2020. szeptember 23.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Az OKM közleménye a hallgatói juttatásokról

2006. október 18.
Hallgatói juttatások alakulása*

Év
Hallgatói normatíva
Doktori képzés hallgatói normatívája
Diákotthoni elhelyezés normatívája
Lakhatási támogatás
Tankönyv- és jegyzet-támogatás**
Hallgatói juttatások előirányzatai
millió forint
1998.
70.000
408.000
30.000
30.000
6.000
11.063
1999.
70.000
468.000
33.000
33.000
7.000
14.091
2000.
70.000
540.000
33.000
33.000
7.000
15.743
2001.
70.000
612.000
33.000
33.000
7.000
16.642
2002.
78.400
660.000
33.000
33.000
7.000
17.137
2003.
91.000
950.400
33.000
33.000
7.000
22.098
2004.
91.000
950.400
50.000
50.000
7.000
25.460
2005. jan. 1-aug. 31.
91.000
1.012.200
50.000
50.000
7.000
27.320
2005. szept. 1-dec. 31.
91.000
1.012.200
80.000
60.000
7.000
2006. jan. 1-aug. 31.
91.000
1.012.200
80.000
60.000
7.820
31.999
2006. szept. 1-
116.500
1.092.600
116.500
60.000
11.650

* A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX törvény 46. §-ának (5) bekezdése , 129. § (1)-(4) bekezdése, az 51.§ (3) bekezdésének felhatalmazása, valamint a felsőoktatási hallgatók juttatásairól szóló 175/2006. (VIII. 14.) Korm. rendelet alapján.
** 2006 évtől a sport és kulturális tevékenység normatívájával együtt

A táblázatban szereplő normatív támogatások alkotják együttesen a hallgatói juttatások intézményi keretösszegét. Az Ftv. 46. §-ának (5) bekezdése alapján a pénzbeli és természetbeni hallgatói juttatások:
 • kollégiumi ellátás, lakhatási támogatás biztosítása
 • szociális vagy más ösztöndíj (különösen tanulmányi, doktorandusz, köztársasági, szociális, tankönyv-, jegyzetvásárlási támogatás).
Az intézményi hallgatói előirányzati keret felhasználásának jogcímei:

A felsőoktatási intézmény az állami költségvetés terhére a hallgatói juttatásokhoz biztosított támogatást (a továbbiakban: intézményi keretösszeg) az alábbi jogcímeken használhatja fel:

a) tanulmányi ösztöndíj,
b) szociális ösztöndíj:
ba) rendszeres szociális ösztöndíj,
bb) rendkívüli szociális ösztöndíj,
bc) lakhatási támogatás,
bd) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj intézményi rész,
c) intézményi szakmai, tudományos, közéleti ösztöndíj,
d) doktorandusz ösztöndíj,
e) köztársasági ösztöndíj,
f) terepgyakorlati ösztöndíj,
g) egyéb, a felsőoktatási intézmény térítési és juttatási szabályzatában meghatározott ösztöndíj,
h) tankönyv- és jegyzettámogatás,
i) a jegyzet-előállítás támogatása,
j) elektronikus tankönyvek, tananyagok és a felkészüléshez szükséges elektronikus eszközök beszerzése,
k) a sporttevékenység támogatása,
l) a kulturális tevékenység támogatása,
m) kollégium fenntartása,
n) kollégiumi férőhely bérlése,
o) a hallgatói önkormányzat működésének támogatása,
p) a külföldi hallgatók miniszteri ösztöndíja.

A keret felhasználásának megkötései:
 • A hallgató egyidejűleg csak egy intézményben kaphat állami költségvetés terhére támogatást.
 • A tanulmányi ösztöndíjnak el kell érni az intézményi hallgatói-ösztöndíjtámogatás 50%-át.
 • A rendszeres és szociális ösztöndíjnak el kell érnie az intézményi hallgatói-ösztöndíjtámogatás 8 %-t, de a lakhatási támogatással együtt sem lehet több annak 25 %-ánál.
 • A tankönyv- és jegyzettámogatás és sport-kulturális tevékenységre fordítható támogatás 80 %-t tankönyv-, jegyzettámogatásra, jegyzet (vagy elektronikus tananyag) előállításra és elektronikus taneszközök beszerzésére kell fordítani; amelynek hallgatók esetén legalább 70 %-t (6 524 forintot) a vásárlás támogatására kell fordítani. Ugyanezen támogatás 10-10 %-át a sport tevékenység és a kulturális tevékenység támogatására kell felhasználni.
 • A köztársasági ösztöndíj összege csak erre a célra használható fel.
 • A kollégiumi támogatást kollégiumi fenntartásra kell felhasználni.
 • A lakhatási támogatás legfeljebb 70 %-a fordítható kollégiumi férőhely bérlésére.
 • Kizárólag államilag támogatott teljes idejű (nappali tagozatos) hallgató részesülhet tanulmányi ösztöndíjban, rendszeres és rendkívüli szociális ösztöndíjban, a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj intézményi részében, terepgyakorlati ösztöndíjban, illetőleg doktorandusz, doktori ösztöndíjban, továbbá mindkettő lakhatási támogatásban, intézményi szakmai, tudományos közéleti ösztöndíjban, tankönyv-, jegyzettámogatásban.
 • Köztársasági ösztöndíjat kaphat a teljesidejű képzésben résztvevő államilag támogatott és költségtérítéses hallgató is.
 • A rendszeres szociális támogatás havi összege legalább a hallgatói normatíva 5 %-a (5.825 forint).
 • A hallgatói normatíva 20 %-t 23300 forintot kell biztosítani a korábban a gyermekvédelmi törvény hatálya alá tartozó, gyermekvédelmi támogatásban részesülőnek betegség, fogyatékosság, halmozottan hátrányos helyzet esetén.
 • Az intézményi hallgatói szervezet támogatásához a hallgatói normatíva egy százalékát (1.165 forint/fő) kell biztosítani.
A hallgatók állami támogatásának adatai a 2005/2006. tanévben

1.
tanulmányi ösztöndíjban részesülők száma
84.765 fő
 
átlagos tanulmányi ösztöndíj
10.627 Ft/hó
 
2.
köztársasági ösztöndíjban részesülők száma
1.438 fő
 
3.
szociális támogatásban részesülők száma
43.831 fő
 
szociális támogatás egy hónapra fizetett összege:
5.803 Ft/fő
 
tanulmányi ösztöndíjra használt havi
900.800.000
56 %
szociális támogatásra és lakhatási ösztöndíjra használt havi
500.800.000
31 %
4.
lakhatási támogatásban részesülők száma
32.205 fő
 
támogatás átlaga
7.651 Ft/hó
 
5.
egyéb ösztöndíjban részesülők száma
39.211 fő
 
ösztöndíj átlaga
5.109 Ft/hó
 

A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényből, valamint a családjogi, a gyermekvédelmi és az egyenlő bánásmódról szóló törvényből következő jogi helyzet

A hallgató szociális helyzete megítélésének paraméterei

A hallgató családi és szociális helyzetének megítélésekor figyelembe kell venni különösen
 1. a hallgató által is lakott közös háztartásban élők számát, jövedelmi és vagyoni helyzetét,
 2. amennyiben a hallgató tanulmányai során nem a közeli hozzátartozóival él közös háztartásban, ennek költségeit,
 3. a képzési hely és a lakóhely közötti távolságot, az utazás időtartamát és költségét,
 4. a fogyatékos hallgatónak mekkora összeget kell fordítania különleges eszközök beszerzésére,
 5. a hallgató, vagy vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója egészségi állapota miatt rendszeresen felmerülő egészségügyi kiadásait,
 6. a hallgatóval közös háztartásban élő eltartottak számát,
 7. a 18 éven felüli ápolásra szoruló hozzátartozó gondozásával járó költségeket.
 8. A jövedelemszámításnál irányadó időszak a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a három hónapot, egyéb jövedelmeknél pedig az egy évet nem haladhatja meg.
Rendszeres"központi" szociális támogatásban részesülők köre

A rendszeres szociális ösztöndíj biztosításának célja a nehéz családi és szociális helyzetben levő hallgatók támogatása, ennek keretében különösen azon hallgatók támogatása, akik
 1. hátrányos helyzetűek, halmozottan hátrányos helyzetúek,
 2. a felsőfokú tanulmányaik során kerülnek olyan körülmények közé, amelyek középfokú tanulmányaik során való bekövetkezése esetén hátrányos helyzetűnek minősülnének,
 3. a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény alapján valamely hozzátartozójuk tartására kötelesek,
 4. vállalják 18 éven felüli ápolásra szoruló hozzátartozójuk gondozását,
 5. gyermeküket egyedül nevelik,
 6. nagycsaládosak,
 7. terhességi-gyermekágyi segélyre, gyermekgondozási díjra, gyermekgondozási segélyre, illetve gyermeknevelési támogatásra jogosultak, v. részesülnek,
 8. nemzeti, vagy etnikai kisebbséghez tartozik,
 9. továbbá akiknek
 10. az egyik vagy mindkét szülője álláskereső, rendszeres szociális segélyben, időskorúak járadékában, öregségi-, rokkantsági-, vagy hozzátartozói nyugellátásban, átmeneti-, rendszeres szociális-, illetve egészségkárosodási járadékban részesül, v. jogosult,
 11. a közös háztartásban élő közeli hozzátartozók körében az egy főre jutó havi nettó jövedelem, nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-át.
Értelmező rendelkezések köre a szociális helyzet megítéléséhez
 1. hátrányos helyzetű hallgató (alanyi jogon járó pénzbeli juttatásnál: hátrányos hallgató): az a hallgató, akit középfokú tanulmányai során családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett, aki után rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítottak, illetve rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, vagy állami gondozott volt. Hátrányos helyzetűnek minősül továbbá az árva, a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, az átmeneti vagy tartós nevelésbe vétel alól kikerült hallgató is, valamint, az, akinek mindkét szülője, illetve a vele egy háztartásban élt hajadon, nőtlen, elvált vagy házastársától külön élt szülője elhunyt. Hátrányos helyzetű továbbá az is, akinek törvényes felügyeletet ellátó szülője, szülei - az iskolai felvételi körzet megállapításával összefüggésben a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint vezetett nyilvántartás alapján készült statisztikai adatszolgáltatás, a gyermeket, tanulót megillető szolgáltatás megállapításához a szülő nyilatkozata szerint - legfeljebb az iskola 8. évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be, fejezték be sikeresen vagy akit tartós nevelésbe vettek.
 2. jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló törvényben jövedelemként meghatározott, belföldről vagy külföldről származó vagyoni érték (bevétel) munkavállalói járulékkal, személyi jövedelemadóval, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal, magán-nyugdíjpénztári tagdíjjal, valamint a jövedelemadóról szóló törvényben elismert költségekkel csökkentett része, függetlenül attól, hogy adómentesnek vagy adókötelesnek minősül, ideértve a bármely ország jogszabálya alapján folyósított nyugdíjat.
 3. Nem minősül jövedelemnek a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány, az anyasági támogatás, a tizenharmadik havi nyugdíj, valamint - a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével - a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás, továbbá a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás;
 4. közös háztartásban élő közeli hozzátartozók: a szülő, a szülő házastársa vagy élettársa, a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező gyermek, a 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermek, a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató gyermek, korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, illetőleg a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos gyermek, más, a Csjt. alapján a szülő vagy házastársa által eltartott rokon;
 5. tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személy (alanyi jogon járó pénzbeli juttatásnál: fogyatékos hallgató, illetve egészségi állapota szerint jogosult hallgató):
  1. az a tizennyolc évesnél fiatalabb gyermek, aki a külön jogszabályban meghatározott betegsége, illetve fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre, gondozásra szorul,
  2. az a tizennyolc évesnél idősebb személy, aki tizennyolcadik életévének a betöltése előtt munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, és ez az állapot egy éve tart, vagy előreláthatólag legalább egy évig fennáll;
 6. vagyon: az a hallgató vagy vele közös háztartásban élő személy tulajdonát képező hasznosítható ingatlan, jármű, továbbá vagyoni értékű jog, amelynek egy főre jutó értéke
  1. külön-külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének húszszorosát, vagy
  2. együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét
  3. meghaladja, azzal, hogy nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben a hallgató életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű.
 7. Családfenntartó (alanyi jogon járó pénzbeli juttatásnál: családfenntartó hallgató):
  1. terhességi gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, gyermekgondozási díjban részesülő hallgató,
  2. családi állapota alapján az a hallgató, aki Csjt. alapján valamely hozzátartozó tartására köteles, vagy vállalja 18. éven felüli ápolásra szoruló hozzátartozója gondozását, vagy gyermekét egyedül neveli, vagy nagycsaládos.
 8. Családon belüli szélsőséges szociális helyzet (alanyi jogon járó pénzbeli juttatásnál: családon belüli szélsőséges szociális helyzetű hallgató):
  - családon belüli szélsőséges szociális helyzetű az a hallgató, akinek mindkét vagy akár az egyik szülője álláskereső, öregségi-, rokkantsági nyugdíjas, rendszeres szociális járadékban részesül vagy a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-át. (Jelenleg 25800 forint)
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok