2023. április 1.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Az Oktatásért Közalapítvány pályázata felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatására

2010. április 26.
I. Pályázat kiírója az Oktatásért Közalapítvány.
 
II. Pályázat előzménye
 
A) az 1120/2009. (VII. 23.) Kormányhatározat, melyben foglaltaknak megfelelően a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2009-2010. évi cselekvési programja megvalósítása érdekében az Oktatásért Közalapítvány pályázatot ír ki a felsőoktatás, a továbbképzés és a pályakezdés tehetségsegítő műhelyeinek támogatására.A kétéves kormányzati cselekvési program kiemelt fejlesztési területeiként jelöli meg:
 1. a tehetségsegítő hagyományok őrzését és gazdagítását,
 2. a tehetségsegítő programok integrált rendszerének létrehozását,
 3. egyenlő hozzáférés biztosítását a tehetségsegítés területén,
 4. a tehetséges fiatalok társadalmi felelősségének növelését,
 5. a tehetségsegítő személyek és szervezetek munkájának megbecsülését,
 6. a tehetség fejlesztését és hasznosulását segítő környezet kialakítását.
B) a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 128. § (1) bekezdés k) pontja.
 
III. Pályázat célja
 • Pénzügyi segítséget nyújtani a felsőoktatási tehetséggondozás elismert műhelyei, a szakkollégiumok működésére,tevékenységük fejlesztésére.
 • Olyan hálózatképző tevékenység támogatása, amelyben a nagy hagyományú kollégiumok többlet-térítést kapnak akkor, ha közös tevékenységgel segítik a jelenleg keletkezett vagy még nem olyan magas színvonalú kollégiumok működését.
 • Tehetséggondozási témában felkészült szakemberek megbízásával hozzájárulni a tehetségazonosító és gondozó munka szakmai színvonalának fejlesztéséhez.
IV. Pályázók köre
Pályázatot nyújthat be szakkollégiumi tevékenységet folytató vagy szakkollégiumként működő önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan diákotthon fenntartója [Ftv. 13. § (6) bekezdés], amelyet az Oktatási Hivatal, mint felsőoktatási regisztrációs központ nyilvántartásba vett, és amely az Ftv. 66. § (8) bekezdésében meghatározott megállapodást felsőoktatási intézménnyel megkötötte.
Pályázatot nyújthat be továbbá az az Ftv. 1. számú mellékletében szereplő államilag elismert felsőoktatási intézmény, amelynek keretében önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szakkollégium (szakkollégiumi tevékenységet folytató vagy szakkollégiumként működő kollégium) működik.
 
V. Kötelezettség vállalók köre:
A Pályázónak Kötelezettség vállalót kell megjelölni, amennyiben nem önálló jogi személy.
A Kötelezettség vállaló a Pályázóval szervezeti összefüggésben álló, a Pályázó által a pályázatban megjelölt, a pályázati program végrehajtására, a támogatás felhasználására és elszámolására a támogatási szerződés aláírásával kötelezettséget vállaló alábbiakban felsorolt jogi személy lehet
 1. felsőoktatási intézmény,
 2. alapítvány,
 3. közalapítvány,
 4. egyesület,
 5. egyház.
VI. Pályázat beadásának határideje 2010. május 25.
 
VII. Pályázat megvalósításának kezdő időpontja a támogatásról születő kuratóriumi határozat napja (várhatóan 2010. június 25.)
 
VIII. Pályázat megvalósulásának végső határideje 2011. június 17.
 
IX. Pályázat elszámolásának határideje 2011. július 15.
 
X. A pályázatra rendelkezésre álló tervezett keret 50 millió forint
 
XI. Megpályázható összeg maximuma
 
Pályázható maximum összeg (ezer Ft-ban) szakkollégiumonként:
 
1. NEM Tehetségpontként: 1.000 E Ft
2. Regisztrált Tehetségpontként**: 1.200 E Ft
 
** Amennyiben a Szakkollégium a Nemzeti Tehetségsegítő Tanácsnál regisztrált és a regisztrációját elfogadott Tehetségpontként működik.
 
XII. Adható támogatás minimuma 500 ezer forint
 
XIII. Egyéb korlátozások
A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a szakkollégium a pályázat benyújtását megelőzően legalább egy évig folyamatosan megfelel(t) az alábbi feltételeknek:
 • tevékenységének célja, hogy saját szakmai program kidolgozásával magas szintű, minőségi szakmai képzést nyújtson, segítve a kiemelkedő képességű hallgatók tehetséggondozását, közéleti szerepvállalását, az értelmiségi feladatokra történő felkészülés tárgyi és személyi feltételeinek megteremtését, a társadalmi problémákra érzékeny, szakmailag igényes értelmiség nevelését, és ennek megfelelően szakmai képzési és önképzési lehetőséget biztosít tagjai számára;
 • az önkormányzatiság elvére és a szakkollégisták öntevékenységére épül;
 • a szakkollégium tagsága dönt különösen a kollégiumi tagsági jogviszony keletkezéséről vagy megszűnéséről, az önálló szakkollégium szervezeti és működési szabályzatának elfogadásáról, a szakkollégium szakmai programjáról és az ahhoz kötődő szakmai teljesítményekre vonatkozó követelményekről;
 • a tagjai által megszerzett tudást nyilvános beszámoltatás formájában kontrollálja;
 • rendszeres kapcsolatot tart fenn egyéb szakmai szervezetekkel, függetlenül attól, hogy mely tudományterületet műveli.
A pályázatot szakkollégiumonként kell benyújtani. Egy szakkollégium egy pályázatot nyújthat be.
 
XIV. Támogatható tevékenységek köre
 1. Szakkollégiumok tehetséggondozást célzó rendszeres szakmai programjainak (pl. kurzusok, előadássorozat, tutoriális képzés) megszervezése, lebonyolítása, a szakmai tevékenységek infrastrukturális körülményeinek megteremtése, fejlesztése;
 2. Szakkollégiumok tehetséggondozást célzó időszakos szakmai programjainak (pl. konferenciák, mesterkurzusok, vendégelőadókkal szervezett tanfolyamok, csoportos tanulmányutak), továbbá a kollégisták egyéb, időszakos szakmai, tanulmányi programjainak támogatása;
 3. Tehetséggondozó programok indítása, továbbfejlesztése; tehetségkutató, a középiskolák, középiskolai kollégiumok felé irányuló programok kialakítása, kollégista diákok tudományos tevékenységének támogatása.
 4. A tehetséggondozást célzó, kollégiumi hallgatói, illetve a diákönkormányzatok működési feltételeinek fejlesztése;
 5. A tehetséggondozást célzó kapcsolatok kiépítése külföldi kollégiumokkal, illetve az azokkal működő cserekapcsolatok, közös szakmai, kulturális rendezvények támogatása;
 6. A felsorolt programokkal összefüggő egyéb új kezdeményezések támogatása.
XV. Támogatható kiadások köre
 1. Személyi kiadások (megbízási díjak előadók részére)
 2. Szolgáltatások költsége (pl. programok szervezéséhez, továbbképzések szervezéséhez kapcsolódó szolgáltatások, szakmai programokra történő utazási költségek és ehhez hasonló kiadások).
 3. Dologi kiadások, amelyek a programok, foglalkozások megtartását garantálják:
  • a foglalkozásokhoz szükséges anyagok vásárlása,
  • a programok, foglalkozások megtartásához szükséges kis értékű tárgyi eszközök beszerzése,
  • anyagköltség (pl. nyomtatófesték, fénymásolópapír, toner, stb.).
A közalapítvány reprezentációs költségeket nem támogat jelen kiírás keretében! A pályázat kiírója ezen kívül támogatja az olyan indokolt kiadásokat is, amelyek hitelt érdemlően szorosan a pályázati programhoz kapcsolódnak.
 
XVI. Pályázat elbírálásának szempontjai
 1. A szakkollégium tehetséggondozó tevékenységének részletes bemutatása.
 2. Szakmai programok bemutatása, célok, tevékenységek, várható eredmények.
 3. Valós igényeket tartalmazó költségvetés.
 4. Szemléletesen bemutatott szakkollégiumi képzés és közösségi élet, amely biztosítékul szolgálhat arra, hogy a támogatást ennek folytatására, minőségének javítására fordítják.
XVII. Pályázat tartalmi követelményei
A pályázati programnak részletesen kidolgozottnak kell lennie, az alábbi témákat kell tartalmaznia:
 1. A XV. pontban meghatározottak részletes kifejtése.
 2. A szakkollégium múltja, korábban kifejtett főbb tevékenységei, elért sikerek, eredmények, tagság, aktivitás, célok, az előző időszak működésének önértékelése, stb.).
 3. A programok tervezett időpontjai, helyszínei, bevonni kívánt szakemberek bemutatása.
 4. A programba bevonni kívánt hallgatók létszáma, lehetséges előadók, trénerek megnevezése, bemutatása.
 5. Milyen módon, eszközökkel kívánják értékelni a program sikerét.
 6. Milyen eszközökkel kívánják mérni a programmal elért eredményeket, hatásokat.
XVIII. Pályázat formai követelményei
 1. Hiánytalanul kitöltött, vezető, képviselő által aláírt, lepecsételt pályázati adatlap (megadott formátum).
 2. A költségvetési táblázat hiánytalan, részletes kitöltése értelmezhető szöveges magyarázattal (megadott formátum).
 3. Szakmai Program (XVII. pontnak megfelelően).
 4. A Tehetségpont részére a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács által kiadott hivatalos értesítő igazolás a regisztrációról, amennyiben a Tehetségműhely Tehetségpont keretén belül működik.
 5. Szakkollégium Szervezeti és Működési Szabályzatának, vagy egyéb dokumentumának másolata, amely a Szakkollégium fennállását igazolja (esetleg annak internetes elérésének útvonala).
XIX. Hiánypótlás meghatározása
Jelen pályázat vonatkozásában a formai hiánypótlásra nincs lehetőség. Tartalmi hiánypótlás a pályázatok szakértése után a kuratórium döntése alapján történhet.
 
XX. A pályázat benyújtásának módja, a benyújtás címe
A pályázatokat az Oktatásért Közalapítvány címére, postai úton, magyar nyelven kell benyújtani legkésőbb 2010. május 25-i postai bélyegzővel.
 
Feladási cím:
 
Oktatásért Közalapítvány
Budapest
Rumbach Sebestyén u. 19-21.
H-1075
 
XXI. Pályázattal kapcsolatos információkérés lehetőségei
A pályázattal kapcsolatosan információ kérhető az info@oktatasert.hu e-mail címen, vagy telefonon a +36-1-269-4480-as telefonszámon.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok