2024. április 15.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Közlemény a 2008. évi középszintű érettségi vizsgák lebonyolításának támogatási feltételeiről

2008. május 13.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium (a továbbiakban: OKM) támogatást biztosít a középiskolát fenntartó intézményfenntartók részére a 2008. évi május-júniusi, továbbá a 2008. évi október-novemberi érettségi vizsgaidőszakban a középszintű érettségi vizsgák szervezési, lebonyolítási költségeihez.

Az igénylések alapja az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: vizsgaszabályzat) meghatározott, "A kétszintű érettségi vizsga adminisztrációs rendszere" elnevezésű informatikai rendszerben a középiskolák által rögzített hivatalos vizsgaadatok.
A támogatás céljára fordítható teljes összeg az állami, helyi önkormányzati intézményfenntartók esetében: 600.000.000 Ft, azaz hatszázmillió forint, amely a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) XX. OKM fejezet 11/4/18 Érettségi vizsga lebonyolítása fejezeti kezelésű előirányzaton rendelkezésre áll. A humánszolgáltatók vonatkozásában a 11/2/3 Közoktatási célú humánszolgáltatások és kiegészítő támogatás címen belül a humánszolgáltatások normatív állami forrás terhére biztosítható (humánszolgáltatók alatt a költségvetési törvény 31.§ (1) bekezdésében felsorolt nem állami, nem helyi önkormányzati intézmény-fenntartókat kell érteni).
Az igénylés két körben kerül lebonyolításra. Az első igényléskor (a május-júniusi vizsgaidőszakra vonatkozóan) rendelkezésre álló összeg 500 millió forint, a második igényléskor pedig (az október-novemberi vizsgaidőszakra vonatkozóan) legfeljebb 100 millió forint kerül kifizetésre a jogosult fenntartók részére.

A támogatást helyi önkormányzat, központi költségvetési szerv, valamint a költségvetési törvény 31. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében közoktatási feladatot ellátó nem állami, nem helyi önkormányzati intézményfenntartó - egyházi jogi személy, társadalmi szervezet, alapítvány, közalapítvány, országos kisebbségi önkormányzat, közhasznú társaság, nonprofit gazdasági társaság, gazdasági társaság és a humánszolgáltatást alaptevékenységként végző, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó - (a továbbiakban együtt: fenntartó) igényelheti a fenntartásában lévő középiskolá(k)ban a 2008. évben megszervezett középszintű érettségi vizsgák lebonyolításához.
Az igénylés első körében a támogatáshoz való hozzájutás előfeltétele, hogy a fenntartó garantálja a vizsgákon részt vevő pedagógusok díjazásának kifizetését a vizsga utolsó napjától - június 27. - számított tizenöt napon belül.

A támogatható vizsgák köre:

A támogatás kizárólag a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatási törvény) 114. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott ingyenes érettségi vizsgák után vehető igénybe. A támogatás nem igényelhető a felnőttoktatás nem nappali képzéseiben megtartott vizsgái után, valamint azon vizsgák után, ahol az alábbi mentességek kerültek rögzítésre:
  • OKTV/SZÉTV helyezés alapján (vizsgaszabályzat 6. § (8) bekezdés, 29. § (5) bekezdés, 60/B. § (3) bekezdés);
  • külföldi elismert érettségi alapján (vizsgaszabályzat 56/A. §);
  • ha a vizsgázót a közoktatási törvény 30. §-ának (9) bekezdése alapján mentesítették egy kötelező vizsgatárgy vizsgája alól (vizsgaszabályzat 6. § (7) bekezdés);
  • ha a vizsgázó a vizsgaszabályzat 6. § (6) bekezdése alapján (nem magyar állampolgár és nem magyar anyanyelvű, vagy a középiskolai tanulmányok befejezését megelőző négy évből legalább hármat nem a magyar közoktatás rendszerében tett) magyarból, mint idegen nyelvből tett érettségi vizsgát.
A támogatás megítélésének alapja a középiskolák által "A kétszintű érettségi vizsga adminisztrációs rendszerében" rögzített támogatható vizsgák száma, az első kör esetében a 2008. június 13-ai, a második kör esetében pedig a 2008. november 30-ai (regisztrációs napok) állapota szerint. Az adott időpontban regisztrált adatokat az Oktatási Hivatal szolgáltatja az OKM számára.

A fenntartók a 2008. évi május-júniusi vizsgaidőszakra vonatkozó igénylési szándékukat május 30-áig (az 1. és a 2. számú melléklet kitöltésével), a 2008. évi október-novemberi vizsgaidőszakra vonatkozó igénylési szándékukat pedig szeptember 19-éig (a 3. és a 4. számú melléklet kitöltésével) küldik meg papír alapon (2 példányban) és elektronikus formában az OKM részére.
Az igénylési határidő elmulasztása jogvesztő, igazolási kérelem előterjesztésének helye nincs.
Hiányos pályázat esetén egyszeri hiánypótlásra van lehetőség, melyről az OKM intézkedik. A jelzett hiányosságot az érintett pályázónak haladéktalanul, de legfeljebb a hiánypótlási felhívás kézhezvételét követő 3 munkanapon belül pótolnia kell. Azon pályázatok nem kerülnek elbírálásra, amelyek a hiánypótlást a megadott határidőn belül nem, vagy nem megfelelően teljesítik.

Az igényléseket az alábbi címekre kell megküldeni:
Oktatási és Kulturális Minisztérium
Közoktatási Főosztály
1055 Budapest, Szalay u. 10-14.
A borítékon tüntessék fel: "Középszintű érettségi vizsga támogatása"

Amennyiben az igénylő a Közleményben feltüntetett előírásoknak megfelelően (nyilatkozatokkal, a képviselő aláírásával) küldte be az OKM részére az igénylését, akkor az igénylés és az azt elfogadó írásbeli döntés együtt a döntést követően szerződésnek minősül.

A támogatást a kedvezményezett részére az OKM folyósítja igénylési körönként egy összegben a döntést követően 15 napon belül.
A fenntartókat megillető támogatások összegéről az OKM Közoktatási Szakállamtitkára dönt az első igénylési kör esetében 2008. június 17-éig, a második igénylési kör esetében december 3-áig.

Az OKM Közoktatási Szakállamtitkára a döntését követő 4 napon belül az OKM honlapján közzéteszi:
  • az egy db ténylegesen megtartott, ingyenes középszintű vizsgára jutó támogatási összeget,
  • a támogatási összegek megjelölésével azon fenntartók listáját, akiket a támogatás megillet.

A döntést követő 10 napon belül az OKM írásban értesíti az érintett fenntartókat a benyújtott igénylés eredményéről.

A támogatás pénzügyi elszámolásának benyújtási határideje: 2008. december 20. (a közlemény 5. számú melléklete szerint kell elkészíteni). Az elszámolásokat postai és elektronikus úton egyaránt az OKM címére kell megküldeni.

Amennyiben "A kétszintű érettségi vizsga adminisztrációs rendszerében" a rendszer végleges lezárása után, az első körben 2008. július 7-én, a második körben december 8-án a regisztrációs napon érvényesnél kevesebb támogatható érettségi vizsga mutatható ki, a különbözet után kiutalt összeget a fenntartó köteles visszafizetni az első körben 2008. augusztus 31-éig, a második körben 2008. december 31-éig az OKM alábbi bankszámlaszámára: OKM Fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási számla 10032000-01220328-50000005.

Ha a támogatást vagy annak egy részét a fenntartó jogosulatlanul vette igénybe, azt nem a megjelölt feladatra használta fel, illetve a támogatás igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, vagy egyébként megszegi a szerződésben foglaltakat, a támogató jogosult a szerződéstől elállni, vagy azt azonnali hatállyal felmondani. Ha a támogató a szerződéstől eláll, vagy azt felmondja, az arra okot adó körülmény keletkezésétől a fenntartó - a támogató döntésétől függően - a támogatás egész összegét, vagy annak arányos részét - a Polgári Törvénykönyvben meghatározott késedelmi kamatnak megfelelő kamattal növelt összegben - köteles visszafizetni. A támogató az elállás, felmondás során figyelembe veszi különösen az eltelt időt, a megvalósult feladat mértékét és a Kedvezményezett magatartásának felróhatóságát.

Szakmai kérdésekben az OKM Közoktatási Főosztályán Marosán Enikő (473-7625), a mellékletekkel kapcsolatosan pedig Filipov-Gyenis Erika (473-7309) ad további információkat.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok