2024. április 14.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás felsőoktatási posztdoktori álláshely létrehozására

2005. április 12.
Az Oktatási Minisztérium 2005. szeptember 1-jétől 12 hónapra várhatóan 60 álláshely létrehozását támogatja. A posztdoktori álláshely támogatásának mértéke a közalkalmazott egyetemi docens munkabérének megfelelő bér és annak járulékai. (A 13. havi bért és az egyéb, kiegészítő juttatásokat a fogadó intézmény fizetheti.) A posztdoktorok javadalma adó- és járulékköteles.
Az OM az álláshely fenntartásának támogatása mellett 1 millió forint kutatástámogatást biztosít a posztdoktornak a kutatási program vezetője által jóváhagyott költségterv szerint.

A pályázat támogatásának forrását a 2005. évi költségvetési törvény XX. fejezetének 11/5/4. számú előirányzata tartalmazza. A támogatás módja: nem visszatérítendő előfinanszírozás.
 
A pályázat célja,
 
hogy a felsőoktatási intézmények szakmailag kiemelkedő kutató-, illetve művészeti alkotócsoportjai/műhelyei a támogatott álláshelyeken fiatal, tudományos és mester fokozatot szerzett szakembereket foglalkoztassanak, ezzel segítve az intézményfejlesztés alábbi tevékenységeit:
 • a kutatás-oktatás-fejlesztés személyi utánpótlásának folyamatos megújítása és a fiatal kutatók felkészítése a tudományos és oktató munkakörök (pl. főmunkatárs, egyetemi docens, főiskolai tanár) betöltésére;
 • kutatási és művészeti alkotó projektek végrehajtásának segítése a személyi feltételek javításával;
 • a pályakezdő doktorok, mesterek mobilitásának fokozása;
 • az intézmények nemzetközi nyitottságának javítása.
Az álláshely létrehozására pályázhatnak,
 • az állami és államilag elismert felsőoktatási intézmények kutatóhelyei, illetve művészeti alkotócsoportjai, műhelyei (a továbbiakban együtt: kutatóhely [1]),
 • a felsőoktatási intézményekhez rendelt MTA kutatócsoportok.
A pályázatot a kutatási, művészeti program vezetőjének kell benyújtania.
 
Posztdoktorként foglalkoztatható az a fiatal kutató, oktató, aki [2]
 1. a felsőoktatásról szóló, 1993. évi LXXX. törvény 119. §-ának (1) bekezdése szerinti doktori (PhD) vagy mester- (DLA), illetve azokkal egyenértékű tudományos fokozatot szerzett, vagy a PhD/DLA disszertációját az alkalmazás megkezdéséig sikeresen megvédte, és ezt igazolja;
 2. kevesebb, mint nyolc évet töltött teljes munkaidejű kutató-oktató-fejlesztő munkakörben;
 3. tudományos fokozatát öt évnél nem régebben szerezte;
 4. 35. életévét a posztdoktori foglalkoztatás megkezdésekor még nem töltötte be.
A 2-4. alpontokban a pályázat feltételeként meghatározott időkorlátokat az előzetesen sorkatonai szolgálattal, GYES-en vagy GYED-en töltött idővel növelni kell.
 
A támogatott álláshelyen foglalkoztatott posztdoktorral az intézmény határozott idejű - legfeljebb 12 hónapos - munkaszerződést köt. A posztdoktori foglalkoztatás egyéb munkajogi kérdéseit a fogadó intézmény szervezeti és működési szabályzata alapján kell meghatározni.
 
A posztdoktorok foglalkoztatásával kapcsolatos tudnivalók
 • Egy-egy kutatási programhoz legfeljebb 2 posztdoktori álláshely támogatása kérhető.
 • A támogatott álláshelyen a posztdoktort egy éves időtartamra kell szerződtetni.
 • A posztdoktori alkalmazást legkésőbb 2005. november 1-től meg kell kezdeni. Amennyiben ennél későbbi a megkezdés időpontja, akkor az időarányosan csökkenti a támogatás mértékét és nem befolyásolja a jogviszony befejezésére megadott időpontot.
 • A posztdoktori álláshely jogviszonya nem szakítható meg, nem szüneteltethető, de különlegesen indokolt esetben (a felsőoktatási helyettes államtitkár engedélyével), ha a posztdoktor nem tudja folytatni a jogviszonyát a fennmaradó időtartamra másik posztdoktor foglalkoztatható.
 • Amennyiben a korábbi posztdoktor jogviszonyának lejárta és az új posztdoktor kinevezésének időpontja nem esik egybe, úgy a két időpont közötti időtartamra posztdoktori támogatás nem nyújtható.
 • A posztdoktori támogatás az Oktatási Minisztérium részére megküldött kinevezés időtartamára jár.
 • A posztdoktor az álláshely jogviszonyának időtartama alatt egyéb ösztöndíjjal nem rendelkezhet.
 • A támogatott posztdoktort egyéni munkatervre alapozott tudományos tevékenységre kell alkalmazni.
 • Az intézményi kutatóhelynek a támogatott posztdoktori álláshelyet lehetőleg pályázat alapján kell betöltenie.
 • Posztdoktorként nem magyar állampolgár is foglalkoztatható.
A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok
 • Hiánytalanul kitöltött Adatlap (nyomtatható / kitölthető)
 • A pályázatot benyújtó (kutatási/művészeti program vezetőjének):
  • szakmai önéletrajza (legfeljebb 2 oldal)
  • legfontosabb publikációi, szakmaspecifikus alkotásai (sorolja fel az öt legfontosabb, az elmúlt 5 évben készült publikációját, szakmaspecifikus alkotását, és még ötöt azok közül, amiket pályáján jelentősnek tart; adja meg publikációinak/szakmaspecifikus alkotásainak összesített adatait, a publikációk számát, hivatkozások számát, és a kumulatív impakt faktort)
  • iskolateremtő tevékenysége (Sorolja fel a témavezetésével tudományos/mester fokozatokat eredményezett kutatásokat, nevezze meg kiemelkedő pályát befutott tanítványait; melyek a legfontosabb eredményeik stb.)
 • A kutatási/művészeti program:
  • a program ismertetése (legfeljebb 3 oldal; előzmények, célok, eddigi és várt eredmények, pl. publikáció, konferencia-előadás, szakmaspecifikus alkotás (új termék, eljárás, szabadalom, művészeti alkotás, stb.)
  • a megpályázott álláshelyen foglalkoztatni kívánt posztdoktor(ok) munkaterve
Az értékelés szempontjai
 • A pályázó kutatási, alkotó művészeti felkészültsége (a pályázó eddigi szakmai pályafutása: legfontosabb publikációi, szakmaspecifikus alkotásai, iskolateremtő tevékenységének eredményei)
 • A kutatási, művészeti alkotóprogram értékelése (a program előzményei, céljai és eddigi eredményei, a program végrehajtása és a várható eredmények)
 • A munkaterv/ek megalapozottsága
A pályázat beadásával, kihirdetésével kapcsolatos tudnivalók
 • A pályázatot 4 (egy eredeti és három másolati) példányban, az erre a célra készült Adatlap kitöltésével, a mellékletekkel együtt kell benyújtani a megszabott határidőre.
 • A formailag nem megfelelő, hiányos, illetve késve beadott pályázatok nem bocsáthatóak bírálatra.
 • A pályázatot kizárólag postai úton, magyar nyelven lehet beküldeni az alábbi címre:
Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága (OMAI)
Felsőoktatási Pályázati Osztály
"Pályázat posztdoktori álláshely létrehozására"
Levélcím: 1244 Budapest, Pf. 920
 
BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2005. május 12. (postabélyegző)
 • A pályázati anyag beszerezhető az OM Ügyfélszolgálati Irodán (1055 Budapest, Szalay u. 10-14.) és az OM Alapkezelő Igazgatósága Ügyfélszolgálatán (1055 Budapest, Bihari János u 5.), továbbá számítógépes hálózaton is elérhető a következő címeken:
  http://www.omai.hu
  http://www.om.hu
 • A pályázatról további információt ad:
  Molnár Magdolna (tel.. 301-32-62; e-mail: magdolna.molnar@omai.hu
A pályázatokról az oktatási miniszter a Széchenyi István Kuratórium javaslata alapján 2005. július 27-ig dönt. A pályázókat az eredményről a miniszteri jóváhagyást követően az OMAI postai úton értesíti. A nyertes pályázók listáját az Oktatási Minisztérium az Oktatási Közlönyben és az OM honlapján (http://www.om.hu), valamint az OMAI honlapján (http://www.omai.hu) teszi közzé.
 • A nyertes pályázó fogadóintézményével az Oktatási Minisztérium köt szerződést.
Budapest, 2005. április 11.
OKTATÁSI MINISZTÉRIUM


[1] Kutatóhely: adott projekt megvalósítására szervezett kutatócsoport, tanszék stb.
[2] A posztdoktorként foglalkoztatható személyek követelményeit a Bólyai János Kutatási Ösztöndíjról szóló,  156/1997. (IX. 19.) Korm. rendelet előírásaira figyelemmel alakítottuk ki.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok