.
 • Nyilatkozatát arról, hogy nem áll végelszámolás, vagy ennek megfelelő eljárás alatt, illetve ellene csőd-, felszámolási eljárás, vagy ezekkel egyenértékű eljárás nincs folyamatban. A pályázó köteles haladéktalanul bejelenteni, ha a pályázat elbírálásáig, illetve a támogatási szerződés lejártáig ellene csőd-, végelszámolási, felszámolási eljárás, illetve ezekkel egyenértékű más eljárás indult.
 • Nyilatkozatát annak tudomásulvételéről, hogy a támogatás kedvezményezettjének megnevezése, a támogatás célja, a támogatás összege, a támogatott program megvalósítási helye nyilvánosságra hozhatók.
 • Arról, hogy a támogatás célja tekintetében adólevonási joggal rendelkezik-e.
 • Ahhoz történő hozzájárulásáról, hogy a köztartozások figyelemmel kísérése céljából adószámát (adóazonosító jelét) a Magyar Államkincstár és az 1. § (1) bekezdésében meghatározott szervek felhasználják a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez.

Budapest, 2006. október 13.


Oktatási és Kulturális Minisztérium Határon Túli Magyarok Titkársága
Márton Áron Szakkollégium
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok