2023. szeptember 27.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Az oktatási miniszter felhívása a köztársasági ösztöndíj 2006/2007. évi pályázatára

2006. március 6.
Az oktatási miniszter a felsőoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXX. törvény 30. § (1) bekezdésének a) pontja és (4) bekezdése, valamint a 72. § k) és l) pontja alapján hozott 51/2002. (III. 26.) Korm. rendelet 10. §-ában foglaltak szerint a 2006/2007. tanévre szóló

pályázatot hirdet
köztársasági ösztöndíjra.
 
Köztársasági ösztöndíjra pályázhatnak a felsőoktatási intézmények államilag finanszírozott nappali tagozatos, első alap- és első kiegészítő alapképzésben részt vevő hallgatói a 2005/2006-os tanévnek megfelelő oktatási időszakban (két lezárt félév, illetve kreditrendszerű képzés esetén a tanévben legalább 55 kredit összegyűjtése esetén) elért eredmények alapján.
 
A pályázat további feltételei:
 
Köztársasági ösztöndíjban tanulmányi eredményeik további folytatásának segítése céljából a felsőoktatási intézmények
  • kiemelkedő tanulmányi eredményű (I), illetőleg
  • szakmai területen kimagasló munkát végző (II) hallgatói
részesülhetnek.
 
A hallgatók teljesítményének értékelésekor a fentieken túl a közéleti, sport- és egyéb tevékenység (III) is figyelembe vehető legfeljebb az adott hallgató összteljesítményének 10%-áig. E harmadik kategória figyelembevételének tényéről az intézmény (kar) minden hallgatóra vonatkozóan egységesen dönt. A hallgató összteljesítménye a tanulmányi eredménye, a szakmai teljesítménye valamint - az intézmény (kar) döntésétől függően - a közéleti, sport- és egyéb tevékenységének összessége.
 
A fenti kritériumok alapján az intézmények államilag finanszírozott, nappali tagozatos, első alap- és első kiegészítő alapképzésben tanulmányokat folytató, magyar állampolgárságú, illetve jogszabály vagy nemzetközi megállapodás alapján a magyar állampolgárságú hallgatókkal azonos elbírálás alá eső külföldi hallgatók 2005. október 15-ei létszáma 0,8%-ának megfelelő számú hallgató részesülhet az ösztöndíjban.
 
A pályázat intézményi elbírálásának rendjét és feltételeit az egyetem, főiskola szabályzata határozza meg. Az intézmény biztosítja a pályázó hallgatók egyenlő elbírálásának rendjét. Az intézmény köteles vizsgálni a pályázó hallgató jogosultságát az ösztöndíj folyósításának időtartamára is (amely lehet féléves is, például páratlan tanulmányi félévben végződő tanulmányok esetén). Az intézményi szabályzatnak tartalmaznia kell az érvényes kari létszámok figyelembevételével az intézményi rangsor kialakításának rendjét, a hallgatók részére biztosítandó jogorvoslati lehetőség módját illetve rendszerét, elegendő időt hagyva a hallgatóknak az észrevételezésre.
 
A pályázás ezen pályázati kiírás 1. számú mellékleteként megjelent pályázati lap kitöltésével, az intézmény részletes értékelésének feltüntetésével, a pályázó és az intézmény képviselőjének aláírásával valamint az intézmény bélyegzőjével ellátva érvényes. A hiányosan beérkező pályázatokat az Oktatási Minisztérium nem köteles figyelembe venni. A pályázó hallgatók teljesítményét pontozási rendszer szerint kell értékelni. Pontozni csak a pályázati lapra beírt, mellékelt dokumentumokkal (illetve azok másolataival) alátámasztott eredményeket lehet (a dokumentumoktól a III. kategóriában el lehet tekinteni). A pályázatok rangsorolása intézményenként (karonként), a pályázók összpontszáma alapján történik. A hallgatók összpontszámainak ezért az intézményen (karon) belül - akkor is, ha szakonként különböző az értékelés vagy a szak megítélése - végül összehasonlíthatóaknak kell lenniük.
 
A köztársasági ösztöndíjat - az egyetem, főiskola által javasolt rangsor alapján - az oktatási miniszter személyre szólóan adományozza. A köztársasági ösztöndíj folyósítása a pályázást követő tanévet meghaladóan nem ütemezhető át! A köztársasági ösztöndíj havi összege a 2006/2007. tanév első négy hónapjára 33.500 Ft/fő/hó, következő hat hónapjára a 2007. évre hatályos költségvetési törvény által meghatározott összeg.
 
A köztársasági ösztöndíj egy tanév időtartamára (10 hónapra) adható. Amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya, illetve az ösztöndíjra való jogosultsága a hatályos jogszabályok alapján bármilyen okból megszűnik, illetve szünetel (pl. évhalasztás, tanulmányok befejezése, a képzési követelményekben rögzített képzési időt meghaladó tanulmányi idő esetén), a megszűnést, illetve a szünetelés kezdetét követően az ösztöndíj nem folyósítható. Páratlan félévre végződő tanulmányok esetén az ösztöndíj folyósítása nem szűnik meg, ha a hallgató - a fentieknek megfelelő hallgatói jogviszonyban - első kiegészítő alapképzésben tanul tovább tanulmányai megszakítása nélkül (tehát tanulmányait az adott tanév második félévében már folytatja).
 
A pályázatokat az oktatási miniszternek címezve, a felsőoktatási intézmény vezetőjéhez kell benyújtani. Az intézmény megkerülésével beküldött egyéni pályázatok nem bírálhatóak el.
 
A pályázat benyújtásának határidejét az intézményi szabályzat határozza meg. Az intézményi (kari) szinten rangsorolt pályázatokat az egyetem, főiskola vezetője - az e pályázati kiírás 2. számú mellékletének megfelelő összefoglaló felterjesztéssel együtt - 2006. július 17-ig köteles az oktatási miniszternek felterjeszteni a következő címre: Oktatási Minisztérium - Felsőoktatási Helyettes Államtitkárság, Fejlesztési és Tudományos Ügyek Főosztálya - "Köztársasági ösztöndíj-pályázat" - 1884 Budapest, Pf. 1.
 
Az intézménynek lehetősége van az általa július 17-ig benyújtott javaslati listán - a hallgatói észrevételezések kivizsgálásának eredményeként, illetve adminisztrációs vagy egyéb hibák korrigálása miatt - augusztus 1-jéig változtatni. Amennyiben azonban az ösztöndíjra érdemes hallgató bizonyíthatóan az intézmény hibájából esik el az ösztöndíj odaítélésétől, a jogorvoslati eljárás eredményeként megítélt ösztöndíj folyósítását az intézmény terhére kell elszámolni.
 
A köztársasági ösztöndíjban részesülő hallgatókról az intézmény vezetőjét 2006. szeptember 1-jéig írásban értesíti az Oktatási Minisztérium.
 
A jelen pályázati kiírást a felsőoktatási intézményben szokásos módon közzé kell tenni!
 
 
Dr. Magyar Bálint s. k.
oktatási miniszter
 
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok