2024. április 14.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

10/2009. (III.6.) OKM rendelete a nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítő támogatás igényléséről

2009. március 9.
A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 5. számú mellékletének 6. pontjában a nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokra a korábbi évekhez hasonlóan kiegészítő támogatást különít el. Az igénylésről szóló 10/2009. (III.6.) OKM rendelet a Magyar Közlöny 2009. évi 27. számában megjelent. A rendelet szövege, a megrendelhető nemzetiségi tankönyvek, munkafüzetek és munkatankönyvek tanulói és fogyasztói árát megállapító Miniszteri Tájékoztató, valamint az igénylések elektronikus benyújtását segítő tájékoztató az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatóságának honlapján (http://www.okmt.hu/index.php?oldal_id=156) megtalálható.

Az igénylések benyújtásának határideje a kihirdetés elhúzódása miatt a korábban jelzettnél egy későbbi időpont, 2009. március 30., a határidő elmulasztása jogvesztő. A papír alapú igénylést a helyi önkormányzati fenntartók a Magyar Államkincstár területileg illetékes szervéhez (egy eredeti és két másolati példányban), a nem állami intézmények fenntartói Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatóságához (1055 Budapest Bihari János u. 5.) nyújthatják be egy eredeti és egy másolati példányban. A Támogatáskezelő honlapján a köztartozásokról és a rendezett munkaügyi kapcsolatokról szóló nyilatkozat-mintát találnak.

A támogatások odaítélése a papíralapon benyújtott igénylések alapján történik, az elektronikus igénylés a döntés-előkészítést segíti, kérjük, hogy igénylésüket az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatóságának honlapján leírtak szerint elektronikusan is nyújtsák be. Az elektronikus igénylés lehetősége a benyújtási határidő napján lezárul. A Magyar Államkincstár, illetve az OKMT indokolt esetben hiánypótlásra szólítja fel a pályázót, a hiánypótlások elektronikus rögzítésére nincs lehetőség.

Támogatás az alábbi feladatokra igényelhető:

1. Nemzetiségi óvodák, iskolák fenntartása (1. §)
  1. Nemzetiségi nyelvű és nemzetiségi kétnyelvű iskolák esetében a település nagyságától függetlenül igényelhető működési támogatás (1. § (1) bekezdés), ha a tanulók legalább 90 %-a részt vesz a nemzetiségi oktatásban (1. § (5) bekezdés).
  2. A támogatást a szlovén nyelvoktató iskolák fenntartói és azok a fenntartók is igényelhetik, amelyek a 2008/2009. tanévig az általuk fenntartott nemzetiségi nyelvoktató iskolában a nemzetiségi kétnyelvű oktatást felmenő rendszerben legalább a 2. évfolyamig bevezették, feltéve, ha az 1. és 2. évfolyam tanulóinak legalább 90 %-a részt vesz a nemzetiségi kétnyelvű oktatásban. (1. § (2) bek.)
  3. Nemzetiségi óvodák és nemzetiségi nyelvoktató iskolák közül csak az 1100 fő alatti településen működő intézmények fenntartói pályázhatnak (1. § (2) bekezdés), ha a tanulók legalább 90 %-a részt vesz a nemzetiségi oktatásban (1. § (5) bekezdés), továbbá ha az intézmény - működési bevételekkel és felhalmozási kiadásokkal csökkentett - költségvetésében a központi támogatások aránya nem éri el a hatvan százalékot (1. § (6) bekezdés). Óvodák esetében további feltétel, hogy a kisebbségi programban részt vevő csoportokban az óvodai nevelés teljes időtartamában biztosított legyen a nemzetiségi végzettséggel rendelkező főállású óvodapedagógus (1. § (5) bekezdés).
  4. 1100 fő fölötti településen működő iskolákban több oktatási forma esetén csak a nemzetiségi nyelvű vagy a nemzetiségi kétnyelvű nevelésben-oktatásban részt vevő tanulók arányában nyerhető el támogatás (1. § (5) bekezdés).
A működési támogatást elnyert iskolák fenntartóinak az elszámoláshoz a rendelet 7. § (7) bekezdése szerint az iskola pedagógiai programjának a kisebbségi oktató-nevelő munkára vonatkozó feladatainak végrehajtásáról szóló értékelést kell mellékelni, ezért javasoljuk a 3. § szerinti, nemzetiségi oktatást segítő pedagógiai szakmai szolgáltatások támogatásának az igénybevételét is.

Kérjük, hogy az oktatási formát (nemzetiségi anyanyelvű, nemzetiségi kétnyelvű, nemzetiségi nyelvoktató, cigány nyelvoktató oktatás) a nemzeti és etnikai kisebbségi oktatás irányelvében (32/1997. (XI.5.) MKM rendelet 2. számú melléklet I. rész I. A kisebbségi oktatás formái fejezet) meghatározott kritériumok figyelembevételével pontosan kerüljön meghatározásra.

2. Nemzetiségi tankönyvek beszerzése (2. §)
Támogatást a nemzetiségi iskolák fenntartói igényelhetnek. Munkatankönyvekhez és munkafüzetekhez tényleges létszám alapján, a tanulói és a fogyasztói ár különbözete igényelhető meg, e kiadványok a tanulók tulajdonába kerülnek. A tankönyvek teljes fogyasztói ára visszatérítésre kerül, azokat könyvtári állományba kell venni, 2009-től legalább 4 évig kell használni, ezen idő alatt beszerzésükhöz újabb támogatás nem igényelhető, vagyis az elmúlt és az azt megelőző évben megrendelt tankönyvek idén nem támogathatóak. A megrendelhető nemzetiségi tankönyvek, munkafüzetek és munkatankönyvek tanulói és fogyasztói árát az oktatási és kulturális miniszter tájékoztatóban tette közzé.
A nemzetiségi tankönyveket, munkatankönyveket és munkafüzeteket az iskoláknak - a fenntartóval egyeztetve - lehetőleg közvetlenül a kiadótól kell megrendelniük, és a többi tankönyvvel együtt adatot kell szolgáltatniuk a KIR felé. Az igényléshez mellékelni kell a tankönyvmegrendelés fenntartó által hitelesített másolatát.
Az idei évben lejárt az első 3 éves ciklus, így a három évvel ezelőtt megrendelt nemzetiségi tankönyvek beszerzéséhez újra lehet támogatást igényelni!

3. Nemzetiségi oktatást segítő pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevétele (3. §)
Támogatást a nemzetiségi nyelvű, nemzetiségi kétnyelvű, nemzetiségi nyelvoktató és cigány kisebbségi oktatást biztosító iskolák fenntartói igényelhetik (nemzetiségi óvodák nem) a kisebbségi nyelv, kisebbségi nyelv és irodalom, kisebbségi népismeret és a kisebbségi nyelven folyó oktató-nevelő munkával összefüggésben a közoktatási törvény 36. §-a (2) bekezdésének a) és d) pontjaiban meghatározott feladatokra.

4. Kisebbségi vegyes bizottságok ajánlásaiban szereplő közoktatási feladatok támogatása (4. §)
Támogatást a magyar-szlovák kisebbségi vegyes bizottság ajánlásában meghatározott feladat megvalósításához lehet igénybe venni.

5. Anyaországi programok megvalósítása (5. §)
Támogatást a nemzetiségi nyelvű, nemzetiségi kétnyelvű, nemzetiségi nyelvoktató és cigány kisebbségi oktatást biztosító iskolák fenntartói igényelhetik (nemzetiségi óvodák nem) anyaországban, anyaországi partnerintézménnyel, testvériskolával kötött megállapodás alapján megvalósuló anyanyelvi, népismereti, művészeti, hagyományőrző stb. táborok megvalósításához, amelyen legalább 15 tanuló részt vesz, és időtartama legalább 7 nap.
Az igényléssel kapcsolatos kérdéseiket az istvan.kraszlan@nefmi.gov.hu e-mail címen, vagy a 06-1-473-7758, 06-1-473-7632 (nemzetiségi tankönyvigénylés) telefonszámokon tehetik fel.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok