2020. szeptember 29.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás szülőföldi és magyarországi tanulmányi versenyek támogatására

2009. április 16.
Pályázati felhívás

A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériumának
Határon Túli Magyarok Titkársága
a Balassi Intézet közreműködésévelközoktatási pályázatot hirdet
a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 1. § (1) bekezdésében felsorolt országok területén, valamint Magyarországon 2009-ben, anyanyelven folyó tanulmányi versenyek támogatására az alábbi területi és tárgyi hatállyal:

A. "Szülőföldön megrendezendő anyanyelvi tanulmányi verseny, szemle" támogatása
B. "Magyarországon megrendezendő, magyar nyelven folyó, nemzetközi tanulmányi versenyek, szemlék" fenti törvény hatálya alá tartozó résztvevői költségeinek támogatása

1. A pályázat célja: a felhívás tárgykörébe tartozó rendezvények támogatása.

2. A pályázat benyújtására jogosultak köre:
 • Az "A" pont esetében a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 1. § (1) bekezdésében felsorolt országok területén bejegyzett és működő, oktatási profilú civil szervezetek (pedagógus szövetségek, egyesületek, társulatok stb.), oktatási intézmények, egyházak, akik új pályázók. Továbbá olyan, az előzőekben felsorolt szervezetek, amelyek e pályázatot megelőző 2 évben az Oktatási és Kulturális Minisztérium (a továbbiakban: OKM) vagy a Balassi Intézet (a továbbiakban BI) által e tárgyban folyósított támogatásaival, a megadott határidőket figyelembevéve, mind szakmai, mind pénzügyi szempontból kifogástalanul elszámoltak a Támogatók felé.
 • A "B" pont esetében Magyarország területén bejegyzett és működő, oktatási profilú civil szervezetek (pedagógus szövetségek, egyesületek, társulatok stb.), oktatási intézmények, egyházak, akik új pályázók. Továbbá olyan, az előzőekben felsorolt szervezetek, amelyek e pályázatot megelőző 2 évben az OKM vagy BI által e tárgyban folyósított támogatásaival, a megadott határidőket figyelembevéve, mind szakmai, mind pénzügyi szempontból kifogástalanul elszámoltak a Támogató felé.
3. Általános tudnivalók:
 • A pályázó a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 26. §-a értelmében a benyújtott pályázatokról, az azt kérelmezőkről, az igényelt támogatások fajtájáról, valamint az odaítélt támogatások összegéről szóló adatokat az OKM, illetve háttérintézménye megküldi a központi nyilvántartást vezető Szülőföld Alap Iroda részére.
 • Pályázni csak a határon túli magyar tanulók anyanyelvi képességeinek fejlesztésére szülőföldön (A pont), illetve Magyarországon (B pont) rendezendő közoktatási jellegű verseny költségeinek támogatására lehet, kizárólag az erre a célra rendszeresített, "2009." évi számozású pályázati adatlapon, amely letölthető jelen hirdetmény végén. Más formában benyújtott pályázatok érvénytelenek.
 • A nyertes pályázatra támogatásként adható legalacsonyabb összeg 60.000,- Ft, a legnagyobb összeg - a versenyen résztvevők létszámától függetlenül - 600.000,- Ft. A keretösszeg 10.170.000,- Ft.
 • Egy szervezet több tanulmányi versenyre is kérhet támogatást, de kettő vagy annál több pályázat beadásánál csatolnia kell egy, a pályázó által saját programjai közt kialakított sorrendiséget tartalmazó kísérőlevelet. E sorrend a pályáztatót nem kötelezi.
 • A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény alapján a XX. fejezet, 11/7/18. Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása, valamint 11/10/1. Oktatási alapítványok, közalapítványok támogatása című, nem feladatfinanszírozási körbe tartozó előirányzat.
 • A pályázatokról az OKM e tárgyban előzetes kötelezettségvállalói jogkörrel rendelkező oktatásért felelős államtitkára, Arató Gergely dönt az OKM Határon Túli Magyarok Titkársága és a társpályáztató képviselőiből álló Értékelési Bizottság (Varga Attila, Király Annamária, Szantner Viktor, valamint Lauter Éva) javaslata alapján.
 • A nyertes pályázókkal - az alapítványi forrásból támogatáshoz jutottak kivételével, akivel az OKM közvetlenül köt majd szerződést - a BI köt szerződést 2009. július 30-ig, és az abban foglalt feltételeknek megfelelően gondoskodik a kifizetésről, a programot megelőzően előfinanszírozási rendszerben, vissza nem térítendő támogatás formájában. A támogatás folyósítására egy összegben, a szerződés mindkét fél által történt aláírását követően, a szerződésben rögzített időpontig kerül sor.
 • A szerződésben foglalt támogatási összeg felhasználásának kezdő időpontja 2009. február 1-je, véghatárideje a pályázati adatlapon megadott program befejezést követő hónap utolsó napja, de legkésőbb 2010. május 15.
 • 2010-re átnyúló programot csak 2009. évi megkezdési időponttal lehet megpályázni.
 • A célszerű felhasználásról szakmai és pénzügyi beszámolókat kell készíteni a szerződésben meghatározott szempontok szerint.
 • A pályázó a pályázat benyújtásakor az alábbiakat köteles csatolni:
  1. A szervezet létezését igazoló - határon túli szervezet esetében 90 napnál, magyarországi szervezet esetében 30 napnál nem régebbi - eredeti okiratot vagy annak hitelesített másolatát 1 példányban
  2. Hitelesített aláírási címpéldányt 1 példányban
  3. A pályázó számláját vezető pénzügyi intézmény igazolását - a számlaszám megjelölésével - a pályázó számlavezetéséről és fizetőképességéről
  4. A szervezet alapító okiratának egyszerű másolatát, illetve annak magyar nyelvű fordítását, továbbá az "adatlapon" megkívánt nyilatkozatokat.
 • Az adatlap kitöltésénél figyelembe kell venni, hogy kedvező elbírálás esetén csak a pályázatban a következő tételekből előzetesen megjelölt költségek fedezhetők: határon túli résztvevők étkezési és szállásköltségei, útiköltség-hozzájárulás, program- és kirándulásköltségek, anyagköltségek, valamint előadói- és tiszteletdíjak (személyi kifizetések) az elnyert támogatási összeg legfeljebb 25 %-ának mértékéig.
 • A pályázat elbírálásánál előnyt jelenthet, ha a költségvetés a kért támogatáson kívüli forrásokat is tartalmaz.
 • A szerződés megkötésekor a támogató bekérheti a megítélt összegre vonatkozó részletes költségtervet, továbbá kérheti a felhasználási terv módosítását.
 • A programot úgy kell megtervezni, hogy a várható szakmai hasznosulás a tervezettnél kisebb mértékben nyújtott támogatás esetén is megvalósítható legyen.
 • Az adatlap beküldésével a pályázó tudomásul veszi a pályázati kiírásban meghatározott feltételeket.
 • Nem pályázhatnak magyar állampolgárok ellátásának támogatását kérelmezők.
 • Támogató a megítélt támogatás ellenére elállhat a szerződéskötéstől, ha a pályázó szervezet bármilyen tárgykörű vitás elszámolásban áll az OKM-mel vagy BI-vel, vagy olyan körülmény merül fel, amely befolyásolhatja döntése kialakításában.
 • Nem megfelelő dokumentációval mellékelt pályázat esetén hiánypótlásra az arról szóló elektronikus vagy szóbeli értesítést követő 4. naptári napig, de legkésőbb 2009. május 21-ig van lehetőség.
 • Hiányos dokumentációval (mellékletek, nyilatkozatok) nem köthető szerződés!
 • A minisztérium fenntartja a támogatások megítélésénél azt a jogot, hogy a keretösszeg mértékén az államháztartás egyensúlyi helyzetének alakulása függvényében változtasson.
 • További felvilágosítás az OKM Határon Túli Magyarok Titkársága (továbbiakban HTMT) telefonszámain: Varga Attila vezető-főtanácsos, 473-7586; 473-7512 (Vagy a Balassi Intézetben Szécsi Viktória: 666-7983)
4. A pályázatok benyújtása, határidő:
 • A pályázatokat kizárólag az OKM HTMT e pályázati kiíráshoz csatolt új, 2009. évi adatlapján lehet benyújtani, más formában benyújtott pályázatok érvénytelenek.
 • A pályázatokat három eredeti példányban kérjük benyújtani, a fentebb részletezett dokumentációval (a hitelesített iratokból egy példány elég).
 • A kitöltött pályázati adatlapokat (több pályázat esetén a sorrendi kísérőlevéllel) postai úton a Balassi Intézet címére kell eljuttatni (Balassi Intézet, Támogatásszervezési Igazgatóság, Szécsi Viktória nevére, Postafiók: 1519 Budapest, Pf. 385.), továbbá elektronikusan a htm@nefmi.gov.hu és viktoria.szecsi@bbi.hu e-mail címekre.
 • A határidőn túl beérkezett pályázatokat érvénytelennek tekintjük.
 • A pályázat beérkezési határideje: 2009. május 15.
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2009. május 31.
5. A pályázatok elbírálásának mérlegelési szempontjai:
 • A leadott program területi szükségessége, minősége, megvalósíthatóságának realitása
 • Költségvetés megalapozottsága (pl. önrész, más támogatók, egyéb források, stb.)
 • Résztvevői létszám, rendezvény időtartama, azok költségarányai
 • Interregionális együttműködés lehetősége
 • A támogatandó rendezvényhez kapcsolódó szakmai előzmények
 • Várható szakmai hasznosulás
 • Eddigi elszámolási és rendezvényszervezési tapasztalat
 • Tárgykörűség
A pályázat elbírálásáról 2009. június 15-ig, kizárólag az adatlapon megadott e-mailen küldünk értesítést, de az eredményt közzétesszük az OKM, valamint a BI honlapján is. A pályázat körülményeinek kialakításában a 13/2008. (IV. 10.) OKM rendelet irányadó.

Oktatási és Kulturális Minisztérium
Határon Túli Magyarok Titkársága
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok