2023. március 30.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium pályázatot hirdet szakkollégiumok támogatására

2007. július 11.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium
pályázatot hirdet
Szakkollégiumok támogatására

a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 128. § (1) bekezdése alapján.

A pályázat célja

A pályázat a szakkollégiumokban folyó tehetséggondozási tevékenységhez kíván támogatást nyújtani.

A támogatás az alábbi célokra igényelhető:

I. Szakmai programokra
II. Kisebb infrastrukturális beruházásokra, informatikai fejlesztésekre
III. Egyéb működési kiadásokra

A támogatásból elszámolható költségek körét a pályázati dokumentáció 1. számú melléklete tartalmazza.

A pályázat céljára 2007-ben 50 000 000 Ft áll rendelkezésre, forrását a költségvetési törvény XX. Fejezet 11/5/42. számú előirányzat 2. számú részfeladata tartalmazza.
A támogatás módja: nem visszatérítendő utófinanszírozás.
A program megvalósításának időtartama / a támogatás felhasználásának határideje: 2007. október 15 - 2008. március 31.
Az igényelhető támogatás: minimum Ötszázezer forint, maximum Négymillió forint.

A Pályázók köre
 • Pályázatot nyújthat be annak a szakkollégiumi tevékenységet folytató vagy szakkollégiumként működő önálló jogi személy diákotthonnak (Ftv.13.§ (6) bekezdés) a fenntartója, amelyet az Oktatási Hivatal, mint Felsőoktatási Regisztrációs Központ nyilvántartásba vett, és amely az Ftv. 66. § (8) bekezdésében meghatározott megállapodást felsőoktatási intézménnyel megkötötte. A pályázatot a diákotthon képviseletére jogosult személy is aláírja.
 • Pályázatot nyújthat be továbbá az az Ftv. 1. számú mellékletében szereplő államilag elismert felsőoktatási intézmény, amelynek keretében önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szakkollégium (szakkollégiumi tevékenységet folytató vagy szakkolllégiumként működő kollégium) működik (Ftv. 13. § (6) bekezdés).
A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a szakkollégium a pályázat benyújtását megelőzően legalább egy évig folyamatosan megfelel(t) az alábbi feltételeknek:
 • tevékenységének célja, hogy saját szakmai program kidolgozásával magas szintű, minőségi szakmai képzést nyújtson, segítve a kiemelkedő képességű hallgatók tehetséggondozását, közéleti szerepvállalását, az értelmiségi feladatokra történő felkészülés tárgyi és személyi feltételeinek megteremtését, a társadalmi problémákra érzékeny, szakmailag igényes értelmiség nevelését, és ennek megfelelően szakmai képzési és önképzési lehetőséget biztosít tagjai számára;
 • önkormányzatiság elvére és a szakkollégisták öntevékenységére épül;
 • a szakkollégium tagsága dönt különösen a kollégium tagsági jogviszony keletkezéséről vagy megszűnéséről, az önálló szakkollégium szervezeti és működési szabályzatának elfogadásáról, a szakkollégium szakmai programjáról és az ahhoz kötődő szakmai teljesítményekre vonatkozó követelményekről;
 • a tagjai által megszerzett tudást nyilvános beszámoltatás formájában kontrollálja;
 • rendszeres kapcsolatot tart fenn egyéb szakmai szervezetekkel függetlenül attól, hogy mely tudományterületet műveli.
Amennyiben egy felsőoktatási intézményen belül több szakkollégium működik, vagy a pályázó fenntartó több szakkollégiumként működő diákotthont tart fenn, a pályázatot szakkollégiumonként kell benyújtani.

A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok
 1. Hiánytalanul kitöltött és aláírt Adatlap;
 2. Költségterv (a pályázati dokumentáció 1. számú mellékletét képező formanyomtatvány);
 3. Nyilatkozat (a pályázati dokumentáció 2. számú mellékletét képező formanyomtatvány);
 4. A szakkollégium szakmai tevékenységének és az elért eredményeknek a bemutatása;
 5. A rendelkezésre álló személyi és tárgyi működési feltételek bemutatása;
 6. A pályázati programra vonatkozó munkaterv bemutatása;
 7. A szakkollégium létesítő okiratának, valamint szervezeti és működési szabályzatának egyszerű másolata;
 8. Önálló jogi személyként működő diákotthon pályázata esetén az Ftv. 66. § (8) bekezdésében meghatározott megállapodás egyszerű másolata;
 9. Az Oktatási Hivatal, mint felsőoktatási regisztrációs központ által vezetett nyilvántartásban szereplő képviselőtől eltérő képviselő esetén a felsőoktatási intézmény, illetve önálló jogi személy diákotthon esetén a diákotthon és a fenntartó képviselőjének aláírási jogosultságát igazoló okirat;
A pályáztató szerv beszerzi az Oktatási Hivatal, mint felsőoktatási regisztrációs központ által vezetett nyilvántartásból a diákotthonnak és fenntartójának, illetve a felsőoktatási intézmény részeként működő kollégiumnak az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII.23.) Korm. rendelet alapján nyilvántartott adatait.

Az értékelés szempontjai
 1. Szakmai programok bemutatása - célok, tevékenységek, várható eredmények.
 2. Valós igényeket tartalmazó költségvetés.
 3. Szemléletesen bemutatott szakkollégiumi képzés és közösségi élet, amely biztosítékul szolgálhat arra, hogy a támogatást ennek folytatására, minőségének javítására fordítják.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

A pályázó a Szakkollégiumi Charta tagja.

A pályázat beadásával, a döntéssel és annak kihirdetésével kapcsolatos tudnivalók
 • A pályázatot 4 (egy eredeti és három másolati) példányban, az erre a célra készült Adatlap kitöltésével és a felsorolt mellékletekkel kell benyújtani a megszabott határidőre.
 • A formailag nem megfelelő, hiányos, vagy késve beadott pályázatok érdemi elbírálás nélkül a pályázati eljárásból kizárásra kerülnek.
 • A pályázatot kizárólag postai úton, magyar nyelven lehet beküldeni a pályázatkezelő szervhez az alábbi címre:
Oktatási és Kulturális Minisztérium
Támogatáskezelő Igazgatósága
Pályázatkezelési Önálló Osztály
"Szakkollégiumi Pályázat"
Levélcím: 1244 Budapest, Pf. 920
Beküldési határidő: 2007. augusztus 10. (postabélyegző)
 • A pályázati anyag számítógépes hálózaton letölthető a következő címeken: http://www.okm.gov.hu, http://www.okmt.hu.
 • A pályázatról további információt ad: Pozsgai Szabina (tel.: 301-32-63; e-mail: Szabina.Pozsgai@okmt.hu).
 • A pályázatok elfogadásáról az oktatási és kulturális miniszter az általa felkért Misztótfalusi Kis Miklós Kuratórium javaslata alapján 2007. október 15-ig dönt. A nyertes pályázók listáját az Oktatási és Kulturális Minisztérium az OKM honlapján (http://www.okm.gov.hu), valamint az OKM Támogatáskezelő Igazgatósága honlapján (http://www.okmt.hu) teszi közzé.
A Támogatási szerződés
 • A nyertes pályázóval (az önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szakkollégiumot működtető felsőoktatási intézménnyel, illetve a diákotthon fenntartójával) az Oktatási és Kulturális Minisztérium köt Támogatási szerződést.
A nyertes pályázó a Támogatási szerződésben meghatározottak szerint szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást köteles készíteni a támogatás felhasználásáról, melynek elfogadását követően folyósítja a Támogató a támogatást a nyertes pályázó részére.
A pályázatra egyebekben a XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok pályázat útján történő felhasználásának szabályairól szóló 28/2007. (VI. 15.) OKM rendelet szabályait kell alkalmazni.


Budapest, 2007. július 11.


Oktatási és kulturális miniszterKapcsolódó anyagok:
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok