2023. március 30.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás bűnmegelőzési kutatási pályázatok és modellprojektek megvalósítására (MIKRO)

2004. május 20.

Pályáztató: Országos Bűnmegelőzési Bizottság (a továbbiakban: OBmB) Titkársága.

Támogató: Igazságügyi Minisztérium.

A pályázat jellege: Mikro.

A pályázati program célja: A társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiája cselekvési programjában megjelölt feladatok közül a

 • gyermek- és fiatalkori bűnözés csökkentése,
 • városok biztonságának fokozása,
 • családon belüli erőszak megelőzése,
 • bűnismétlés megelőzése

prioritásoknak megfelelő kutatások lefolytatása és mintaértékű megoldások kidolgozása. A pályázatokkal ösztönözni kívánjuk az állami és civil szervezeteket arra, hogy saját erőforrásaikat is felhasználva, partneri együttműködést alakítsanak ki a megjelölt célok megvalósítása érdekében.

A pályázatban meghatározott célok megvalósítása érdekében az alábbi projektekre lehet pályázatot benyújtani:

I. komponens: bűnmegelőzési célú kutatási projektek.

II. komponens: modellprojektek kidolgozása a bűnmegelőzés számára.

I. KOMPONENS: Bűnmegelőzési célú kutatási projektek.

Pályázni az alábbi kutatási témák kidolgozására lehet:

1.1: A családon belüli erőszakkal kapcsolatos társadalmi jelenségek vizsgálata: a társadalmi érzékenység felmérése, a sértettek szükségleteinek elemzése, a sértetteknek nyújtható jogi és nem jogi segítségnyújtási lehetőségek feltárása.

1.2: A lakásokkal és az ingatlanokkal kapcsolatos, jellegzetesen a városokban előforduló csalási formák elemzése és a speciális megelőzési módok kidolgozására irányuló empirikus kutatás lefolytatása.

1.3: A hitelezéssel kapcsolatos csalási formával (az uzsorakölcsönnel) kapcsolatos tényfeltáró, empirikus kutatás lefolytatása, a megelőzési lehetőségek kidolgozása.

Az egyes kutatási témák kidolgozásának kötelező elemei:

 • kutatási terv készítése,
 • a hazai és a nemzetközi szakirodalom áttekintése és elemzése,
 • a korábbi kutatási eredmények és a rendelkezésre álló gyakorlati tapasztalatok értékelése,
 • empirikus kutatás megvalósítása,
 • a megelőzési lehetőségek feltárása, a lefolytatott empirikus kutatás eredményeinek hasznosítása,
 • a jogalkotásban, a jogalkalmazásban vagy cselekvési programként felhasználható ajánlások, javaslatok megfogalmazása, és a megvalósíthatósági terv elkészítése,
 • a kutatás eredményeinek záró tanulmányban történő összegzése.

Pályázatot nyújthatnak be kutatási tapasztalattal rendelkező:

 • civil szervezetek, egyéni és társas vállalkozások,
 • egyetemi és tudományos kutatóhelyek,
 • költségvetési szervek és intézményeik,
 • rendvédelmi szervek.

A bírálat során előnyben részesülnek azok a pályázatok, amelyek:

 • országos vagy regionális reprezentatív felmérésen alapulnak,
 • elméleti és gyakorlati szakemberek együtt valósítják meg a kutatási programot,
 • az áldozatokat segítő szolgáltatásokra tesznek javaslatokat.

II. KOMPONENS: Modellprojektek kidolgozása a bűnmegelőzés számára.

Pályázni az alábbi modellprojektek kidolgozására és megvalósítására lehet:

2.1: Tanfolyam jellegű bűnmegelőzési szakmai képzések megvalósítása a gyermek és a fiatalkorúakkal foglalkozóknak.

Támogatható tevékenységek:

 • Tevékeny partnerségi együttműködés.
 • Szakmai felkészítés, esetmegbeszélések alkalmazása.
 • Családterápiás foglalkozásokra való felkészítés.
 • Fiatalok számára segítő és szabadidős programok szervezésére való felkészítés.
 • A jelzőrendszer erősítése a gyermek- és fiatalkorúak oktatási, szociális intézményeiben.

A bűnmegelőzéssel kapcsolatos naprakész információkhoz való hozzájutás érdekében a pályázóknak a megvalósított modellprojektekről az alábbi adattartalommal tájékoztatási kötelezettségük van:

 • A szakellátás és a helyi ellátás közötti partnerség kialakulása.
 • A szakmai felkészítésen, az esetmegbeszélő csoporton részt vevők száma.
 • A családterápiás felkészítésen részt vevők száma.
 • A szabadidős tevékenységek száma.
 • A szabadidős tevékenységekre való felkészítésen részt vevők száma.
 • A kezelésbe, a pártfogásba vett veszélyeztetett gyerekek és fiatalkorúak száma.
 • Az információs hálózat kialakulásának dokumentálása.

2.2: Közérdekű munka büntetésre ítéltek városszépítő és közösség-kiengesztelő jellegű munkatevékenységének szervezése.

Támogatható tevékenységek:

 • Tevékeny partnerségi együttműködés.
 • Közterületek szépítése, helyreállítása.

A bűnmegelőzéssel kapcsolatos naprakész információkhoz való hozzájutás érdekében a pályázóknak a megvalósított modellprojektekről az alábbi adattartalommal tájékoztatási kötelezettségük van:

 • A közérdekű munka büntetésben részt vevők száma.
 • Jelentés a közérdekű munka büntetésre ítéltek tájékoztatásának megvalósításáról.
 • A közérdekű munka büntetés megvalósulásának értékelése az abban résztvevők és a pártfogó felügyelői szolgálat közreműködésével.

2.3: Konfliktuskezelési és módszer-specifikus csoportos tréningek szervezése a közoktatási, a szociális és a gyermekvédelmi intézményekben dolgozók számára.

Támogatható tevékenységek:

 • Tevékeny partnerségi együttműködés.
 • Szakmai felkészítés, konfliktuskezelési technikák tanítása, alkalmazása.
 • Esetmegbeszélések alkalmazása.
 • Fiatalok önismereti csoportjainak szervezése.
 • A panaszjog biztosításának érvényesítése a gyermek- és fiatalkorúak oktatási, szociális intézményeiben.
 • A jelzőrendszer erősítése a gyermek- és fiatalkorúak oktatási, szociális intézményeiben.

A bűnmegelőzéssel kapcsolatos naprakész információkhoz való hozzájutás érdekében a pályázóknak a megvalósított modellprojektekről az alábbi adattartalommal tájékoztatási kötelezettségük van:

 • A szakellátás és a helyi ellátórendszer együttműködése megvalósulásának dokumentálása.
 • Konfliktuskezelési technikák és módszer-specifikus tréningek száma.
 • A tréningeken részt vevők száma.
 • A fiatalok önismereti csoportjainak száma.
 • Az önismereti csoportokon és a konfliktuskezelésben részt vevők száma.
 • A programban résztvevők tapasztalatainak összegzése a panaszjog biztosításának megvalósulásáról.

2.4: A büntetés-végrehajtási intézetben lévők és a pártfogó felügyelet alatt állók társadalmi integrációját elősegítő tevékenység végzése.

Támogatható tevékenységek:

 • Tevékeny partnerségi együttműködés.
 • Szakmai felkészítés, konfliktuskezelési technikák tanítása, alkalmazása.
 • Esetmegbeszélések alkalmazása.
 • Elítéltek számára önismereti csoportok szervezése.
 • A jelzőrendszer erősítése.
 • A munkaügyi regisztrációba való bekerülés elősegítése, oktatási, képzési, foglalkoztatási programokban való részvétel és munkaerő-piaci tréning biztosítása.
 • A fogvatartottak számára munkaügyi tanácsadás szervezése.
 • Az elítéltek munkaképes korú és nem regisztrált munkanélküli családtagjainak segítése a munkaügyi regisztrációba való bekerülés érdekében.

A bűnmegelőzéssel kapcsolatos naprakész információkhoz való hozzájutás érdekében a pályázóknak a megvalósított modellprojektekről az alábbi adattartalommal tájékoztatási kötelezettségük van:

 • A szakellátás és a helyi ellátórendszer együttműködése megvalósulásának dokumentálása.
 • A konfliktuskezelési technikák és a módszer-specifikus tréningek száma.
 • A tréningeken részt vevők száma.
 • Az elítéltek önismereti csoportjainak száma.
 • Az önismereti és a konfliktuskezelő csoportokon részt vevők száma.
 • Az elítéltek tájékoztatott családtagjainak száma.

2.5:Alkoholfüggő, kábítószer-használó fiatalkorú elitéltek és pártfogó felügyelet alatt állók számára szakirányú segítségnyújtás szervezése.

Támogatható tevékenységek:

 • Tevékeny partnerségi együttműködés.
 • Szakmai felkészítés.
 • Esetmegbeszélések alkalmazása.
 • A szenvedélybeteg fiatalok számára szervezett önismereti és segítő csoportok működtetése.
 • Terápiás lehetőségek biztosítása.
 • A segítők szupervíziója.

A bűnmegelőzéssel kapcsolatos naprakész információkhoz való hozzájutás érdekében a pályázóknak a megvalósított modellprojektekről az alábbi adattartalommal tájékoztatási kötelezettségük van:

 • A partnerségi együttműködés kialakulásának dokumentálása.
 • A szakmai felkészítésen részt vevők száma.
 • Az esetmegbeszélésen részt vevők száma.
 • A szenvedélybeteg fiatalok számára szervezett önismereti és segítő csoportokon részt vevők száma.
 • A terápiás lehetőségek száma.
 • A szupervízióban részt vevők száma.

A pályázóknak mind az öt modellprojekt lezárásakor összegezni kell az elvégzett munka – mások számára is hasznosítható – pozitív és negatív tapasztalatait zárójelentés formájában.

A modellprojektekre pályázatot nyújthatnak be:

 • a települési önkormányzatok,
 • a megyei önkormányzatok,
 • az önkormányzati társulások, a kistérségi társulások,
 • a helyi pártfogó felügyelői szolgálatok,
 • a büntetés-végrehajtási intézetek,
 • a közrendvédelmi szervek helyi intézményei,
 • a közoktatás és a szociális ellátás helyi intézményei,
 • a gyermek- és ifjúságvédelem helyi szakmai intézményei,
 • a civil szervezetek,
 • az egyházak,
 • a gazdasági társaságok,
 • a munkaügyi központok és kirendeltségeik,
 • a kisebbségi önkormányzatok,
 • az addiktológiai intézmények.

Pályázók önállóan vagy együttműködési megállapodás keretében közösen nyújthatnak be pályázatot. Az együttműködési megállapodás tervezetét a pályázati adatlap mellékleteként a pályáztató közreadja.

A pályázati felhívás mindkét komponensére az alábbiak érvényesek:

Egy pályázó csak egy pályázatot adhat be.

Nem nyújthatnak be pályázatot azok a szervezetek, amelyek:

 • csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt állnak,
 • 60 napon túli adó-, vagy adók módjára behajtható köztartozásuk van, kivéve, ha fizetési halasztást vagy részletfizetési kedvezményt kaptak,
 • az államháztartás alrendszereiből juttatott támogatásra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeiket nem teljesítették,
 • az e forrásból igényelt támogatást az államháztartás más előirányzatából már elnyerték.

A rendelkezésre álló keretösszeg: 154,7 millió forint,

a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három éves kereteiről szóló 2003. évi CXVI. törvényben az Igazságügyi Minisztérium fejezet, a társadalmi bűnmegelőzéssel összefüggő kiadások, támogatások fejezeti kezelésű előirányzata terhére.

A megkövetelt saját forrás mértéke: a teljes projekt-költség minimum 10 %-a.

Saját forrásként csak a pályázó számlával és a pályázati útmutatóban meghatározott dokumentumokkal igazolt és/vagy elszámolt tényleges ráfordításai vehetők számításba.

Egy pályázatra fordítható támogatás összege:
minimum: 2 millió forint,
maximum: 5 millió forint.

A támogatható projektek száma:
minimum: 31 pályázati projekt,
maximum: 77 pályázati projekt.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A pályázatok benyújtásának módja és helye: A pályázatokat a pályáztató által közzétett formanyomtatvány felhasználásával kell elkészíteni. A pályázatokat egy eredeti és öt másolati példányban valamint elektronikus adathordozón, postai úton a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) a projekt megvalósítási helye szerint területileg illetékes állampénztári irodájába kell benyújtani. Az állampénztári irodák elérhetőségét a pályázati felhívás melléklete tartalmazza.

A pályázati útmutató és az adatlap az állampénztári irodákban beszerezhető, valamint letölthető az alábbi internetes honlapokról:

www.im.hu
www.allamkincstar.hu

A pályázatok benyújtásának határideje: 2004. június 21.

Pályázatot csak a tárgyévben megkezdődő projekt támogatására lehet benyújtani. A támogatási igény benyújtása előtt megkezdett projektek esetében csak a támogatás megítélését követően felmerült költségek számolhatók el.

A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a hiánytalanul kitöltött és aláírt pályázati adatlapot,
 • a pályázati felhívásban és az adatlapban megjelölt mellékleteket,
 • a pályázati díj megfizetését igazoló dokumentum másolatát.

A pályázati díj mértéke és megfizetésének módja: A pályázati díj mértéke pályázatonként 3 000.- Ft. A pályázati díjat az Igazságügyi Minisztérium 10032000-01220122-50000005 számú fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási keretszámlájára kell befizetni az ÁHT azonosító (249567) feltüntetésével átutalással vagy postai úton. A megfizetett pályázati díjat a Minisztérium nem fizeti vissza.

Hiánypótlás: A pályázatok benyújtása után a Kincstár szükség esetén a pályázót egy alkalommal hiánypótlásra hívja fel. Hiánypótlásra 10 munkanap áll a pályázó rendelkezésre. A hiánypótlásra biztosított határidő elmulasztása a pályázónak a pályázat elbírálásából való kizárását eredményezi.

Érvénytelen a pályázat:

 • ha a pályázatot a pályázati kiírás alapján pályázni nem jogosult pályázó nyújtotta be,
 • ha a pályázatot határidőn túl nyújtották be.

Az érvénytelenségi okok nem orvosolhatók, az érvénytelen pályázat befogadásra alkalmatlan.

A pályázatok elbírálása: A pályázatokat bírálatra a Kincstár készíti elő. A pályázatok értékelését az OBmB által létrehozott Bíráló Bizottságok végzik a pályázati felhívásban közzétett bírálati szempontok szerint. A be nem fogadott pályázatokról támogató döntés nem hozható.

Az elbírálás határideje: a befogadási határidőtől számított 60 nap.

Bírálati szempontok:

 • A javasolt projekt kapcsolódik a társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiája valamelyik prioritásához.
 • A javasolt projekt (képzés, szabadidős foglalkozás, felkészítés, tréning, foglalkoztatás stb.) dokumentált szakmai színvonala.
 • A helyi partnerségi együttműködés dokumentált mélysége.
 • A pályázó szakmai referenciái, a projekt megvalósításban való jártassága.
 • A projekt költségvetés realitása, a pályázati projekt megvalósíthatósága.
 • A pályázati projekt eredményeinek nyomon követhetősége.
 • Javaslatok a projekt eredmények fenntarthatóságára.
 • Képzési projektek esetében az egy tanórára eső fajlagos költségek mértéke, foglalkoztatási projektek esetében az egy foglalkoztatottra eső fajlagos költségek mértéke.

A döntést követően a támogatási szerződést a Kincstár készíti elő az alábbiak teljesítését követően:

 • a köztartozás mentességről szóló dokumentumok benyújtása,
 • a saját illetve egyéb forrás meglétének dokumentálása,
 • a felhatalmazó nyilatkozat azonnali beszedési megbízás alkalmazására.

A támogatási szerződésnek tartalmaznia kell:

 • a szerződő felek megnevezését, azonosító adatait, aláírását, a szerződés keltét,
 • a megítélt támogatás összegét, a támogatott projekt megnevezését, a felhasználás feltételeit és követelményeit,
 • a támogatás folyósításának módját, a teljesítések tárgyi és pénzügyi ütemezését,
 • az ellenőrzési jogosultság elfogadását,
 • a vállalt kötelezettségek nem teljesítése vagy hibás teljesítése esetére irányadó jogkövetkezményeket,
 • az elállás jogát és feltételeit,
 • a pályázati felhívásban megjelölt és az ajánlati kötöttség folytán a támogatási szerződés részévé váló egyéb feltételeket és rendelkezéseket,
 • támogatási előleg igénylése esetén a támogatási előleg folyósításának feltételeit, az előleggel való elszámolás módját, határidejét,
 • a támogatási szerződés lezárásával és az elszámolással kapcsolatos kötelezettségeket és kellékeket,
 • a felek által lényegesnek tartott egyéb rendelkezéseket.

A támogatási döntés hatályát veszti, ha a pályázó mulasztásából vagy neki felróható egyéb okból a szerződéskötésre megadott 60 napos határidőtől számított 20 napon belül nem jön létre a támogatási szerződés.

A megvalósítás időtartama: maximum 12 hónap.

A támogatás folyósítása3 részletben történik: a támogatási szerződés megkötését követően, előlegként a megítélt támogatási összeg 30%-a, az arányos teljesítés szakmai és pénzügyi teljesítését követően további 50%, és a fennmaradt 20% utólag, a projekt lezárását és a végső elszámolást és a beszámolást követően utalható át a támogatott számlájára.

A támogatás felhasználásának ellenőrzésére a projekt megvalósítása időszakában a támogatási összeg 80%-ának, illetve a fennmaradó 20%-ának kifizetését megelőzően kerül sor.

A pályázónak a támogatási szerződésben foglaltak teljesítéséről a projekt megvalósítását követően beszámolót kell készíteni.

2004. május 17.


MELLÉKLET

Az állampénztári irodák elérhetősége

Kincstári szervezet megnevezése

Címe

Telefonszáma

Bács-Kiskun Megyei Területi Igazgatóság Állampénztári Iroda

6000 Kecskemét, Szabadság tér 1.

76/487-365

Baranya Megyei Területi Igazgatóság Állampénztári Iroda

7621 Pécs, Apáca u. 6.

72/213-388

Békés Megyei Területi Igazgatóság Állampénztári Iroda

5600 Békéscsaba, Dózsa György u. 1.

66/450-623

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Igazgatóság Állampénztári Iroda

3525 Miskolc, Hősök tere 3.

46/412-378

Csongrád Megyei Területi Igazgatóság Állampénztári Iroda

6720 Szeged, Vár u. 5.

62/488-411

Fejér Megyei Területi Igazgatóság Állampénztári Iroda

8002 Székesfehérvár, Ősz u. 11.

22/312-805

Fővárosi Területi Igazgatóság Állampénztári Iroda

1139 Budapest, Váci út 71.

1/452-2279

Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Igazgatóság Állampénztári Iroda

9022 Győr, Czuczor G. u. 26.

96/310-278

Hajdú-Bihar Megyei Területi Igazgatóság Állampénztári Iroda

4026 Debrecen, Hatvan u. 15.

52/347-933

Heves Megyei Területi Igazgatóság Állampénztári Iroda

3300 Eger, Eszterházy tér 5.

36/413-052

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Igazgatóság Állampénztári Iroda

5000 Szolnok, Magyar u. 8.

56/342-748

Komárom-Esztergom Megyei Területi Igazgatóság Állampénztári Iroda

2800 Tatabánya, Fő tér 32.

34/310-611

Nógrád Megyei Területi Igazgatóság Állampénztári Iroda

3100 Salgotarján, Rákóczi út 15.

32/316-688

Somogy Megyei Területi Igazgatóság Állampénztári Iroda

7400 Kaposvár, Széchenyi tér 4.

82/424-778

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Igazgatóság Állampénztári Iroda

4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 3.

42/315-793

Tolna Megyei Területi Igazgatóság Állampénztári Iroda

7100 Szekszárd, Augusz Imre u. 7.

74/415-338

Vas Megyei Területi Igazgatóság Állampénztári Iroda

9700 Szombathely, Széll Kálmán u. 20.

94/323-470

Veszprém Megyei Területi Igazgatóság Állampénztári Iroda

8200 Veszprém, Budapest u. 4.

88/420-946

Zala Megyei Területi Igazgatóság Állampénztári Iroda

8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.

92/310-096

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok