2023. szeptember 22.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás a 2010. évre szóló Klebelsberg Kuno-ösztöndíjra

2009. október 7.
Pályázati felhívás
 
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium pályázatot hirdet
A Klebelsberg Kuno-ösztöndíjról szóló
27/2007. (VI.15.) OKM rendelet alapján
a 2010. évre szóló
Klebelsberg Kuno-ösztöndíjra
 
A pályázati kiírás célja: az ösztöndíj névadójának szellemiségét követendő, elsősorban a külföldi kulturális intézetekben, valamint kivételes esetben egyéb helyszíneken:
 • a magyar nyelv és irodalom, történelem és kultúra külföldi írott és tárgyi emlékeinek tanulmányozása;
 • a feltárásukat, megóvásukat, és forráskiadásukat szolgáló könyvtári, kézirat-, illetve levéltári, múzeumi, valamint indokolt esetben "oral history" tárgykörébe tartozó kutatások, illetve kulturális és tudományos célú külföldi szakmai tanulmányutak támogatása,
 • a külföldi kulturális intézetekben folyó kultúrdiplomáciai és szakmai munka sikeres megvalósításának elősegítése,
 • a fogadó ország kulturális intézményrendszere állami irányításának, valamint a kultúra finanszírozási rendszerének tanulmányozását célzó kutatások, különösen a kultúra magánszféra általi finanszírozásának vizsgálata,
 • a nemzeti közművelődési intézetek, közgyűjtemények és egyéb művészeti intézetek munkatársai esetében az EU-normákkal összhangban, a kultúrafinanszírozással és művészetfinanszírozással, a közművelődési és közgyűjteményi tevékenység modernizálásával összefüggő kérdések tanulmányozásának támogatása (különös tekintettel az állományvédelmi rendszerek és módszerek tanulmányozására)
 • a tematikus éveket (nemzeti évfordulókat) előkészítő forrásfeltáró kutatások támogatása.
Pályázni lehet a magyar kultúra szempontjából fontos külföldi helyszínekre irányuló, a pályázati célokban meghatározott bölcsészettudományi, társadalomtudományi és kulturális célú kutatásokra, illetve kultúrdiplomáciai tevékenység fejlesztését szolgáló, és a kulturális igazgatás korszerűsítésére irányuló tanulmányokra, különösen:
 • Rómába, a Vatikánba és Velencébe a központi gyűjteményekben végzendő levéltári és könyvtári kutatásokra a régészet, az egyház-, a művelődés-, az irodalom-, az eszme- és a művészettörténet témakörében;
 • Bécsbe a levél-, kézirat- és könyvtárakban, illetve múzeumokban a magyar történelemre vonatkozó forráskutatások végzésére;
 • Moszkvába kézirat-, levél-, illetve könyvtárban, múzeumokban végzendőhungarológiai kutatásokra, kiemelten a XX. századi és kortárs magyar - szovjet/ orosz kapcsolatok feltárását és dokumentálását célzó utakra és nemzetközi együttműködéssel megvalósítandó projektek előkészítésére;
 • Franciaországba audiovizuális ún. "oral history" kutatásra, valamint kézirat-, levél, könyvtári, illetve múzeumi hungarika-feltárásra, a magyar-francia kapcsolatok forrásainak kutatására - ezen belül különösen a Párizsi Magyar Intézet 1986 előtti történetét célzó tanulmány készítésére, illetve a korszerű kulturális finanszírozási modellek megismerésére;
 • Németországba (Berlinbe, Münchenbe, Halléba, Drezdába, Lipcsébe) levél-, kézirat-, és könyvtári, illetve múzeumihungarika-feltárásra, hungarológiai kutatások folytatására;
 • Isztambulba a magyar-török történelmi és kulturális kapcsolatok kutatására;
 • Az Egyesült Királyságbaa kulturális menedzsmentet érintő gyakorlati tapasztalatszerzés céljából.
A forráskutatásokra irányuló pályázatok elbírálásánál előnyt élveznek azok a hungarika-feltárások, amelyek során a kutatók egy meghatározott gyűjtemény (levéltár, könyvtár, múzeum) vagy gyűjtemény-rész magyar vonatkozású forrásanyagának teljes körű számbavételére vállalkoznak és az áttekintett dokumentumokról tételes jegyzéket készítenek.
 
Az ösztöndíj időtartama: 1-5 hónap. A kinttartózkodás időtartamának megbontására csak kivételesen indokolt esetben van lehetőség (Moszkva esetében az ösztöndíj megbontása nem lehetséges).
 
Az ösztöndíj tartalma:
 1. Rómában, Bécsben, Moszkvában, Párizsban és Berlinben ingyenes szállás, másutt szállásköltség-hozzájárulás;
 2. országonként eltérő mértékű, átlagosan havi 200.000 forintnak megfelelő összegű pénzbeli hozzájárulás;
 3. egyszeri útiköltség-térítés a célállomásra és vissza;
 4. utasbiztosítás.
Az ösztöndíjra az pályázhat, aki
 1. egyetemi vagy főiskolai oklevéllel rendelkezik. A pályázat elbírálásánál előnyben részesülnek a PhD tanulmányokat folytató hallgatók és a tudományos fokozattal rendelkező oktatók és kutatók,
 2. amennyiben előzőleg már részesült Klebelsberg-ösztöndíjban, beszámolási kötelezettségének eleget tett; levéltári, könyvtári kutató-, forrásfeltáró munkájáról szóló jelentéséhez mellékelte az átnézett forrásanyagok tételes jegyzékét, és azt az Országos Széchényi Könyvtárnak, a Magyar Országos Levéltárnak, illetve a Magyar Nemzeti Múzeumnak megküldte.
A pályázati anyagnak tartalmaznia kell:
 1. a pályázati kiírás mellékletét képező adatlapot;
 2. a pályázó személyi adatait és szakmai pályafutását részletesen tartalmazó életrajzát;
 3. egyetemi vagy főiskolai oklevelének, a nyelvtudását és a tudományos fokozatának megszerzését igazoló okmányoknak a másolatát;
 4. a pályázó publikációinak jegyzékét;
 5. korábbi tevékenységével, teljesítményével összhangban álló - a tervezett kutatások témáját, célját, helyét, formáját és idejét tartalmazó - kutatási tervet;
 6. két, a kutatási terület elismert szakemberétől kapott ajánlólevelet, melyek közül az egyik - amennyiben szükséges - a külföldi fogadókészséget igazolja (a pályázó - hivatali összeférhetetlenség miatt - a külföldi kulturális intézetek munkatársaitól nem kaphat ajánlólevelet).
 7. Hungarológiai kutatási célokat szolgáló pályázat esetében ezen kívül csatolni kell: a Magyar Országos Levéltár, az Országos Széchényi Könyvtár és/vagy a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatójától kapott igazolást arról, hogy a tervezett téma új eredményeket hozhat a hungarológiai kutatások terén.
 8. a pályázati anyag összes mellékletét elektronikus formában tartalmazó CD-t. Az oklevelek, tudományos fokozatot igazoló okmányok, nyelvvizsgák másolatát, valamint az aláírást igénylő dokumentumokat (pályázati adatlap, életrajz, ajánlólevelek) eredeti aláírással együtt beszkennelve, PDF vagy JPEG formátumban kérjük a CD-n tárolni.
Kérjük a pályázati anyagot egy eredeti példányban, a leírt sorrendben, a mellékletek betűjeleit feltüntetve, kapcsok és fűzés nélkül összeállítani és borítékolni. A pályázathoz kérjük a pályázati anyagok elektronikus változatát tartalmazó CD csatolását. A CD-t nem tartalmazó pályázati anyag érvénytelen. E-mailben érkezett pályázati anyagokat nem áll módunkban elfogadni.
 
A pályázatok benyújtási határideje (postai feladás dátuma): 2009. október 31.
 
A pályázatokat postai úton kell benyújtani a Balassi Intézet címére (1519, Budapest, Pf. 385).
A mellékelt Pályázati Adatlap a pályázat részét képezi, kitöltése hiányában a pályázat érvénytelen.
 
A Pályázati Adatlap beszerezhető az OKM Ügyfélszolgálati Irodáján (1055 Budapest, Szalay u. 10-14.), valamint letölthető a www.okm.gov.hu, www.bbi.hu internetes honlapokról.
 
Az oktatási és kulturális miniszter - a bíráló bizottság javaslata alapján - a pályázatokat 2009. november 30-ig bírálja el, és a pályázókat 2009. december 15-ig értesíti a pályázat eredményéről. Az ösztöndíjasok 2010. február 1-jétől utazhatnak ki.
 
Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy a nyertes ösztöndíjasok kutatásukról hazatérésük után három hónappal részletes szakmai beszámolót kötelesek készíteni. A Balassi Intézet, mint az ösztöndíj kezelője, jogosult a szakmai beszámolókat internetes honlapján közzétenni.
 
 
Dr. Hiller István
miniszter
Oktatási és Kulturális Minisztérium
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok