2021. május 18.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Rendkívüli pályázati felhívás a lille-i és a moszkvai lektori, valamint a prágai vendégtanári állás betöltésére a 2010/2011-es tanévtől

2010. február 3.
I. Általános információk
 
Feladatok, munkafeltételek:
A Vendégoktatói Hálózat a magyar kulturális diplomácia eszköze; fő célja Magyarország kultúrdiplomáciai stratégiájára támaszkodva a külföldi hungarológiai kutatás és oktatás támogatása, a magyar nyelv és kultúra külföldi egyetemeken való megismertetése és terjesztése. A vendégoktatók (vendégtanárok, lektorok) kétoldalú, tárca- vagy intézményközi megállapodások keretében végzik munkájukat. A fogadó egyetem létesít velük munkaviszonyt, és foglalkoztatásuk feltételeit (az oktatandó tárgyakat, a tanítás nyelvét, a heti kötelező óraszámát stb.) is a fogadó egyetem határozza meg. Bérükről, társadalombiztosításukról és lakhatásukról általában a fogadó egyetem gondoskodik. A fogadó intézménytől kapott illetményt a Balassi Intézet az ellátott feladattól és a külföldi jövedelemtől függően kiegészítheti. A vendégoktatói megbízás határozott időre szól, időtartama 1-4 év.
 
A lektor elsődleges feladata magyar mint idegen nyelv órák megtartása, de kiegészítésképpen felkérhető irodalomtudományi, nyelvészeti vagy más hungarológiai kurzusok megtartására is.
A vendégtanár feladata egyetemi kurzusok (előadások, szemináriumok) megtartása magyar vagy idegen nyelven magyar irodalomból vagy nyelvészetből, esetleg más, a hungarológia tárgykörébe tartozó tudományágból, emellett felkérhető magyar nyelvórák megtartására is.
Mind a lektor, mind a vendégtanár az oktatás mellett részt vesz az őt fogadó szervezeti egység (tanszék) egyéb feladatainak ellátásában és tudományos életében, elősegíti a fogadó intézmény magyarországi intézményekkel való szakmai kapcsolatainak bővítését és erősítését, igény esetén általános tájékoztatást nyújt a Magyarország iránt érdeklődőknek és segíti az egyetemi oktatókat és hallgatókat Magyarországra irányuló pályázataik elkészítésében. Óraterhelésétől és a lehetőségektől függően a vendégoktató tudományos munkát folytat és magyar kulturális programokat szervez nemcsak az őt fogadó intézményben, hanem amennyiben erre lehetősége van, nagyobb közönségnek is.
 
II. Pályázati feltételek
 
Általános pályázati feltételek:
 • Lektori állások esetében magyar nyelv és irodalom szakos egyetemi/MA diploma; előnyt jelent a magyar mint idegen nyelv/hungarológus szakos végzettség. Vendégtanári állásoknál az oktatandó tantárgy(ak)nak megfelelő szakirányú egyetemi/MA oklevél és a fogadó intézmény által megkövetelt tudományos fokozat, illetve habilitáció.
 • Magyar anyanyelv.
 • Magyar állampolgárság.
 • Büntetlen előélet.
 • A fogadó ország kultúrájának és nyelvének (vagy egy a fogadó országban használt közvetítő nyelv) megfelelő szintű ismerete.
 • A pályázónak a vendégoktatói megbízás kezdetét megelőző két évben életvitelszerűen és ténylegesen Magyarországon kell élnie, és két vendégoktatói megbízás között két évnek kell eltelnie.
 • A pályázónak vállalnia kell, hogy a megpályázott időtartamra állomáshelyére költözik és a tanév ideje alatt ott tartózkodik.
 • A pályázónak rendelkeznie kell megbízható felhasználói szintű számítástechnikai ismeretekkel.
 • A pályázónak meg kell felelnie a fogadó intézmény által támasztott egyéb elvárásoknak.
 • Minden állásnál előnyt jelent a magyar mint idegen nyelv oktatásában, illetve a nem magyar anyanyelvűek oktatásában szerzett gyakorlat.
A meghirdetett oktatóhelyek és az általuk támasztott követelmények:
 1. Lille (Franciaország), Charles de Gaulle Egyetem, Lille 3, lektori állás várhatóan négy évre
  Az általános feltételek szerint; követelmény a megbízható francia nyelvtudás.
 2. Moszkva (Oroszország), Moszkvai Állami Lomonoszov Egyetem, lektori állás várhatóan három évre
  Az általános feltételeken túl követelmény az orosz nyelv ismerete, a nyelvészetben, fordításelméletben való jártasság, továbbá előny a kultúrtörténet oktatásában szerzett gyakorlat.
 3. Prága (Csehország), Prágai Károly Egyetem: vendégtanári állás várhatóan négy évre
Az általános feltételeken túli követelmények:
 • PhD- (vagy kandidátusi) fokozat;
 • a felsőoktatásban szerzett lehetőleg legalább tízéves oktatói tapasztalat;
 • tudományos munkásság, kutatói tapasztalat, publikációs tevékenység;
 • tapasztalat egyetemi tantervek és tankönyvek írásában.
Várható feladatok: magyar nyelvészeti tárgyak oktatása (uralisztika, nyelvtörténet, mondattan, szövegtan, stilisztika); részvétel a szakdolgozók és doktoranduszok témavezetésében.
 
III. A pályázat benyújtásának módja
 
Benyújtandó dokumentumok:
 
Pályázati kérelem és nyilatkozat egy-egy példányban a következők szerint:
 
1. Pályázati kérelem magyar nyelven, a Balassi Intézet főigazgatójának címezve, amely tartalmazza
 • a pályázó pontos levelezési és e-mail címét és
 • a megpályázott oktatóhely, ill. oktatóhelyek (legfeljebb kettő) pontos megnevezését.
2. Nyilatkozat arról, hogy a pályázó:
 • magyar állampolgár,
 • büntetlen előéletű,
 • magyar anyanyelvű,
 • legalább 2008 szeptembere óta életvitelszerűen és ténylegesen Magyarországon él, és
 • hogy a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik pályázati anyagát.
Megpályázott oktatóhelyenként egy-egy példány a következő dokumentumokból:
 
3. Legfeljebb egyoldalas, aláírt önéletrajz magyar nyelven, amely a pályázó végzettségéről, nyelvtudásáról, készségeiről és eddigi szakmai pályafutásáról tájékoztat.
 
4. Legfeljebb egyoldalas, aláírt önéletrajz idegen nyelven, amely a pályázó végzettségéről, nyelvtudásáról, készségeiről és eddigi szakmai pályafutásáról tájékoztat.
 
5. Legfeljebb egyoldalas, aláírt oktatási terv magyar nyelven a megpályázott időtartamra.
 
6. Legfeljebb egyoldalas, aláírt oktatási terv idegen nyelven a megpályázott időtartamra.
 
7. Vendégtanári állások esetében a megpályázott oktatóhely szempontjából releváns válogatott (legfeljebb egyoldalas) publikációs jegyzék.
 
8. Oklevelek, nyelvvizsga-bizonyítványok másolata.
Ajánlásokat nem kérünk, és nem veszünk figyelembe az elbírálásnál.
 
A fent részletezett (a megadott terjedelmet meg nem haladó) teljes pályázati anyagot egy nyomtatott és egy elektronikus példányban kérjük benyújtani legkésőbb 2010. március 1. 12.00-ig (beérkezés időpontja) az alábbiak szerint:
 • a nyomtatott pályázati anyagot egy eredeti, aláírt példányban kérjük eljuttatni a Balassi Intézet Nemzetközi Igazgatóságára az iktatószám (NKI/5-4/2010) feltüntetésével a borítékon (postán: 1519 Budapest, Pf. 385., vagy személyesen: 1016 Budapest, Somlói út 51. II. em. 241.), és
 • az elektronikus példányt (a szöveges dokumentumokat doc- vagy rtf-formátumban; az oklevelek elektronikus másolatát jpg-formátumban és a 300 kB-ot meg nem haladó méretben) a lektori@bbi.hu címre szíveskedjék elküldeni.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy az általános pályázati feltételeknek nem megfelelő, formai szempontból hiányos vagy határidőn túl érkezett pályázatok nem kerülnek szakmai bírálatra! A bírálati folyamat többlépcsős; az írásos anyagok formai ellenőrzése és előzetes bírálóbizottsági értékelése alapján kerül sor a pályázók személyes meghallgatására (ennek időpontjáról az Intézet e-mailen tájékoztatja az érintetteket), amelyet követően a bíráló bizottság dönt a pályázatok fogadó félhez történő továbbításáról. A bíráló bizottság döntésének utólagos felülvizsgálatára nincs mód. Az állások betöltéséről a fogadó fél hoz végleges döntést.
 
További információkkal a lektori@bbi.hu címen, illetve a (06-1) 666-7905-ös telefonszámon állunk az érdeklődők rendelkezésére.
 
2010. január 29.
 
Dr. Lauter Éva s.k.
főigazgató
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok