2021. május 9.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás

2004. április 15.

A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma és a Márton Áron Szakkollégium pályázatot hirdet a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó, horvát, román, szerbia és montenegrói, szlovák, szlovén, ukrán állampolgárságú, nem államilag finanszírozott képzésben részt vevő, magyar nemzetiségű hallgatók számára rendszeres tanulmányi támogatásra, továbbá egyéni szakmai programok (kutatói tevékenység) támogatására a 2003/2004-es tanév tavaszi szemeszterében.


A pályázat célja:

A pályázatot a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma és a Márton Áron Szakkollégium a regionális ösztöndíjtanácsokkal együttműködve dolgozza ki, a Márton Áron Szakkollégium lebonyolításával. A támogatással a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma és a Márton Áron Szakkollégium a szülőföldi értelmiség képzését és utánpótlását, a határon túli magyar hallgatók minél nagyobb arányú szülőföldjükre történő hazatérését kívánja elősegíteni.

A pályázás általános feltételei:

 • A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma és a Márton Áron Szakkollégium a pályázati elbírálás szempontrendszerét a pályázati benyújtási határidő lejárta előtt nyilvánosságra hozza. Az elbírálási pontrendszer a pályázati kiírás elválaszthatatlan mellékletét képezi.
 • A felsőfokú szakképzésben részt vevő személyek nem részesülhetnek támogatásban.
 • A támogatás a pályázót kizárólag a pályázatában szereplő intézményben, szakon és időtartamon belül folytatott tanulmányai alatt, vagy az abban megadott szakmai programra (kutatói tevékenységre) vonatkozóan illeti meg, és nem vihető át a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériumának és a Márton Áron Szakkollégiumnak külön jóváhagyása nélkül más felsőoktatási intézményben, tagozaton vagy más szakon végzendő tanulmányok időtartamára, vagy más szakmai program (kutatói tevékenység) elvégzésére.
 • A támogatással és a támogatottakkal kapcsolatos adminisztratív feladatokat és a magyarországi kapcsolattartást a Márton Áron Szakkollégium bonyolítja.
 • Egy pályázó egyidejűleg az alábbi pályázati kategóriák közül csak egyre nyújthat be pályázatot.

A pályázásból kizáró általános feltételek:

 • Nem pályázhatnak a magyar állampolgársággal, magyarországi bevándorlási engedéllyel, vagy ezekre irányuló, folyamatban lévő kérelemmel rendelkező személyek.
 • Nem részesülhetnek támogatásban az adott képzési szinten, a nemzetközi egyezményen alapuló, vagy magyar állami, illetve közalapítványi ösztöndíjban, vagy államilag finanszírozott képzésben részesülő, vagy korábban részesült személyek (részképzős ösztöndíj kivételével).

Pályázhat minden, a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó, horvát, román, szerbia és montenegrói, szlovák, szlovén, ukrán állampolgárságú, nem államilag finanszírozott képzésben részt vevő, magyar nemzetiségű hallgató, aki a 2003/2004-es tanév tavaszi szemeszterében valamely magyarországi felsőoktatási intézményben nem államilag finanszírozott képzésben vesz részt.

A pályázati kategóriák és további pályázati feltételek:

(Az általános pályázati feltételek és a pályázásból kizáró általános feltételek mellett a pályázóknak meg kell felelniük az egyes kategóriáknál meghatározott további feltételeknek.)

 1. A tanulmányok és a tartózkodás költségeinek támogatása
 2. Azon személyek pályázhatnak, akik valamelyik magyarországi felsőoktatási intézményben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek és nem államilag finanszírozott képzésben vesznek részt (alapképzés, másoddiplomás képzés, PhD képzés keretében). Az elbírálás során előnyben részesülnek a nappali tagozaton tanulmányokat folytató pályázók, továbbá akik az első alapképzésükben vesznek részt.
  A támogatás mértéke: 20.000 – 40.000 Ft/szemeszter/fő (a támogatás konkrét mértéke differenciáltan, alapvetően a tanulmányi átlag, és az intézmény által szolgáltatott irányadó átlag alapján kerül megállapításra)
  A támogatás időtartama: 1 szemeszter (5 hónap)
 3. Szakmai programok támogatása

Azok a személyek pályázhatnak, akik olyan, a magyarországi tanulmányaikhoz kötődő kimagasló egyéni szakmai tevékenységek és programok megvalósításában vesznek részt, amelyek témájukban a pályázó szülőföldjéhez kötődnek, vagy a pályázó szülőföldjén végzett hasonló tevékenységhez kapcsolódnak.

A pályázat keretében kiemelten támogatott tevékenységek:

1, Szakmai program(ok) megvalósítási költségeinek támogatása; 2, szakmai konferencia megvalósítási költségeinek támogatása; 3, kutatás felmerülő költségeinek támogatása; 4, publikáció honorálása; 5, doktori cselekmény megindításának igazolt és szükséges költségeinek támogatása; 6, tudományos publikáció elősegítése, felmerülő költségeinek támogatása; 7, konferencia részvételi költségeinek támogatása; 8, konferencia szervezése, 9, megvalósításának igazolható költségeinek támogatása; 10, szimpózium részvétel költségeinek támogatása; 11, szimpózium szervezése, megvalósításának igazolható költségeinek támogatása

A pályázatok személyes beadásának vagy postai beérkezésének határideje: 2004. április 30.

A pályázó a pályázaton való részvétellel elfogadja a következőket:

 • Kizárható az a pályázó, aki az adatlapon valótlan, hamis adatot szolgáltat, ilyen nyilatkozatot tesz a pályázat benyújtásakor, illetve valamely, a pályázat elbírálását érintő valós tényt, adatot elhallgat.
 • Az értékeléshez pontosítás, további adat, információ, dokumentum kérhető, amely csatolandó a pályázathoz.
 • A pályázati elbírálás során vélelmezett jogsértés vagy az elbírálási szabályrendszer megsértése esetén a pályázó a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériumának Határon Túli Magyarok Főosztályához fellebbezhet, a főosztály döntésével szemben fellebbezésnek nincs helye.
 • A pályázatokról a döntést a regionális ösztöndíjtanácsok javaslatának figyelembevételével a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma és a Márton Áron Szakkollégium közösen hozza meg a pályázati határidő lejártát követő 40 munkanapon belül, a döntés minden pályázóra nézve kötelező.
 • A támogatást elnyerő pályázóval a Márton Áron Szakkollégium szerződést köt, amelyben rögzíti a támogatott jogait és kötelezettségeit. A megítélt támogatás időlegesen felfüggeszthető, vagy véglegesen megszüntethető, illetve a támogatott a támogatás, vagy annak egy része visszafizetésére kötelezhető a szerződésben foglalt feltételek mellett, amennyiben a támogatott a pályázati felhívásban, a támogatási szerződésben, vagy a vonatkozó jogszabályban foglaltakat megszegi.
 • A megkötésre kerülő támogatási szerződés szerint a támogatott hallgató köteles a tanulmányainak befejezését követően visszatérni szülőföldjére, amennyiben ezt nem teljesíti, köteles visszafizetni a folyósított támogatás kamatokkal megnövelt összegét. Ez alól a kötelezettség alól kivételes esetben, kellő indokok alapján az oktatási miniszter adhat mentesítést.
 • A pályázaton támogatást nyert hallgatók névsora nyilvános.

A pályázatokat személyesen az alábbi címek valamelyikén lehet leadni:

Hallgatói Információs Központ –Budapest
1088 Budapest
Reviczky u. 6

Márton Áron Szakkollégium – Budapest
1037 Budapest
Kunigunda útja 35.
Tel: (1) 368-8860

Márton Áron Szakkollégium – Debrecen
4027 Debrecen
Egyetem sugárút 13.
Telefon: (52) 536-722
e-mail:
masz@delfin.klte.hu

Márton Áron Szakkollégium – Pécs
7634 Pécs
Rácvárosi út 70.
Tel: (72) 251-444

Márton Áron Szakkollégium – Szeged
6725 Szeged
Kálvária sugárút 87.
Tel: (62) 420-140
e-mail:
martonaron@maszk.u-szeged.hu

A postai úton – ajánlott küldeményként – érkező pályázatokat az alábbi címre kérjük eljuttatni:

Márton Áron Szakkollégium
1037 Budapest
Kunigunda útja 35.
"TÁMASZ" jeligére

Az érdeklődők a fenti címeken és telefonszámokon kaphatnak további részletes felvilágosítást a pályázatról, a pályázati adatlapról (mely beszerezhető lesz ugyanitt), valamint a támogatási szerződésről.

A Márton Áron Szakkollégium a határidő után beérkezett ill. a formailag hibás és hiányos, pontatlanul vagy olvashatatlanul benyújtott pályázatokat nem veszi figyelembe.

A pályázat eredményéről szóló írásos értesítés a döntést követően 7 napon belül postai feladásra kerül.

Pályázni a fenti címeken a 2004. április 10-től beszerezhető, és az Internetről (www.martonaron.hu és www.agorairoda.net), valamint az oldal aljáról is letölthető pályázati adatlapon lehet.

Szükséges mellékletek, igazolások

Kötelezően csatolandó mellékletek:

 • pontosan és olvashatóan kitöltött pályázati adatlap
 • géppel írt önéletrajz
 • a 2003/2004-as tanév tavaszi szemeszterben esedékes költségtérítés befizetését igazoló bizonylat vagy engedély a befizetés halasztására
 • tartózkodási engedélyhez szükséges illeték befizetését igazoló csekkszelvény/vagy a "D" típusú tanulmányi vízum fénymásolata (útlevélből)
 • hallgatói jogviszony fennállásról szóló hiteles/eredeti igazolás (2003/2004-as tanév tavaszi szemeszter)
 • hiteles/eredeti igazolás az utolsó lezárt (2003/2004-as tanév őszi szemeszter) tanulmányi félév átlagáról (tanulmányi átlag);
 • hiteles/eredeti igazolás az utolsó lezárt (2003/2004-as tanév őszi szemeszter) tanulmányi félév index oldalairól;
 • hiteles/eredeti igazolás az utolsó lezárt (2003/2004-as tanév őszi szemeszter) tanulmányi félév irányadó átlagáról (irányadó átlag);
 • 2 db megcímzett és felbélyegzett válaszboríték
 • a magyar nemzetiség igazolása (E célra egyaránt alkalmas a Magyar igazolvány 1-2. oldalának [az igazolvány számának és adatlapjának] másolata vagy a Magyar igazolványra vonatkozó igénylés másolata, illetve ezek hiányában minden olyan dokumentum, amelyből a nemzetiség hitelt érdemlően megállapítható.)

Szakmai programra pályázók esetében a fentiek mellett:

 • a program részletes bemutatása
 • a szakmai program részletes költségvetési és tudományos terve
 • a szakmai programot kísérő/követő programelemek
 • a szakmai program várható tudományos/szakmai/egyéni életben eredményezett hatásai
 • a szakmai program mennyiben segíti elő a hazatérést, és hogyan hasznosul/hasznosítható a szülőföldön
 • két szakmai ajánlólevél (az ajánlásnak tartalmaznia kell az ajánló nevét, aláírását, tudományos fokozatát, vagy beosztását, munkahelyi elérhetőségeit, és ki kell belőle derülnie, hogy az ajánló ismeri a pályázó eddigi eredményeit és tevékenységét.)

Csatolható mellékletek:

 • szakkollégiumi képzésben való részvételről szóló igazolás
 • tanulmányi verseny(ek)en elért eredmény(ek) hiteles igazolása
 • nyelvvizsga-bizonyítvány(ok) egyszerű másolata
 • szakmai (és közéleti) tevékenység igazolása
 • tudományos publikációk (vagy a művészeti tevékenység) jegyzéke 20 oldalnál rövidebb publikációk esetében a publikációk, 20 oldalnál hosszabb publikációk esetében a publikációk első oldalának fénymásolatával (Minden publikáció esetében az alábbiakat kell a jegyzékben feltüntetni: cím, típus (szakkönyv, egyetemi jegyzet stb.), részvétel jellege (egyedüli- vagy társszerző), kiadó neve vagy folyóirat címe, kiadás dátuma, kiadás helye, oldalszám.)
 • nehéz szociális helyzet igazolására alkalmas eredeti/hiteles igazolások

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok