2021. október 17.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

I. Országos tanulmányi versenyek meghirdetése a 2003/2004. tanévre

2003. június 5.

Az Oktatási Minisztérium az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközponttal (továbbiakban OKÉV) és a Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézménnyel (továbbiakban KÁOKSZI) közösen meghirdeti az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (továbbiakban OKTV) részvételi feltételeit, követelményeit, a lebonyolítás rendjét és időpontjait.


1. Általános tudnivalók

1.1. A versenyben való részvétel feltételei, és a jelentkezés módja

Az OKTV-n valamennyi magyarországi középiskola nappali tagozatos 11-12. évfolyamos, ill. ennek megfelelő, a versenykiírás évében érettségiző és az azt megelőző évfolyam tanulói és magántanulói vehetnek részt. Tizedik vagy annak megfelelő évfolyam tanulója akkor indulhat a versenyen, ha az adott tantárgyból előrehozott vizsgát tett, és a kiírás egyéb feltételeinek megfelel. Az évhalasztást kapott tanulók az adott évben nem vehetnek részt az OKTV-n.

Filozófiából csak azok a tanulók indulhatnak a versenyen, akik az iskolában az adott tanévben rendes vagy fakultatív tárgyként vagy szakköri keretben tanulják a tantárgyat.

A nyelvi versenyeken csak azok a tanulók indulhatnak, akik az OKTV-re történő jelentkezéskor tanulják az adott nyelvet rendes vagy rendkívüli tárgyként.

Élő idegen nyelvek versenyén nem indulhatnak azok a tanulók,

 • akiknek az érintett nyelv anyanyelvük, vagy legalább egyik szülőjük beszélt anyanyelve,
 • akik 8. életévük betöltése után az adott nyelvet olyan iskolában tanulták, amelynek tanítási nyelve az érintett nyelv,
 • akik középiskolai tanulmányaik alatt összefüggően 4 hónapnál hosszabb időt töltöttek az adott nyelvterületen,
 • akik a két tanítási nyelvű középiskolák tanulói, és az adott nyelv a tanítási nyelvük,
 • akik a két tanítási nyelvű középiskolák volt tanulói, és az adott tanítási nyelven megkezdték a tanulmányaikat.

A német nyelvi versenyen a fentieken túl, nem indulhatnak a német nemzetiségi gimnáziumok tanulói sem.

Az élő idegen nyelvi versenyekre jelentkező tanulóknak és a szüleiknek (gondviselőiknek) nyilatkozat aláírásával kell igazolni azt, hogy a részvételi feltételeknek megfelelnek. A nyilatkozatokat az iskolában kell megőrizni a tanév végéig, illetve az első fordulóból továbbjutott versenyzőknek a nyilatkozatot magukkal kell hozni a következő fordulóra.

Az egyéb feltételek, tantárgyi specialitások (filozófia, informatika, latin nyelv, mozgókép- és médiaismeret, művészettörténet, nemzetiségi nyelvek), kategóriák a tantárgyi versenykiírásoknál találhatók.

A tanulók – a versenyidőpontok ismeretében és a kategóriák figyelembevételével – tetszőleges számú versenytárgyra jelentkezhetnek.

A tanulóknak bármelyik versenyre az iskola igazgatójánál kell jelentkezni (a filozófia kivételével) 2003. október 3-ig (péntek). A filozófia jelentkezési szabályai a tantárgyi versenykiírásnál találhatók. Az OKTV adatainak rögzítésére, kezelésére és közvetítésére a KÁOKSZI szeptemberben az iskolák rendelkezésére bocsát egy számítógépes programot. A jelentkezéseket az iskola igazgatójának vagy a megbízottjának az iskolai OKTV program segítségével rögzíteni kell, és 2003. október 10-ig (péntek) kell továbbítani aKÁOKSZI-ba, ahol a központi OKTV program fogadja azokat. A 2003. október 10-i határidő elmulasztása jogvesztő hatályú!Az iskola igazgatója vállalja a felelősséget azért, hogy a közölt adatok helyesek, és megfelelnek a versenykiírásnak (pl. kategóriák). A KÁOKSZI a központi OKTV program segítségével a továbbiakban nyilvántartja, kezeli és folyamatosan közvetíti az iskolákhoz az OKTV eredményeit, szervezési információit.


1.2. A versenyek szervezésének általános elvei

Az iskolai adatszolgáltatást egyben a feladatok megrendelésének kell tekinteni.

A nem előírásszerűen jelentkező tanulók teljesítményét és a hiányosan felszerelt vagy szabálytalanul beküldött dolgozatokat a bizottságok nem bírálják el.

A versenyek – a tantárgyi versenykiírás szerint – 2 vagy 3 fordulósak.

A háromfordulós versenyeknél (a művészettörténet kivételével):

 • az első fordulót az iskola,
 • a második fordulót (az informatika és a magyar nyelv kivételével) az OKÉV,
 • a harmadik fordulót a KÁOKSZI bonyolítja le.

A kétfordulós versenyeknél (a mozgókép- és médiaismeret kivételével):

 • az első fordulót az iskola,
 • a második fordulót a KÁOKSZI bonyolítja le.

A filozófiának, a művészettörténet minden fordulójának, illetve a magyar nyelv második fordulójának a lebonyolítása – tekintettel a versenyek sajátos jellegére – a KÁOKSZI feladata.

Az informatika verseny szervezésében és lebonyolításában közreműködik a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság, a mozgókép- és médiaismeret verseny szervezésében és lebonyolításában közreműködik a Magyar Mozgókép- és Médiaoktatási Egyesület és a Fővárosi Pedagógiai Intézet, az ebből adódó sajátos szervezési feladatok a tantárgyi versenykiírásoknál találhatók meg.

A háromfordulós versenyeknél a KÁOKSZI a második fordulóba jutott versenyzők névsorát folyamatosan, illetve legkésőbb a futárnap (2004. február 9. hétfő) előtt két héttel az OKÉV rendelkezésére bocsátja.

A KÁOKSZI az OKTV programon keresztül folyamatosan tájékoztatja az iskolákat (kizárólag a saját) tanulóik eredményeiről, az elért pontszámokról és a továbbjutásról, valamint a honlapján rendszeresen közzéteszi a fordulók általános adatait, a továbbjutási ponthatárokat stb. (www.okszi.huOKTVHÍREK).

A versenyek egyes fordulói kategóriánként legfeljebb 1 naposak. Egy-egy forduló írásbeli, szóbeli és gyakorlati feladatok teljesítéséből állhat. A témák a tantervi követelményekhez kapcsolódnak.

A döntők résztvevőinek a létszámhatárát a tantárgyi versenykiírások tartalmazzák.


1.2.1. A dolgozatok megíratása és kezelése

Az írásbeli versenyek időtartama 180-360 perc, a pontos meghatározás a tantárgyi versenykiírásokban található. A tanulók a versenyeken csak a tantárgyi versenykiírásokban meghatározott, illetve a versenybizottságok által megengedett segédanyagokat használhatják, más eszközök (pl. mobiltelefon) a verseny helyszínére nem vihetők be. A versenyzőknek önálló munkát kell végezniük.

A feladatokat és a feladatok javítási útmutatóit minden fordulóban a KÁOKSZI készíti el. A javítási útmutatók részletes pontozással készülnek, amelynek a segítségével egyértelműen, egységesen elvégezhető a versenyzők teljesítményének értékelése. Ezzel, és a javítások központi ellenőrzésével (felüljavítással) a KÁOKSZI az egységes elbírálást, és ezáltal az esélyegyenlőséget biztosítja.

Az írásbeli, illetve a gyakorlati munkát csak azok a versenyzők kezdhetik meg, akik a tételek kihirdetésekor (a borítékok felbontásakor) – a csoportbeosztásnak megfelelően – jelen vannak. A csoporthoz később csatlakozni nem lehet. A teremből feladatsort kivinni csak a teljes versenyidő lejártával szabad.

A dolgozatok megíratásáért és kezeléséért a felügyeletet ellátó tanárok, valamint az iskola igazgatója fegyelmileg felelősek. A fordulók helyszínén az érettségi szabályzat által előírt ültetési rendet kell biztosítani. Az első és a második fordulóban névvel ellátott ülésrend kitöltése kötelező. Az első forduló ülésrendjeit a rendező iskolában a tanév végéig meg kell őrizni. A második forduló ülésrendjeit a felterjesztett dolgozatokhoz kell csatolni. Az ültetési rendről a tanulókat munkájuk megkezdése előtt tájékoztatni kell.

A versenyzés kizárólag a kijelölt helyszíneken és időben történhet.


1.2.2. A háromfordulós versenyek szervezése

Első (iskolai) forduló

Az első fordulók időpontját a megfelelő tantárgyi versenykiírás, illetve az 1. számú melléklet tartalmazza.

Matematikából, fizikából és informatikából az első forduló feladatait a KÁOKSZI Interneten juttatja el az iskolákba, ahol az OKTV program segítségével lehet azokat fogadni. Az iskola igazgatója a titkossági eljárás megtartásával megfelelő példányszámban másolja, tárolja a feladatlapokat, és a verseny kezdetén a tanulók rendelkezésére bocsátja. Ezeknél a versenyeknél az iskolai fordulók lebonyolításához szükséges tájékoztatókat, kitöltendő adatlapokat a KÁOKSZI a honlapján teszi hozzáférhetővé és letölthetővé az iskolák számára a verseny előtt legalább 5 munkanappal.

A többi verseny feladatait a KÁOKSZI a titkossági eljárás megtartásával megfelelő példányszámban sokszorosítja, a versenyt rendező intézmények szerint csomagolja, és lezárt, lepecsételt borítékban a futárnapon átadja az OKÉV-nek. Az érintett versenyek futárnapja: 2003. november 4.(kedd). A tételeket az intézményvezetők az OKÉV-től vehetik át. Ezeknél a versenyeknél a lebonyolításhoz szükséges tájékoztatók a tételborítékokon, illetve a feladatlapokon találhatók.

A dolgozatok megírását – ha a versenykiírás másképpen nem rendelkezik – az írásbeli érettségi szabályai szerint kell megszervezni. Az első forduló dolgozatait névvel kell elkészíteni, a tanulók adatait a feladatlapok borítóján található adatlapon kell feltüntetni. A dolgozatokat vagy azok egy részét (német nyelv, latin nyelv, történelem) a szaktanárok (szaktanári munkaközösségek) javítják ki központi javítási útmutató alapján. A javítási útmutatók a KÁOKSZIhonlapjáról tölthetők le a verseny utáni napon.

A KÁOKSZIáltalmegadott pontszámot elért dolgozatokat (a munkalapokat és/vagy a válaszlapokat, a borítóval együtt) névsorba rendezve, név szerinti összesítő listával, zárt borítékban fel kell terjeszteni közvetlenül a KÁOKSZI-hoz, legkésőbb a megírást követő 5.munkanapon. A borítékon fel kell tüntetni: OKTV ............. (tantárgy), ………….. kategória.

Az első fordulóban felterjesztett dolgozatokat, biológiából, matematikából és német nyelvből a dolgozatoknak a versenybizottságok által megadott pontszám alapján kiválasztott részét az országos tantárgyi versenybizottságok felülvizsgálják, értékelik, és meghatározzák a továbbjutás ponthatárát. A továbbjutók létszámát a tantárgyi versenykiírások tartalmazzák. A tanulók pontszámát és a továbbjutási adatokat a KÁOKSZI kizárólag az iskolai OKTV programon keresztül juttatja el az iskolákba legkésőbb a fordulót követő 25. tanítási napon, és egyúttal tájékoztatja az OKÉV-et is a továbbjutott tanulók névsoráról.


Második forduló

A második fordulók időpontját a megfelelő tantárgyi versenykiírás, illetve az 1. számú melléklet tartalmazza.

A KÁOKSZI a titkossági eljárás megtartásával megfelelő számban sokszorosítja a második forduló tételeit, a versenyt rendező intézmények szerint csomagolja, és lezárt, lepecsételt borítékban futárnapon (az élő idegen nyelvek, az informatika, a latin nyelv és a művészettörténet tételeinek kivételével) átadja az OKÉV-nek. Az élő idegen nyelvek, a latin nyelv és a művészettörténet tételeit a KÁOKSZI munkatársai juttatják el a versenyek helyszínére. Az informatikára vonatkozó szabályokat a tantárgyi versenykiírás tartalmazza. A KÁOKSZI az OKÉV közreműködésével felkéri a szóbeli teljesítményeket értékelő bizottságokat. A matematika I-II. kategória futárnapja: 2004. január 6. (kedd), a többi érintett versenyé: 2004. február 9. (hétfő).

Az OKÉV gondoskodik az átvett tételek megőrzéséről, a helyszínek kijelöléséről, a továbbjutott versenyzők behívásáról – az iskolába küldött postai levél útján –, és arról, hogy a tételek a verseny helyszínén a versenyzők rendelkezésére álljanak.

A dolgozatok megírását – ha a versenykiírás másképpen nem rendelkezik – az írásbeli érettségi szabályai szerint kell megszervezni. A titkosság biztosításának érdekében a feladatlapokat – a borítón – egyedi számjellel (kódszámmal) adja ki a KÁOKSZI, és a versenyzőknek minden munkalapra rá kell vezetni a kódszámot. A munkalapokra nem kerülhet sem név, sem iskolai pecsét, sem más – a kódszámtól eltérő – jelzés. A tanulók adatait a feladatlapok borítóján található adatlapon kell feltüntetni. A munkalapokat a borítójukkal együtt egy közös borítékba kell tenni, és azt lezárni. A borítékon csak a következőket kell feltüntetni: OKTV ....... (tantárgy), ...... kategória. A rendező intézmény igazgatója gondoskodik a dolgozatoknak a fenti formában történő felterjesztéséről a KÁOKSZI címére a megírást követő 1. munkanapon.

A beküldött dolgozatokat központi javítási útmutató alapján az országos tantárgyi versenybizottságok javítják, rangsorolják, megállapítják a továbbjutási ponthatárt, és egyúttal a döntőbe jutott versenyzők pontos létszámát. A második forduló eredményeit a KÁOKSZI az iskolai OKTV programon keresztül juttatja el az iskolákba legkésőbb a fordulót követő 25. tanítási napon, illetve a döntő előtt legalább 2 héttel.

A továbbjutók létszámhatárát a tantárgyi versenykiírások tartalmazzák.


Harmadik forduló (döntő)

A döntők időpontját a megfelelő tantárgyi versenykiírás, illetve az 1. számú melléklet tartalmazza.

A döntőbe jutott versenyzőket a KÁOKSZI hívja be az iskolának küldött postai levél útján, felkéri a versenybizottságokat, kijelöli a versenyek helyszínét, és gondoskodik arról, hogy a feladatok a versenyzők rendelkezésére álljanak.

A versenybizottság értékeli a versenyzők teljesítményét, és megállapítja a résztvevők végső helyezési sorrendjét. A döntő forduló eredményeit a fizika, az informatika, a kémia, a latin nyelv és a matematika I-II. kategória versenyek kivételével a helyszínen ismertetik. A KÁOKSZI valamennyi verseny esetében az iskolai OKTV programon keresztül is eljuttatja az eredményeket az érintett iskolákba.


1.2.3. A kétfordulós versenyek szervezése

Első forduló

Az első fordulók időpontját a megfelelő tantárgyi versenykiírás, illetve az 1. számú melléklet tartalmazza.

Matematika III. kategóriában az első forduló feladatlapját a KÁOKSZI Interneten juttatja el az iskolákba, ahol az OKTV program segítségével lehet azt fogadni. Az iskola igazgatója a titkossági eljárás megtartásával másolja, tárolja a feladatlapot, és megfelelő példányszámban a verseny kezdetén a tanulók rendelkezésére bocsátja. A verseny lebonyolításához szükséges tájékoztatókat, kitöltendő adatlapokat a KÁOKSZI a honlapján teszi hozzáférhetővé és letölthetővé az iskolák számára a verseny előtt legalább 5 munkanappal.

A többi érintett verseny feladatait (a mozgókép- és médiaismeret kivételével) a KÁOKSZI a titkossági eljárás megtartásával megfelelő példányszámban sokszorosítja, a versenyt rendező intézmények szerint csomagolja, és lezárt, lepecsételt borítékban a futárnapon átadja az OKÉV-nek. Az érintett versenyek futárnapja 2003. november 4. (kedd).A tételeket az intézményvezetők azOKÉV-től vehetik át. Ezeknél a versenyeknél a lebonyolításhoz szükséges tájékoztatók a tételborítékokon, illetve a feladatlapokon találhatók.

A dolgozatok megírását – ha a versenykiírás másképpen nem rendelkezik – az írásbeli érettségi szabályai szerint kell megszervezni. A titkosság biztosításának érdekében a feladatlapokat – a borítón – egyedi számjellel (kódszámmal) adja ki a KÁOKSZI, és a versenyzőknek minden munkalapra rá kell vezetni a kódszámot. A munkalapokra nem kerülhet sem név, sem iskolai pecsét, sem más – a kódszámtól eltérő – jelzés. A tanulók adatait a feladatlapok borítóján található adatlapon kell feltüntetni. A munkalapokat a borítójukkal együtt egy közös borítékba kell tenni, és azt lezárni. A borítékon csak a következőket kell feltüntetni: OKTV ....... (tantárgy), ...... kategória. Az iskola igazgatója gondoskodik az első forduló dolgozatainak a fenti formában történő felterjesztéséről a KÁOKSZI címére a megírást követő 5. (orosz nyelvből az 1.) munkanapon.

A matematika III. kategória kivételével az első forduló feladatait (orosz nyelv), vagy azok egy részét (spanyol nyelv, nemzetiségi nyelvek) az országos tantárgyi versenybizottságok javítják központi javítási útmutató alapján, majd megállapítják a továbbjutás ponthatárát, és egyúttal a döntőbe jutott versenyzők számát. Matematika III. kategóriában a tantárgyi versenykiírás tartalmazza az értékelés szabályait. Az első forduló eredményeit a KÁOKSZI az iskolai OKTV programon keresztül juttatja el az iskolákba legkésőbb a fordulót követő 25. tanítási napon.


Második forduló (döntő)

A döntők időpontját a megfelelő tantárgyi versenykiírás, illetve az 1. számú melléklet tartalmazza.

A döntőbe jutott versenyzőket a KÁOKSZI hívja be az iskolának küldött postai levél útján, felkéri a versenybizottságokat, kijelöli a versenyek helyszínét, és gondoskodik arról, hogy a feladatok a versenyzők rendelkezésére álljanak.

A versenybizottság értékeli a versenyzők teljesítményét, és megállapítja a résztvevők végső helyezési sorrendjét. A döntő forduló eredményeit a matematika III. kategória kivételével a helyszínen ismertetik. A KÁOKSZI valamennyi verseny esetében az iskolai OKTV programon keresztül is eljuttatja az eredményeket az érintett iskolákba.


1.3. A versenyzők teljesítményének értékelése

A versenyzők írásbeli munkáját fordulónként egységes központi javítási útmutató ill. megoldási kulcs alapján értékelik.

Az I-III. helyezést elért versenyzők központi ünnepségen vehetik át az oklevelüket és jutalmukat.

A IV. és további helyezést elért versenyzők oklevelét – a filozófia, a fizika, az informatika, a kémia, a latin nyelv és a matematika versenyek kivételével – a döntő napján, a verseny helyszínén adják át a versenybizottságok a döntő résztvevőinek.

A filozófia, a fizika, az informatika, a kémia, a latin nyelv és a matematika versenyek esetében a IV. és további helyezést elért résztvevők oklevele a versenybizottságok döntése után, a májusi első érettségi futárnapot követően az OKÉV regionális igazgatóságain keresztül jut el az iskolákba.

Az országos döntők valamennyi résztvevője – ha a tantárgyi versenykiírás ettől nem tér el – a Gimnáziumi Érettségi Vizsgaszabályzatnak a 100/1997. sz. Korm. Rend. által hatályban tartott 3. §. (10) bekezdése, illetve a Szakközépiskolai Érettségi-képesítő Vizsgaszabályzatnak a 100/1997. sz. Korm. Rendelet által hatályban tartott 3. §. (7) bekezdése értelmében az adott tárgyból mentesül az érettségi vizsga vagy annak egy része alól, és a versenyző érettségi vizsgájának évében hatályos jogszabályi előírások szerint kaphat érettségi osztályzatot, amennyiben megfelel az érettségi egyéb feltételeinek. A mentességről a KÁOKSZI igazolást ad ki.

Az előző bekezdésben foglaltak figyelembe vételével a magyar nyelv és a magyar irodalom verseny döntőinek résztvevői a teljes magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga alól, a művészettörténeti verseny döntőjének résztvevői a rajz és műalkotások elemzése tantárgyból az érettségi vizsga szóbeli része alól mentesülnek.

Az egyes tantárgyakra vonatkozó, felsőoktatási intézményekre szóló felvételi kedvezményt a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásainak általános szabályairól kiadott 269/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet szabályozza, s azokat "A felsőoktatási felvételi tájékoztató" tartalmazza.

A döntő helyezettjeinek a névsorát, iskoláját és a felkészítő tanárok nevét aKÁOKSZI közzéteszi a honlapján, illetve minden középiskolába eljuttatja a döntők eredményeit tartalmazó nyomdai kiadványt.


2. A verseny tantárgyai és tartalmi követelményei

2.1. Pályázatos tárgyak

2.1.1. Általános tudnivalók

A versenyzőknek pályamunkát kell készíteni és jeligével ellátva – a felterjesztési határidő figyelembe vételével – át kell adni az iskola igazgatójának.

A pályázatos tárgyak közül a földrajz, a történelem, a magyar nyelv és a művészettörténet versenye három fordulóból, a mozgókép- és médiaismeret két fordulóból áll.

A pályamű elkészítésének általános szabályai:

 • A pályamű terjedelme – az ábrák, az aláírások, az irodalomjegyzék, a tartalomjegyzék leszámításával – 20-30 gépelt oldal lehet (12-es betűnagyság, 1,5-es sortávolság, 2,5 cm margó). A megadottnál kisebb vagy nagyobb terjedelmű pályamunkákat a versenybizottság nem értékeli.
 • A versenyzők törekedjenek a megfelelő stílusra és helyesírásra, mert a versenybizottság ezt is figyelembe veszi az értékelésnél.
 • Az idézetek, ábrák, irodalmi hivatkozások stb. forrásait a tudományos munkákban szokásos módon kell megjelölni. A forrásjegyzék hiánya esetén a pályamunkát a versenybizottság nem értékeli.
 • A pályaművet nem szükséges beköttetni, kerülni kell a költséges, díszes megjelenítést.
 • A pályamű kizárólag a versenyző önálló munkája lehet. Amennyiben a versenybizottság ennek ellenkezőjét állapítja meg, a versenyzőt kizárja a döntő résztvevői közül.

A pályamunka elkészítésének szabályai művészettörténetből, illetve mozgókép- és médiaismeretből a fentiektől részben eltérőek, és az eltérések a tantárgyi versenykiírásban találhatók.

A pályamunka jeligés. A jeligét rá kell írni a dolgozatra, de ezen kívül más jelölést (pl. iskolai bélyegzőt, nevet) nem szabad feltüntetni. Minden pályamunkához mellékelni kell egy lezárt borítékban a versenyző nevét, iskoláját és a jeligéjét tartalmazó adatlapot. Kívül a borítékon csak a jelige szerepelhet.

A pályamunkák közül (a művészettörténet, valamint a mozgókép- és médiaismeret kivételével) csak azokat kell a KÁOKSZI-ba felterjeszteni, amelyek készítőjének első fordulóbeli dolgozata a versenybizottság által meghatározott pontszámot elérte. A felterjeszthető pályamunkákat a jeligés borítékkal együtt az iskola igazgatójának kell a KÁOKSZI-ba továbbítania a tantárgyi versenykiírásban megjelölt határidőig.

A beküldött pályaműveket a versenybizottság bírálja el. Az elbírálás általános szempontjai: a téma megfelelő mélységű kifejtése, a szakirodalmi tájékozottság, az önálló véleményalkotás, a nyelvi megformálás, a szerkezet, a helyesírás, a formai követelmények megtartása.

A bírálattal ellátott pályaművek – ha a versenykiírás másképpen nem rendelkezik – a májusi első érettségi futárnapot követően visszakerülnek az iskolákba az OKÉV regionális igazgatóságain keresztül.


2.1.2. Földrajz
2.1.3. Magyar nyelv
2.1.4. Történelem
2.1.5. Művészettörténet
2.1.6. Mozgókép- és médiaismeret

2.2. Nem pályázatos tárgyak

2.2.1. Magyar irodalom
2.2.2. Filozófia
2.2.3. Biológia
2.2.4. Fizika
2.2.5. Informatika
2.2.6. Kémia
2.2.7. Matematika
2.2.8. Angol nyelv
2.2.9. Francia nyelv
2.2.10. Német nyelv
2.2.11. Olasz nyelv
2.2.12. Orosz nyelv
2.2.13. Spanyol nyelv
2.2.14. Latin nyelv
2.2.15. Nemzetiségi horvát, német, román, szerb, szlovák, szlovén nyelv

Mellékletek

1. sz. melléklet

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok