2023. december 9.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Humán erőforrás fejlesztése a civil szektorban

2005. február 22.
Az
Alapítvány
a Magyar Felsőoktatásért és Kutatásért
és a
Civil Társadalomért Alapítvány
Ösztöndíjpályázata
Humán erőforrás fejlesztése
a civil szektorban
témában

7/2005.
 


Pályázati felhívás

Az Alapítvány a Magyar Felsőoktatásért és Kutatásért kuratóriuma
és a
Civil Társadalomért Alapítvány

ösztöndíj-pályázatot hirdet
"Humán erőforrás fejlesztése a civil szektorban" címmel.
 
A pályázat az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium és az Oktatási Minisztérium támogatásával kerül meghirdetésre.
Az ösztöndíj elnyerésére olyan személyek pályázhatnak, akik a hazai civil szektor hatékonyabb működését elősegítő témákból készítik:
 • szakdolgozatukat vagy
 • doktori értekezésüket.
Pályázhatnak továbbá azok az oktatók, kutatók, akik kutatómunkájukat a hazai civil szektor hatékonyabb működését elősegítő témákban végzik. A pályázók szíves figyelmébe ajánljuk a pályázati felhívás mellékletét képező, feldolgozásra ajánlott témák jegyzékét.

Az ösztöndíj-pályázat kedvezményezettjei lehetnek*: a főiskolai és egyetemi szintű alapképzésben, a szakirányú továbbképzésben, a kiegészítő képzésben és a doktori képzésben résztvevő főiskolai vagy egyetemi hallgatók; függetlenül attól, hogy a tanulmányaikat milyen oktatási formában végzik, továbbá a hazai felsőoktatási intézmények oktatói, kutatói.
(A Magyar Köztársaság felsőoktatási intézményeit az 1993. évi LXXX. törvény melléklete tartalmazza.)

Szakdolgozat elkészítésére pályázhatnak azok a 2004/2005. tanévre beiratkozott végzős főiskolai vagy egyetemi hallgatók, akik igazolják szakdolgozatuk, diplomamunkájuk témájának elfogadását.
Doktori értekezés elkészítésére pályázhatnak a 2004/2005. tanévben harmadéves doktoranduszok, illetve a doktorjelöltek (abszolutóriummal rendelkezők).
Kutatási ösztöndíjra pályázhatnak azok a PhD fokozattal rendelkező egyetemi/főiskolai oktatók, kutatók, akik a civil szektor témaköréből TDK dolgozatot, diplomamunkát, doktori értekezést készítő hallgatók konzulensei, és egyben kutatómunkájukat a nonprofit szektor hazai fejlesztését elősegítő témákban végzik.

A tanulmányaikat egymásra épülő rendszerben vagy több szakon végző hallgatók több alkalommal is benyújthatnak pályázatot:
 • a képzési szinteket lezáró diplomamunka, doktori értekezés vázlatával,
 • a szakonként külön-külön írt szakdolgozat vázlatával.
Az ösztöndíjjal folyósítható támogatás maximum 1 évre szólhat.
A pályázattal elnyerhető ösztöndíj havi összege:
 • hallgatók részére 40 ezer Ft;
 • doktoranduszok részére 50 ezer Ft;
 • doktorjelöltek részére 80 ezer Ft;
 • oktatók részére 90 ezer Ft.
A pályázati forrásból várhatóan 20 fő támogatására nyílik lehetőség.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete: 2005. április 1.

A pályázó az ösztöndíj elnyerésével vállalja, hogy a tanulmánya - szerzői jogdíj megfizetése nélkül - könyvtári gyűjteményben elhelyezve nyilvánossá, kutathatóvá válik, kiadványban vagy más módon megjelenhet.

A pályázathoz a következő dokumentumokat szükséges csatolni a szakdolgozatot készítő hallgatóknak:
 • a pályázó szakmai életrajzát (tudományos érdeklődésének rövid összefoglalásával: tanulmányi súlypontok, speciális kollégiumok, diákköri munkák feltüntetésével);
 • a szakdolgozatként választott téma részletes vázlatát (3-5 oldal), a dolgozat várható terjedelmének és a feldolgozni tervezett irodalom jegyzékének feltüntetésével együtt;
 • hivatalos igazolást a szakdolgozat védésének várható időpontjáról;
 • hivatalos igazolást a hallgatói jogviszony befejezésének a várható időpontjáról;
 • a témavezető ajánlását;
 • az egyetem/főiskola tanulmányi hivatalának igazolását a szakdolgozatként választott téma elfogadásáról;
 • leckekönyvének másolatát a 2004/2005. tanév I. félévi eredményeivel.
a doktori disszertációt készítő személyeknek:
 • a pályázó szakmai életrajzát (tudományos érdeklődésének rövid összefoglalásával: diákköri munkák, szakdolgozat címe, esetleges publikációk megjelölésével);
 • az oklevél másolatát;
 • igazolást a meglévő doktori vizsgák eredményeiről;
 • a doktori disszertáció címét, részletes vázlatát (3-5 oldal), a feldolgozni tervezett irodalom jegyzékét;
 • a Doktori Iskola vezetőjének az igazolását a disszertáció elkészítésének és védésének várható időpontjáról;
 • a témavezető ajánlását.
a kutatómunkát végző oktatóknak, kutatóknak:
 • tudományos programját (3-5 oldal);
 • tudományos életrajzát;
 • publikációs listáját (különös tekintettel a tervezett tudományos programhoz kapcsolódó tanulmányokra, cikkekre);
 • a tudományos fokozatát igazoló oklevél/bizonylat másolatát.
A pályázatok elfogadásáról az Alapítvány a Magyar Felsőoktatásért és Kutatásért kuratóriuma a Civil Társadalomért Alapítvány képviselőjével kiegészítve - a szakértői vélemények alapján - várhatóan 2005 április elejéig dönt.
Azonos szakmai értékű pályázatok esetén előnyben részesülnek a civil szervezeteknél önkéntes munkát végzett/végző hallgatók, oktatók. Kérjük csatolni a pályázathoz a civil szervezet igazolását a végzett munkáról.
A pályázatot az e célra készült formanyomtatvány kitöltésével, és a szükséges mellékletekkel kiegészítve három (egy eredeti és két másolati) példányban és elektronikus formában is a következő címre kell benyújtani: Kurátor Kft. ("AMFK pályázat"), 1052 Budapest V., Váci u. 16/a.

Elektronikus formában:

Beküldési határidő: 2005. március 4.
(a helyszínen 14 óráig, illetve legkésőbb a március 4-i postai bélyegzővel)
A pályázati anyag beszerezhető:
 • a felsőoktatási intézmények tudományos ügyekért felelős szervezeti egységeinél;
 • a Kurátor Alap- és Alapítványkezelő Kft-nél (1052 Budapest, Váci u. 16/a.);
 • az OM Ügyfélszolgálati Irodáján (1055 Budapest, Szalay u. 10-14.);
 • számítógépes hálózaton a www.om.hu és a www.civil.info.hu címen.
A pályázattal kapcsolatban szakmai felvilágosítást adnak:
A formailag nem megfelelő, illetve hiányos pályázatokat a kuratórium nem értékeli.

Budapest, 2005. január 26.

Alapítvány Civil Társadalomért
a Magyar Felsőoktatásért és Kutatásért Alapítvány


* Nem pályázhatnak az OM, az ICSSZEM, a meghirdető alapítványok és a pályázatkezelő szerv azon dolgozói, akik a pályázattal kapcsolatos teendők ellátásában részt vesznek.
 

JAVASOLT TÉMÁK

a "Humán erőforrás fejlesztése a civil szektorban" című 2004/2005. tanévi ösztöndíj-pályázathoz
 • A civil szektor szerepe, a politikára és a közigazgatásra gyakorolt befolyása.
 • Az önkormányzatok és civil szervezetek együttműködése az önkormányzati feladatellátásban, konkrét példák, esetek bemutatása.
 • A három szektor (állami/önkormányzati, vállalkozói, nonprofit) közötti együttműködés hazai példáinak bemutatása esettanulmányok útján. Ágazati példák bemutatásával a szektorok közötti együttműködés fejlődési irányának elemzése.
 • Oktatási, kulturális, szociális, egészségügyi célú nonprofit szervezetek térképe. A közérdekű feladatok vállalásában betöltött szerepük. Részletes elemzés egy adott régió, megye vagy település vonatkozásában.
 • A hazai civil szektor értékeinek megjelenítése, kontaktus a közép-délkelet európai régióban tevékenykedő civil szervezetekkel.
 • A nonprofit szervezetek működése a jog tükrében, a szabályozás lehetséges irányainak feltérképezése, jogtörténeti kutatások, ma is használható megoldások keresése.
 • A jogalkalmazás hiányosságaiból eredő szabálytalanságok a hazai nonprofit szektor működésében.
 • A jótékonysági (nonprofit) és piaci alapokon szerveződő közoktatás intézményeinek bemutatása egy-egy megye vagy régió térképéhez kötötten.
 • A nonprofit szervezetek szerepe, lehetőségei a szektor fejlődését szolgáló képzések, képzési rendszerek kialakításában.
 • Egy-egy ténylegesen működő (főként oktatási / kulturális / szociális / egészségügyi célú) nonprofit szervezet (alapítvány, egyesület) tevékenységének, hatásának vizsgálata esettanulmányok bemutatása által.
 • Vizsgálat, elemzés egy-egy nonprofit szervezet vezetéséről, a térségi, települési kötődéséről, a helyi társadalomba való beágyazódásáról.
 • A nonprofit szervezetekben huzamosabb ideje önkéntes munkát végző személyek szakmai életútjának elemzése, motivációik.
 • Érdekegyeztetés, érdekérvényesítés a civil szervezetek tevékenységi körében, a törvények, jogszabályok, helyi döntések megalkotásában való részvétel lehetőségei, a hálószervezetek szerepe.
 • A nonprofit szervezetek forrásteremtési lehetőségei.
 • A pályáztató, adományosztó nonprofit szervezetek támogatáspolitikájának és támogatási gyakorlatának összehasonlítása, elemzése.
 • A nonprofit szektort jellemző fogalmi meghatározások érvényesülése a szervezetek mindennapi gyakorlatában, különös tekintettel a közhasznúságra és a közérdekűségre, és javaslatok a fogalmak átalakítására.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok