2024. február 24.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás "kutatóegyetem" minősítés elnyerésére

2010. január 11.
A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: felsőoktatási törvény) 5. § (6) bekezdése a következőképpen rendelkezik a kutatóegyetemről:
 
„A kiemelkedő színvonalú képzést nyújtó, a tudományos életben elismert, az Európai Kutatási Térségkutatási tevékenységéhez kapcsolódó egyetem – a Magyar Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Kormány) által meghatározott feltételekkel – „kutatóegyetem” minősítést kaphat. A „kutatóegyetem” jelentős hazai és nemzetközi kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységet végez, amelynek eredményét az oktatásba közvetíti, a tehetséggondozást a képzés minden szintjén kiemelt feladatként végzi, kiemelkedő teljesítményt nyújt a doktori képzés területén, valamint mind a kutatás, mind a képzés területén széles körű nemzetközi együttműködéssel rendelkezik, továbbá országos, illetve regionális vezető szerepet lát el.”
 
A Kormány a felsőoktatási törvény felhatalmazása alapján, a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes végrehajtási rendeleteinek módosításáról szóló 276/2009. (XII. 4.) kormányrendeletben (a továbbiakban: rendelet) szabályozta a kutatóegyetem minősítés feltételeit.
 
A pályázat célja
 
A pályázat célja „kutatóegyetem” minősítés adományozása azon egyetemek számára, amelyek az egyetemmé válás jogszabályban rögzített feltételein túlmenően meghatározott minőségi kritériumoknak is megfelelnek.
 
A pályázók köre
 
Pályázatot nyújthatnak be a felsőoktatási törvény 1. számú melléklete alapján állami elismeréssel rendelkező egyetemek.
 
A „kutatóegyetem” minősítést pályázat útján azok az egyetemek nyerhetik el, amelyek eleget tesznek az alábbi feltételeknek:
  1. a folyamatos, stratégiai jellegű alap- és alkalmazott kutatás a felsőoktatási intézmény és szervezeti egységeinek többsége működésének meghatározó részét képezi;
  2. jelentős hazai és nemzetközi kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységet végeznek, amelynek eredményeit magas hatásfaktorú folyóiratokban és könyvekben, szabadalmakban, új eljárásokban, közhasznú alkotásokban jelenítik meg, és azokat az oktatásba közvetítik;
  3. a tehetséggondozást a képzés minden szintjén kiemelt feladatként végzik, ezen belül is kiemelkedő teljesítményt nyújtanak a doktori képzés területén;
  4. mind a kutatás, mind a képzés területén széles körű nemzetközi együttműködéseket folytatnak.
Az érvényes pályázat benyújtásának további feltétele: a Pályázati útmutatóban megadott 5 indikátor közül legalább 3 esetében a pályázónak a meghatározott minimumértéket teljesítenie kell.
 
A pályázat tartalma
 
A kutatóegyetemi pályázatnak tartalmilag két fő részből kell állnia, és azt a következők figyelembe vételével kell elkészíteni:
 
I. Az első rész az elmúlt időszak tudományos teljesítményéről adjon információt. Ebben a részben a pályázónak tényszerűen be kell mutatnia az elmúlt 5 évben [1] a kiválósági címre pályázó szervezeti egységek által elért eredményeket. Mivel a pályázat alapvetően intézményi adatszolgáltatáson alapul, így az értékelés az adatokból képzett indikátorok rangsorolásán alapul.
 
A kutatóegyetemi pályázatban 4 fő indikátorcsoportban rendezve kell bemutatni az intézményre jellemző adatokat (indikátorokat), ezek az alábbiak:
  1. Kutatási kapacitás
  2. Doktori képzés és tehetséggondozás
  3. A teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók, kutatók publikációs tevékenysége
  4. Alap- és alkalmazott kutatási, fejlesztési, és innovációs (K+F+I) tevékenységek kapcsolati rendszere, támogatások és bevételek

II. A pályázat második része az intézmény vállalásait, programját tartalmazza: lényege annak bemutatása, hogy a pályázó az elnyerhető „kutatóegyetem” minősítéssel, továbbá a saját forrásainak koncentrálásával, valamint a külön pályázat(ok)ban elnyerhető uniós támogatás(ok) felhasználásával miként fejleszti meglévő K+F+I erőforrásait, mit vállal a tudományos kiválóság fenntartása, javítása érdekében.
 
A minősítés részletes követelményrendszerének kidolgozását az oktatásért felelős miniszter által létrehozott Kutatóegyetemmé Minősítő Bizottság (a továbbiakban Bizottság) végezte a Rendelet 1/B. § (5) bekezdésben részletezett szempontok alapján.
 
A pályázat tartalmára és formai előírásaira vonatkozó feltételeket – így különösen az indikátorok tételes megadását – a pályázati dokumentáció részét képező Pályázati útmutató tartalmazza.
 
A pályázat benyújtása
 
A pályázattal kapcsolatos ügyviteli, koordinációs, szervezési, lebonyolítási feladatokat az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága látja el.
 
A pályázatot két nyomtatott és egy elektronikus (CD/DVD) példányban kell személyesen vagy futárszolgálattal, legkésőbb 2010. január 29-én 14 óráig eljuttatni az alábbi címre:
 
Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága
„Kutatóegyetem” minősítés pályázat
1055 Budapest, Bihari János u. 5.
 
A pályázatok elbírálásának rendje
 
A Bizottság a pályázatok értékelésekor – a pontozás és a végleges rangsor megállapításakor – az első részt (eddigi teljesítmény) 85%-os, a második részt (jövőbeni vállalások) 15%-os aránnyal veszi figyelembe; a 85%-on belül a négy fő indikátorcsoportba tartozó egyedi mutatók súlyozását a Pályázati útmutató tartalmazza.
 
A Bizottság 5 indikátornál pályázati küszöbértéket (pályázati feltétel) határozott meg azzal, hogy érvényes pályázathoz közülük legalább 3 esetben a minimumértéket teljesíteni kell.
 
A benyújtott pályázatokat szakértők értékelik, akiket az értékelésre a Bizottság kér fel. A szakértők szakmai szempontból pontozzák, és szövegesen értékelik a benyújtott pályázatokat. A Bizottság összegezi, a pontszámok alapján rangsorolja és elbírálja az értékelt pályázatokat, továbbá javaslatot tesz a díjazottakra.
 
Nem támogathatók azok a pályázatok, amelyek esetében – a megadott szempontrendszer alapján – a pályázatra adott összpontszám nem éri el a minimális 70 pontot. A 70 pont elérése nem jelenti automatikusan a „kutatóegyetem” minősítés megítélését!
 
A Bizottság által előterjesztett javaslat alapján a „kutatóegyetem” minősítés adományozásáról az oktatási és kulturális miniszter dönt.
 
A pályázat eredményhirdetése
 
A „kutatóegyetem” minősítésben részesült pályázók oklevelet kapnak.
 
A minősítés közvetlen pénzjutalommal nem jár, de a Rendelet 1/D. § alapján a „kutatóegyetem” minősítéssel rendelkező felsőoktatási intézmények részére külön eljárás alapján többlettámogatás adható.
 
A „kutatóegyetem” minősítést az adományozás évére való utalással 3 éven keresztül használhatja a felsőoktatási intézmény. A minősítés több egymást követő időszakra is elnyerhető.
 
A „kutatóegyetem” minősítést az oktatási és kulturális miniszter 2010. február 10-én ünnepélyes keretek között adja át. A „kutatóegyetem” minősítést nyert intézmények neve megjelenik az Oktatási Közlönyben, valamint az Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapján.
 
Egyéb kérdésekben a Rendeletben foglaltaknak megfelelően kell eljárni.
 
 
Budapest, 2010. január 8.
 
E pályázati felhívás megjelenik az Oktatási és Kulturális Minisztérium és az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága honlapján.
 
 
[1] Az 5 éves visszatekintésnél a 2004–2008 éveket, ahol a tanév releváns ott a 2004/2005 – 2008/2009 tanéveket kell figyelembe venni, tekintettel arra, hogy a 2009. évi (és 2009/2010 tanévi) hivatalos adatok még nem állnak mindenütt rendelkezésre.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok