2023. március 29.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Az oktatási miniszter felhívása a köztársasági ösztöndíj 2003/2004. évi pályázatára

2003. április 2.
Az oktatási miniszter a felsőoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXX. törvény 30. § (1) bekezdésének a) pontja és (4) bekezdése, valamint a 72. § k) és l) pontja alapján hozott 51/2002. (III. 26.) Korm. rendelet 10. §-ában foglaltak szerint a 2003/2004. tanévre szóló pályázatot hirdet köztársasági ösztöndíjra.

Köztársasági ösztöndíjra pályázhatnak a felsőoktatási intézmények államilag finanszírozott nappali tagozatos, első alap- és első kiegészítő alapképzésben részt vevő hallgatói két lezárt félév (egy tanévnek megfelelő oktatási időszak, illetve kreditrendszerű képzés esetén a tanévben legalább 55 kredit összegyűjtése) után.

A pályázat további feltételei:

Köztársasági ösztöndíjban a felsőoktatási intézmények
  • kiemelkedő tanulmányi eredményű (I), illetőleg
  • szakmai területen kimagasló munkát végző (II) hallgatói részesülhetnek.
A hallgatók teljesítményének értékelésekor a fentieken túl a közéleti, sport és egyéb tevékenység (III) is figyelembe vehető legfeljebb az adott hallgató összteljesítményének 10 %-áig. E harmadik kategória figyelembe vételének tényéről az intézmény (kar) minden hallgatóra vonatkozóan egységesen dönt. A hallgató összteljesítménye a tanulmányi eredménye, a szakmai teljesítménye valamint - az intézmény (kar) döntésétől függően - a közéleti, sport és egyéb tevékenységének összessége.

A fenti kritériumok alapján az intézmények államilag finanszírozott, nappali tagozatos, első alap- és első kiegészítő alapképzésben tanulmányokat folytató, magyar állampolgárságú, illetve jogszabály vagy nemzetközi megállapodás alapján a magyar állampolgárságú hallgatókkal azonos elbírálás alá eső külföldi hallgatók 2002. október 15-ei létszáma 0,8 %-ának megfelelő számú hallgató részesülhet az ösztöndíjban.

A pályázat intézményi elbírálásának rendjét és feltételeit az egyetem, főiskolaszabályzata határozza meg. Az intézmény biztosítja a pályázó hallgatók egyenlő elbírálásának rendjét. Az intézmény köteles vizsgálni a pályázó hallgató jogosultságát az ösztöndíj folyósításának időtartamára is (mely lehet fél éves is pl. páratlan tanulmányi félévben való végzés esetén). Az intézményi szabályzatnak tartalmaznia kell az érvényes kari létszámok figyelembevételével az intézményi rangsor kialakításának rendjét, a hallgatók részére biztosítandó jogorvoslati lehetőség módját, illetve rendszerét, elegendő időt hagyva a hallgatóknak az észrevételezésre.

A pályázás ezen pályázati kiírás 1. sz. mellékleteként megjelent pályázati lap kitöltésével, az intézmény részletes értékelésének feltűntetésével és érvényesítésével együtt érvényes. A hiányosan beérkező pályázatokat az Oktatási Minisztérium nem köteles figyelembe venni.

A pályázó hallgatók pontozási rendszerben való értékelése kötelező. Pontozni csak a pályázati lapra beírt, mellékelt dokumentumokkal (illetve azok másolataival) alátámasztott eredményeket lehet (a dokumentumoktól a III. kategóriában el lehet tekinteni). A pályázatok rangsorolása intézményenként (karonként) a pályázók összpontszáma alapján történik. A hallgatók összpontszámainak ezért az intézményen (karon) belül - akár ha szakonként is különböző az értékelés vagy a szak megítélése, végül - összehasonlíthatóaknak kell lenniük.

A köztársasági ösztöndíjat - az egyetem, főiskola által javasolt rangsor alapján - az oktatási miniszter adományozza. A köztársasági ösztöndíj személyre szóló, át nem ruházható elismerés, az ösztöndíj folyósítása a pályázást követő tanévet meghaladóan át nem ütemezhető! A köztársasági ösztöndíj havi összege a 2003/2004. tanév első négy hónapjára 30 250 Ft/hó, következő hat hónapjára a 2004. évre hatályos költségvetési törvény által meghatározott összeg.

A köztársasági ösztöndíj egy tanév időtartamára (10 hónapra) adható. Amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya, illetve az ösztöndíjra való jogosultsága a hatályos jogszabályok alapján bármilyen okból megszűnik, illetve szünetel (pl. évhalasztás, tanulmányok befejezése, a képzési követelményekben rögzített képzési időt meghaladó tanulmányi idő esetén), a megszűnést, illetve a szünetelés kezdetét követően az ösztöndíj nem folyósítható. Páratlan félévre végződő tanulmányok esetén az ösztöndíj folyósítása nem szűnik meg, ha a hallgató - a fentieknek megfelelő hallgatói jogviszonyban - első kiegészítő alapképzésben tanul tovább tanulmányai megszakítása nélkül (tehát tanulmányait az adott tanév második félévében már folytatja).

A pályázatokat az oktatási miniszternek címezve a felsőoktatási intézmény vezetőjéhez kell benyújtani. Az intézmény megkerülésével beküldött egyéni pályázatok nem kerülnek elbírálásra. A pályázat benyújtásának határidejét az intézményi szabályzat határozza meg. Az intézményi (kari) szintenrangsorolt pályázatokat az egyetem, főiskola vezetője - az e pályázati kiírás 2. sz. mellékletének megfelelő összefoglaló felterjesztéssel együtt - 2003. augusztus 1-jéig cköteles az oktatási miniszternek felterjeszteni a következő címre:

Oktatási Minisztérium, Felsőoktatási Fejlesztési és Értékelési Főosztály "Köztársasági ösztöndíj pályázat", 1884 Budapest, Pf. 1.

Az intézménynek lehetősége van az általa augusztus 1-jéig benyújtott javaslati listán - a hallgatói észrevételezések kivizsgálásának eredményeként, illetve adminisztrációs vagy egyéb hibák korrigálása miatt - augusztus 15-ig változtatni. Amennyiben azonban az ösztöndíjra érdemes hallgató bizonyíthatóan az intézmény hibájából esik el az ösztöndíj odaítélésétől, a jogorvoslati eljárás eredményeként megítélt ösztöndíj folyósítását az intézmény terhére kell elszámolni.

A köztársasági ösztöndíjban részesülő hallgatókról az intézmény vezetőjét 2003. szeptember 1-jéig írásban értesíti az oktatási miniszter.

Jelen pályázati kiírást a felsőoktatási intézményben szokásos módon közzé kell tenni!

Dr. Magyar Bálint s. k.
oktatási miniszter
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok