2023. március 30.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás Deák Ferenc Ösztöndíjra

2005. április 12.
Az Oktatási Minisztérium a Kormány 57/2004. (III.31.) Korm. rendelete alapján pályázatot hirdet a 2005/2006. tanévi Deák Ferenc Ösztöndíjra.
A pályázat célja
 
A Deák Ferenc Ösztöndíj alapítója a Magyar Köztársaság Kormánya, adományozója az oktatási miniszter. Az ösztöndíj alapítójának és adományozójának célja, hogy immár harmadszor, a 2005/2006-os tanévre is ösztöndíjban részesítse azokat a fiatal oktatókat, kutatókat, akik a társadalomtudományokban alkotó tevékenységükkel aktívan hozzájárulnak a magyarországi politikai és közjogi kultúra színvonalának emeléséhez, az európai csatlakozásunkhoz elengedhetetlen demokratikus intézményrendszer fejlesztéséhez.
Az oktatási miniszter a 2005/2006. tanévben 10 fő részére adományoz ösztöndíjat: az ösztöndíj egy tanévre (10 hónapra) szól, tanéves összege 1,6 millió forint; az ösztöndíj adómentes és nem képezi a társadalombiztosítási járulék alapját. A pályázat támogatásának forrását a költségvetési törvény XX. fejezetének 11/5/4. számú előirányzata tartalmazza. A támogatás módja: nem visszatérítendő előfinanszírozás.
 
Az ösztöndíjra pályázhat az, aki
 • tudományos [PhD vagy az Ftv. 119. § (1) bekezdésében és a 123. § (8) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint a doktori fokozatnak megfelelő], illetve mester [DLA vagy az Ftv. 123. § (8) bekezdésében említett művészeti díjjal] fokozattal rendelkező magyar illetőleg külföldi állampolgár, továbbá
 • a pályázat benyújtásának évében még nem tölti be a 36. életévét és
 • a mellékelt listán szereplő tudományágak egyikében végez kutatómunkát, valamint
 • a fogadó intézménnyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll
[Fogadó intézménynek a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 1. számú mellékletében felsorolt felsőoktatási intézmény, az Ftv. 110. §-a alapján Magyarországon működő külföldi felsőoktatási intézmény, felsőoktatási intézményhez rendelt MTA-kutatócsoport, valamint hungarológiai képzést és kutatást folytató központi költségvetési szerv minősül.]
 
Az ösztöndíjpályázat benyújtásához szükséges dokumentumok
 • hiánytalanul kitöltött Adatlap (kitölthető / nyomtatható)
 • a pályázó
  • szakmai életrajza
  • korábbi oktatási, kutatási tevékenységét tartalmazó dokumentációja (publikációs listája)
  • ösztöndíjas időszakra tervezett, magas színvonalú kutatási tevékenységét részletező tudományos programja (egyéni munkaterv, max. 3 oldal)
  • tudományos fokozatát igazoló oklevelének (ha a fokozatot külföldön szerezte, a honosított oklevél) másolata
  • nyilatkozata az adatlap melléklete szerint
  • által a pályázat elbírálásának szempontjából fontosnak tartott egyéb dokumentum
 • legalább két kiemelkedő (magyar vagy külföldi) tudományos személyiség ajánlása
 • a fogadó intézmény nyilatkozata az adatlap melléklete szerint
 • a felsőoktatási intézmény igazolása a tudományos fokozat megszerzéséről az adatlap melléklete szerint (amennyiben a tudományos fokozatot igazoló oklevél hivatalos átadására még nem került sor)
Egyéb tudnivalók
 • Amennyiben a tudományos fokozat doktori (PhD) vagy mester (DLA) fokozatként történő honosítása, illetve művészeti elismerés esetében az Ftv. 123. § (8) bekezdése szerinti egyenértékűvé nyilvánítás a pályázat benyújtásának időpontjában még nem történt meg, a pályázat formai hibásnak minősül, így a pályázati eljárásból érdemi elbírálás nélkül kizárásra kerül.
 • Amennyiben a pályázó a tudományos fokozatát már megszerezte, de hivatalos átadására még nem került sor, úgy a felsőoktatási intézmény igazolása a tudományos fokozat megszerzéséről - az eredeti irat bemutatásáig - elfogadhatónak tekinthető.
 • Az ösztöndíjas jogviszony nem szakítható meg, nem szüneteltethető, a később kezdésre lehetőség nincs.
 • Az ösztöndíjas jogviszony időtartama alatt - a jogviszony megszakítása nélkül - a fogadó intézmény váltására lehetőség van.
 • Az ösztöndíj egy alkalommal nyerhető el.
 • Az ösztöndíjas az ösztöndíj folyósításának időszakában központi költségvetési forrásból egyéb ösztöndíjjal nem rendelkezhet.
Az értékelés szempontjai
 • a pályázó szakmai alkalmassága (eddigi tudományos tevékenysége; hazai/külföldi tapasztalatai; szakmai elismertsége: díjak, tagságok, stb.)
 • a pályázó munkaterve (tudományos értéke; szakmai megalapozottsága; a pályázati program várható eredményei)
 • a pályázatok elbírálásánál előnyt élvez az, aki a pályázat célja szerint meghatározott témakörben
  • kiemelkedő oktató vagy kutató tevékenységet folytat és
  • kiváló eredménnyel szerezte meg PhD-fokozatát
Az ösztöndíjpályázat beadásával, kihirdetésével kapcsolatos tudnivalók
 • A pályázatot 4 (egy eredeti és három másolati) példányban, az erre a célra készült Adatlap kitöltésével, a felsorolt mellékletekkel kell benyújtani a megszabott határidőre.
 • A formailag nem megfelelő, illetve késve beadott pályázatok érdemi elbírálás nélkül a pályázati eljárásból kizárásra kerülnek.
 • A pályázatot kizárólag postai úton, magyar nyelven lehet beküldeni az alábbi címre:
Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága (OMAI)
Felsőoktatási Pályázati Osztály
"Deák Ferenc Ösztöndíj"
Levélcím: 1244 Budapest, Pf. 920
Beküldési határidő: 2005. május 12. (postabélyegző)
 • A pályázati anyag beszerezhető az OM Ügyfélszolgálati Irodán (1055 Budapest, Szalay u. 10-14.) és az OM Alapkezelő Igazgatóságán (1055 Budapest, Bihari János u. 5.), továbbá számítógépes hálózaton is elérhető a következő címeken: http://www.om.hu, http://www.omai.hu.
 • A pályázatról további információt ad: Bors Krisztina (tel.: 301-32-64; e-mail: krisztina.bors@omai.hu)
 • A pályázatok elfogadásáról az oktatási miniszter a Széchenyi István Kuratórium javaslata alapján 2005. július 27-ig dönt. A nyertes pályázók listáját az Oktatási Minisztérium az Oktatási Közlönyben és OM honlapján (http://www.om.hu), valamint az OMAI honlapján (www.omai.hu) teszi közzé.
 • A nyertes pályázóval és fogadó intézményével az Oktatási Minisztérium köt szerződést.
Budapest, 2005. április 11.
OKTATÁSI MINISZTÉRIUM


 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok