2024. április 15.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Általános tájékoztató

2005. március 4.
Bevezetés

Az Oktatási Minisztérium 2005. évben hosszútávú Közoktatási Informatikai Fejlesztési Programot indít, melynek célja részben a közoktatási intézmények informatikai infrastruktúrájának megteremtése, a meglévő eszközpark fejlesztése, részben az ágazati intézményi kör átlátható gazdálkodását, egyszerű ügyvitelének feltételeit megteremtő iskolai adminisztrációs és ügyviteli szoftverek bevezetése. Az oktatási miniszter a közoktatási intézmények informatikai fejlesztését szolgáló, kötött felhasználású támogatás felhasználásával történő beszerzések igénylési rendjéről szóló 3/2005. (III.1.) OM rendeletben (továbbiakban: rendelet) határozza meg a program lebonyolításának alapvető szabályait, melyet az alábbiakban foglalunk össze:

Legfontosabb kérdések


I. Kiket érint a program? A program a rendeletben meghatározott személyi kört érinti, melyek az alábbiak:

a) helyi önkormányzatok,
b) a külön törvényben meghatározott közoktatási feladatot ellátó intézményt fenntartó egyházi jogi személyek, társadalmi szervezetek, alapítványok, közalapítványok, országos kisebbségi önkormányzatok, közhasznú társaságok, gazdasági társaságok és a közoktatási közfeladatot alaptevékenységként végző, a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók,
c) a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények (a-c pont együttesen mint fenntartók), valamint
d) a fenntartók által fenntartott közoktatási intézmények.

II. Kiket és milyen összegű normatíva illet meg? Valamennyi közoktatási intézmény fenntartója jogosulttá válik a középtávú beiskolázási terv beiskolázási száma alapján az 5-13. évfolyamon tanulók után 2005-ben 4215 forint normatív támogatásra.

III. Mi a normatíva felhasználásának alapvető szabálya? A program keretén belül a fenntartóknak a közoktatási intézmények igényének megfelelően van lehetőségük a normatív, kötött felhasználású állami támogatás felhasználására a rendeletben meghatározott keretek között.
 


A rendeletben rögzített szabályok:


A normatíva összege három részre bomlik. Ezek felhasználására az alábbiakban rögzített módon kerülhet sor:
 • A fenntartók az előirányzatból az általuk fenntartott közoktatási intézmények igényei szerint 365 Ft/tanuló hányadot a közoktatási intézményeik javára szólóan hardverbeszerzésre kötelesek fordítani az általuk választott jogi konstrukcióban.
  A beszerezhető kis értékű hardvereszközök (egér, billentyűzet, tintapatron stb.) listáját, valamint a velük szemben támasztott minimum műszaki követelményeket az Oktatási Minisztérium (Minisztérium) a honlapján nyilvánosságra hozza.
  Az eljárás lényege az, hogy a közoktatási intézmény - a rá eső támogatási összeg erejéig - kiválasztja egy internetes felületről azokat a termékeket, amelyekre szüksége van, majd ezeket - a felületről elérhető - nyomtatványon rögzíti és továbbítja azt fenntartója felé. A Rendelet értelmében a fenntartó bármely, az adott eszközt forgalmazó gazdálkodó szervezettől, beszerezheti a közoktatási intézmény által igényelt hardvereszközöket, a közbeszerzési törvény (Kbt.) előírásait azonban figyelembe kell vennie.
 • További 1600 Ft/tanuló hányadot a fenntartók iskolai adminisztrációs és ügyviteli szoftverek és kapcsolódó szolgáltatások (bevezetés, telepítés, oktatás, help-desk stb.) közoktatási intézmények javára történő beszerzésére fordíthatnak. A Minisztérium gondoskodik az akkreditációs eljárás lefolytatásáról, amelyben a szoftvert ajánló gazdálkodó szervezetek alkalmasságát valamint az általuk ajánlott szoftverek műszaki megfelelősségét vizsgálja. Az akkreditált szoftverek közül rendelheti meg Fenntartó azt a szoftvert, amelyet az általa fenntartott valamennyi közoktatási intézménnyel közösen kiválasztottak. Annak érdekében tehát, hogy az azonos fenntartókhoz tartozó intézmények azonos szoftvereszközökkel rendelkezzenek, a fenntartó és az általa fenntartott közoktatási intézmények a listáról közösen választják ki azt az egy szoftvert, amit aztán fenntartó megrendel - figyelembe véve a Kbt. előírásait is.
  (Az akkreditációs eljárás lebonyolítására azért van szükség, hogy csak olyan szoftverek beszerzésére kerülhessen sor, amelyek műszaki jellemzőiket tekintve megfelelnek mind az intézmények, mind a fenntartók, mind a Minisztérium elvárásainak, és ezek - sokféleségük ellenére - összekapcsolhatók legyenek - további ráfordítások nélkül. Noha műszakilag, technikailag egységes rendszer kialakítása indokolt, ugyanakkor az akkreditációs eljárás során lehetőség nyílik a kapcsolódó szolgáltatások minősítésére is (pl. oktatás, jogszabályfrissítés stb.), így a szoftvereszközök megrendeléskor az egyes fenntartók, és az általuk fenntartott közoktatási intézmények egyedi igényeiknek megfelelő szolgáltatások közül választhatnak.)
 • Az előirányzatból 2250Ft/tanuló normatívahányad terhére három éves használatot biztosító bérleti konstrukcióban történő informatikai hardvereszköz, és ahhoz kapcsolódó szolgáltatások (együttesen: hardvereszközök) beszerzése valósítható meg. A források hatékonyabb felhasználása érdekében a Minisztérium gondoskodik a szükséges közbeszerzési eljárás lebonyolításáról, melynek keretében kiválasztja azt a gazdálkodó szervezetet akitől a hardvereszközök beszerezhetőek lesznek. A hardvereszközöket a fenntartók szerzik be - az általuk fenntartott közoktatási intézmények igényeinek megfelelően. A közbeszerzési eljárás lebonyolítása érdekében szükséges megbízási szerződést a fenntartók 2005. március 17-ig kell, hogy megküldjék az EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság részére.
  (A szoros eljárási határidő magyarázata abban áll, hogy a rendelet 3.§ (5) bekezdésében meghatározott esetben Fenntartó jogosult saját hatáskörben lefolytatni a beszerzést - ugyanakkor ennek feltétele, hogy a Minisztérium által lebonyolított eljárás már befejezésre kerüljön. Így a saját hatáskörű beszerzésre rendelkezésre álló kellő időintervallum biztosítása érdekében kérjük a fenntartókat a megbízás mielőbbi - de legkésőbb 2005. március 17-ig történő visszaküldésére.)
A megkötött megbízások alapján a megbízók (tehát valamennyi közoktatási intézményfenntartó) nevében a Minisztérium lebonyolítja a közbeszerzési eljárást. Nyertes ajánlattevővel a fenntartó (mint megbízó) köt szerződést. Ezt követően a fenntartó által fenntartott közoktatási intézmény a Minisztérium által közzéteendő listából választja ki azokat a hardvereszközöket, amelyekre igényt tart, és azt megküldi - a honlapról szintén elérhető igénybejelentő lapon - a fenntartójának, aki azokat a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjétől - a már megkötött szerződés alapján - megrendeli.

A rendelet ugyanakkor lehetőséget kíván biztosítani a fenntartónak arra, hogy a közbeszerzési eljárást saját hatáskörben bonyolítsa le abban az esetben, ha a Minisztérium által lebonyolított közbeszerzési eljárás alapján beszerezhető és a közoktatási intézmény által a fenntartóhoz eljuttatott igénybejelentő lapon rögzített hardvereszközt, az igénybejelentő lapon rögzített feltételekkel mindenben megegyező tartalommal, a megrendelés időpontjában alacsonyabb összegű bérleti díj megfizetése mellett tudja bérbe venni. (Mint fentebb írtuk, a Minisztérium által lebonyolításra kerülő eljárásnak éppen az az indoka, hogy abban hatékonyan, gazdaságosan szerezhetőek be a hardvereszközök - így ha Fenntartó a hardvereszközöket alacsonyabb bérleti díj fizetése mellett tudja megszerezni, szükségszerű, hogy erre Fenntartónak lehetősége legyen. Éppen ezért került a megbízási szerződés megküldésére rendelkezésre álló határidő ily szoros határidőként megjelölésre.)
 


A beszerzések megvalósításához szükséges jogi dokumentumok kidolgozásáról a Minisztérium gondoskodik,, ezáltal próbálva - legalább részben - tehermentesíteni Önöket. Ezek a dokumentumok folyamatosan hozzáférhetőek lesznek a Minisztérium honlapján. Végül engedjék meg, reményünket fejezzük ki, hogy a Program és az általa megvalósuló fejlesztések örömmel töltik el Önöket, és hozzájárulhatnak egy korszerűbb tudásalapú társadalom megteremtéséhez.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok