2023. március 25.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Szent-Györgyi Albert Ösztöndíj

2002. február 11.
Pályázat a 2002. szeptemberétől folyósítandó Szent-Györgyi Albert Ösztöndíjra

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az Oktatási Minisztérium

pályázatot hirdet

az oktatási miniszter rendelete alapján

a 2002. szeptemberétől folyósítandó

Szent-Györgyi Albert Ösztöndíjra.

 

A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 10/B. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az Oktatási Minisztérium meghirdeti a Szent-Györgyi Albert Ösztöndíjat.

Az Ösztöndíj célja, hogy külföldi illetőségű neves kutatók minél nagyobb számban kapcsolódjanak be a magyar felsőoktatási intézmények munkájába, elősegítve Magyarország azon törekvését, hogy bizonyos területeken regionális szellemi központtá váljék.

Az Ösztöndíjat tudományos fokozattal rendelkező, életvitelszerűen külföldön élő kutatók pályázhatják meg. A pályázati eljárás során előnyt élveznek azok a pályázók, akiknek szakterülete a magyarországi tudományosság, művészeti élet szempontjából országos jelentőséggel bír, s akik a fogadókészséget kinyilvánító magyar kutatóhellyel már aktív tudományos kutatási együttműködést folytatnak.

A Szent-Györgyi Albert Ösztöndíjat a Magyar Köztársaság oktatási minisztere adományozza.

 

Az ösztöndíjra pályázhat:

(a) tudományos (PhD, vagy a Ftv. 119. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés szerint a doktori fokozatnak megfelelő), illetőleg mester (DLA, vagy a Ftv. 123. § (8) bekezdésében említett művészeti díjjal) fokozattal rendelkező életvitelszerűen külföldön élő kutató,

(b) akit két, nemzetközileg elismert tudományos személyiség ajánl az Ösztöndíjra

(c) és akit valamely magyarországi felsőoktatási intézmény kész az ösztöndíjas szerződés érvénybelépésének időpontjától - a pályázó által kidolgozott és az intézmény által elfogadott kutatási munkaterv alapján - foglalkoztatni.

 

Az Ösztöndíj feltételei:

Az ösztöndíj időtartama legfeljebb 12 hónap, de több alkalommal is elnyerhető. 2002-ben 10 ösztöndíj odaítélésére van lehetőség. Az ösztöndíjas jogviszony - az oktatási miniszter engedélyével - egy alkalommal, legfeljebb 3 hónapos időtartamra szüneteltethető az összidőtartam csökkentése nélkül.

Az ösztöndíj havi bruttó összege 1,000.000 forint. Ez az összeg az érvényes magyarországi jogszabályoknak megfelelően adóköteles. Amennyiben az ösztöndíjast állampolgársága alapján megilletik azok a kedvezmények, amelyeket a Magyarország és az ösztöndíjas származási országa között a kettős adóztatás elkerülése érdekében megkötött egyezmény biztosít, a vonatkozó egyezmény előírásai érvényesülnek.

Az ösztöndíj mellett az ösztöndíjas egyszeri magyarországi és az illetősége szerinti országba történő visszautazásának, valamint magyarországi szállásköltségének megtérítésére is jogosult a szerződésében foglalt feltételek szerint.

Az Ösztöndíj segítségével létrejött valamennyi munkán fel kell tüntetni, hogy a Szent-Györgyi Albert Ösztöndíj támogatásával készült.

Az ösztöndíjas kötelezettséget vállal arra, hogya fogadó intézmény szabályzatának megfelelően kutató- és oktatómunkát végez a pályázat részeként benyújtott egyéni munkaterv alapján.

Az ösztöndíjas és a fogadó intézmény az ösztöndíj befejezését követően részletes beszámolót készítenek a vállalt feladatok teljesítéséről, amit a közös kutatási tevékenység eredményeinek dokumentumaival támasztanak alá. A jelentést és a beszámolót a kuratórium részére küldik meg.

Az ösztöndíjas azösztöndíj folyósításának időszakában magyar központi költségvetési forrásból egyéb ösztöndíjjal nem rendelkezhet.

Az ösztöndíjas járandóságait és kötelezettségeit részletesen rögzíti az ösztöndíj adományozását követően a fogadó intézmény és az ösztöndíjas között aláírandó szerződés, amelyben az ösztöndíjas kötelezettséget vállal arra, hogya fogadó felsőoktatási intézmény szabályzatának megfelelően kutatómunkát és oktatási tevékenységet végez a pályázat részeként benyújtott és a fogadó intézmény által elfogadott munkaterv alapján.

Az Oktatási Minisztérium szerződést köt az ösztöndíjast fogadó intézménnyel az ösztöndíjas tudományos kutatómunkájának biztosítása érdekében. A szerződés keretében a fogadó intézmény

a) az agrártudományok, a műszaki tudományok, az orvostudományok, a természettudományok tudományterületén és a művészetek területén folytatandó tudományos kutatómunkára tekintettel évi kétmillió Ft,

b) a bölcsészettudományok, a hittudomány és a társadalomtudományok területén folytatandó tudományos kutatómunkára tekintettel évi egymillió Ft

időarányos részének megfelelő juttatásban részesül, amely a kutatómunka megkezdését követően egy összegben kerül átutalásra.

A pályázat formai követelményei:

A pályázatnak az erre a célra készült formanyomtatványok angol vagy magyar nyelven 4 példányban történő kitöltésével

2002. április 26-ig

kell beérkeznie a Felsőoktatási Pályázatok Irodájához (H-1146 Budapest Ajtósi Dürer sor 19-21.).

A pályázathoz mellékelni kell:

- a pályázó szakmai életrajzát a legfontosabb szakmai referenciamunkák feltüntetésével, az utolsó 10 év legfontosabb publikációit tartalmazó publikációs jegyzéket,

- a kutatási tevékenységét részletező munkatervet,

- a fogadó intézmény szervezeti egységének, - a pályázó munkatervének véleményezését is tartalmazó - szándéknyilatkozatát arról, hogy a pályázót mely új, vagy már folyamatban levő tudományos kutatási programba kívánja bekapcsolni, milyen eredményeket vár az együttműködéstől, továbbá, hogy a pályázó munkatervének megvalósításához adottak a szakmai feltételek,

- legalább két nemzetközileg elismert magyar illetve külföldi tudományos személyiség ajánlását,

- minden olyan egyéb dokumentumot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálásának szempontjából fontosnak tart (pl. hivatkozások, a pályázó munkáinak méltatása, kitüntetések, szerkesztőbizottsági tagságok, tudományos tisztségek).

A formailag nem megfelelő, illetve a késve beadott pályázatokat nem tudjuk elbíráltatni. Erről a Felsőoktatási Pályázatok Irodája értesíti a pályázót.

A Felsőoktatási Pályázatok Irodája a pályázatot elbírálásra átadja a Széchenyi István Kuratóriumnak, amely a bírálati szempontok alapján 2002. június 15-ig javaslatot tesz az oktatási miniszternek az Ösztöndíjak adományozására.

A pályázati űrlapok letölthetők a számítógépes hálózaton keresztül elektronikus formában a

www.fpi.hu címről, vagy közvetlenül az OM honlapjáról (DOC-formátum).

címekről, továbbá beszerezhetők a magyar külképviseleteken és a külföldi magyar kulturális intézetekben.

Az elbírálás szempontjai:

A nemzetközileg elismert eredmények felmutatása az Ösztöndíj elnyerésének alapvető kritériuma.

Az alapvető kritériumnak megfelelő pályázók közül előnyben részesülnek azok,

a) akik a fogadókészséget kinyilvánító magyarországi intézménnyel aktív és eredményes tudományos együttműködést folytatnak,

b) akiknek szakterülete a magyarországi tudományosság szempontjából országos jelentőséggel bír,

c) akiknek tevékenysége Magyarországhoz kötődik, kutatási területük témája Magyarország.

A pályázat eredményéről a Széchenyi István Kuratórium értesíti a pályázót. A Kuratórium döntésével szemben fellebbezésnek nincs helye.

Budapest, 2002. február

OKTATÁSI MINISZTÉRIUM


MELLÉKLET

A SZENT-GYÖRGYI ALBERT ÖSZTÖNDÍJRA BENYÚJTOTT PÁLYÁZATOK TUDOMÁNYÁGI BESOROLÁSÁHOZTudományágak

Természettudományok

Matematika- és számítástudományokFizikai tudományokKémiai tudományokFöldtudományokBiológiai tudományokKörnyezettudományokMultidiszciplináris természettudományok

Műszaki tudományok

Építőmérnöki tudományokVillamosmérnöki tudományokÉpítészmérnöki tudományokAnyagtudományok és technológiákGépészeti tudományokKözlekedéstudományokVegyészmérnöki tudományokInformatikai tudományokAgrár műszaki tudományokKatonai műszaki tudományokMultidiszciplináris műszaki tudományok

Orvostudományok

Elméleti orvostudományokKlinikai orvostudományokEgészségtudományokGyógyszertudományokMultidiszciplináris orvostudományok

Agrártudományok

Növénytermesztési és kertészeti tudományokÁllatorvosi tudományokÁllattenyésztési tudományokÉlelmiszertudományokErdészeti és vadgazdálkodási tudományokMultidiszciplináris agrártudományok

Társadalomtudományok

Gazdálkodás- és szervezéstudományokKözgazdaságtudományokÁllam- és jogtudományokSzociológiai tudományokPolitikatudományokHadtudományokMultidiszciplináris társadalomtudományok

Bölcsészettudományok

TörténelemtudományokIrodalomtudományokNyelvtudományokFilozófiai tudományokNevelés- és sporttudományokPszichológiai tudományokNéprajz és kulturális antropológiai tudományokMűvészeti és művelődéstörténeti tudományokVallástudományokMédia- és kommunikációs tudományokMultidiszciplináris bölcsészettudományok

Művészetek

ÉpítőművészetIparművészetKépzőművészetSzínházművészetFilm- és videoművészetZeneművészetTánc- és mozdulatművészetMulitmédia

Hittudomány

Hittudomány

 

 

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok