2022. augusztus 19.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás tanulmányi támogatásra a 2010/2011-es tanévben szülőföldi felsőoktatási magiszteri/specialista vagy doktori képzésben részt vevő szlovák állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek számára

2010. november 12.
A Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás Minisztériuma és a Balassi Intézet pályázatot hirdet tanulmányi támogatásra a 2010/2011-es tanévben szülőföldi felsőoktatási mester vagy doktori képzésben részt vevő szlovák állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek számára.
 
A pályázati kiírás tartalmát a Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás Minisztériuma a tárca által működtetett Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanáccsal és a Szlovákiai Magyar Ösztöndíj Tanáccsal együttműködve dolgozza ki, a pályázatot a Szövetség a Közös Célokért pozsonyi irodája, a Diákhálózat és a Balassi Intézet lebonyolítói közreműködésével hirdeti meg.
 
Általános tudnivalók:
 • A Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás Minisztériuma és a Szlovákiai Magyar Ösztöndíj Tanács a támogatásokkal a szülőföldi értelmiség továbbképzését és utánpótlását kívánja támogatni.
 • A Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás Minisztériuma a Szlovákiai Magyar Ösztöndíj Tanáccsal közösen dolgozza ki a pályázat értékelésének szempontrendszerét, és a pályázati benyújtási határidő előtt nyilvánosságra hozza azt. Az értékelési pontrendszer a pályázati kiírás mellékletét képezi.
 • A támogatás a pályázót kizárólag a beadott pályázatában szereplő szlovák állami felsőoktatási intézményben és képzésben folytatott tanulmányok időtartama alatt illeti meg, és nem vihető át külön jóváhagyás nélkül más felsőoktatási intézményben, tagozaton, szakon végzendő tanulmányok időtartamára.
 • A pályázat a XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok 2010. évi felhasználásának szabályairól szóló 9/2010. (III. 9.) OKM rendeletben (továbbiakban: Rendelet) foglaltak alapján került kiírásra. A Rendeletnek, valamint a Magyar Köztársaság egyéb vonatkozó jogszabályainak – így különösen az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendeletnek – a rendelkezései a pályázati eljárás valamennyi szakaszában alkalmazandók.
 • A pályázathoz rendelkezésre álló pénzügyi forrás a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény XX. fejezet, 20/5/18. Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzata. Jelen pályázaton, illetve a Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás Minisztériuma és a Balassi Intézet által közösen a 2010/2011-es tanévben szülőföldi felsőoktatási magiszteri/specialista vagy doktori képzésben részt vevő ukrán állampolgárságú, valamint szülőföldi felsőoktatási mester vagy doktori képzésben részt vevő szerb állampolgárságú magyar nemzetiségű személyek számára tanulmányi támogatásra meghirdetett pályázatokon együttesen rendelkezésre álló pénzügyi forrás összege 42.000.000 forint.
 • A jelen pályázaton szétosztható tanulmányi támogatások tervezett keretösszege 14.000.000 forint. Amennyiben az elbírálás során a megítélt támogatások összege nem éri el a 14.000.000 Ft összegű tervezett keret mértékét, akkor a fennmaradó forrás átcsoportosítható a Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás Minisztériuma és a Balassi Intézet által közösen a 2010/2011-es tanévben szülőföldi felsőoktatási mester vagy doktori képzésben részt vevő szerb állampolgárságú, valamint szülőföldi felsőoktatási magiszteri (specialista) vagy doktori képzésben részt vevő ukrán állampolgárságú magyar nemzetiségű személyek számára tanulmányi támogatásra meghirdetett pályázatok keretösszegéhez.
 • A támogatással és támogatottakkal kapcsolatos adminisztratív feladatokat és a magyarországi kapcsolattartást a Balassi Intézet és a Szövetség a Közös Célokért pozsonyi irodája látja el.
 • Egy pályázó egyidejűleg, az alább felsorolt pályázati kategóriák közül csak egyre nyújthat be pályázatot.
A pályázó a pályázaton való részvétellel elfogadja a következőket:
 • Kizárható az a pályázó, aki az adatlapon valótlan, hamis adatot szolgáltat, ilyen nyilatkozatot tesz a pályázat benyújtásakor, illetve valamely a pályázat elbírálását érintő valós tényt, adatot elhallgat.
 • Az értékeléshez pontosítás, további adat, információ, dokumentum kérhető, amely csatolandó a pályázathoz.
 • A beérkezett pályázatok értékelését követően a nyertes pályázókra a Szlovákiai Magyar Ösztöndíj Tanács tesz javaslatot a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanácsnak. A Szlovákiai Magyar Ösztöndíj Tanács (melynek elnöke: Dr. Bohony Pál) és a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács (melynekelnöke: Szantner Viktor, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oktatásért Felelős Államtitkárságának Kabinetfőnöke; tagjai: Dr. Bohony Pál, a Szlovákiai Magyar Ösztöndíj Tanács elnöke; Csapó Nándor, a Horvátországi Magyar Ösztöndíj Tanács elnöke; Dr. Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Magyar Ösztöndíj Tanács elnöke, Dr. Péics Hajnalka, a Vajdasági Magyar Ösztöndíj Tanács elnöke; Sipos Gábor, az Erdélyi Magyar Ösztöndíj Tanács elnöke; Richly Gábor, a Balassi Intézet oktatási igazgatója; dr. Tóth Gábor, a Balassi Intézet Hallgatói és Tanulmányi Nyilvántartások Irodájának irodavezetője; Fejes István, a Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium Igazgatóságának igazgatója és Gyetvai Árpád, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oktatásért Felelős Államtitkári Kabinet Külhoni Magyarok Osztályának osztályvezetője) a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény oktatást érintő rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 47/2001. (XII. 29.) OM rendelet 2. § (2) és (3) bekezdése alapján a Nemzeti ErőforrásMinisztérium véleményező, javaslattevő szervezetei, melyek tagjait a szaktárca kérte fel.
 • A Szlovákiai Magyar Ösztöndíj Tanács ülését követően a pályázati elbírálás eredményéről a Szövetség a Közös Célokért pozsonyi irodájánál lehet érdeklődni, amelyről a Szövetség a Közös Célokért pozsonyi irodája a pályázó által megadott e-mail címre értesítést is küld a pályázó részére az ülést követő 2 munkanapon belül. Az elbírálás során vélelmezett jogsértés vagy az elbírálási szabályrendszer megsértése esetén az Szlovákiai Magyar Ösztöndíj Tanács javaslata ellen a pályázó a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanácshoz nyújthat be panaszt, mely ülésének időpontjáról a Szövetség a Közös Célokért pozsonyi irodájánál érdeklődhet.
 • A pályázatokról a döntést a Szlovákiai Magyar Ösztöndíj Tanács és a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács javaslatának figyelembevételével Dr. Hoffmann Rózsa, a Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás Minisztériumának oktatásért felelős államtitkára hozza meg 2010. december 31-ig.A döntéssel szemben fellebbezésnek nincs helye, azonban a pályázó a nemzeti erőforrás miniszterhez kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárás, a pályázat befogadása vagy a pályázati döntés jogszabálysértő. A pályázónak a kifogás benyújtásakor az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 131. §-a, valamint a XX. Nemzeti Erőforrás Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok 2010. évi felhasználásának szabályairól szóló 9/2010. (III. 9.) OKM rendelet 13. és 14. §-aiban meghatározottak szerint kell eljárnia.
 • A tanulmányi támogatást elnyert pályázókkal a Balassi Intézet a döntést követő 30 napon belül személyenként szerződést köt, amely tartalmazza a támogatott jogait, valamint a támogatottnak a támogató felé teljesítendő beszámolási, illetve az alábbi adatokra (és azok megváltozására) vonatkozó adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségeit:
  • a hallgató személyes adatai (név, lakcím, azonosító okmány száma);
  • idegenrendészeti státusza (különös tekintettel pl. a letelepedési engedély megszerzésére);
  • elérhetőségi címének, egyéb elérhetőségének (pl. e-mail cím) bejelentése, illetve ezen elérhetőségeinek megváltozása.
 • A pályázók pályázatuk benyújtásával hozzájárulnak a pályázati adatlapon szereplő személyes adataiknak a Szövetség a Közös Célokért pozsonyi irodája, a Diákhálózat, a Nemzeti ErőforrásMinisztérium, a Balassi Intézet, valamint a fentiekben meghatározott döntés-előkészítő testületek és döntéshozók általi kezeléséhez a döntéshez szükséges ideig. A nyertes pályázók pályázatuk benyújtásával továbbá hozzájárulnak a pályázati adatlapon szereplő személyes adatainak a Szövetség a Közös Célokért pozsonyi irodája, illetve a Nemzeti Erőforrás Minisztérium, valamint a Balassi Intézet általi, a támogatás folyósításához szükséges kezeléséhez a támogatott jogviszony időtartama alatt. Az adatszolgáltatási kötelezettség nem teljesítése a támogatott jogviszony megszűnését vonja maga után.
 • A támogatást elnyerő pályázó részére a Balassi Intézet folyósítja a tanulmányi támogatást. A támogatott tudomásul veszi, hogy külföldi illetőségű adóalanynak minősül, és a támogatási szerződésből származó jövedelmét az illetősége szerinti országban a helyi adójogszabályoknak megfelelően – szükség szerint – bejelenteni és az azt terhelő adót befizetni köteles. A megítélt támogatást a támogató időlegesen felfüggesztheti, vagy véglegesen megszüntetheti, illetve a támogatott a támogatás vagy annak egy része visszafizetésére kötelezhető, amennyiben a támogatott a pályázati felhívásban, a támogatási szerződésben vagy a vonatkozó jogszabályban foglaltakat megszegi.
 • A pályázaton támogatást nyert pályázók névsora nyilvános. A pályázó a pályázaton való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy neve a támogatás elnyerése esetén nyilvánosságra kerüljön a www.martonaron.hu honlapon, illetve tudomásul veszi, hogy a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 26. §-a alapján a Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás Minisztériuma és a Balassi Intézet tájékoztatást küld a pályázattal kapcsolatos adatokról a Szülőföld Alap Iroda által működtetett, a szomszédos államokban élő magyaroknak nyújtott támogatások központi nyilvántartása részére.
Pályázhat minden olyan szlovák állampolgárságú, a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alatt álló személy, aki a 2010/2011-es tanévben
 • szülőföldi felsőoktatási intézményben mesterképzésben nappali tagozaton aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, vagy
 • szülőföldi felsőoktatási intézményben egységes, osztatlan (egyetemi szintű) képzésben nappali tagozaton a képzési idő utolsó vagy utolsó előtti tanévében aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik vagy
 • szülőföldi felsőoktatási intézményben doktori (PhD/DLA) képzésben nappali vagy levelező tagozaton aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, illetve a doktori téma elfogadásáról szóló igazolással alátámaszthatóan a doktori cím megszerzésére irányuló tevékenységet folytat.
A pályázásból kizáró általános feltételek:
 • Nem pályázhatnak a Magyarországon hallgatói jogviszonnyal rendelkező személyek.
 • Nem pályázhatnak a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá nem tartozó személyek.
 • Nem részesülhetnek támogatásban azok, akik a 2010/2011-es tanév időtartamára a Nemzeti Erőforrás Minisztérium és a Balassi Intézet más közös pályázata alapján ösztöndíjban vagy tanulmányi támogatásban részesülnek, valamint más nemzetközi egyezményen alapuló, vagy magyar állami, illetve közalapítványi ösztöndíjban, támogatásban részesülő személyek.
 • Nem pályázhatnak a tudományos fokozattal (PhD/DLA) már rendelkező személyek.
Pályázati kategóriák és további pályázati feltételek:
 
1. Mester (MA/MSc) képzés támogatása
Azon személyek pályázhatnak, akik szülőföldi felsőoktatási intézmény nappali tagozatán mesterképzésben vagy egységes, osztatlan (egyetemi szintű) képzésben a képzés utolsó vagy utolsó előtti évében vesznek részt és aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek.
A pályázó hallgatóknak legutolsó két lezárt félévük tanulmányi átlaga nem lehet nagyobb, mint 2,00. (A mesterképzés első évfolyamán tanulmányokat folytatók esetében a mesterképzésre jelentkezésnél figyelembe vett bejutási átlagot, vagy ennek hiányában az alapképzésük /baccalaureus, bachelor vagy főiskolai képzésük/ utolsó 2 lezárt félévének átlagát kell figyelembe venni.)
 
A támogatás a 2010/2011-es tanév 10 hónapjára szól. A támogatás havi összege személyenként 20.000Ft/hó, azaz havi húszezer forint (összesen 200.000 Ft/tanév, azaz kétszázezer forint a tanév egészére).
 
2. Doktori (PhD/DLA) képzés támogatása
Azon személyek pályázhatnak, akik tudományos fokozat (PhD) megszerzésére felkészítő, egyetemi szintű posztgraduális képzésben, illetve művészeti területen a tudományos fokozatnak megfelelő művészeti fokozat (DLA) megszerzésére felkészítő, egyetemi szintű posztgraduális képzésben nappali vagy levelező tagozatos hallgatóként vesznek részt, illetve akik a doktori téma elfogadásáról szóló igazolással alátámaszthatóan a doktori cím megszerzésére irányuló tevékenységet folytatnak. A tanulmányi támogatást mind a nappali, mind a levelező tagozatos doktori képzés esetén a doktori iskola által előírt képzési idő alatt lehetséges pályázni.
A pályázatok elbírálásánál a doktori képzésre jelentkezésnél figyelembe vett bejutási átlagot, vagy ennek hiányában a mesterképzésük (mester szintű képzésük) utolsó 2 lezárt félévének átlagát kell figyelembe venni.
 
A támogatás a 2010/2011-es tanév 10 hónapjára szól. A támogatás havi összege személyenként 40.000 Ft/hó, azaz negyvenezer forint (összesen 400.000-Ft/tanév, azaz négyszázezer forint a tanév egészére).
 
A pályázatokat 2010. november 22-től lehet benyújtani.
A pályázatok beadásának és postai beérkezésének határideje: 2010. december 9., 12.00 óra.
 
Hiánypótlásra – a megfelelően kitöltött és aláírt adatlap kivételével – 2010. december 13., 12.00 óráig van lehetőség!
 
A pályázatokat postai úton (ajánlott küldeményként) vagy személyesen az alábbi címen lehet beadni:
 
Szövetség a Közös Célokért – Združenie za spoločné ciele
815 57 Pozsony (Bratislava), Nám. 1. mája 10-12.
 
Az érdeklődők az alábbi címeken és telefonszámokon, e-mail címeken kaphatnak további részletes felvilágosítást a pályázatról, a pályázati adatlapról (mely beszerezhető lesz ugyanezen helyeken), valamint a szerződésről:
 
Szövetség a Közös Célokért pozsonyi irodája
Diákhálózat
815 57 Pozsony (Bratislava), Nám. 1. mája 10-12.
81103 Pozsony (Bratislava) Klariská (Klarisszák u.) 7.
Tel.: +421-2-52637631; Fax: + 421/ 252-637-632
 
 
Pályázni a Szövetség a Közös Célokért 11 irodájában és a Diákhálózatnál beszerezhető, és az Internetről (www.martonaron.hu, ill. a www.szakc.sk és a www.diakhalozat.sk ) is letölthető pályázati adatlapon lehet.
 
A Szlovákiai Magyar Ösztöndíj Tanács a Szövetség a Közös Célokért pozsonyi irodájához határidő után beérkezett, ill. a formailag hibás, pontatlanul vagy olvashatatlanul benyújtott és a hiánypótlási határidő letelte után is hiányos pályázatokat nem veszi figyelembe. A pályázat eredményéről szóló írásos értesítés a döntést követően 7 munkanapon belül postai feladásra kerül.
 
A pályázat lebonyolításának adminisztratív költségeire 10 Euro összegű pályázati díjat kell az alábbi folyószámlaszámra banki átutalással befizetni:
Számlatulajdonos neve: Szövetség a Közös Célokért Združ. Za spol. Ciel’
Számlaszám: 884 1584/5200, OTP Banka Slovensko a.s.
 
Szükséges mellékletek, igazolások
 
A mester képzés támogatására (1. pályázati kategória) benyújtott pályázatokhoz
Kötelezően csatolandó mellékletek:
 • pontosan és olvashatóan kitöltött pályázati adatlap (A pályázati adatlap adatainak meg kell egyeznie a mellékletben szereplő adatokkal!) a hozzátartozó nyilatkozattal együtt;
 • géppel írt, strukturált szakmai önéletrajz;
 • pályázati kérelem megindokolása max. 1 oldal terjedelemben;
 • szülőföldi mesterképzésen vagy egységes, osztatlan képzésen (utolsó vagy utolsó előtti év valamelyike esetén) aktív hallgatói jogviszony fennállásról szóló igazolás;(potvrdenie o návšteve školy)
 • a mesterképzés első évfolyamán résztvevők esetében az alapképzés (bachelor vagy főiskolai képzés) oklevelének, az államvizsga-bizonyítványnak és az indexnek (törzskönyvi kivonatnak), és a mesterképzésre történő jelentkezésnél figyelembe vett bejutási átlagról szóló igazolásnak a hiteles másolata;
 • a mesterképzés második évfolyamán résztvevők esetén hiteles igazolás az utolsó 2 lezárt tanulmányi félévük átlagáról, és ezen félévek hiteles indexmásolata;
 • az állandó lakóhelyet igazoló okmány másolata
 • a magyar nemzetiség igazolása (E célra egyaránt alkalmas a Magyar igazolvány 1-2. oldalának vagy a Magyar igazolványra vonatkozó igénylés másolata, illetve ezek hiányában minden olyan hivatalos dokumentum, amelyből a nemzetiség hitelt érdemlően megállapítható.);
 • a pályázati díj banki átutalásáról szóló igazolás másolata.
Csatolható mellékletek:
 • Tudományos publikációk és egyéb tudományos (vagy művészeti) tevékenység jegyzéke az erre rendszeresített – a Szövetség a Közös Célokért irodájánál valamint a Diákhálózatnál igényelhető, illetve www.martonaron.hu honlapról letölthető – mellékleten,
  • a 10 oldal, vagy annál rövidebb terjedelmű publikációk (szakszövegek fordításai, ill. a kötet- vagy folyóirat-szerkesztések) esetében a publikációk (fordítások, illetve szerkesztett művek) egészének fénymásolatával – e publikációk tekintetében minden esetben kötelező a publikációt tartalmazó eredeti kiadvány bemutatása a Szövetség a Közös Célokért pozsonyi irodája munkatársának vagy a mellékleten fel kell tüntetni, hogy a kiadvány mely szülőföldi vagy magyarországi közgyűjteményben (könyvtárban stb.) található meg.
  • a 10 oldalnál hosszabb terjedelmű publikációk (szakszövegek fordításai, ill. a kötet- vagy folyóirat-szerkesztések) esetében a publikációk (fordítások, illetve szerkesztett művek) első oldalának és a kiadvány címoldalának, tartalomjegyzékének fénymásolatával – e publikációk tekintetében minden esetben kötelező a publikációt tartalmazó eredeti kiadvány bemutatása a Szövetség a Közös Célokért pozsonyi irodája munkatársának, vagy a mellékleten fel kell tüntetni, hogy a kiadvány mely szülőföldi vagy magyarországi közgyűjteményben (könyvtárban stb.) található meg.
  • megjelentetés alatt álló publikációk (szakfordítások, ill. szerkesztések) esetében a fénymásolathoz a kiadó (szaklap) igazolását is csatolni kell a tervezett megjelentetésről, melynek tartalmaznia kell a megjelenés várható időpontját is – e publikációk tekintetében minden esetben kötelező a mellékleten feltüntetni a kiadó pontos címét, a kiadó vezető képviselőjének/munkatársának telefonos és elektronikus levelezési elérhetőségét.
  • szakmai, tanulmányi (főiskolai vagy egyetemi) versenyen, tudományos konferencián való részvétel esetében a meghívó, az ott bemutatott dolgozat(ok) egy oldalas kivonata, ill. az ott elért helyezést bizonyító oklevél fénymásolatának, vagy a részvételt hitelt érdemlően igazoló bármely dokumentum csatolása.
  • művészeti mester képzés esetén csatolni kell a művészeti (alkotó) tevékenységet (kiállítások, hangversenyek, művészeti előadások, kiadványok stb.) hitelt érdemlően igazoló dokumentumokat (ha minősített /zsűrizett/ az esemény, akkor az elért helyezést /minősítést/ bizonyító oklevél fénymásolatát is csatolni kell);
 • nyelvvizsga esetén a bizonyítvány fénymásolata;
 • diákszervezeti tagság, valamint a diákszervezetben végzett aktív tevékenység (tevékenységi beszámoló) igazolása az illető diákszervezet elnökének aláírásával és a diákszervezet pecsétjével hitelesítve.
Szülőföldi doktori (PhD/DLA) képzés támogatására (2. pályázati kategória) pályázók esetében
Kötelezően csatolandó mellékletek:
 • pontosan és olvashatóan kitöltött pályázati adatlap (A pályázati adatlap adatainak meg kell egyeznie a mellékletben szereplő adatokkal!) a hozzátartozó nyilatkozattal együtt;
 • géppel írt, strukturált szakmai önéletrajz;
 • pályázati kérelem megindokolása max. 1 oldal terjedelemben;
 • egyetemi/főiskolai oklevél, államvizsga-bizonyítvány és index (vagy törzskönyvi kivonat) egyszerű másolata;
 • mester szintű képzés oklevelének, az államvizsga-bizonyítványnak és az indexnek (törzskönyvi kivonatnak) a hiteles másolata;
 • két szakmai ajánlólevél, amelyet az adott ország és tudományterület két elismert kutatója állít ki. (Az ajánlásnak tartalmaznia kell az ajánló nevét, aláírását, tudományos fokozatát vagy beosztását, munkahelyi elérhetőségeit. Az ajánlásból ki kell, hogy derüljön, hogy az ajánló jól ismeri a pályázó eddigi eredményeit és tevékenységét.);
 • a szülőföldi doktori aktív hallgatói jogviszony fennállásáról szóló igazolás (1 hónapnál régebbi nem lehet);
 • a pályázónak a doktori iskola vezetője vagy a számára kijelölt témavezető által jóváhagyott tématerve
 • az állandó lakóhelyet igazoló okmány másolata
 • a pályázati díj banki átutalását bizonyító igazolás másolata;
 • a magyar nemzetiség igazolása (E célra egyaránt alkalmas a Magyar igazolvány 1-2. oldalának [az igazolvány számának és adatlapjának] másolata, vagy a Magyar igazolványra vonatkozó igénylés másolata, illetve ezek hiányában minden olyan dokumentum, amelyből a nemzetiség hitelt érdemlően megállapítható.);
 • a pályázati díj banki átutalásáról szóló igazolás másolata.
További (csatolható) mellékletek:
(az alábbi mellékletek hiányában is beadható a pályázat, viszont csak a lent meghatározottak alapján csatolt publikációkra jár pont az értékelés során)
 • tudományos publikációk és egyéb tudományos (vagy a művészeti) tevékenység jegyzéke az erre rendszeresített – a Szövetség a Közös Célokért irodáinál valamint a Diákhálózatnál igényelhető, illetve www.martonaron.hu, illetve a www.szakc.sk és a www.diakhalozat.sk honlapokról letölthető – mellékleten
  • a 20 oldal, vagy annál rövidebb terjedelmű publikációk (szakszövegek fordításai, ill. a kötet- vagy folyóirat-szerkesztések) esetében a publikációk (fordítások, illetve szerkesztett művek) egészének fénymásolatával.
  • a 20 oldalnál hosszabb terjedelmű publikációk (szakszövegek fordításai, ill. a kötet- vagy folyóirat-szerkesztések) esetében a publikációk (fordítások, illetve szerkesztett művek) első oldalának és a kiadvány címoldalának, tartalomjegyzékének fénymásolatával,
  • megjelentetés alatt álló publikációk (szakfordítások, ill. szerkesztések) esetében a fénymásolathoz a kiadó (szaklap) igazolását is csatolni kell a tervezett megjelentetésről, melynek tartalmaznia kell a megjelenés várható időpontját is – e publikációk tekintetében minden esetben kötelező a mellékleten feltüntetni a kiadó pontos címét, a kiadó vezető képviselőjének/munkatársának telefonos és elektronikus levelezési elérhetőségét,
  • a konferencia-részvétel esetében a meghívó, ill. az ott elért helyezést bizonyító oklevél fénymásolatának, vagy a részvételt hitelt érdemlően igazoló bármely dokumentumnak a csatolásával,
  • DLA képzés esetén csatolni kell a művészeti (alkotó) tevékenységet (kiállítások, hangversenyek, művészeti előadások stb.) hitelt érdemlően igazoló dokumentumokat (ha minősített /zsűrizett/ az esemény, akkor az elért helyezést /minősítést/ bizonyító oklevél fénymásolatát is csatolni kell);
 • tudományos fokozat igazolása;
 • szülőföldön folytatott szakmai projektben vagy munkacsoportban való részvétel igazolása, valamint bármely olyan dokumentum, amely a szülőföldi hasznosulás eldöntésében a szakmai elbírálásnál információval szolgál;
 • A Kempelen Farkas Társaság tagság igazolása a szervezet elnökének aláírásával és a szervezet pecsétjével hitelesítve.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok