2021. május 16.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

VMÖT-pályázat

2003. március 4.

A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériumának Határon Túli Magyarok Főosztálya a Márton Áron Szakkollégiummal és a Balassi Bálint Intézettel közösen pályázatot hirdet magyar állami ösztöndíjra, illetve rendszeres tanulmányi támogatásra a 2003/2004-es tanévben, a magyarországi felsőoktatási intézményekbe nappali tagozatos teljes és kiegészítő alapképzésre, levelező tagozatos másoddiplomás képzésre, valamint a Balassi Bálint Intézetbe magyarországi és szülőföldi felsőfokú tanulmányokra előkészítő képzésre felvételt nyert Szerbia és Montenegro Államközösség állampolgárságával rendelkező, magyar nemzetiségű hallgatók számára.

A pályázatot a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma által működtetett Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács megbízásából a Vajdasági Magyar Ösztöndíj Tanács írja ki, a Szabadkai Agora Iroda lebonyolítói közreműködésével.

Általános tudnivalók:

 • A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma és a Vajdasági Magyar Ösztöndíj Tanács az ösztöndíjakkal a szülőföldi értelmiség képzését és utánpótlását kívánja támogatni.
 • A Vajdasági Magyar Ösztöndíj Tanács a pályázati elbírálás szempontrendszerét a pályázati benyújtási határidő lejárta előtt nyilvánosságra hozza. Az elbírálási pontrendszer a pályázati kiírás elválaszthatatlan mellékletét képezi.
 • Akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésre jelentkezők nem részesülhetnek ösztöndíjban.
 • A határon túli magyar hallgató abban az esetben kerülhet állami finanszírozású képzésbe, ha elnyeri a Magyar Köztársaság állami ösztöndíját. Magyarországi felsőoktatási intézménybe jelentkező külföldi állampolgár, amennyiben nem részesül magyar állami ösztöndíjban, a felvételi eredményétől függetlenül kizárólag költségtérítéses képzésben vehet részt.
 • A másoddiplomás képzés nem minősül állami finanszírozású képzésnek, csak költségtérítéses formában kerül meghirdetésre, amelyhez rendszeres tanulmányi támogatás pályázható.
 • Az ösztöndíj a hallgatót kizárólag a pályázatában szereplő, és a Vajdasági Magyar Ösztöndíj Tanács által is javasolt intézményben, szakon és időtartam alatt folytatott tanulmányai alatt illeti meg, és nem vihető át a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériumának külön jóváhagyása nélkül más felsőoktatási intézményben, tagozaton vagy más szakon végzendő tanulmányok időtartamára.
 • Az ösztöndíjat elnyerő hallgatóval a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma szerződést köt, amely tartalmazza az ösztöndíjas jogait és kötelezettségeit. A szerződések megkötését, az ösztöndíjazással és ösztöndíjasokkal kapcsolatos adminisztratív feladatokat és a magyarországi kapcsolattartást a Márton Áron Szakkollégium bonyolítja.
 • Az ösztöndíjra pályázók a lebonyolítónak pályázati költségtérítést (pályázati díj) fizetnek.

Pályázhat minden olyan Szerbia és Montenegro Államközösség állampolgárságával rendelkező, magyar nemzetiségű személy, aki a 2003/2004-es tanévben a megadott képzési formákban, a meghatározott szakok valamelyikére felvételt nyer vagy tanulmányokat folytat valamely magyarországi felsőoktatási intézményben.

A pályázásból kizáró általános feltételek:

 • Nem pályázhatnak azon személyek, akik a 2000/2001-es tanévben vagy azt követően kezdtek meg, vagy a 2000/2001-es tanévtől kezdődően átjelentkezéssel folytattak középiskolai tanulmányokat Magyarországon.
 • Nem pályázhatnak azok a személyek, akik a felvételi vizsgán a megpályázott szakon nem érik el az államilag finanszírozott ponthatárt.
 • Nem pályázhatnak azok a személyek, akik nem államilag elismert (akkreditált) intézménybe, vagy alapképzés esetén olyan szakra nyernek felvételt, amelyen nincs államilag finanszírozott képzés. (Az egyes intézményekre és szakokra vonatkozó információkat ld. a Magyarországon kiadott Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban vagy a www.ofi.hu honlapon.)
 • Nem pályázhatnak a magyar állampolgársággal, magyarországi bevándorlási engedéllyel, vagy ezekre irányuló folyamatban lévő kérelemmel rendelkező személyek.
 • Nem részesülhetnek ösztöndíjban az adott képzési szinten nemzetközi egyezményen alapuló, vagy magyar állami, ill. közalapítványi ösztöndíjban részesülő, vagy részesült személyek.
 • Nem pályázhatnak a magyarországi felsőoktatási intézménybe felvételi eljárás nélkül, intézményen belüli vagy intézményközi átjelentkezéssel, továbbá felvételi eljárás keretében az adott szakra felvételi vizsga letétele vagy eredményének figyelembevétele nélkül bejutó személyek.
 • Nem lehet ösztöndíjért olyan főiskolai szintű szakokkal (szakpárokkal) pályázni, amelyekből a 2003/2004-es tanévben indítanak egyetemi szintű képzést.

A pályázati kategóriák és további pályázati feltételek:

(A pályázásból kizáró általános feltételek mellett a pályázóknak meg kell felelniük az egyes kategóriáknál meghatározott további feltételeknek.)

1. Nappali tagozatos teljes alapképzés – 25 fő

Pályázhatnak a tanulmányaikat a 2003/2004-es tanévben a pályázatban meghatározott szakok valamelyikén az első évfolyamon megkezdő személyek, valamint azon 2003/2004-es tanévben a pályázatban meghatározott szakok valamelyikén felsőbb évfolyamba lépő hallgatók, akik magyarországi érettségi bizonyítvánnyal rendelkeznek, és a 2000/2001-es tanév előtt kezdték meg magyarországi középiskolai tanulmányaikat.

A pályázati kereten belül a Vajdasági Magyar Ösztöndíj Tanács a Magyarországon érettségi bizonyítványt szerző személyek számára külön keretet határozott meg. Ez alapján a magyar érettségi bizonyítvánnyal rendelkező tanulmányaikat a 2003/2004-es tanévben az első évfolyamon megkezdő személyek közül 5 fő, a felsőbb éves hallgatók közül 5 fő részesülhet ösztöndíjban.

A pályázónak nappali tagozatra, állami finanszírozású képzésre kell jelentkeznie, a költségtérítéses képzésre jelentkezők nem részesülhetnek ösztöndíjban (kivétel felsőbb éves hallgatók). Az ösztöndíjak odaítélésekor előnyben részesülnek a szülőföldjükhöz közel(ebb) eső intézményekbe felvételt nyert hallgatók. Szakpárokra történő jelentkezés esetén a nem ösztöndíjazott (társ)szak nem lehet a szerb ill. magyar nyelv és irodalom.

Csak azon hallgatók pályázhatnak, akik az adott intézményben írásbeli felvételi vizsgát (is) tettek (kivételt képeznek a művészeti képzési szakok), és felvételi összpontszámuk nem a középiskolában szerzett ún. hozott pontok megduplázásával, hanem a felvételi vizsgá(k) eredményének beszámításával került kiszámításra. Nem pályázhatnak azon hallgatók, akik magyarországi vagy szülőföldi felsőfokú oklevéllel rendelkeznek.

Meghirdetett szakcsoportok, keretszámok és a szakcsoporton belül pályázható szakok:

Művészeti és iparművészeti szakcsoport (2 fő): a felsorolt intézmények bármelyik nappali tagozatos állami finanszírozású alapképzéses szakára lehet jelentkezni.

Magyar Képzőművészeti Egyetem (MKE) – Budapest
Magyar Iparművészeti Egyetem (MIE) – Budapest
Szegedi Tudományegyetem – Konzervatórium (SZTE-K) – Szeged
Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) – Budapest
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (LFZE) – Budapest
Magyar Táncművészeti Főiskola (MTF) – Budapest
Pécsi Tudományegyetem – Művészeti Kar (PTE-MK) – Pécs

Bölcsész szakcsoport (7 fő): angol, pszichológia, filozófia, kommunikáció, esztétika (csak szakpárban), művelődésszervező (csak szakpárban), régészet, szociológia, latin (csak szakpárban), művészettörténet (csak szakpárban), német, informatikus könyvtáros (csak szakpárban), néprajz (csak szakpárban), politológia, pedagógia (csak szakpárban)

Szakpárban felvehető bármelyik szak a következő szakokon kívül: magyar, szerb.

Természettudományi szakcsoport (7 fő): alkalmazott matematikus, közgazdasági programozó matematikus, programtervező matematikus, matematikus, matematika (csak szakpárban), alkalmazott növénybiológus, biológus, biológia (csak szakpárban), fizikus, fizikus mérnök, fizika (csak szakpárban), fizikus informatikus, műszaki informatika, informatika tanári (csak szakpárban), geográfus, földrajz (csak szakpárban), környezettudományi, klinikai kémikus, vegyész, kémia (csak szakpárban)

Orvosi szakcsoport (3 fő): általános orvos, fogorvos, gyógyszerész, állatorvos

Egészségügyi szakcsoport (2 fő): általános szociális munkás, gyógytornász, védőnő, dietetikus, egészségügyi szakoktató, orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikus, gyógypedagógia

Műszaki szakcsoport (2 fő): földmérő- és térinformatika, építészmérnök, energetika, gépészmérnök, ipari termék- és formatervező, műszaki menedzser, közlekedésmérnök, biomérnök, környezetmérnök, vegyészmérnök, villamosmérnök, műszaki informatikai, biztonságtechnika, gazdasági agrármérnök, agrármérnök, környezetgazdálkodási agrármérnök, faipari mérnök, folyamszabályozó mérnök, erdőmérnök, élelmiszermérnök, vadgazda mérnök, természetvédelmi mérnök, építész, műszaki földtudományi, olaj- és gázmérnöki, előkészítés-technikai

Egyéb (közgazdasági és testkulturális szakcsoport) (2 fő): idegenforgalom és szálloda, vendéglátóipar és szálloda; a Semmelweis Egyetemen (Testnevelés és Sporttudományi Kar (SE-TSK) – Budapest) egyetemi szakok: egészségtanár – testnevelő tanár, gyógytestnevelő tanár – testnevelő tanár, rekreáció – testnevelő tanár

A művészeti és iparművészeti szakcsoport esetében egy szakon belül 1 ösztöndíj osztható ki. A többi szakcsoport esetében, ha több eltérő szakra van pályázó, 1 szakon belül max. 2 ösztöndíj osztható ki.

2. Művészeti tehetséggondozó ösztöndíj (nappali tagozatos teljes alapképzés)

A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma az egész magyarság szempontjából is egyedülálló művészeti értékek megőrzését és a megfelelő tehetséggondozást kívánja megvalósítani a művészetek területén kiemelkedő képességű vagy kimagasló eredményeket elért határon túli magyar hallgatók ösztöndíjazásával.

Azok a személyek pályázhatnak, akik kiemelkedő művészeti tehetséggel rendelkeznek, és művészeti tevékenységüknek megfelelő, művészeti szakcsoportba tartozó szakra magyarországi felsőoktatási intézménybe nyertek felvételt (A művészeti szakcsoportba tartozó szakok listája a 2003. évi Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban található meg.), továbbá megfelelnek az 1. pályázati kategóriánál (nappali tagozatos teljes alapképzés) ismertetett egyéb feltételeknek.

A kategóriának nincs külön regionális keretszáma, a különböző régiókból pályázó határon túli magyar hallgatók pályázatait külön eljárás keretében, együttesen bírálja el a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériumának Határon Túli Magyarok Főosztálya az általa felkért szakértők, a Vajdasági Magyar Ösztöndíj Tanács és a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács bevonásával.

3. Nappali tagozatos kiegészítő alapképzés – 5 fő

Azok a magyarországi főiskolai diplomával rendelkező, korábban állami finanszírozásban részt vevő személyek jelentkezhetnek, akiknek diplomáját nem lehet egyenértékűsíteni, szülőföldjükön nincs lehetőség a kiegészítő képzés elvégzésére, és ezért kétéves kiegészítő alapképzésen egyetemi diplomát kívánnak szerezni. A magyarországi főiskolák kihelyezett tagozatain végzett hallgatók előnyben részesülnek. Nem pályázhatnak azok a személyek, akik a kiegészítő képzésben a 2003/2004-es tanévben nem a kiegészítő képzés első évét fogják megkezdeni.

4. Levelező tagozatos másoddiplomás képzés (rendszeres tanulmányi támogatás) - 3 fő

Azok a hazai vagy magyarországi honosított felsőfokú diplomával és állandó hazai munkahellyel rendelkező személyek pályázhatnak, akik egy magyarországi felsőoktatási intézményben levelező tagozatos, felsőfokú oklevéllel rendelkezők számára meghirdetett képzésre nyernek felvételt. Az elbírálásnál előnyt élveznek azok a szakok, amelyek az első diplomával azonos szakcsoportba tartoznak (ld. a Magyarországon kiadott Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatót).

Ezen pályázati kategóriákban a pályázatokat 2003. július 18-tól lehet benyújtani.

A pályázatok beadásának és postai beérkezésének határideje : 2003. augusztus 1., 17 óra

(A pályázat benyújtásával a pályázónak nem kell megvárnia a hivatalos értesítés kézhezvételét felvételi eredményéről, mivel a pályázati adatlapon lehetősége lesz felhatalmazni az Országos Felsőoktatási Felvételi Irodát, hogy felvételi eredményét soron kívül a pályázat lebonyolítását végző Szabadkai Agora Iroda illetékes munkatársához továbbítsa.)

5. A Balassi Bálint Intézet előkészítő képzései

(A Balassi Bálint Intézet a Magyar Nyelvi Intézet és a Nemzetközi Hungarológiai Központ teljes körű jogutódja, amely ellátja az előkészítő képzés működtetését.)

- magyarországi egyetemre előkészítő képzés – 20 fő

Azok a személyek pályázhatnak a meghatározott szakirányokra, akik szülőföldjükön végezték középiskolai tanulmányaikat és szereztek érettségi bizonyítványt. A pályázók a szülőföldjükön tesznek felvételi vizsgát az Intézetbe, ahol az egyéves előkészítő képzés után az eredetileg megjelölt szakirányú magyarországi felsőoktatási intézményben a magyar állampolgárságú hallgatókkal azonos felvételi vizsgát tesznek, és ennek sikeressége esetén egyetemi tanulmányaik alatt magyar állami ösztöndíjban részesülnek.

Meghirdetett szakirányok és keretszámok:

Bölcsész szakirány (5 fő)
Természettudományos szakirány (5 fő)
Orvosi és egészségügyi szakirány (5 fő)
Műszaki szakirány (5 fő)

Az egyes szakirányokon belül a nappalai tagozatos teljes alapképzésnél megadott szakokra, ill. az azokhoz meghatározott felvételi tantárgyakkal lehet pályázni. A felvételi vizsgatárgyakról részletes információt a Szabadkai Agora Irodában kaphatnak az érdeklődők.

- Szülőföldi felsőfokú tanulmányokra előkészítő képzés – 20 fő

A szülőföldi érettségi bizonyítvánnyal rendelkező pályázók a szülőföldjükön tehetnek felvételi vizsgát az Intézetbe, ahol az egyéves előkészítő képzés alatt a hallgatókat felkészítik a nappali tagozatos szülőföldi felsőfokú tanulmányokra. Az előkészítő képzést követően tett sikeres szülőföldi felvételi vizsga esetén a hallgatók egy tanévig szülőföldi ösztöndíjban részesülnek.

Meghirdetett felvételi tárgyak:

matematika-fizika, matematika-kémia, biológia-fizika, biológia-kémia, matematika-történelem, matematika-közgazdaságtan, magyar-történelem, művészettörténet-angol, matematika-angol.

Ezen pályázati kategóriákban a pályázatokat 2003. április 25-től lehet benyújtani.

A pályázatok beadásának és postai beérkezésének határideje: 2003. május 19., 17 óra.

A pályázó a pályázaton való részvétellel elfogadja a következőket:

 • Kizárható az a pályázó, aki az adatlapon valótlanságot állít vagy tényt elhallgat.
 • Az értékeléshez pontosítás, további adat, információ, dokumentum kérhető, amely csatolható a pályázathoz.
 • A pályázatokról a döntést és a döntés alapelveit a Vajdasági Magyar Ösztöndíj Tanács és a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács javaslatának figyelembe vételével a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma hozza meg, a döntés minden pályázóra nézve kötelező. A magyarországi és szülőföldi felsőoktatási előkészítő képzésre érkezett pályázatok értékelését a Balassi Bálint Intézet végzi.
 • Az elnyert ösztöndíj nem folyósítható, amennyiben a pályázó nem írja alá a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériumával az ösztöndíjszerződést. A megítélt ösztöndíj felfüggeszthető vagy megvonható, amennyiben az ösztöndíjazott nem teljesíti vagy megszegi az ösztöndíjszerződésben vállalt kötelezettségeit.
 • A megkötésre kerülő ösztöndíjszerződés szerint az ösztöndíjas hallgató köteles a tanulmányainak befejezését követő 1 éven belül visszatérni szülőföldjére, amennyiben ezt nem teljesíti, köteles visszafizetni a folyósított ösztöndíj kamatokkal megnövelt összegét. Ez alól a kötelezettség alól kivételes esetben, kellő indokok alapján az oktatási miniszter adhat mentesítést.
 • A pályázaton ösztöndíjat nyert hallgatók névsora nyilvános.
 • A pályázati elbírálás során vélelmezett jogsértés vagy az elbírálási szabályrendszer megsértése esetén a pályázó a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanácshoz fellebbezhet. A Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács döntésével szemben fellebbezésnek nincs helye.

A pályázatokat személyesen vagy – ajánlott küldeményként – postai úton kérjük eljuttatni az alábbi címre:

Szabadkai Agora Iroda
24000 Szabadka, Borisa Kidrica u. 7.

Az érdeklődők az alábbi címeken és telefonszámokon kaphatnak további részletes felvilágosítást az ösztöndíjpályázatról, a pályázati adatlapról (mely beszerezhető lesz ugyanitt), valamint az ösztöndíjszerződésről:

Szabadkai Agora Iroda
24000 Szabadka, Borisa Kidrica u. 7.
Tel./Fax: +381-24-551-711
E-mail: suagora@eunet.yu

A Vajdasági Magyar Ösztöndíj Tanács a Szabadkai Agora Irodához határidő után beérkezett ill. a formailag hibás és hiányos, pontatlanul vagy olvashatatlanul benyújtott pályázatokat nem veszi figyelembe.

A pályázat eredményéről szóló írásos értesítés a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács döntését követően 7 napon belül postai feladásra kerül.

A pályázat lebonyolításának adminisztratív költségeire 200 dinár összegű pályázati költségtérítést kell az alábbi folyószámlaszámra befizetni:

345-5000874319301-10 ( D.O.O. Agora, za upis)

A pályázati díj befizetését igazoló csekkszelvény, illetve a banki átutalást bizonyító igazolás másolatát a pályázathoz csatolni kell.

Felhívjuk a magyarországi felsőoktatási intézményekbe felvételizők figyelmét, hogy a magyarországi tanintézetekbe a jelentkezési lapok benyújtásának végső határideje: 2003. március 1. A jelentkezési lapok a magyarországi könyvesboltokban, valamint a www.ofi.hu honlapon feltüntetett mintegy 300 magyarországi postahivatalban vásárolhatók meg.

A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma által határon túli magyarok számára meghirdetett további ösztöndíj kategóriák (egyéb posztgraduális ösztöndíjak, részidős képzés, szülőföldi ösztöndíjak stb.) a 2003. év folyamán a későbbiekben kerülnek kiírásra.

Pályázni az Agora Irodákban 2003. március 17-től beszerezhető, és az Internetről (www.agorairoda.net) is letölthető pályázati adatlapon lehet.

Szükséges mellékletek, igazolások

Nappali tagozatos teljes alapképzésre, valamint a Balassi Bálint Intézetbe magyarországi és szülőföldi felsőoktatási tanulmányokra előkészítő képzésre pályázók esetében:

Kötelezően csatolandó mellékletek:

 • pontosan és olvashatóan kitöltött pályázati adatlap
 • a középiskola valamennyi osztálya bizonyítványának egyszerű másolata
 • az érettségi bizonyítvány, vagy annak egyszerű másolata (az érettségi bizonyítvány egyszerű másolata csak abban az esetben fogadható el, ha a pályázat beadásakor a pályázó az eredetit az Agora Iroda munkatársának bemutatja)
 • kézzel írt önéletrajz
 • min. 2 oldalas esszé a Magyarországon megszerzendő diploma tervezett szülőföldi hasznosításáról
 • 2 db megcímzett és felbélyegzett válaszboríték
 • a befizetett 200 dinár összegről kiállított csekkszelvény, vagy a banki átutalást bizonyító igazolás másolata
 • a magyar nemzetiség igazolása (E célra egyaránt alkalmas a Magyar igazolvány 1-2. oldalának [az igazolvány számának és adatlapjának] másolata vagy a Magyar igazolványra vonatkozó igénylés másolata, illetve ezek hiányában minden olyan dokumentum, amelyből a nemzetiség hitelt érdemlően megállapítható.)
 • a felvételről szóló igazolást a pályázat elbírálásáig be kell nyújtani

Csatolható mellékletek:

 • tanulmányi verseny(ek)en elért eredmény(ek) hiteles igazolása
 • nyelvvizsga-bizonyítvány(ok) egyszerű másolata

A Balassi Bálint Intézetbe magyarországi és szülőföldi felsőoktatási tanulmányokra előkészítő képzésre a szükséges mellékleteket és igazolásokat a felvételi vizsga után kell benyújtani. A pályázati költségtérítést ennél a pályázati kategóriánál is be kell fizetni, és az ezt igazoló csekkszelvény másolatát csatolni kell a pályázathoz.

Nappali tagozatos kiegészítő alapképzésre, valamint levelező tagozatos másoddiplomás képzésre pályázók esetében:

Kötelezően csatolandó mellékletek:

 • pontosan és olvashatóan kitöltött pályázati adatlap
 • géppel írt szakmai önéletrajz
 • a pályázati kérelem megindokolása max. 1 oldal terjedelemben
 • a középiskolai érettségi bizonyítvány egyszerű másolata (az érettségi bizonyítvány egyszerű másolata csak abban az esetben fogadható el, ha a pályázat beadásakor a pályázó az eredetit az Agora Iroda munkatársának bemutatja)
 • egyetemi/főiskolai oklevél, államvizsga-bizonyítvány és az index (törzskönyvi kivonat) egyszerű másolata
 • két szakmai ajánlólevél (Az ajánlásnak tartalmaznia kell: az ajánló nevét, aláírását, tudományos fokozatát, vagy beosztását, munkahelyi elérhetőségeit. Az ajánlásból ki kell, hogy derüljön, hogy az ajánló ismeri a pályázó eddigi eredményeit és tevékenységét.) – kiegészítő képzésre pályázók esetében nem kötelező.
 • 2 db megcímzett és felbélyegzett válaszboríték
 • a befizetett 200 dinár összegről kiállított csekkszelvény, vagy a banki átutalást bizonyító igazolás másolata
 • a magyar nemzetiség igazolása (E célra egyaránt alkalmas a Magyar igazolvány 1-2. oldalának [az igazolvány számának és adatlapjának] másolata vagy a Magyar igazolványra vonatkozó igénylés másolata, illetve ezek hiányában minden olyan dokumentum, amelyből a nemzetiség hitelt érdemlően megállapítható.)

Csatolható mellékletek:

 • tanulmányi verseny(ek)en elért eredmény(ek) hiteles igazolása
 • nyelvvizsga-bizonyítvány(ok) egyszerű másolata
 • szakmai (és közéleti) tevékenység igazolása
 • tudományos publikációk (vagy a művészeti tevékenység) jegyzéke 20 oldalnál rövidebb publikációk esetében a publikációk, 20 oldalnál hosszabb publikációk esetében a publikációk első oldalának fénymásolatával (Minden publikáció esetében az alábbiakat kell a jegyzékben feltüntetni: cím, típus (szakkönyv, egyetemi jegyzet stb.), részvétel jellege (egyedüli- vagy társszerző), kiadó neve vagy folyóirat címe, kiadás dátuma, kiadás helye, oldalszám.)
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok